Доставка на антипаркинг елементи на нуждите за район „Южен“-община Пловдив“ в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 15/3/19 9:37 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20190331
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на антипаркинг елементи на нуждите за район „Южен“-община Пловдив“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на антипаркинг колчета“ Обособена позиция № 2: „Доставка на ограничителни скоби"
Описание: Обособена позиция № 1: „Доставка на антипаркинг колчета“ Минимални изискуеми характеристики на продукта: • Дължина/Височина: 1000 мм; • Обработка: грунд за метал и два слоя черен емайл лак; • Допълнителна обработка: два броя хоризонтални, жълти светлоотразителни ленти; • PVC тапа ф 89/96 мм; • Материал: Тръба ф 89/4,5 мм, горещовалцувана безшевна от стомана ВСт.3сп БДС EN 10255:2005+А1:2007. Обособена позиция № 2: „Доставка на ограничителни скоби“ Минимални изискуеми характеристики на продукта: • Дължина/Височина: 350 мм; • Обработка: грунд за метал и два слоя оранжев емайл лак RAL 2004; • Устройството да е с двустепенно фиксиране: хоризонтално и вертикално; • Допълнително устройство: заключващ механизъм; • Материал: Тръба ф 45/4 мм, горещовалцувана безшевна от стомана ВСт.3сп EN 10255:2005+А1:2007; основна планка с дебелина 3 мм с размери 350/500 мм от листова стомана ВСт.3сп.
Номер на преписка в АОП: 9086732
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 43916.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/3/19 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив“ в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 14/2/19 11:47 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201901030
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив“ в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „ Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба“ Обособена позиция №2 „ Доставка на пресни плодове и зеленчуци“
Описание: Периодични доставки на хранителни продукти в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив. НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА -БЮЛЕТИН САПИ СЛЕДВА ДА Е АКТУАЛЕН КЪМ ДАТА 13.03.2019 ГОД.!!!
Номер на преписка в АОП: 878024
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 373986.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/3/19 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032276116

Доставка на гориво /природен газ/ до котелни инсталации на сгради – общинска собственост на територията на район „Южен“- община Пловдив.

Дата и час на публикуване: 13/11/18 9:39 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811030
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Активна
Наименование: Доставка на гориво /природен газ/ до котелни инсталации на сгради - общинска собственост на територията на район "Южен"- община Пловдив.
Описание: Доставка на природен газ за нуждите на ДЯ "Мечта" №14, ДЯ №12 "Климентина", ДЯ №35 "Патиланци" и ДЯ "Слънчо".
Номер на преписка в АОП: 878024
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 325000 лв.
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032276116

id029 -Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154″А“ по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. „Иван Гарванов“ № 46, гр. Пловдив

Дата и час на публикуване: 6/11/18 2:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811029
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив ВАЖНО! На вниманието на заинтересованите лица! Образците на документи "Опис" и "Декларация 2" са подменени. При подаване на оферти използвайте новите образци!
Описание: Извършване на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на места за местодомуване на МПС с прилежащи пространства на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва изпълнение на изкопни работи, демонтаж на съществуващи настилки, възстановяване на основните пластове от конструкцията под настилките с каменни фракции, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, ремонт, възстановяване и полагане на асфалтобетонни смеси по прилежащи подходи и улици, обработка на контактни фуги при различни видове настилки с асфалтова смес, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. като изброяването не е изчерпателно, в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 г., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.
Номер на преписка в АОП: 9082802
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 123500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/11/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

id028 – Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 18/7/18 10: 00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807028
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Периодични доставки на хранителни продукти, чийто количества и характеристики са указани в документацията '"Технически спецификации" в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детските градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив, на адресите указани в списък на детските заведения в община Пловдив- район „Южен“, приложен в документацията.
Номер на преписка в АОП: 01418-2018-0004
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 357483.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 20/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/8/18 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032/276116

id027 -Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 19/6/18 2:20 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201806027
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Периодични доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детските градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив
Номер на преписка в АОП: 01418-2018-0003
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 90000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/7/18 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032/276116

id026 -ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата и час на публикуване: 8/6/18 9:41 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201806026
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Описание: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група. На вниманието на заинтересованите лица! Срокът за събиране на оферти на основание чл. 188, ал.2 ЗОП се удължава до 21.06.2018 г. 17:00 часа. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 22.06.2018 г. от 10:00 в заседателната зала на район "Южен"- ул. "Македония"№73а, ет. 2 като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Номер на преписка в АОП: 9076998
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 70000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/6/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id025 -Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в три обособени позиции“ Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– западно от ул. „Димитър Талев“ вкл. ул.“Димитър Талев“, кв. „Христо Ботев – север“, кв. „Христо Ботев – юг“, ЖК „Южен“, кв. Коматево, кв. „Остромила“ и част от кв. „Македония“ Обособена позиция №2: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– вкл. източно от ул. „Димитър Талев“ вкл. кв. „Въстанически– север“, кв. „Въстанически– юг“, кв. „Беломорски“ и част от кв. „Македония“. Обособена позиция №3: Изпълнение на СМР по ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.

