ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

БЧК ще раздава помощ във вид на хранителни продукти

за следните групи лица:

 1. 1. Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта 2015/2016г.;
 2. Майки(осиновителки),които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца(ЗСПД) към м. октомври;
 3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл.10а от Закона за семейните помощи за деца за учебната 2016/2017г.;
 4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към м.октомври 2016г.;
 5. Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомагани с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016г.
 6. Лица с установени 90% трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, които имат личен доход до 314 лв. към м.февруари 2017г.
 7. Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8 от Закона за семейни помощи, към м.февруари 2017г.

Акцията ще стартира от 27.03.2018г.(вторник) и ще продължи до 04.05.2018г. Помощите ще се раздават всеки работен ден от 09.00 ч. до 13.00 ч. в „Дом за стари хора“ – ул. „ Коматевско шосе“ № 28.

Всички правоимащи, включени в списъците, ще получат пакети, тежащи по 17кг. хранителни продукти. Пакетите ще включват: леща, грах, рибни консерви, лютеница, доматено пюре, бисквити и мед. 

Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

З А П О В Е Д 

№ 48-РОА-118
Пловдив, 13.03.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБЮ-58-07 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 31.08.2017 г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 185/31.08.2017 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“

 

                                                                    Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 2. Кристина Гарабитова – гл. инспектор СД;
 3. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 4. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Димитър Бахчеванов – гл. архитект на район „Южен“;
 3. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

 

 1. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-58-07, с обхват следните административни адреси, а именно:

– ул. „Стефан Стамболов“ № 54;

– бул. „Никола Вапцаров“ № 117;

– ул. „Георги Кирков“ № 2;

В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ  зона  е 15 броя, като едно  от местата е определено за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 6, включително;

– от място № 12 до място № 20, включително;

Място № 1 е определено за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 1. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

V.Срокът за подаване на заявления е от 15.03.2018 г. до 23.03.2018 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 16:30 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на заявителя.

2.Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.

 1. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. Други документи, на които се позовава заявителя.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилището, но живеят в него (например –  когато заявителят живее в жилище, собственост на неговите родители), съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

 1. VI. Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

VII.  За всяко едно извършено действие председателят на комисията да изготвя протокол, който да ми се представя в деня, следващ деня на извършеното действие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район“Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ     /п/

Кмет на район „Южен”

 

Съгласувал:   /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район“Южен“

 

Изготвил:    /п/

Елена Абрашева

Гл.юрисконсулт на район“Южен“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

З А П О В Е Д

№ 48-РОА-117

Пловдив, 13.03.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБЮ-58-08 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 25.01.2018 г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 15/25.01.2018 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“

 

                                                                    Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 2. Кристина Гарабитова – гл. инспектор СД;
 3. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 4. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Димитър Бахчеванов – гл. архитект на район „Южен“;
 3. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

 

 1. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-58-08, с обхват следните административни адреси, а именно:

– ул. „Стефан Стамболов“ № 54;

– бул. „Никола Вапцаров“ № 117;

– ул. „Георги Кирков“ № 2;

В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ  зона  е 40 броя, като две  от местата са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 34, включително;

– от място № 37 до място № 42, включително;

Място № 25 и място № 26, са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 1. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

V.Срокът за подаване на заявления е от 15.03.2018 г. до 23.03.2018 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 16:30 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на заявителя.

2.Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.

 1. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. Други документи, на които се позовава заявителя.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилището, но живеят в него (например –  когато заявителят живее в жилище, собственост на неговите родители), съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

 1. VI. Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

VII.  За всяко едно извършено действие председателят на комисията да изготвя протокол, който да ми се представя в деня, следващ деня на извършеното действие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район“Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ   /п/

Кмет на район „Южен”

 

Съгласувал:   /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район“Южен“

 

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл.юрисконсулт на район“Южен“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

З А П О В Е Д

№ 48-РОА-119

Пловдив, 13.03.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСС-2-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 18.05.2017 г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 106/25.05.2017 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“

 

                                                                    Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 2. Кристина Гарабитова – гл. инспектор СД;
 3. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 4. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Димитър Бахчеванов – гл. архитект на район „Южен“;
 3. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

 

 1. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСС-2-01, с обхват следните административни адреси, а именно:

– ул. „Трети март“ № 2,4,6 и 8;

– ул. „Лазар Стоев“ № 1,3,5,6 и 8;

– ул. „Васил Петлешков“ № 16 и 17;

– ул. „Бръшлян“ № 1, 3, 5 и 7;

– ул. „Архимандрит Евлоги“ № 5;

В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ  зона  е 23 броя, като две  от местата са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 8, включително;

– от място № 20 до място № 26, включително;

– от място № 28 до място № 35, включително;

Място № 25 и място № 26, са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 1. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

V.Срокът за подаване на заявления е от 15.03.2018 г. до 23.03.2018 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 16:30 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на заявителя.

