Решения за промяна в документацията

ВАЖНО ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!!!

 Документацията на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив”в пет обособени позиции“ е променена. За подготовка на офертите използвайте документацията от следните връзки:

решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

документи нови

Нови образци

Предишните публикации по отношение на документацията на обществената поръчка не са актуални!

Удължава се срокът за прием на оферти- краен срок 25.07.2016 г. ,17:00ч.

Comments are closed.