Дата и час на публикуване: 4/5/18 11:27 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804025
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в три обособени позиции“ Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– западно от ул. „Димитър Талев“ вкл. ул.“Димитър Талев“, кв. „Христо Ботев – север“, кв. „Христо Ботев – юг“, ЖК „Южен“, кв. Коматево, кв. „Остромила“ и част от кв. „Македония“ Обособена позиция №2: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– вкл. източно от ул. „Димитър Талев“ вкл. кв. „Въстанически– север“, кв. „Въстанически– юг“, кв. „Беломорски“ и част от кв. „Македония“. Обособена позиция №3: Изпълнение на СМР по ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Описание: Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа и прилежаща улична регулация. Извършване на СМР за ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация от бетонови елементи /плочи, унипавета, пътни ивици/ на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на настилка от асфалтобетон, вибропресовани или бетонови елементи и павета, фугиране, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици и павета, почистване на работната площадка и др. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др.
Номер на преписка в АОП: 845473
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 880000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 4/6/18 7:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 5/6/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id024 -Благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на МПС на територията на район „Южен“ в пет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 17/4/18 12:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804024
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на МПС на територията на район „Южен“ в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I-531.708, жил. стр. и търговия, кв.102 по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, бул. "Ал. Стамболийски" №№ 36-52 Обособена позиция №2: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I-531.708, жил. стр. и търговия, кв.102 по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, бул. "Ал. Стамболийски" №№ 68-84 Обособена позиция №3: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.4 по плана на кв. "Южен", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.1110 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Асен Христофоров" № 2-6, гр. Пловдив Обособена позиция №4: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив Обособена позиция № 5: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I - жил. строителство, кв.9 по рег. плана на кв."Хр. Ботев-Юг", гр. Пловдив, С административен адрес: ул. "Спартак", гр. Пловдив
Описание: Извършване на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на места за местодомуване на МПС с прилежащи пространства на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва изпълнение на изкопни работи, демонтаж на съществуващи настилки, възстановяване на основните пластове от конструкцията под настилките с каменни фракции, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, ремонт, възстановяване и полагане на асфалтобетонни смеси по прилежащи подходи и улици, обработка на контактни фуги при различни видове настилки с асфалтова смес, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. като изброяването не е изчерпателно. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „СТИЛСТРОЙ-77" EООД Дата: 02.07.2018 ДО „СТИЛСТРОЙ-77" EООД УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На дата 26.06.2018 г. Ви е изпратено Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – stilstroi77eood@gmail.com Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното: Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, се счита за надлежно връчено на „СТИЛСТРОЙ-77" EООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 02.07.2018г. Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №48-РОП-19/26.06.2018. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 26.06.2018г. С уважение, …п……. БОРИСЛАВ ИНЧЕВ Кмет на район „Южен“ Община Пловдив ............................................................................................................ Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Дата: 02.07.2018 ДО „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На дата 26.06.2018 г. Ви е изпратено Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – ksv_05@abv.bg Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното: Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, се счита за надлежно връчено на „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 02.07.2018г. Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №48-РОП-19/26.06.2018. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 26.06.2018г. С уважение, …п……. БОРИСЛАВ ИНЧЕВ Кмет на район „Южен“ Община Пловдив
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 785000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 16/5/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт; инж. Константин Георгинов
Телефон за контакт: 032 276116; 032 279106

id023 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 6/2/18 2:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201802023
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Доставка на мляко и млечни продукти по предварителна заявка до ежедневни доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив, на адресите указани в Списъка на детските заведения в община Пловдив- район „Южен“, посочен в документацията
Номер на преписка в АОП: 9072756
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69783 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/2/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/2/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id022 -„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“

