Протокол ПВСЮ-27-03; ул. „Кичево“ № 24, 26, 28, 30 и 32 (блок 164);  ул.  „Кичево“№ 34, 36, 38, 40 и 42 (блок 165);   

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

 ПРОТОКОЛ

 

Днес, 01.10.2019 г. /първи октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 10.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-514/29.08.2019г.  на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-03 с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:  ул. „Кичево“ № 24, 26, 28, 30 и 32 (блок 164);  ул.  „Кичево“№ 34, 36, 38, 40 и 42 (блок 165);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж. Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 28.08.2019 г. до 09.09.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 5 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4519/02.09.2019 г. от Емил Тодоров;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Емил Тодоров  /         Заявление с вх. № 19Ю-П-4519/02.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4609/04.09.2019 г. от Дичо Щилиянов;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Дичо Щилиянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4609/04.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4648/05.09.2019г. от Христо Колев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Колев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4648/05.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема епостъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4682/09.09.2019г. от Георги Илиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Илиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4682/09.09.2019г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 27 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

Заявление с вх. № 19Ю-П-4546/02.09.2019 г. от Красимир Глухарски;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Красимир Глухарски / Заявление с вх. № 19Ю-П-4546/02.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-514/29.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Емил Тодоров /      Заявление с вх. № 19Ю-П-4519/02.09.2019 г. /         за място № 1;
 3.   Дичо Щилиянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4609/04.09.2019 г. /            за място № 3;
 4. Христо Колев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4648/05.09.2019г. /                 за място № 4;
 5.       Георги Илиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4682/09.09.2019г. /                 за място № 6
 6.     Красимир Глухарски / Заявление с вх. № 19Ю-П-4546/02.09.2019 г. /   за място № 27;

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПВСЮ-27-02; ул. „Кичево“ № 14, 16, 18, 20 и 22 (блок 163);  ул.  „Кичево“№ 24, 26, 28, 30 и 32 (блок 164);  ул. „Никола Карев“ № 16, 18 и 20;

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.       

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 01.10.2019 г. /първи октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 10.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-512/29.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-02 с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:  ул. „Кичево“ № 14, 16, 18, 20 и 22 (блок 163);  ул.  „Кичево“№ 24, 26, 28, 30 и 32 (блок 164);  ул. „Никола Карев“ № 16, 18 и 20;

 

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж. Мая Ташева  – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 28.08.2019 г. до 09.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 17 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4594/04.09.2019 г. от Мария Митева;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Мария Митева /Заявление с вх. № 19Ю-П-4594/04.09.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4599/04.09.2019 г.от Дарина Евтимова;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Дарина Евтимова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4599/04.09.2019 г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4595/04.09.2019 г. от Георги Арасланов;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Арасланов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4595/04.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4491/30.08.2019г. от Веселина Адамова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Веселина Адамова  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4491/30.08.2019г./ отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 21 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4538/02.09.2019 г. от Петър Танаков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Петър Танаков   /Заявление с вх. № 19Ю-П-4538/02.09.2019 г /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4652/09.09.2019 г. от Невена Порязова;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Невена Порязова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4652/09.09.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4541/02.09.2019 г. от Добромира Илчева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Добромира Илчева  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4541/02.09.2019 г./  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 24 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявления:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4493/30.08.2019 г.  от Иванка Стоянова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иванка Стоянова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4493/30.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 25 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4521/02.09.2019 г. от Светлозар Минков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Светлозар Минков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4521/02.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 26 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4655/09.09.2019 г. от Петър Григоров;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4574/03.09.2019 г. от Красимира Стоянова;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Петър Григоров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4655/09.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Красимира Стоянова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4574/03.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 26 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Петър Григоров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4655/09.09.2019 г. /            –      19 точки;

Красимира Стоянова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4574/03.09.2019 г. /  –     5 точки;

 

 1. За място № 27 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4610/04.09.2019 г. от Димитър Димитров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Димитров /Заявление с вх. № 19Ю-П-4610/04.09.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 28 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4499/30.08.2019 г. от Димитър Димитров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Димитров   /Заявление с вх. № 19Ю-П-4499/30.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 29 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4544/02.09.2019 г. от  Тодорка Василева;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4620/05.09.2019 г. от Светослав Тошев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тодорка Василева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4544/02.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Светослав Тошев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4620/05.09.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона.  Не е собственик, лизингополучател, заемател или наемател на леко МПС.

