Протоколи и доклади на комисията

протокол_комисия_плик1

Протокол комисия плик 2,позиция 1

Протокол комисия плик 2, позиция 2

Протокол комисия плик 3,позиция 1

Протокол комисия плик 3,позиция 2

Обща информация

Обществена поръчка публикувана в регистъра на АОП под N 01418-2015-0001,  с предмет :

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПО ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I-ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 1- ДО 150 ДУШИ,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II-ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 2- ДО 100 ДУШИ“

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници, за обособена позиция 1, ще се извърши на 02.12.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда, бул. Македония 73А.

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници, за обособена позиция 2, ще се извърши на 04.12.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда, бул. Македония 73А.

 

Документация за участие Диетично хранене 2015

Условия-указания

Приложение №1 Представяне на участника

Приложение №2 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП

Приложение № 3 Списък на сходни услуги

Приложение №4 Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2

Приложение №5 Техническо предложение

Приложение №6 Декларация за подизпълнители

Приложение №7 Декларациа съгласие на подизп.

Приложение №8 Деклация чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Приложение №9 Декларация по чл.33, ал.4

приложение № 10 Ценово предложение

Приложение №11

Приложение №12 – Декларация за приемане проект на Договор

Договор проект ОП 1

Договор проект ОП 2

решение

обявление