id013 -Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 1/12/16 1:36 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611013
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0006
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 79166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 27/12/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/12/16 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id011 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен

Дата и час на публикуване: 28/11/16 2:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611011
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен.
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0004
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 829166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 04/01/2017
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id008 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 30/5/16 11:32 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1605008
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“-община Пловдив” в пет обособени позиции. Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция №2: Хляб и тестени изделия; Обособена позиция №3: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца; Обособена позиция №4: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №5: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти;
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0002
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 2723960 лв.
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

Откриване на процедура – 30.05.2016г – 11:32ч

Документация за участие – 30.05.2016 – 10:00ч

Разяснения по документацията за участие – 14.06.2016 – 09:00ч

Решения за промяна в документацията – 27.06.2016 – 11:10ч: Документацията на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив”в пет обособени позиции“ е променена. За подготовка на офертите използвайте документацията от следните връзки:

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Документи нови

Нови образци

Информация до всички заинтересовани лица - 11.07.2016 – 15:14ч : Процедурата за избор на изпълнители е спряна до приключване на производствата по обжалване, в които е направено искане за налагане на временни мерки.