Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 18/6/19 9:37 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20190632
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на дейности по ремонт и изграждане на тротоари и на прилежаща техническа инфраструктура на територията на Район „Южен” – Община Пловдив“ Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по ремонт на паважни настилки по улична мрежа на територията на Район „Южен” - Община Пловдив“
Описание: Извършване на СМР за ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация от бетонови елементи /плочи, унипавета, пътни ивици/ на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици и павета, почистване на работната площадка и др. Ремонтът и пренареждането на съществуващи паважни настилки по уличната мрежа на район „Южен“, като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, пренареждане на паважна настилка по компрометирани участъци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и изграждане на нови ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 год., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.
Номер на преписка в АОП: 9089304
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 110000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1/7/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 2/7/19 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

Доставка на антипаркинг елементи на нуждите за район „Южен“-община Пловдив“ в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 15/3/19 9:37 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20190331
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на антипаркинг елементи на нуждите за район „Южен“-община Пловдив“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на антипаркинг колчета“ Обособена позиция № 2: „Доставка на ограничителни скоби"
Описание: Обособена позиция № 1: „Доставка на антипаркинг колчета“ Минимални изискуеми характеристики на продукта: • Дължина/Височина: 1000 мм; • Обработка: грунд за метал и два слоя черен емайл лак; • Допълнителна обработка: два броя хоризонтални, жълти светлоотразителни ленти; • PVC тапа ф 89/96 мм; • Материал: Тръба ф 89/4,5 мм, горещовалцувана безшевна от стомана ВСт.3сп БДС EN 10255:2005+А1:2007. Обособена позиция № 2: „Доставка на ограничителни скоби“ Минимални изискуеми характеристики на продукта: • Дължина/Височина: 350 мм; • Обработка: грунд за метал и два слоя оранжев емайл лак RAL 2004; • Устройството да е с двустепенно фиксиране: хоризонтално и вертикално; • Допълнително устройство: заключващ механизъм; • Материал: Тръба ф 45/4 мм, горещовалцувана безшевна от стомана ВСт.3сп EN 10255:2005+А1:2007; основна планка с дебелина 3 мм с размери 350/500 мм от листова стомана ВСт.3сп.
Номер на преписка в АОП: 9086732
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 43916.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/3/19 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

id029 -Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154″А“ по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. „Иван Гарванов“ № 46, гр. Пловдив

Дата и час на публикуване: 6/11/18 2:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811029
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив ВАЖНО! На вниманието на заинтересованите лица! Образците на документи "Опис" и "Декларация 2" са подменени. При подаване на оферти използвайте новите образци!
Описание: Извършване на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на места за местодомуване на МПС с прилежащи пространства на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва изпълнение на изкопни работи, демонтаж на съществуващи настилки, възстановяване на основните пластове от конструкцията под настилките с каменни фракции, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, ремонт, възстановяване и полагане на асфалтобетонни смеси по прилежащи подходи и улици, обработка на контактни фуги при различни видове настилки с асфалтова смес, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. като изброяването не е изчерпателно, в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 г., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.
Номер на преписка в АОП: 9082802
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 123500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/11/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

id026 -ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата и час на публикуване: 8/6/18 9:41 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201806026
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Описание: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група. На вниманието на заинтересованите лица! Срокът за събиране на оферти на основание чл. 188, ал.2 ЗОП се удължава до 21.06.2018 г. 17:00 часа. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 22.06.2018 г. от 10:00 в заседателната зала на район "Южен"- ул. "Македония"№73а, ет. 2 като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Номер на преписка в АОП: 9076998
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 70000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/6/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id015 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 13/2/17 12:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702015
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69691 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 20/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/2/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id010 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 3/11/16 10:28 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611010
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: "Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията на 11.11.2016 г. на 10:00 часа в административната сграда район „Южен“ – Община Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 50000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/11/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/11/2016
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116