Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 18/6/19 9:37 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20190632
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на дейности по ремонт и изграждане на тротоари и на прилежаща техническа инфраструктура на територията на Район „Южен” – Община Пловдив“ Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по ремонт на паважни настилки по улична мрежа на територията на Район „Южен” - Община Пловдив“
Описание: Извършване на СМР за ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация от бетонови елементи /плочи, унипавета, пътни ивици/ на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици и павета, почистване на работната площадка и др. Ремонтът и пренареждането на съществуващи паважни настилки по уличната мрежа на район „Южен“, като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, пренареждане на паважна настилка по компрометирани участъци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и изграждане на нови ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 год., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.
Номер на преписка в АОП: 9089304
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 110000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1/7/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 2/7/19 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

Доставка на антипаркинг елементи на нуждите за район „Южен“-община Пловдив“ в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 15/3/19 9:37 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20190331
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на антипаркинг елементи на нуждите за район „Южен“-община Пловдив“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на антипаркинг колчета“ Обособена позиция № 2: „Доставка на ограничителни скоби"
Описание: Обособена позиция № 1: „Доставка на антипаркинг колчета“ Минимални изискуеми характеристики на продукта: • Дължина/Височина: 1000 мм; • Обработка: грунд за метал и два слоя черен емайл лак; • Допълнителна обработка: два броя хоризонтални, жълти светлоотразителни ленти; • PVC тапа ф 89/96 мм; • Материал: Тръба ф 89/4,5 мм, горещовалцувана безшевна от стомана ВСт.3сп БДС EN 10255:2005+А1:2007. Обособена позиция № 2: „Доставка на ограничителни скоби“ Минимални изискуеми характеристики на продукта: • Дължина/Височина: 350 мм; • Обработка: грунд за метал и два слоя оранжев емайл лак RAL 2004; • Устройството да е с двустепенно фиксиране: хоризонтално и вертикално; • Допълнително устройство: заключващ механизъм; • Материал: Тръба ф 45/4 мм, горещовалцувана безшевна от стомана ВСт.3сп EN 10255:2005+А1:2007; основна планка с дебелина 3 мм с размери 350/500 мм от листова стомана ВСт.3сп.
Номер на преписка в АОП: 9086732
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 43916.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/3/19 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив“ в две обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 14/2/19 11:47 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201901030
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив“ в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „ Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба“ Обособена позиция №2 „ Доставка на пресни плодове и зеленчуци“
Описание: Периодични доставки на хранителни продукти в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив. НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА -БЮЛЕТИН САПИ СЛЕДВА ДА Е АКТУАЛЕН КЪМ ДАТА 13.03.2019 ГОД.!!!
Номер на преписка в АОП: 878024
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 373986.67 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/3/19 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032276116

Доставка на гориво /природен газ/ до котелни инсталации на сгради – общинска собственост на територията на район „Южен“- община Пловдив.

Дата и час на публикуване: 13/11/18 9:39 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811030
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Активна
Наименование: Доставка на гориво /природен газ/ до котелни инсталации на сгради - общинска собственост на територията на район "Южен"- община Пловдив.
Описание: Доставка на природен газ за нуждите на ДЯ "Мечта" №14, ДЯ №12 "Климентина", ДЯ №35 "Патиланци" и ДЯ "Слънчо".
Номер на преписка в АОП: 878024
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 325000 лв.
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032276116

id029 -Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154″А“ по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. „Иван Гарванов“ № 46, гр. Пловдив

Дата и час на публикуване: 6/11/18 2:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201811029
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив ВАЖНО! На вниманието на заинтересованите лица! Образците на документи "Опис" и "Декларация 2" са подменени. При подаване на оферти използвайте новите образци!
Описание: Извършване на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на места за местодомуване на МПС с прилежащи пространства на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва изпълнение на изкопни работи, демонтаж на съществуващи настилки, възстановяване на основните пластове от конструкцията под настилките с каменни фракции, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, ремонт, възстановяване и полагане на асфалтобетонни смеси по прилежащи подходи и улици, обработка на контактни фуги при различни видове настилки с асфалтова смес, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. като изброяването не е изчерпателно, в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 г., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.
Номер на преписка в АОП: 9082802
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 123500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/11/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276116

