Текущи документи и плащания по договора

Информация за извършено плащане към „С.И.Т.“ ООД

 

Протоколи от разглеждане на ценови оферти на допуснатите кандидати

Договор за обществена поръчка

Договор_детска_площадка_2015

Протоколи и доклади на комисията

Протокол комисия

Документация за участие

Указания_дп

Технически спецификации_дп

Mетодика_дп

Оферта-Приложение 1_дп

Tехническо предложение-Приложение 2_дп

Цена-Приложение 3_дп

Договор_проект_дп

Действащ регулационен план_дп

Виза-проект_дп

 

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана № 9045846/ 11.09.2015 г в регистъра на АОП ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Проектиране и изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. в УПИ І-комплексно застрояване кв.37 по плана на кв.„Въстанически“-юг, гр.Пловдив на територията на Район „Южен”

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045846

 

Обща информация

„Проектиране и изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. в УПИ І-комплексно застрояване кв.37 по плана на кв.„Въстанически“-юг, гр.Пловдив на територията на Район „Южен”

В А Ж Н О :

Отварянето на постъпилите оферти  ще се извърши на 23 септември 2015 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на районната администрация – бул. Македония 73А.