 

 1. За място № 30 по одобрената план – схема са постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4496/30.08.2019 г.от Георги Георгиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Георгиев   / Заявление с вх. № 19Ю-П-4496/30.08.2019 г./  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 31 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4641/05.09.2019 г. от Венера  Бърчинкова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Венера Бърчинкова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4641/05.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-512/29.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Мария Митева /Заявление с вх. № 19Ю-П-4594/04.09.2019г./      за място № 1;
 3. Дарина /Заявление с вх. № 19Ю-П-4599/04.09.2019 г./ за място № 2;
 4. Георги Арасланов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4595/04.09.2019 г. /   за място № 4
 5. Веселина Адамова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4491/30.08.2019г./               за място № 5;
 6. Петър Танаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4538/02.09.2019 г /         за място № 21;
 7. Невена Порязова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4652/09.09.2019 г./  за място № 22;
 8. Добромира Илчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4541/02.09.2019 г. /        за място № 23;
 9. Иванка Стоянова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4493/30.08.2019 г. /                  за място № 24;
 10. Светлозар Минков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4521/02.09.2019 г     за място № 25;
 11. Петър Григоров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4655/09.09.2019 г. /                 за място № 26;
 12. Димитър Димитров /Заявление с вх. № 19Ю-П-4610/04.09.2019г./ за място № 27;
 13. Димитър Димитров /Заявление с вх. № 19Ю-П-4499/30.08.2019 г. /          за място № 28;
 14. Тодорка Василева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4544/02.09.2019 г. /  за място № 29;
 15. Георги Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4496/30.08.2019 г./                   за място № 30;
 16. Венера Бърчинкова /Заявление с вх.№ 19Ю-П-4641/05.09.2019 г. / за място № 31;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПВСЮ-27-01; ул. „Кичево“ № 4, 6, 8, 10 и 12(блок 162);  ул.  „Кичево“№ 14 , 16,18, 20 и 22 (блок 163);  ул. „Никола Карев“ № 22, 24 и 26;