2.Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.

 1. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. Други документи, на които се позовава заявителя.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилището, но живеят в него (например –  когато заявителят живее в жилище, собственост на неговите родители), съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

 1. VI. Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

VII.  За всяко едно извършено действие председателят на комисията да изготвя протокол, който да ми се представя в деня, следващ деня на извършеното действие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район“Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ    /п/

Кмет на район „Южен”

Съгласувал:   /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район“Южен“

Изготвил:   /п/

Елена Абрашева

Гл.юрисконсулт на район“Южен“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 47-ОП-760/

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

с идентификатор 56784.536.794

бивш кв.4 по плана на ЮИЗ-ІІІ част

кв.26-нов по ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“

ГР. ПЛОВДИВ

                                                                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н  „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на част от кв.26-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.4 по плана на ЮИЗ-ІІІч., гр. Пловдив като на УПИ ХVІІІ-143, производствена и складова дейност  се променя отреждането и се привежда към идентификатора по КК и става УПИ ХVІІІ-536.791, обществено обслужване, производствена и складова дейност,

одобрен със заповед  №18 ОА 270/20.02.2018г. на Кмета на Община Пловдив.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр. Пловдив, чрез район  „Южен“-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район  „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на адрес: ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време:

Вторник от  10,15  до  12,00 часа,

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист:        /п/

                            / М.Ставрева / 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

 

     ПРОТОКОЛ

 

Днес, 07.03.2018 г. /седми март две хиляди и осемнадесета година/ в 10.00 часа, Комисията, назначена със Заповед № 48-РОА-25/15.01.2018 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03, с обхват на зоната между: ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димитър Талев“ и ул. „Поручик Въльо Стефов“, със следните административни адреси, а именно:  ул. „Димитър Талев“ № 138, 140, 142 и 144 (блок 1101);  ул.  „Братя Шкорпил“№ 12, 14 и 16 (блок 1102);  ул. „Братя Шкорпил“ № 8 и 10 (блок 1103);  ул. „Поручик Въльо Стефов“ № 1, 3 и 5 (блок 1122);  ул.  „Братя Шкорпил“№ 15 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж ( КОМПЛЕКС „ОАЗИС 3“);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 2. Кристина Гарабитова – гл. инспектор СД;
 3. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 4. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

Проведе теглене на жребий по ред, определен от Кмета на район „Южен“, между класираните участници с еднакъв брой точки.

 1. За място № 9 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Георги Вълчев Чакъров /Заявление с вх. № 48-П-456/19.01.2018 г./  –               18 точки

Васил Костадинов Серафимов /Заявление с вх. № 48-П-499/23.01.2018 г./ –     18 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Васил Костадинов Серафимов. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Георги Вълчев Чакъров не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Георги Вълчев Чакъров.

Георги Вълчев Чакъров е участникът, който се определя за ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

 1. За място № 13 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 48-П-437/18.01.2018 г./          19 точки;

Станимир Крумов Вълчев / Заявление с вх. № 48-П-463/19.01.2018 г               19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Станимир Крумов Вълчев. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Александър Емилов Велков не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 13 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Александър Емилов Велков.

Александър Емилов Велков е участникът, който се определя за ползвател на място № 13 по одобрената план – схема.

 1. За място № 19 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Лъчезар Енев Енков /Заявление с вх. № 48-П-338/16.01.2018 г./                         19 точки;

Валентин Димитров Тюфекчиев /Заявление с вх. № 48-П-496/23.01.2018 г./       19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Лъчезар Енев Енков.  Лъчезар Енев Енков е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 19 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Лъчезар Енев Енков изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Лъчезар Енев Енков.

Лъчезар Енев Енков е участникът, който се определя за ползвател на място № 19 по одобрената план – схема.

