Протоколи от разглеждане на ценови оферти на допуснатите кандидати

Обща информация

Публична покана публикувана в регистъра на АОП под № 9043160 – „Извършване на текущ ремонт на бул. „Асеновградско шосе“ – западно платно, в участъка от км 0+661 до км 1+181“