Договор за обществена поръчка

договор оп 1

договор оп 2

договор оп 3

договор оп 4

договор оп 5

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП –

РЕШЕНИЕ

Протоколи и доклади на комисията

 ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3 и ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ

Обща информация

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки и паркинги, благоустрояване, обособяване и изграждане на нови паркинги и зони за отдих и активни занимания на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в пет обособени позиции :

Обособена позиция № 1: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 2: Изпълнение на СМР по ремонт и изграждане на тротоарни настилки и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 3: Изпълнение на СМР по ремонт на паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 4: Изпълнение на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на паркинги и прилежащи пространства на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 5: Изпълнение на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на зони за отдих и активни занимания на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.

 

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 18.03.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на Район „Южен“

 

Разяснения по документацията за участие

отговор на запитване

отговор на запитване 2

Документация за участие

указания , образец 1 , образец 2, образец 3,  образец 4 , образец 5, образец 6, образец 7а, образец 7б , образец 8.1, образец 8.2, образец 9, образец 10, образец 11, образец 12, образец 13, образец 14, техническо предложение-образец 15, образец 16а, образец 16б, образец 16в, образец 16г, образец 16д, проект_договор_ОП1, проект_договор_ОП2, проект_договор_ОП3, проект_договор_ОП4, проект_договор_ОП5, 2016_01_04_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОНКУРС_РЕМОНТИ НАСТИЛКИ 2016

решение

обявление

Приключване / прекратяване на договора