 1. За място № 24 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Димитър Тодоров Димитров / Заявление с вх. № 48-П-402/17.01.2018 г. /       19 точки;

Атанаска Маринова Аджарова / Заявление с вх. № 48-П-557/25.01.2018 г./

19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Атанаска Маринова Аджарова. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Димитър Тодоров Димитров не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 24  по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Димитър Тодоров Димитров.

Димитър Тодоров Димитров е участникът, който се определя за ползвател на място № 24 по одобрената план – схема.

 1. За място № 27 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Георги Костадинов Шоков / Заявление с вх. № 48-П-413/17.01.2018 г. /          19 точки;

Алексей Анатолиевич Титов / Заявление с вх. № 48-П-561/25.01.2018 г./        19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Алексей Анатолиевич Титов. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Георги Костадинов Шоков не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 27  по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Алексей Анатолиевич Титов.

Алексей Анатолиевич Титов е участникът, който се определя за ползвател на място № 27 по одобрената план – схема.

 1. За място № 30 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:    Виолета Николова Убинова    / Заявление с вх. № 48-П-465/19.01.2018 г. /     19 точки;

Мария Василиева  / Заявление с вх. № 48-П-490/22.01.2018 г./                         19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Мария Василиева. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Виолета Николова Убинова  се яви.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Мария Василиева.  Мария Василиева е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 30 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Мария Василиева изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Мария Василиева.

Мария Василиева е участникът, който се определя за ползвател на място № 30 по одобрената план – схема.

 1. За място № 39 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 48-П- 405/17.01.2018 г. /     19 точки;

Евгени Дончев Генев  / Заявление с вх. № 48-П-556/25.01.2018 г./                        19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Владислав Светославов Чаушев.  Владислав Светославов Чаушев е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 39 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Владислав Светославов Чаушев изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Владислав Светославов Чаушев.

Владислав Светославов Чаушев е участникът, който се определя за ползвател на място № 39 по одобрената план – схема.

 1. За място № 40 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Анка Георгиева Димитрова / Заявление с вх. № 48-П- 399/17.01.2018 г. /            19 точки;

Константин Христов Стефанов  / Заявление с вх. № 48-П-524/23.01.2018 г./       19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Анка Георгиева Димитрова.  Анка Георгиева Димитрова е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 40 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Анка Георгиева Димитрова изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Константин Христов Стефанов.

Константин Христов Стефанов  е участникът, който се определя за ползвател на място № 40 по одобрената план – схема.

 1. За място № 46 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Здравко Атанасов Атанасов   / Заявление с вх. № 48-П- 337/16.01.2018 г. /     19 точки;

Танчо Николов Танчев  / Заявление с вх. № 48-П-476/22.01.2018 г./                 19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Здравко Атанасов Атанасов.  Здравко Атанасов Атанасов   е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 46 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Здравко Атанасов Атанасов изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Здравко Атанасов Атанасов.

Здравко Атанасов Атанасов   е участникът, който се определя за ползвател на място № 46 по одобрената план – схема.

 1. За място № 49 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Фанка Тодорова Тодорова   / Заявление с вх. № 48-П- 329/16.01.2018 г. /         19 точки;

Стефка Александрова Панчова  / Заявление с вх. № 48-П-527/24.01.2018 г./    19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Фанка Тодорова Тодорова.  Фанка Тодорова Тодорова   е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 49 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Фанка Тодорова Тодорова  изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Стефка Александрова Панчова .

Стефка Александрова Панчова  е участникът, който се определя за ползвател на място № 49 по одобрената план – схема.

 1. За място № 54 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Иван Стефанов Григоров  /Заявление с вх. № 48-П- 314/16.01.2018 г. /                   19 точки;

Димитър Костадинов Тепавичаров   / Заявление с вх. № 48-П-455/19.01.2018 г./   19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Иван Стефанов Григоров. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Димитър Костадинов Тепавичаров   не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 54  по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Димитър Костадинов Тепавичаров.

Димитър Костадинов Тепавичаров   е участникът, който се определя за ползвател на място № 54 по одобрената план – схема.

 1. За място № 60 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Метин Юсеин Ахмед /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /                             19 точки;

Павел Даниелов Павлов  / Заявление с вх. № 48-П-312/16.01.2018 г./                       19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Павел Даниелов Павлов.  Павел Даниелов Павлов  е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 60 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Павел Даниелов Павлов изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Метин Юсеин Ахмед.