id028 – Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 18/7/18 10: 00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201807028
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Периодични доставки на хранителни продукти, чийто количества и характеристики са указани в документацията '"Технически спецификации" в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детските градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив, на адресите указани в списък на детските заведения в община Пловдив- район „Южен“, приложен в документацията.
Номер на преписка в АОП: 01418-2018-0004
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 357483.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 20/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/8/18 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032/276116

id027 -Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 19/6/18 2:20 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201806027
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Периодични доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детските градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив
Номер на преписка в АОП: 01418-2018-0003
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 90000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/7/18 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова
Телефон за контакт: 032/276116

id026 -ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата и час на публикуване: 8/6/18 9:41 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201806026
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Описание: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група. На вниманието на заинтересованите лица! Срокът за събиране на оферти на основание чл. 188, ал.2 ЗОП се удължава до 21.06.2018 г. 17:00 часа. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 22.06.2018 г. от 10:00 в заседателната зала на район "Южен"- ул. "Македония"№73а, ет. 2 като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Номер на преписка в АОП: 9076998
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 70000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/6/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id025 -Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в три обособени позиции“ Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– западно от ул. „Димитър Талев“ вкл. ул.“Димитър Талев“, кв. „Христо Ботев – север“, кв. „Христо Ботев – юг“, ЖК „Южен“, кв. Коматево, кв. „Остромила“ и част от кв. „Македония“ Обособена позиция №2: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– вкл. източно от ул. „Димитър Талев“ вкл. кв. „Въстанически– север“, кв. „Въстанически– юг“, кв. „Беломорски“ и част от кв. „Македония“. Обособена позиция №3: Изпълнение на СМР по ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.

Дата и час на публикуване: 4/5/18 11:27 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804025
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в три обособени позиции“ Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– западно от ул. „Димитър Талев“ вкл. ул.“Димитър Талев“, кв. „Христо Ботев – север“, кв. „Христо Ботев – юг“, ЖК „Южен“, кв. Коматево, кв. „Остромила“ и част от кв. „Македония“ Обособена позиция №2: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив– вкл. източно от ул. „Димитър Талев“ вкл. кв. „Въстанически– север“, кв. „Въстанически– юг“, кв. „Беломорски“ и част от кв. „Македония“. Обособена позиция №3: Изпълнение на СМР по ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.
Описание: Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа и прилежаща улична регулация. Извършване на СМР за ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки и прилежаща улична регулация от бетонови елементи /плочи, унипавета, пътни ивици/ на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на настилка от асфалтобетон, вибропресовани или бетонови елементи и павета, фугиране, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици и павета, почистване на работната площадка и др. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др.
Номер на преписка в АОП: 845473
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 880000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 4/6/18 7:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 5/6/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id024 -Благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на МПС на територията на район „Южен“ в пет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 17/4/18 12:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804024
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на МПС на територията на район „Южен“ в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I-531.708, жил. стр. и търговия, кв.102 по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, бул. "Ал. Стамболийски" №№ 36-52 Обособена позиция №2: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I-531.708, жил. стр. и търговия, кв.102 по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, бул. "Ал. Стамболийски" №№ 68-84 Обособена позиция №3: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.4 по плана на кв. "Южен", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.1110 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Асен Христофоров" № 2-6, гр. Пловдив Обособена позиция №4: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив Обособена позиция № 5: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I - жил. строителство, кв.9 по рег. плана на кв."Хр. Ботев-Юг", гр. Пловдив, С административен адрес: ул. "Спартак", гр. Пловдив
Описание: Извършване на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на места за местодомуване на МПС с прилежащи пространства на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва изпълнение на изкопни работи, демонтаж на съществуващи настилки, възстановяване на основните пластове от конструкцията под настилките с каменни фракции, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, ремонт, възстановяване и полагане на асфалтобетонни смеси по прилежащи подходи и улици, обработка на контактни фуги при различни видове настилки с асфалтова смес, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. като изброяването не е изчерпателно. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „СТИЛСТРОЙ-77" EООД Дата: 02.07.2018 ДО „СТИЛСТРОЙ-77" EООД УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На дата 26.06.2018 г. Ви е изпратено Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – stilstroi77eood@gmail.com Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното: Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, се счита за надлежно връчено на „СТИЛСТРОЙ-77" EООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 02.07.2018г. Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №48-РОП-19/26.06.2018. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 26.06.2018г. С уважение, …п……. БОРИСЛАВ ИНЧЕВ Кмет на район „Южен“ Община Пловдив ............................................................................................................ Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Дата: 02.07.2018 ДО „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На дата 26.06.2018 г. Ви е изпратено Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – ksv_05@abv.bg Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното: Решение №48-РОП-19/26.06.2018. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, се счита за надлежно връчено на „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 02.07.2018г. Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №48-РОП-19/26.06.2018. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 26.06.2018г. С уважение, …п……. БОРИСЛАВ ИНЧЕВ Кмет на район „Южен“ Община Пловдив
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 785000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 16/5/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт; инж. Константин Георгинов
Телефон за контакт: 032 276116; 032 279106