Дата и час на публикуване: 4/10/17 2:15 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201710022
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“
Описание: № Вид Параметри Количество брой 1 Пералня Фронтално зареждане, енергиен клас А++ (мин), капацитет 10 кг., 4 2 Месомелачка (професионална) Правоъгълен корпус и подвижна мелеща част, капацитет : 220 кг. ч, мощност 1,1, кW, 230 V, мин. две решетки, неръждаем корпус 2 3 Фризер Вертикален, капацитет-мин. 224 л., енергиен клас А+ + 1 4 Фризер Хоризонтален, капацитет - мин 400 л., енергиен клас А+ 1 5 Хладилник с фризер Общ капацитет мин. 337 л. , енергиен клас А+ + 1 6 Пасатор вертикален (професионален) Комплект за бъркане и пасиране, потопяема пасираща приставка мин.29 см. Мощност 400W, 13000-14000 оборота в мин. 2 На вниманието на заинтересованите лица: Да се вземат предвид разясненията дадени в прикачените файлове!
Номер на преписка в АОП: 9068931
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 8000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 11/10/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/10/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id021 -Изпълнение на СМР по ремонт на помещения на медицински кабинети в сгради на образователната и възпитателна инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 11/9/17 1:53 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201709021
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Изпълнение на СМР по ремонт на помещения на медицински кабинети в сгради на образователната и възпитателна инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив“
Описание: Извършване на СМР за полагане специална антибактериална настилка в медицински кабинети, разположени в сградите на образователната и възпитателна инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив. Ремонтните дейности също така включват: монтаж на защитни протектори от ПДЧ по стени на помещенията, изработка и монтаж на декоративни защитни решетки от ПДЧ, частично прешпакловане и боядисване с латексна боя, подмяна на фасадна дограма, доставка и монтаж на подпрозоречни дъски, комарници и механизми за двуосно отваряне на съществуваща дограма.
Номер на преписка в АОП: 9068154
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 25000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 26/9/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 27/9/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id020 -„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Дата и час на публикуване: 13/4/17 2:44 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704020
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Описание: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция ОП 1- Изработване, доставка и монтаж на мебели; Обособена позиция ОП 2- Доставка на електрическо оборудване; Обособена позиция ОП 3- Доставка на килими и инвентар; Обособена позиция ОП 4- Доставка на кухненска посуда.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 62750 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 24/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/4/17 1:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id019 -ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата и час на публикуване: 7/4/17 12:55 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704019
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“
Описание: Доставяне на електрическа енергия и извършване на дейности по включване в балансираща група и координирането ѝ.
Номер на преписка в АОП: 9063155
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 35000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 24/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/4/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id018 -„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 6/4/17 3:31 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704018
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен“
Описание: Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район "Южен“ франко складовете на детските заведение по предварителна заявка за вид и количество на артикулите.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 738833.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 11/5/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/5/17 11:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id017 -„Изграждане на зона за паркиране в УПИ I- жилищно строителство, кв.2, по плана на кв. ЖК Южен- гр. Пловдив за 61 броя паркоместа“

Дата и час на публикуване: 22/3/17 12:40 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201703017
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Изграждане на зона за паркиране в УПИ I- жилищно строителство, кв.2, по плана на кв. ЖК Южен- гр. Пловдив за 61 броя паркоместа“
Описание: Съобщение На вниманието на всички заинтересовани лица. Публичното заседание за отваряне на офертите ще се проведе на 10.04.2017 г. от 11:00ч в заседателната зала на район "Южен" -община Пловдив, ул. "Македония" №73а, ет. 2.
Номер на преписка в АОП: 9062564
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 125000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 6/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/4/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id016 -Доставка на мляко и млечни продукти, за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 21/2/17 2:37 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702016
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти, за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 9061648
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69992 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 28/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/3/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id015 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 13/2/17 12:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702015
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69691 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 20/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/2/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id014 -Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 5/12/16 11:15 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611013
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Defaul Value
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0007
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 429458.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 10/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/1/17 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id012 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 2/12/16 10:19 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1612012
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0005
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 760833.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 9/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 10/1/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id013 -Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 1/12/16 1:36 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611013
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0006
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 79166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 27/12/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/12/16 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id011 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен

Дата и час на публикуване: 28/11/16 2:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611011
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен.
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0004
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 829166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 04/01/2017
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id010 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 3/11/16 10:28 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611010
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: "Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията на 11.11.2016 г. на 10:00 часа в административната сграда район „Южен“ – Община Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 50000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/11/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/11/2016
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id009 – Пристройка и реконструкция на детска градина с яслена група „Ралица“ за 4 груи в УПИ ІІ-354.984,ОДЗ кв.39а, по плана на кв. Коматево, гр. Пловдив

Дата и час на публикуване: 24/8/16 4:07 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1608009
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ. „РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ"
Описание: РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ.
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0003
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1000000 лв.
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

Откриване на процедура – 24.08.2016 – 16:07ч

Документация за участие – 24.08.2016 – 16:35ч

Разяснения по документацията за участие – 16.09.206 – 14:10ч

 

id008 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 30/5/16 11:32 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1605008
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“-община Пловдив” в пет обособени позиции. Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция №2: Хляб и тестени изделия; Обособена позиция №3: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца; Обособена позиция №4: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №5: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти;
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0002
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 2723960 лв.
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

Откриване на процедура – 30.05.2016г – 11:32ч

Документация за участие – 30.05.2016 – 10:00ч

Разяснения по документацията за участие – 14.06.2016 – 09:00ч

Решения за промяна в документацията – 27.06.2016 – 11:10ч: Документацията на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив”в пет обособени позиции“ е променена. За подготовка на офертите използвайте документацията от следните връзки:

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Документи нови

Нови образци

Информация до всички заинтересовани лица - 11.07.2016 – 15:14ч : Процедурата за избор на изпълнители е спряна до приключване на производствата по обжалване, в които е направено искане за налагане на временни мерки.