Документация за участие Диетично хранене 2015

Условия-указания

Приложение №1 Представяне на участника

Приложение №2 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП

Приложение № 3 Списък на сходни услуги

Приложение №4 Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2

Приложение №5 Техническо предложение

Приложение №6 Декларация за подизпълнители

Приложение №7 Декларациа съгласие на подизп.

Приложение №8 Деклация чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Приложение №9 Декларация по чл.33, ал.4

приложение № 10 Ценово предложение

Приложение №11

Приложение №12 – Декларация за приемане проект на Договор

Договор проект ОП 1

Договор проект ОП 2

решение

обявление

Comments are closed.