id023 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 6/2/18 2:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201802023
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Доставка на мляко и млечни продукти по предварителна заявка до ежедневни доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив, на адресите указани в Списъка на детските заведения в община Пловдив- район „Южен“, посочен в документацията
Номер на преписка в АОП: 9072756
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69783 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/2/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/2/18 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id022 -„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“

Дата и час на публикуване: 4/10/17 2:15 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201710022
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“
Описание: № Вид Параметри Количество брой 1 Пералня Фронтално зареждане, енергиен клас А++ (мин), капацитет 10 кг., 4 2 Месомелачка (професионална) Правоъгълен корпус и подвижна мелеща част, капацитет : 220 кг. ч, мощност 1,1, кW, 230 V, мин. две решетки, неръждаем корпус 2 3 Фризер Вертикален, капацитет-мин. 224 л., енергиен клас А+ + 1 4 Фризер Хоризонтален, капацитет - мин 400 л., енергиен клас А+ 1 5 Хладилник с фризер Общ капацитет мин. 337 л. , енергиен клас А+ + 1 6 Пасатор вертикален (професионален) Комплект за бъркане и пасиране, потопяема пасираща приставка мин.29 см. Мощност 400W, 13000-14000 оборота в мин. 2 На вниманието на заинтересованите лица: Да се вземат предвид разясненията дадени в прикачените файлове!
Номер на преписка в АОП: 9068931
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 8000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 11/10/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/10/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id021 -Изпълнение на СМР по ремонт на помещения на медицински кабинети в сгради на образователната и възпитателна инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 11/9/17 1:53 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201709021
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Изпълнение на СМР по ремонт на помещения на медицински кабинети в сгради на образователната и възпитателна инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив“
Описание: Извършване на СМР за полагане специална антибактериална настилка в медицински кабинети, разположени в сградите на образователната и възпитателна инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив. Ремонтните дейности също така включват: монтаж на защитни протектори от ПДЧ по стени на помещенията, изработка и монтаж на декоративни защитни решетки от ПДЧ, частично прешпакловане и боядисване с латексна боя, подмяна на фасадна дограма, доставка и монтаж на подпрозоречни дъски, комарници и механизми за двуосно отваряне на съществуваща дограма.
Номер на преписка в АОП: 9068154
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 25000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 26/9/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 27/9/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id020 -„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Дата и час на публикуване: 13/4/17 2:44 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704020
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Описание: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ „РАЛИЦА“ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция ОП 1- Изработване, доставка и монтаж на мебели; Обособена позиция ОП 2- Доставка на електрическо оборудване; Обособена позиция ОП 3- Доставка на килими и инвентар; Обособена позиция ОП 4- Доставка на кухненска посуда.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 62750 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 24/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/4/17 1:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id019 -ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата и час на публикуване: 7/4/17 12:55 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704019
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА РАЙОН „ЮЖЕН“- ОБЩИНА ПЛОВДИВ“
Описание: Доставяне на електрическа енергия и извършване на дейности по включване в балансираща група и координирането ѝ.
Номер на преписка в АОП: 9063155
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 35000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 24/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/4/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id018 -„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 6/4/17 3:31 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201704018
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен“
Описание: Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район "Южен“ франко складовете на детските заведение по предварителна заявка за вид и количество на артикулите.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 738833.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 11/5/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/5/17 11:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id017 -„Изграждане на зона за паркиране в УПИ I- жилищно строителство, кв.2, по плана на кв. ЖК Южен- гр. Пловдив за 61 броя паркоместа“

