Обща информация

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.

Обособена позиция  №1: Мляко и млечни хранителни продукти;

Обособена позиция  №2: Хляб и тестени изделия;

Обособена позиция  №3: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;

Обособена позиция  №4:  Пресни плодове и зеленчуци;

Обособена позиция  №5: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!

Процедурата за избор на изпълнители е спряна до приключване на производствата по обжалване, в които е направено искане за налагане на временни мерки.

Решения за промяна в документацията

ВАЖНО ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!!!

 Документацията на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив”в пет обособени позиции“ е променена. За подготовка на офертите използвайте документацията от следните връзки:

решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

документи нови

Нови образци

Предишните публикации по отношение на документацията на обществената поръчка не са актуални!

Удължава се срокът за прием на оферти- краен срок 25.07.2016 г. ,17:00ч.

Документация за участие

Обобщена информация

Образец 1

Образец 2

Образец 3 техническо предложение ОП№1

Образец 3 техническо предложение ОП№2

Образци 3 техническо предложение ОП№3

Образце 3 техническо предложение ОП№4

Образец 3 техническо предложение ОП№5

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 9

Проект договор ОП1

Проект договор ОП2

Проект договор ОП3

Проект договор ОП4

Проект договор ОП5

Ценово предложение Образец 7