Метин Юсеин Ахмед е участникът, който се определя за ползвател на място № 60 по одобрената план – схема.

 1. За място № 61 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Богдана Димитрова Атанасова  /Заявление с вх. № 48-П- 303/16.01.2018 г. /     19 точки;

Тенчо Димитров Колев/ Заявление с вх. № 48-П-439/18.01.2018 г./                    19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Тенчо Димитров Колев.  Тенчо Димитров Колев е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 61 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Тенчо Димитров Колев  изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Тенчо Димитров Колев.

Тенчо Димитров Колев е участникът, който се определя за ползвател на място № 61 по одобрената план – схема.

С оглед на гореизложеното, Комисията

                                                                                        РЕШИ:

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок до 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 48-РОА-25/15.01.2018 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Георги Вълчев Чакъров /Заявление с вх. № 48-П-456/19.01.2018 г./              за място № 9;
 3. Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 48-П-437/18.01.2018 г./     за място № 13
 4. Лъчезар Енев Енков /Заявление с вх. № 48-П-338/16.01.2018 г./         за място № 19;
 5. Димитър Тодоров Димитров / Заявление с вх. № 48-П-402/17.01.2018 г. /   за място № 24;
 6. Алексей Анатолиевич Титов / Заявление с вх. № 48-П-561/25.01.2018 г./  за място № 27;
 7. Мария Василиева / Заявление с вх. № 48-П-490/22.01.2018 г./                      за място № 30;
 8. Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 48-П- 405/17.01.2018 г. / за място № 39;
 9. Константин Христов Стефанов / Заявление с вх. № 48-П-524/23.01.2018 г./   за място № 40;
 10. Здравко Атанасов Атанасов / Заявление с вх. № 48-П- 337/16.01.2018 г. /     за място № 46;
 11. Стефка Александрова Панчова / Заявление с вх. № 48-П-527/24.01.2018 г./  за място № 49;
 12. Димитър Костадинов Тепавичаров / Заявление с вх. № 48-П-455/19.01.2018 г./за място № 54;
 13. Метин Юсеин Ахмед /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /            за място № 60;
 14. Тенчо Димитров Колев/ Заявление с вх. № 48-П-439/18.01.2018 г./ за място № 61;
 15. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

 

КОМИСИЯ:

Председател:           /п/    

                   /инж. Чавдар Митовски/

Членове:

 1.             /п/

        / инж. Стела Събева /

 1.                 /п/

     / Кристина Гарабитова /

 1.              /п/

              / арх. Мануела Сарнук /

 1.             /п/

              / Елена Абрашева /    

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН  „ЮЖЕН“

            Пловдив, 4004, ул. „Македония“ № 73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ: /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

 

                                                                            ПРОТОКОЛ

Днес, 19.02.2018 г. /деветнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година/ в 13.30 часа, Комисията назначена със Заповед № 48-РОА-25/15.01.2018 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03, с обхват на зоната между: ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димитър Талев“ и ул. „Поручик Въльо Стефов“, със следните административни адреси, а именно:  ул. „Димитър Талев“ № 138, 140, 142 и 144 (блок 1101);  ул.  „Братя Шкорпил“№ 12, 14 и 16 (блок 1102);  ул. „Братя Шкорпил“ № 8 и 10 (блок 1103);  ул. „Поручик Въльо Стефов“ № 1, 3 и 5 (блок 1122);  ул.  „Братя Шкорпил“№ 15 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж ( КОМПЛЕКС „ОАЗИС 3“);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.инж. Стела Събева –  гл. инспектор СД;

2.арх. Димитър Бахчеванов – гл. архитект на район „Южен“;

3.Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

4.инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.01.2018 г. до 26.01.2018 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 108 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема са постъпили 4 /четири/ заявления:
 • Заявление с вх. № 48-П-306/16.01.2018 г. от Красимир Севдалинов Дуков;
 • Заявление с вх. № 48-П-456/19.01.2018 г. от Георги Вълчев Чакъров;
 • Заявление с вх. № 48-П-481/22.01.2018 г. от Костадин Димитров Серафимов;
 • Заявление с вх. № 48-П-499/23.01.2018 г. от Васил Костадинов Серафимов;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Красимир Севдалинов Дуков  /Заявление с вх. № 48-П-306/16.01.2018 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Георги Вълчев Чакъров /Заявление с вх. № 48-П-456/19.01.2018 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Костадин Димитров Серафимов /Заявление с вх. № 48-П-481/22.01.2018 г./ –    не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

Васил Костадинов Серафимов /Заявление с вх. № 48-П-499/23.01.2018 г./ –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП .

