id024 -Благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на МПС на територията на район „Южен“ в пет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 17/4/18 12:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804024
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на МПС на територията на район „Южен“ в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I-531.708, жил. стр. и търговия, кв.102 по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, бул. "Ал. Стамболийски" №№ 36-52 Обособена позиция №2: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I-531.708, жил. стр. и търговия, кв.102 по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, бул. "Ал. Стамболийски" №№ 68-84 Обособена позиция №3: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.4 по плана на кв. "Южен", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.1110 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Асен Христофоров" № 2-6, гр. Пловдив Обособена позиция №4: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив Обособена позиция № 5: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I - жил. строителство, кв.9 по рег. плана на кв."Хр. Ботев-Юг", гр. Пловдив, С административен адрес: ул. "Спартак", гр. Пловдив
Описание: Извършване на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на места за местодомуване на МПС с прилежащи пространства на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва изпълнение на изкопни работи, демонтаж на съществуващи настилки, възстановяване на основните пластове от конструкцията под настилките с каменни фракции, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, ремонт, възстановяване и полагане на асфалтобетонни смеси по прилежащи подходи и улици, обработка на контактни фуги при различни видове настилки с асфалтова смес, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. като изброяването не е изчерпателно. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „СТИЛСТРОЙ-77" EООД Дата: 02.07.2018 ДО „СТИЛСТРОЙ-77" EООД УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На дата 26.06.2018 г. Ви е изпратено Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – stilstroi77eood@gmail.com Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното: Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, се счита за надлежно връчено на „СТИЛСТРОЙ-77" EООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 02.07.2018г. Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №48-РОП-19/26.06.2018. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 26.06.2018г. С уважение, …п……. БОРИСЛАВ ИНЧЕВ Кмет на район „Южен“ Община Пловдив ............................................................................................................ Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Дата: 02.07.2018 ДО „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На дата 26.06.2018 г. Ви е изпратено Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – ksv_05@abv.bg Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното: Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, се счита за надлежно връчено на „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 02.07.2018г. Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №48-РОП-19/26.06.2018. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 26.06.2018г. С уважение, …п……. БОРИСЛАВ ИНЧЕВ Кмет на район „Южен“ Община Пловдив
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 785000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 16/5/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт; инж. Константин Георгинов
Телефон за контакт: 032 276116; 032 279106

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
rar ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ17.04.2018 14:16 Севдалина Цветкова 529 kB
pdf РЕШЕНИЕ17.04.2018 14:16 Севдалина Цветкова 1 MB
pdf ОБЯВЛЕНИЕ17.04.2018 14:16 Севдалина Цветкова 4 MB
pdf разяснения по запитване27.04.2018 10:42 Севдалина Цветкова 368 kB
pdf разяснения по запитване 202.05.2018 14:26 Севдалина Цветкова 458 kB
pdf разяснения по запитване 303.05.2018 14:52 Севдалина Цветкова 665 kB
pdf Протокол от работа на комисия 126.06.2018 14:52 Севдалина Цветкова 9 MB
pdf решение за избор на изпълнител 126.06.2018 14:52 Севдалина Цветкова 2 MB
docx съобщение стилстрой 7702.07.2018 14:05 Севдалина Цветкова 13 kB
docx съобщение ксв инженеринг02.07.2018 14:24 Севдалина Цветкова 13 kB
pdf решение промяна_cor13.08.2018 15:41 Севдалина Цветкова 2 MB
pdf Договор ОП 103.09.2018 17:06 Севдалина Цветкова 4 MB
pdf Договор ОП 203.09.2018 17:06 Севдалина Цветкова 6 MB
pdf Договор ОП 503.09.2018 17:06 Севдалина Цветкова 6 MB
pdf решение за прекратяване ОП 416.10.2018 15:49 Севдалина Цветкова 1 MB
pdf договор ОП330.10.2018 13:19 Севдалина Цветкова 7 MB

Comments are closed.