Дата и час на публикуване: 22/3/17 12:40 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201703017
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Изграждане на зона за паркиране в УПИ I- жилищно строителство, кв.2, по плана на кв. ЖК Южен- гр. Пловдив за 61 броя паркоместа“
Описание: Съобщение На вниманието на всички заинтересовани лица. Публичното заседание за отваряне на офертите ще се проведе на 10.04.2017 г. от 11:00ч в заседателната зала на район "Южен" -община Пловдив, ул. "Македония" №73а, ет. 2.
Номер на преписка в АОП: 9062564
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 125000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 6/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/4/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id016 -Доставка на мляко и млечни продукти, за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 21/2/17 2:37 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702016
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти, за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 9061648
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69992 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 28/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 1/3/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id015 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 13/2/17 12:56 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702015
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69691 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 20/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/2/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id014 -Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 5/12/16 11:15 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611013
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Defaul Value
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0007
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 429458.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 10/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/1/17 10:30 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id012 -Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 2/12/16 10:19 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1612012
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0005
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 760833.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 9/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 10/1/17 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id013 -Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 1/12/16 1:36 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611013
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0006
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 79166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 27/12/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/12/16 10:00 am
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id011 -Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен

Дата и час на публикуване: 28/11/16 2:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611011
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Южен.
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0004
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 829166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 04/01/2017
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

id010 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 3/11/16 10:28 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1611010
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: "Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив”
Описание: Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията на 11.11.2016 г. на 10:00 часа в административната сграда район „Южен“ – Община Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 50000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/11/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/11/2016
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Разяснения по документацията за участие

Отговори на въпроси по процедура ЗОП

Отговори на въпроси по процедура ЗОП 2

Отговори на въпроси по процедура ЗОП 3

Отговори на въпроси по процедура ЗОП 4

Документация за участие

документация

образци

КСС

Приложение №1, включващо:OБОБЩЕНА КСАРХИТЕКТУРАВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА и ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАНВиКЕЛЕКТРОКОНСТРУКЦИИОВ и ЕнЕфПАРКОУСТРОЙСТВОПБЗПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

id009 – Пристройка и реконструкция на детска градина с яслена група „Ралица“ за 4 груи в УПИ ІІ-354.984,ОДЗ кв.39а, по плана на кв. Коматево, гр. Пловдив

Дата и час на публикуване: 24/8/16 4:07 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1608009
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ. „РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ"
Описание: РАЗШИРЕНИЕ, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА „РАЛИЦА” ЗА 4 ГРУПИ В УПИ ІІ-534.894, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ КВ. 39а ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КОМАТЕВО” ГР. ПЛОВДИВ.
Номер на преписка в АОП: 01418-2016-0003
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1000000 лв.
Лице за контакт: Севдалина Цветкова- Гл. юрисконсулт
Телефон за контакт: 032 276116

Прикачени документи

Откриване на процедура – 24.08.2016 – 16:07ч

Документация за участие – 24.08.2016 – 16:35ч

Разяснения по документацията за участие – 16.09.206 – 14:10ч

 

Обща информация

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив” в пет обособени позиции.

Обособена позиция  №1: Мляко и млечни хранителни продукти;

Обособена позиция  №2: Хляб и тестени изделия;

Обособена позиция  №3: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;

Обособена позиция  №4:  Пресни плодове и зеленчуци;

Обособена позиция  №5: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!

Процедурата за избор на изпълнители е спряна до приключване на производствата по обжалване, в които е направено искане за налагане на временни мерки.

Договор за обществена поръчка

договор оп 1

договор оп 2

договор оп 3

договор оп 4

договор оп 5