 

Тъй като за място № 9 по одобрената план – схема, кандидатстват трима участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Красимир Севдалинов Дуков  /Заявление с вх. № 48-П-306/16.01.2018 г./  –     10 точки

Георги Вълчев Чакъров /Заявление с вх. № 48-П-456/19.01.2018 г./  –              18 точки

Васил Костадинов Серафимов /Заявление с вх. № 48-П-499/23.01.2018 г./ –     18 точки

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-323/16.01.2018 г. от Петко Тодоров Хинов;

–             Заявление с вх. № 48-П-515/23.01.2018 г. от Борислав Иванов Мазнев;

 

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 10 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Петко Тодоров Хинов /Заявление с вх. № 48-П-323/16.01.2018 г./                      19 точки;

Борислав Иванов Мазнев /Заявление с вх. № 48-П-515/23.01.2018 г./                 14 точки;

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-300/16.01.2018 г. от Силвия Тодорова Димитрова;

–             Заявление с вх. № 48-П-435/18.01.2018 г. от Стоил Илиев Грънчаров;

 

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 11 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

 

Силвия Тодорова Димитрова /Заявление с вх. № 48-П-300/16.01.2018 г./   19 точки;

Стоил Илиев Грънчаров /Заявление с вх. № 48-П-435/18.01.2018 г./  8 точки;

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема са постъпили 3 /три/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-311/16.01.2018 г. от Димитър Ангелов Пешов;

–             Заявление с вх. № 48-П-442/19.01.2018 г. от Дилян Георгиев Демирев;

–          Заявление с вх. № 48-П-584/26.01.2018 г. от Лозан Димитров Петров;  

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

 

Димитър Ангелов Пешов /Заявление с вх. № 48-П-311/16.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

Дилян Георгиев Демирев /Заявление с вх. № 48-П-442/19.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Лозан Димитров Петров   /Заявление с вх. № 48-П-584/26.01.2018 г./ –  не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложил документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащo в определената зона.

 

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-437/18.01.2018 г. от Александър Емилов Велков;

–             Заявление с вх. № 48-П-463/19.01.2018 г. от Станимир Крумов Вълчев;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 13 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 48-П-437/18.01.2018 г./   19 точки;

Станимир Крумов Вълчев / Заявление с вх. № 48-П-463/19.01.2018 г./       19 точки;

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–             Заявление с вх. № 48-П-318/16.01.2018 г. от Красимир Иванов Костадинов;

 

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Красимир Иванов Костадинов /Заявление с вх. № 48-П-318/16.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-325/16.01.2018 г. от Божидар Димов Буюклиев;

–             Заявление с вх. № 48-П-474/19.01.2018 г. от Донка Костадинова Шентова;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Божидар Димов Буюклиев / Заявление с вх. № 48-П-325/16.01.2018 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

Донка Костадинова Шентова / Заявление с вх. № 48-П-474/19.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-309/16.01.2018 г. от Юмер Неджат Ахмед;

–             Заявление с вх. № 48-П-486/22.01.2018 г. от Костадин Иванов Костадинов;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Юмер Неджат Ахмед / Заявление с вх. № 48-П-309/16.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като приложеният към заявлението документ за собственост  е за жилище, което е извън обхвата на зоната определена от Кмета на район „Южен“ със Заповед № 48-РОА-25/15.01.2018 г.

