Честит Великден!

Уважаеми съграждани,

Нека светлината на Христовото Възкресение, Ви донесе здраве и благоденствие!

Бъдете отговорни, пазете себе си и другите! Честит Великден!

Костадин Язов

КМЕТ

Район „Южен“ Община Пловдив

ДЕКЛАРАЦИЯ в съответствие с точка 1.2 и 1.3 от Заповед № РД – 01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

ВАЖНО!!!

ДЕКЛАРАЦИЯ!!!

В съответствие с точка 1.2 и 1.3 от Заповед № РД – 01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и препоръки на Националния оперативен щаб: Декларация за преминаване през контролно-пропусквателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове организирани от органите на МВР.

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове:

Изтегли в DOCS 17 KB

Изтегли в PDF 103KB

Прочети повече ТУК

ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-674/10.12.2019г.

ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-674/10.12.2019г.  Изтегли оригинал от ТУК>>

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 8а, ал. 1, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСС-10-04 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС по чл.4 от НРУИРПМОСТОП в УПИ I – комплексно застрояване, в кв. 10 по регулационния план на кв. „Въстанически“ – север, гр. Пловдив, ул.“Иван Гарванов“ и ул.“Даме Груев“, одобрена на 19.12.2018г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 294/28.12.2018г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от Гл. архитект на район „Южен“ и влязло в сила на 18.01.2019г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 3. арх. Сашка Христова – Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;
 4. Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;
 5. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 6. Кристина Гарабитова – Гл. инспектор СД;

 

Резервни членове на комисията:

 1. арх.Мануела Сарнук – Ст. експерт АУП
 2. инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;
 3. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;

 

При отсъствие на председателя на комисията инж. Чавдар Митовски –  Гл. инспектор СД, същият да се замества от Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт, а Елена Абрашева да се замества от някой от резервните членове на комисията.

 

 1. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСС-10-04, с обхват следните административни адреси, а именно:

–  ул.“ Иван Гарванов“ № 4 и 6;

–  ул.“ Даме Груев“ № 46, 48, 50, 52 и 54;

       В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

 

III. Броят на местата общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед зона, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ, е 6 броя, като две  от местата са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 10, № 14, № 15, № 16, № 23 и място № 24.

 

 1. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСС-10-04, е 2 /две/ години.

 

 1. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

 

VI.Срокът за подаване на заявления е от 11.12.2019г. до 20.12.2019г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на заявителя.

2.Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.

 1. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилище в определената зона, съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

 

VII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

 

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

 

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

 

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

 

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ  /п/

Кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район „Южен“

ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-661/02.12.2019г.

ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-661/02.12.2019г. Изтегли оригинал от ТУК>>

На основание чл. 99, т.2 от АПК, във връзка с подадени жалби от живущите на ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 – Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-271/28.11.2019г. и Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-275/29.11.2019г.

Със Заповед № 19Ю-РОА-484/15.08.2019г. на Кмета на Район „Южен“ е стартирана процедура за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив. Със заповедта е определяна зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-06, с обхват следните административни адреси: ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 (блок 1583), в която зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

Срещу Заповед № 19Ю-РОА-484/15.08.2019г. на Кмета на Район „Южен“  са постъпили жалби от живущите на ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 – Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-271/28.11.2019г. и Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-275/29.11.2019г. Жалбоподателите изразяват нежелание районната администрация да отдава места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-06, на ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 (блок 1583).

С оглед на гореизложеното и след разглеждане на всички факти и обстоятелства от значение за случая, на основание чл.99, т.2 от АПК, във връзка с подадени жалби от живущите на ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 – Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-271/28.11.2019г. и Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-275/29.11.2019г.

ОТМЕНЯМ:

 изцяло Заповед № 19Ю-РОА-484/15.08.2019г. на Кмета на Район „Южен“, с която е определяна зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-06, с обхват следните административни адреси: ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 (блок 1583) относно провеждане на процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

 

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на АПК в 14 -/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Пловдив, чрез Кмета на Район „Южен” – Община Пловдив.

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ  /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал: /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на Район “Южен“

 

Изготвил: /п/

Инж. Чавдар Митовски

Гл. инспектор СД

О Б Я В А

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

 

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 8 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“

и Заповед № 19Ю-РОА-549 от 26.09.2019 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи

за длъжността Главен експерт „Системен администратор“

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

 

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

 1. Завършено висше образование – бакалавър, със специалност – Информатика, Компютърни системи и технологии и съотносими.;
 2. Минимален професионален опит – 2 години, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Б/ Допълнителни изисквания:

 • Предимство е професионален опит в районна, общинска или областна администрация;
 • Английски език – с ниво на владеене В1 или В2 от общата скала на Европейските нива на компетентности.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

 

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 780 лева.

 

Документите за участие се приемат от 27.09.2019 г. до 16,30 часа на 25.10.2019 год. в деловодството на район „Южен”;

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите на 30.10.2019 г. след 11,00 часа, етаж ІІ-ри, стая № 6.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  „Човешки ресурси“

тел: 032/276 107.