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 01.10.2019 г. /първи октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 09.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-511/29.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-01 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Кичево“ № 4, 6, 8, 10 и 12(блок 162);  ул.  „Кичево“№ 14 , 16,18, 20 и 22 (блок 163);  ул. „Никола Карев“ № 22, 24 и 26;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 28.08.2019 г. до 09.09.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 23 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4515/02.09.2019г. от Йордан Танев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Йордан Танев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4515/02.09.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4673/09.09.2019 г. от Стоян Петков;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Стоян Петков  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4673/09.09.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4516/02.09.2019г. от Живко Петков;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Живко Петков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4516/02.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4550/02.09.2019г. от Дияна Вълкова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Дияна Вълкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4550/02.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4513/02.09.2019г. от Златослав Арабаджиев;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Златослав Арабаджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4513/02.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 7 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4508/30.08.2019 г. от Ехлиман Рамаданов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ехлиман Рамаданов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4508/30.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4636/05.09.2019 г. от Николина Йорданова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Николина Йорданова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4636/05.09.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4512/02.09.2019 г. от Емилия Йосифова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Емилия Йосифова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4512/02.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4495/30.08.2019 г. от Ивайло Маринов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ивайло Маринов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4495/30.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4501/30.08.2019 г. от Венелина Цонева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Венелина Цонева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4501/30.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4527/02.09.2019 г.от Стою Малинов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стою Малинов  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4527/02.09.2019 г./  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 24 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4568/03.09.2019 г. от Георги Илиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Илиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4568/03.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 26 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4507/30.08.2019 г.  от Стефан Москов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стефан Москов  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4507/30.08.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 28 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4634/05.09.2019 г. от Ганка Попова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ганка Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4634/05.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 29 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4656/09.09.2019 г. от Петър Кеврев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Петър Кеврев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4656/09.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 1 За място № 30 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4587/03.09.2019 г. от Илия Попов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Илия Попов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4587/03.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 31 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4607/04.09.2019г. от Иванка Тодорова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иванка Тодорова  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4607/04.09.2019г./ отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 33 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4543/02.09.2019 г. от Иванка Черпокова;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иванка Черпокова/Заявление с вх. № 19Ю-П-4543/02.09.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 34 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4839/24.09.2019г. от Емилиян Бузов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Емилиян Бузов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4839/24.09.2019г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 2 За място № 35 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4488/29.08.2019 г. от Иван Елшишки;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Елшишки / Заявление с вх. № 19Ю-П-4488/29.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 36 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № Заявление с вх. № 19Ю-П-4653/09.09.2019 г.от Николай Лесов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Николай Лесов /Заявление с вх. № Заявление с вх. № 19Ю-П-4653/09.09.2019 г./  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 37 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4525/02.09.2019 г. от Христо Славов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Славов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4525/02.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 38 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4663/09.09.2019 г. от Милка Марчева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Милка Марчева /Заявление с вх. № 19Ю-П-4663/09.09.2019г./  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-511/29.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Йордан Танев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4515/02.09.2019г./             за място № 1;.
 3. Стоян Петков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4673/09.09.2019 г. /                  за място № 2;
 4. Живко Петков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4516/02.09.2019г. /         за място № 3;
 5. Дияна Вълкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4550/02.09.2019г. /         за място № 4;
 6. Златослав Арабаджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4513/02.09.2019г. /  за място № 6;
 7. Ехлиман Рамаданов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4508/30.08.2019 г. /        за място № 7;
 8. Николина Йорданова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4636/05.09.2019г./          за място № 19;
 9. Емилия Йосифова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4512/02.09.2019 г. /  за място № 20;
 10. Ивайло Маринов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4495/30.08.2019 г. /           за място № 21;
 11. Венелина Цонева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4501/30.08.2019 г. /    за място № 22;
 12. Стою Малинов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4527/02.09.2019 г./      за място № 23;
 13. Георги Илиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4568/03.09.2019 г. /            за място № 24;
 14. Стефан Москов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4507/30.08.2019 г./                за място № 26;
 15. Ганка Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4634/05.09.2019 г. /                 за място № 28;
 16. Петър Кеврев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4656/09.09.2019 г. /                за място № 29;
 17. Илия Попов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4587/03.09.2019 г. /      за място № 30;
 18. Иванка Тодорова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4607/04.09.2019г./          за място № 31;
 19. Иванка Черпокова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4543/02.09.2019 г. / за място № 33;
 20. Емилиян Бузов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4839/24.09.2019г. /   за място № 34;
 21. Иван Елшишки / Заявление с вх. № 19Ю-П-4488/29.08.2019 г. /             за място № 35;
 22. Николай Лесов  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4653/09.09.2019 г. /              за място № 36;
 23. Христо Славов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4525/02.09.2019 г. /              за място № 37;
 24. Милка Марчева /Заявление с вх. № 19Ю-П-4663/09.09.2019 г. / за място № 38;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ул.“ Бугариево“ № 43, 45 и 47; ПВСЮ-42 -02

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 01.10.2019 г. /първи октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 16.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-491/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-42-02 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул.“ Бугариево“ № 43, 45 и 47;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

 1. инж. Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019 г. до 05.09.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 6 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4624/05.09.2019г. от Галина Георгиева;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Галина Георгиева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4624/05.09.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4549/02.09.2019 г. от Нина Дачева;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Нина Дачева  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4549/02.09.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4359/22.08.2019г. от Атанас Пищялов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Атанас Пищялов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4359/22.08.2019г.   /- отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4291/20.08.2019г. от Мария Гавазова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Мария Гавазова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4291/20.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4621/05.09.2019г. от Райка Плачкова;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Райка Плачкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4621/05.09.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4562/03.09.2019 г.  от Маргарита Тодорова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Маргарита Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4562/03.09.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-491/15.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Галина Георгиева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4624/05.09.2019г./               за място № 6;.
 3. Нина Дачева /Заявление с вх. № 19Ю-П-4549/02.09.2019 г. /                   за място № 8;
 4. Атанас Пищялов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4359/22.08.2019г. /                 за място № 9;
 5. Мария Гавазова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4291/20.08.2019г. /                    за място № 10;
 6. Райка Плачкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4621/05.09.2019г./                        за място № 13;
 7. Маргарита Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4562/03.09.2019 г. /            за място № 15;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол; Бугариево № 8, 10 и 12; ПВСЮ-37-03

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

                                                  ПРОТОКОЛ

 

