Текущи документи и плащания по договора

Плащане_04_2016_Соц_трапез_ОП1_200

Плащане_04_2016_Соц_трапез_ОП3_60_Коматево

Плащане_04_2016_Соц_трапез_ОП2_150

 

Договор за обществена поръчка

Договор социални трапезарии ОП1

Договор социални трапезарии ОП2

Договор социални трапезарии ОП3

Протоколи от разглеждане на ценови оферти на допуснатите кандидати

Протоколи от разглеждане на ценови оферти на допуснатите кандидати

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

решение за избор на изпълнител соц.трапезарии

Протоколи и доклади на комисията

протокол_комисия_плик 1_2

протокол комисия оферти

Документация за участие Социални трапезарии 2015

Условия-указания-cor

Приложение №1 Представяне на участника_ст

Приложение №2 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП_ст

Приложение № 3 Списък на сходни услуги_ст

Приложение №4 Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2_ст

Приложение №5 Техническо предложение_ст

Приложение №6 Декларация за подизпълнители_ст

Приложение №7 Декларациа съгласие на подизп_ст

Приложение №8 Деклация чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС_ст

Приложение №9 Декларация по чл.33, ал.4_ст

приложение № 10 Ценово предложение_ст

Приложение №11_ст

Приложение №12 – Декларация за приемане проект на Договор_ст

Приложение № 13 – Списък на документите_ст

Договор проект ОП 1_ст Договор проект ОП 2_ст

Договор проект ОП 3_ст

решение_ст

обявление_ст

Обща информация

Обществена поръчка публикувана в регистъра на АОП под N 01418-2015-0002,  с предмет :

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“-ОБЩИНА ПЛОВДИВ В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I – ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 1- ДО 200 ДУШИ,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II – ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 2 – ДО 150 ДУШИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ III – ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ В КВ. „КОМАТЕВО“- ДО 60 ДУШИ“

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 13.11.2015 г. от 11:30 часа в заседателната зала в административната сграда на Район „Южен“