id029 -Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154″А“ по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. „Иван Гарванов“ № 46, гр. Пловдив

Дата и час на публикуване: 6/11/18 2:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811029
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив ВАЖНО! На вниманието на заинтересованите лица! Образците на документи "Опис" и "Декларация 2" са подменени. При подаване на оферти използвайте новите образци!
Описание: Извършване на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на места за местодомуване на МПС с прилежащи пространства на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва изпълнение на изкопни работи, демонтаж на съществуващи настилки, възстановяване на основните пластове от конструкцията под настилките с каменни фракции, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, ремонт, възстановяване и полагане на асфалтобетонни смеси по прилежащи подходи и улици, обработка на контактни фуги при различни видове настилки с асфалтова смес, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. като изброяването не е изчерпателно, в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 г., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.
Номер на преписка в АОП: 9082802
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 123500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/11/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
docx обява06.11.2018 14:08 Севдалина Цветкова 30 kB
docx декларация 106.11.2018 14:08 Севдалина Цветкова 14 kB
docx документация06.11.2018 14:08 Севдалина Цветкова 43 kB
docx Техническо предложение Образец 106.11.2018 14:08 Севдалина Цветкова 23 kB
doc Ценово предложение Образец 206.11.2018 14:08 Севдалина Цветкова 51 kB
doc проект_договор06.11.2018 14:08 Севдалина Цветкова 179 kB
xls КС06.11.2018 14:08 Севдалина Цветкова 44 kB
docx Декларация 306.11.2018 14:08 Севдалина Цветкова 16 kB
docx Декларация 213.11.2018 11:37 Севдалина Цветкова 17 kB
doc Опис13.11.2018 11:37 Севдалина Цветкова 43 kB
docx Разяснения16.11.2018 13:51 Севдалина Цветкова 19 kB
docx Разяснения 216.11.2018 14:49 Севдалина Цветкова 19 kB
docx протокол паркинг10.12.2018 11:03 Севдалина Цветкова 34 kB

Comments are closed.