Днес, 01.10.2019 г. /първи октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 13.30 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-492/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-37-03 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул.“ Бугариево“ № 8, 10 и 12;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж. Мая Ташева  – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019 г. до 05.09.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 9 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4581/03.09.2019г. от Ангел Дончев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ангел Дончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4581/03.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4426/26.08.2019 г. от Веселина Йорданова;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Веселина Йорданова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4426/26.08.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4333/21.08.2019г. от Антония Сотирова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Антония Сотирова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4333/21.08.2019г. /- отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4529/02.09.2019г. от Румен Русев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Румен Русев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4529/02.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4412/26.08.2019г. от Георги Такев;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Такев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4412/26.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4424/26.08.2019 г.  от Соня Калоферова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Соня Калоферова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4424/26.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 24 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4327/21.08.2019 г. от Петър Киров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Петър Киров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4327/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 25 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4296/20.08.2019 г. от Фила Цанкова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Фила Цанкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4296/20.08.2019 г.  / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 26 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4576/03.09.2019 г.  от  Иван Събчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Събчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4576/03.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-492/15.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Ангел Дончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4581/03.09.2019г. /                  за място № 2;.
 3. Веселина Йорданова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4426/26.08.2019 г. /      за място № 6;
 4. Антония Сотирова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4333/21.08.2019г. /         за място № 7;
 5. Румен Русев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4529/02.09.2019г. /                    за място № 18;
 6. Георги Такев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4412/26.08.2019г. /                       за място № 21;
 7. Соня Калоферова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4424/26.08.2019 г. /                за място № 23;
 8. Петър Киров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4327/21.08.2019 г. /                 за място № 24;
 9. Фила Цанкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4296/20.08.2019 г. /          за място № 25;
 10. Иван Събчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4576/03.09.2019 г. /       за място № 26;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

 

ПРОТОКОЛ от план – схема № ПВСЮ-37-05 за ул. „Пере Тошев“ № 48, 50 и 52 (бл.1571)

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.       

 

 ПРОТОКОЛ

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 16.30 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-494/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-37-05 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Пере Тошев“ № 48, 50 и 52 (бл.1571);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019 г. до 05.09.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 1 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4313/20.08.2019г. от Светла Райчева;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Светла Райчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4313/20.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-494/15.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Светла Райчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4313/20.08.2019г. /   за място № 12;.

 

 

КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

            /инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Голям празник, посветен на Деня на водата в район „Южен“

 

В навечерието на световния Ден на водата 22 март административната сграда  на район „Южен“ се изпълни с множество рисунки,  макети и плакати  с изобразени пречиствателни станции, водопади, водни каскади, езера и язовири, речни корита и други водни съоръжения, изработени от учениците на района. Всички тези изделия са направени от естествени материали, като миди, рапани, камъни и листа, както и изкуствени такива: хартия, пластмасови капачки, бутилки, стиропор, стъкло и др.

В обявения конкурс от кмета на район „Южен“ Борислав Инчев взеха участие близо 110 деца, от които бяха излъчени и победителите.

„Радвам се, че толкова много деца се ангажираха с темата на конкурса: „Водата е за всички“ . По този начин те ни показаха своето отношение към околната среда и към природните ресурси, показаха ни колко безценна е водата и  как трябва да я съхраняваме за бъдещите поколения“ – сподели г-н Инчев.

 

 

 

 

С няколко инициативи стартира седмицата на мобилността в „Южен“

Днес  ученици от Професионална гимназия по машиностроене  и ученици от Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“  посетиха базата за производство на велосипеди в район „Южен“, където експерти от дирекция „ЕУО“ в  Община Пловдив и експерти от Екологията на район „Южен“ разясниха екологичните предимства на младежите от 12 клас за устойчивите начини на придвижване в града и ползите от промяната на поведението ни по отношение на транспорта в градска среда.

По – късно с любезното партньорство на ДП  „НКЖИ“ ученици от 5 клас на СУ „Константин Величков“ разгледаха музея по железопътен моделизъм. Там им  бе разяснено за предимството на железопътния транспорт пред автомобилния с цел намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух и подобряване на шумовото натоварване в градска среда.

На 21.09.2018 г. от 9,30 . предстои ежегодното състезание с велосипеди на обособената площадка за безопасност на движението, намираща се на кръстовището на ул. „Скопие“ с ул. „Горно броди“, както и състезание за рисунка на асфалт от 10.00 ч. на ул. „Кичево“.

„ Надявам се и тази година да вземат участие много ученици от училищата в район „Южен“, където всеки ще може да покаже своя талант и  своя поглед за опазването на околната среда“ – сподели кметът Борислав Инчев. Темата  тази година е: „ Комбинирай, движи се“, като са предвидени награди за участниците.