Решения за промяна в документацията

ВАЖНО ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!!!

 Документацията на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив”в пет обособени позиции“ е променена. За подготовка на офертите използвайте документацията от следните връзки:

решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

документи нови

Нови образци

Предишните публикации по отношение на документацията на обществената поръчка не са актуални!

Удължава се срокът за прием на оферти- краен срок 25.07.2016 г. ,17:00ч.

id008 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 30/5/16 11:32 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1605008
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“-община Пловдив” в пет обособени позиции. Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция №2: Хляб и тестени изделия; Обособена позиция №3: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца; Обособена позиция №4: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №5: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти;
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0002
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 2723960 лв.
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

Откриване на процедура – 30.05.2016г – 11:32ч

Документация за участие – 30.05.2016 – 10:00ч

Разяснения по документацията за участие – 14.06.2016 – 09:00ч

Решения за промяна в документацията – 27.06.2016 – 11:10ч: Документацията на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив”в пет обособени позиции“ е променена. За подготовка на офертите използвайте документацията от следните връзки:

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Документи нови

Нови образци

Информация до всички заинтересовани лица - 11.07.2016 – 15:14ч : Процедурата за избор на изпълнители е спряна до приключване на производствата по обжалване, в които е направено искане за налагане на временни мерки.

Документация за участие

Обобщена информация

Образец 1

Образец 2

Образец 3 техническо предложение ОП№1

Образец 3 техническо предложение ОП№2

Образци 3 техническо предложение ОП№3

Образце 3 техническо предложение ОП№4

Образец 3 техническо предложение ОП№5

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 9

Проект договор ОП1

Проект договор ОП2

Проект договор ОП3

Проект договор ОП4

Проект договор ОП5

Ценово предложение Образец 7

 

Текущи документи и плащания по договора

Плащане_04_2016_Соц_трапез_ОП1_200

Плащане_04_2016_Соц_трапез_ОП3_60_Коматево

Плащане_04_2016_Соц_трапез_ОП2_150

 

Текущи документи и плащания по договора

Плащане_04_2016_СМР_ОП3

Плащане_03_2016_СМР_ОП1

Плащане_03_2016_СМР_ОП2

Плащане_03_2016_СМР_ОП3

Договор №
Ред Дата на плащане Към контрагент Размер на плащане Основание за плащане
1.  30.06.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  29 937.84 лв. Фактура N 0000000002/19.06.2015г.
2.  16.06.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  9 933.18 лв.  Фактура N 0000000001/10.06.2015г.
3.  17.07.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  93 030.44 лв.  Фактура N 0000000006/09.07.2015г.
4. 06.07.2015г. 17.07.2015 г. 24.07.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  80 751.85 лв.  Фактури N N 0000000002/19.06.2015г. 0000000005/09.07.2015г.  0000000007/21.07.2015г.
5.  13.08.2015 г.   ДЗЗД „АРТПЪТ“  16 560.34 лв.  Фактура N 0000000009/10.08.2015г.
6. 05.08.2015г. 13.08.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  40 379.75 лв.  Фактури N N 0000000008/28.07.2015г. 0000000010/10.08.2015г.
7.   06.07.2015 г.   ДЗЗД „АРТПЪТ“  22 047.44 лв.  Фактура N 0000000011/11.08.2015г.
8.  03.09.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  14 217.92 лв.  Фактура N 0000000014/01.09.2015г.
9.   03.09.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  87 134.73 лв.  Фактури N N 0000000012/01.09.2015г. 0000000013/01.09.2015г.
10.  19.10.2015 г.   ДЗЗД „АРТПЪТ“  42 149.42 лв.   Фактура N 0000000017/07.10.2015г.
11.  14.10.2015 г. ДЗЗД „АРТПЪТ“  81 388.75 лв.  Фактури N N 0000000015/06.10.2015г. 0000000016/06.10.2015г.
12.  23.12.2015 г.  ДЗЗД „АРТПЪТ“  3 653.75 лв.  Фактура N 0000000022/14.12.2015г.

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП –

РЕШЕНИЕ

Протоколи и доклади на комисията

 ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3 и ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ

Обща информация

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки и паркинги, благоустрояване, обособяване и изграждане на нови паркинги и зони за отдих и активни занимания на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в пет обособени позиции :

Обособена позиция № 1: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 2: Изпълнение на СМР по ремонт и изграждане на тротоарни настилки и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 3: Изпълнение на СМР по ремонт на паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 4: Изпълнение на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на паркинги и прилежащи пространства на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Обособена позиция № 5: Изпълнение на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на зони за отдих и активни занимания на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.