Костадин Иванов Костадинов / Заявление с вх. № 48-П-486/22.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-324/16.01.2018 г. от Николай Петров Чапкънов;

–             Заявление с вх. № 48-П-434/18.01.2018 г. от Рефие Фаик Идриз;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 17 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Николай Петров Чапкънов /Заявление с вх. № 48-П-324/16.01.2018 г./   18 точки;

Рефие Фаик Идриз /Заявление с вх. № 48-П-434/18.01.2018 г. /              19 точки;

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-326/16.01.2018 г. от Димитър Стоянов Галинчев;

–             Заявление с вх. № 48-П-554/25.01.2018 г. от Георги Димитров Георгиев;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Стоянов Галинчев /Заявление с вх. № 48-П-326/16.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

Георги Димитров Георгиев  /Заявление с вх. № 48-П-554/25.01.2018 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 19 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-338/16.01.2018 г. от Лъчезар Енев Енков;

–             Заявление с вх. № 48-П-496/23.01.2018 г. от Валентин Димитров Тюфекчиев;

 

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 19 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Лъчезар Енев Енков /Заявление с вх. № 48-П-338/16.01.2018 г./                        19 точки;

Валентин Димитров Тюфекчиев /Заявление с вх. № 48-П-496/23.01.2018 г./      19 точки;

 

 1. За място № 20 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-350/16.01.2018 г. от Динка Петрова Златанова;

–             Заявление с вх. № 48-П-480/22.01.2018 г. от Георги Оник Фесчиян;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Динка Петрова Златанова / Заявление с вх. № 48-П-350/16.01.2018 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложила документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащo в определената зона.

Георги Оник Фесчиян / Заявление с вх. № 48-П-480/22.01.2018 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 21 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-339/16.01.2018 г. от Мирослав Видев Видев;

–             Заявление с вх. № 48-П-521/23.01.2018 г. от Миглена Раденкова Дойкова;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 21 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Мирослав Видев Видев / Заявление с вх. № 48-П-339/16.01.2018 г. /          10 точки;

Миглена Раденкова Дойкова / Заявление с вх. № 48-П-521/23.01.2018 г./   5 точки;

 

 1. За място № 22 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-390/17.01.2018 г. от Алие Арифова Хаджиосманова – Ходжова;

–             Заявление с вх. № 48-П-522/23.01.2018 г. от Спасимир Александров Динков;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 22 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Алие Арифова Хаджиосманова – Ходжова /Заявление с вх. № 48-П-390/17.01.2018 г. /  – 10 точки;

Спасимир Александров Динков / Заявление с вх. № 48-П-522/23.01.2018 г. /   –  12 точки;

 

 1. За място № 23 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-400/17.01.2018 г. от Никола Атанасов Малинов;

–             Заявление с вх. № 48-П-540/24.01.2018 г. от Христо Петров Христов;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Никола Атанасов Малинов /Заявление с вх. № 48-П-400/17.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Христо Петров Христов /Заявление с вх. № 48-П-540/24.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложил документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащo в определената зона.

 

 1. За място № 24 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-402/17.01.2018 г. от Димитър Тодоров Димитров;

–             Заявление с вх. № 48-П-557/25.01.2018 г. от Атанаска Маринова Аджарова;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 24 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Димитър Тодоров Димитров / Заявление с вх. № 48-П-402/17.01.2018 г. /     19 точки;

Атанаска Маринова Аджарова / Заявление с вх. № 48-П-557/25.01.2018 г./    19 точки;

 

 1. За място № 25 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-448/19.01.2018 г. от Тодор Петров Иванов;

–             Заявление с вх. № 48-П-478/22.01.2018 г. от Стефка Вълчева Иванова;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тодор Петров Иванов / Заявление с вх. № 48-П-448/19.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Стефка Вълчева Иванова / Заявление с вх. № 48-П-478/22.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложил документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащo в определената зона.

 

 1. За място № 26 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-406/17.01.2018 г. от Елка Трайкова Петкова;

–             Заявление с вх. № 48-П-528/24.01.2018 г. от Георги Петров Шарков;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Елка Трайкова Петкова /Заявление с вх. № 48-П-406/17.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Георги Петров Шарков / Заявление с вх. № 48-П-528/24.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложил документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащo в определената зона.

