Доставка на антипаркинг елементи на нуждите за район „Южен“-община Пловдив“ в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 15/3/19 9:37 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20190331
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на антипаркинг елементи на нуждите за район „Южен“-община Пловдив“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на антипаркинг колчета“ Обособена позиция № 2: „Доставка на ограничителни скоби"
Описание: Обособена позиция № 1: „Доставка на антипаркинг колчета“ Минимални изискуеми характеристики на продукта: • Дължина/Височина: 1000 мм; • Обработка: грунд за метал и два слоя черен емайл лак; • Допълнителна обработка: два броя хоризонтални, жълти светлоотразителни ленти; • PVC тапа ф 89/96 мм; • Материал: Тръба ф 89/4,5 мм, горещовалцувана безшевна от стомана ВСт.3сп БДС EN 10255:2005+А1:2007. Обособена позиция № 2: „Доставка на ограничителни скоби“ Минимални изискуеми характеристики на продукта: • Дължина/Височина: 350 мм; • Обработка: грунд за метал и два слоя оранжев емайл лак RAL 2004; • Устройството да е с двустепенно фиксиране: хоризонтално и вертикално; • Допълнително устройство: заключващ механизъм; • Материал: Тръба ф 45/4 мм, горещовалцувана безшевна от стомана ВСт.3сп EN 10255:2005+А1:2007; основна планка с дебелина 3 мм с размери 350/500 мм от листова стомана ВСт.3сп.
Номер на преписка в АОП: 9086732
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 43916.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/3/19 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

id029 -Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154″А“ по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. „Иван Гарванов“ № 46, гр. Пловдив

Дата и час на публикуване: 6/11/18 2:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811029
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив ВАЖНО! На вниманието на заинтересованите лица! Образците на документи "Опис" и "Декларация 2" са подменени. При подаване на оферти използвайте новите образци!
Описание: Извършване на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на места за местодомуване на МПС с прилежащи пространства на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва изпълнение на изкопни работи, демонтаж на съществуващи настилки, възстановяване на основните пластове от конструкцията под настилките с каменни фракции, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, ремонт, възстановяване и полагане на асфалтобетонни смеси по прилежащи подходи и улици, обработка на контактни фуги при различни видове настилки с асфалтова смес, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. като изброяването не е изчерпателно, в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 г., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.
Номер на преписка в АОП: 9082802
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 123500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/11/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

id026 -ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата и час на публикуване: 8/6/18 9:41 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201806026
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Описание: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група. На вниманието на заинтересованите лица! Срокът за събиране на оферти на основание чл. 188, ал.2 ЗОП се удължава до 21.06.2018 г. 17:00 часа. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 22.06.2018 г. от 10:00 в заседателната зала на район "Южен"- ул. "Македония"№73а, ет. 2 като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Номер на преписка в АОП: 9076998
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 70000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/6/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id015 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 13/2/17 12:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702015
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69691 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 20/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/2/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id010 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 3/11/16 10:28 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611010
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: "Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията на 11.11.2016 г. на 10:00 часа в административната сграда район „Южен“ – Община Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 50000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/11/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/11/2016
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116