Документация за участие Социални трапезарии 2015

Условия-указания-cor

Приложение №1 Представяне на участника_ст

Приложение №2 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП_ст

Приложение № 3 Списък на сходни услуги_ст

Приложение №4 Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2_ст

Приложение №5 Техническо предложение_ст

Приложение №6 Декларация за подизпълнители_ст

Приложение №7 Декларациа съгласие на подизп_ст

Приложение №8 Деклация чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС_ст

Приложение №9 Декларация по чл.33, ал.4_ст

приложение № 10 Ценово предложение_ст

Приложение №11_ст

Приложение №12 – Декларация за приемане проект на Договор_ст

Приложение № 13 – Списък на документите_ст

Договор проект ОП 1_ст Договор проект ОП 2_ст

Договор проект ОП 3_ст

решение_ст

обявление_ст

Comments are closed.