 

 1. За място № 27 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-413/17.01.2018 г. от Георги Костадинов Шоков;

–             Заявление с вх. № 48-П-561/25.01.2018 г. от Алексей Анатолиевич Титов;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 27 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Георги Костадинов Шоков / Заявление с вх. № 48-П-413/17.01.2018 г. /     19 точки;

Алексей Анатолиевич Титов / Заявление с вх. № 48-П-561/25.01.2018 г./    19 точки;

 

 1. За място № 28 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–             Заявление с вх. № 48-П-411/17.01.2018 г. от Бойко Костадинов Ставрев;

 

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Бойко Костадинов Ставрев /Заявление с вх. № 48-П-411/17.01.2018 г./ отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 29 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–             Заявление с вх. № 48-П-419/17.01.2018 г. от Иван Стоянов Петров;

 

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Стоянов Петров /Заявление с вх. № 48-П-419/17.01.2018 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 30 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-465/19.01.2018 г. от Виолета Николова Убинова;

–             Заявление с вх. № 48-П-490/22.01.2018 г. от Мария Василиева;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 30 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Виолета Николова Убинова    / Заявление с вх. № 48-П-465/19.01.2018 г. /     19 точки;

Мария  Василиева  / Заявление с вх. № 48-П-490/22.01.2018 г./                       19 точки;

 

 1. 2 За място № 31 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-421/17.01.2018 г. от Валентин Каменов Петелов;

–             Заявление с вх. № 48-П-547/25.01.2018 г. от Николай Иванов Бабов;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 31 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Валентин Каменов Петелов /Заявление с вх. № 48-П-421/17.01.2018 г. /   19 точки;

Николай Иванов Бабов /Заявление с вх. № 48-П-547/25.01.2018 г. /          10 точки;

 

 1. 2 За място № 32 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-427/18.01.2018 г. от Евелина Георгиева Топалова;

–             Заявление с вх. № 48-П-495/23.01.2018 г. от Ваня Георгиева Митевска;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 32 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Евелина Георгиева Топалова /Заявление с вх. № 48-П-427/18.01.2018 г. /   12 точки;

Ваня Георгиева Митевска /Заявление с вх. № 48-П-495/23.01.2018 г. /        19 точки;

 

 1. За място № 33 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-414/17.01.2018 г. от Здравко Костадинов Церов;

–             Заявление с вх. № 48-П-514/23.01.2018 г. от Васил Петков Василев;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Здравко Костадинов Церов /Заявление с вх. № 48-П-414/17.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложил документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащo в определената зона.

Васил Петков Василев /Заявление с вх. № 48-П-514/23.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 34 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–             Заявление с вх. № 48-П-422/17.01.2018 г. от  Добромир Добринов Райнов;

 

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Добромир Райнов /Заявление с вх. № 48-П-422/17.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 35 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-302/16.01.2018 г. от Петър Николов Спасов;

–             Заявление с вх. № 48-П-566/25.01.2018 г. от Валентин Костов Вълканов;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Петър Николов Спасов /Заявление с вх. № 48-П-302/16.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Валентин Костов Вълканов /Заявление с вх. № 48-П- 566/25.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Видно от приложеното копие от свидетелство за регистрация на МПС, същото не е собствено на заявителя. Към заявлението не е приложен договор за лизинг, наем или заем на лекия автомобил.

 

 1. 2 За място № 36 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-333/16.01.2018 г. от Цветан Атанасов Теллиев;

–             Заявление с вх. № 48-П-563/25.01.2018 г. от Благовеста Росенова Стоянова;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 36 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Цветан Атанасов Теллиев /Заявление с вх. № 48-П-333/16.01.2018 г. /            14 точки;

Благовеста Росенова Стоянова /Заявление с вх. № 48-П- 563/25.01.2018 г. /   19 точки;

 

 1. За място № 37 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-416/17.01.2018 г. от Мария Илиева Иванова;

–             Заявление с вх. № 48-П-590/26.01.2018 г. от Албена Димитрова Орманова;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 37 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Мария Илиева Иванова  /Заявление с вх. № 48-П-416/17.01.2018 г. /                   14  точки;

Албена Димитрова Орманова  /Заявление с вх. № 48-П-590/26.01.2018 г. /         17 точки;

 

 1. 3 За място № 38 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-409/17.01.2018 г. от Слави Тодоров Панев;

–             Заявление с вх. № 48-П-583/26.01.2018 г. от Кръстан Петров Бубаров;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 38 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Слави Тодоров Панев /Заявление с вх. № 48-П-427/18.01.2018 г. /            12 точки;

Кръстан Петров Бубаров  /Заявление с вх. № 48-П-583/26.01.2018 г. /       19 точки;

 

 1. За място № 39 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-405/17.01.2018 г. от Владислав Светославов Чаушев;

