Разяснения по документацията за участие

Отговори на въпроси по процедура ЗОП

Отговори на въпроси по процедура ЗОП 2

Отговори на въпроси по процедура ЗОП 3

Отговори на въпроси по процедура ЗОП 4

Документация за участие

документация

образци

КСС

Приложение №1, включващо:OБОБЩЕНА КСАРХИТЕКТУРАВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА и ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАНВиКЕЛЕКТРОКОНСТРУКЦИИОВ и ЕнЕфПАРКОУСТРОЙСТВОПБЗПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