 

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 18.03.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на Район „Южен“

 

Разяснения по документацията за участие

отговор на запитване

отговор на запитване 2

Текущи документи и плащания по договора

Информация за извършено плащане към „С.И.Т.“ ООД

 

Документация за участие

указания , образец 1 , образец 2, образец 3,  образец 4 , образец 5, образец 6, образец 7а, образец 7б , образец 8.1, образец 8.2, образец 9, образец 10, образец 11, образец 12, образец 13, образец 14, техническо предложение-образец 15, образец 16а, образец 16б, образец 16в, образец 16г, образец 16д, проект_договор_ОП1, проект_договор_ОП2, проект_договор_ОП3, проект_договор_ОП4, проект_договор_ОП5, 2016_01_04_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОНКУРС_РЕМОНТИ НАСТИЛКИ 2016

решение

обявление

Договор за обществена поръчка

Договор социални трапезарии ОП1

Договор социални трапезарии ОП2

Договор социални трапезарии ОП3

Протоколи и доклади на комисията

протокол_комисия_плик1

Протокол комисия плик 2,позиция 1

Протокол комисия плик 2, позиция 2

Протокол комисия плик 3,позиция 1

Протокол комисия плик 3,позиция 2

Обща информация

Обществена поръчка публикувана в регистъра на АОП под N 01418-2015-0001,  с предмет :

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПО ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I-ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 1- ДО 150 ДУШИ,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II-ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 2- ДО 100 ДУШИ“

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници, за обособена позиция 1, ще се извърши на 02.12.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда, бул. Македония 73А.

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници, за обособена позиция 2, ще се извърши на 04.12.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда, бул. Македония 73А.

 

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

решение за избор на изпълнител соц.трапезарии

Протоколи и доклади на комисията

протокол_комисия_плик 1_2

протокол комисия оферти

Договор за обществена поръчка

Договор_детска_площадка_2015

Протоколи и доклади на комисията

Протокол комисия

Документация за участие

Указания_дп

Технически спецификации_дп

Mетодика_дп

Оферта-Приложение 1_дп

Tехническо предложение-Приложение 2_дп

Цена-Приложение 3_дп

Договор_проект_дп

Действащ регулационен план_дп

Виза-проект_дп

 

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана № 9045846/ 11.09.2015 г в регистъра на АОП ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Проектиране и изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. в УПИ І-комплексно застрояване кв.37 по плана на кв.„Въстанически“-юг, гр.Пловдив на територията на Район „Южен”

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045846

 

Обща информация

„Проектиране и изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. в УПИ І-комплексно застрояване кв.37 по плана на кв.„Въстанически“-юг, гр.Пловдив на територията на Район „Южен”

В А Ж Н О :

Отварянето на постъпилите оферти  ще се извърши на 23 септември 2015 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на районната администрация – бул. Македония 73А. 

Документация за участие Социални трапезарии 2015

Условия-указания-cor

Приложение №1 Представяне на участника_ст

Приложение №2 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП_ст

Приложение № 3 Списък на сходни услуги_ст

Приложение №4 Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2_ст

Приложение №5 Техническо предложение_ст

Приложение №6 Декларация за подизпълнители_ст

Приложение №7 Декларациа съгласие на подизп_ст

Приложение №8 Деклация чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС_ст

Приложение №9 Декларация по чл.33, ал.4_ст

приложение № 10 Ценово предложение_ст

Приложение №11_ст

Приложение №12 – Декларация за приемане проект на Договор_ст

Приложение № 13 – Списък на документите_ст

Договор проект ОП 1_ст Договор проект ОП 2_ст

Договор проект ОП 3_ст

решение_ст

обявление_ст

Обща информация

Обществена поръчка публикувана в регистъра на АОП под N 01418-2015-0002,  с предмет :

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“-ОБЩИНА ПЛОВДИВ В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I – ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 1- ДО 200 ДУШИ,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II – ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ В РАЙОН „ЮЖЕН“ 2 – ДО 150 ДУШИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ III – ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНЕНЕ В БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ В КВ. „КОМАТЕВО“- ДО 60 ДУШИ“

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 13.11.2015 г. от 11:30 часа в заседателната зала в административната сграда на Район „Южен“

 

Документация за участие Диетично хранене 2015

Условия-указания

Приложение №1 Представяне на участника

Приложение №2 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП

Приложение № 3 Списък на сходни услуги

Приложение №4 Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2

Приложение №5 Техническо предложение

Приложение №6 Декларация за подизпълнители

Приложение №7 Декларациа съгласие на подизп.

Приложение №8 Деклация чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Приложение №9 Декларация по чл.33, ал.4

приложение № 10 Ценово предложение

Приложение №11

Приложение №12 – Декларация за приемане проект на Договор

Договор проект ОП 1

Договор проект ОП 2

решение

обявление