Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 18/6/19 9:37 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20190632
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на дейности по ремонт и изграждане на тротоари и на прилежаща техническа инфраструктура на територията на Район „Южен” – Община Пловдив“ Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по ремонт на паважни настилки по улична мрежа на територията на Район „Южен” - Община Пловдив“
Описание: Извършване на СМР за ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация от бетонови елементи /плочи, унипавета, пътни ивици/ на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици и павета, почистване на работната площадка и др. Ремонтът и пренареждането на съществуващи паважни настилки по уличната мрежа на район „Южен“, като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, пренареждане на паважна настилка по компрометирани участъци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и изграждане на нови ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 год., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.
Номер на преписка в АОП: 9089304
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 110000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1/7/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 2/7/19 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
doc договор оп118.06.2019 13:06 Севдалина Цветкова 182 kB
doc договор оп218.06.2019 13:06 Севдалина Цветкова 182 kB
doc документация18.06.2019 13:06 Севдалина Цветкова 94 kB
docx образци декларации18.06.2019 13:06 Севдалина Цветкова 37 kB
doc Опис18.06.2019 13:06 Севдалина Цветкова 46 kB
doc Технически спецификации18.06.2019 13:06 Севдалина Цветкова 208 kB
doc техническо предложение18.06.2019 13:06 Севдалина Цветкова 68 kB
doc ценово предложение оп118.06.2019 13:06 Севдалина Цветкова 120 kB
doc ценово предложение оп218.06.2019 13:06 Севдалина Цветкова 100 kB
doc Обява18.06.2019 13:06 Севдалина Цветкова 103 kB
docx удължаване на срока за събиране на оферти02.07.2019 9:28 Севдалина Цветкова 12 kB
pdf протокол18.07.2019 14:20 Севдалина Цветкова 10 MB
pdf договор OП103.09.2019 8:45 Севдалина Цветкова 5 MB

Comments are closed.