–             Заявление с вх. № 48-П-556/25.01.2018 г. от Евгени Дончев Генев;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 39 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 48-П- 405/17.01.2018 г. /        19 точки;

Евгени Дончев Генев  / Заявление с вх. № 48-П-556/25.01.2018 г./                        19 точки;

 

 1. За място № 40 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-399/17.01.2018 г. от Анка Георгиева Димитрова;

–             Заявление с вх. № 48-П-524/23.01.2018 г. от Константин Христов Стефанов;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 40 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Анка Георгиева Димитрова / Заявление с вх. № 48-П- 399/17.01.2018 г. /            19 точки;

Константин Христов Стефанов  / Заявление с вх. № 48-П-524/23.01.2018 г./        19 точки;

 

 1. 3 За място № 41 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-305/16.01.2018 г. от Христина Банева Вълчева;

–             Заявление с вх. № 48-П-432/18.01.2018 г. от Александър Петров Тодоров;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 41 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Христина Банева Вълчева  /Заявление с вх. № 48-П-305/16.01.2018 г. /               11 точки;

Александър Петров Тодоров   /Заявление с вх. № 48-П-432/18.01.2018 г. /          19 точки;

 

 1. 3 За място № 42 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-330/16.01.2018 г. от Филип Костадинов Воденичаров;

–             Заявление с вх. № 48-П-546/24.01.2018 г. от Деян Петров Мочуков;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 42 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Филип Костадинов Воденичаров  /Заявление с вх. № 48-П-330/16.01.2018 г. /            19 точки;

Деян Петров Мочуков  /Заявление с вх. № 48-П-546/24.01.2018 г. /                              14 точки;

 

 1. За място № 43 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–             Заявление с вх. № 48-П-530/24.01.2018 г. от Стоян Иванов Минчев;

 

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Иванов Минчев /Заявление с вх. № 48-П-530/24.01.2018 г./ отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. 3 За място № 44 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-340/16.01.2018 г. от Иван Милков Александров;

–             Заявление с вх. № 48-П-572/25.01.2018 г. от Веско Лазаров Стоилов;

 

  Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 44 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Иван Милков Александров  /Заявление с вх. № 48-П-340/16.01.2018 г. /             10 точки;

Веско Лазаров Стоилов  /Заявление с вх. № 48-П-572/25.01.2018 г. /                   19 точки;

 

 1. За място № 45 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-396/17.01.2018 г. от Владимир Павлов Павлов;

–             Заявление с вх. № 48-П-494/22.01.2018 г. от Румен Динев Насков;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Владимир Павлов Павлов  /Заявление с вх. № 48-П-396/17.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Румен Динев Насков /Заявление с вх. № 48-П- 494/22.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Видно от приложеното копие от свидетелство за регистрация на МПС, същото не е собствено на заявителя. Към заявлението не е приложен договор за лизинг, наем или заем на лекия автомобил.

 

 1. За място № 46 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-337/16.01.2018 г. от Здравко Атанасов Атанасов;

–             Заявление с вх. № 48-П-476/22.01.2018 г. от Танчо Николов Танчев;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 46 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Здравко Атанасов Атанасов   / Заявление с вх. № 48-П- 337/16.01.2018 г. /      19 точки;

Танчо Николов Танчев  / Заявление с вх. № 48-П-476/22.01.2018 г./                 19 точки;

 

 

 

 

 1. За място № 47 от одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-335/16.01.2018 г. от Гачо Николов Петров;

–             Заявление с вх. № 48-П-535/24.01.2018 г. от Татяна Иванова Иванова;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 47 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Гачо Николов Петров/ Заявление с вх. № 48-П- 335/16.01.2018 г. /          19 точки;

Татяна Иванова Иванова  / Заявление с вх. № 48-П-535/24.01.2018 г./     10 точки;

 

 1. За място № 48 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-412/17.01.2018 г. от Костадин Крумов Дончев;

–             Заявление с вх. № 48-П-426/18.01.2018 г. от Орлин Орлинов Андонов;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 48 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Костадин Крумов Донч ев  /Заявление с вх. № 48-П- 412/17.01.2018 г. /         13 точки;

Орлин Орлинов Андонов  / Заявление с вх. № 48-П-426/18.01.2018 г./          19 точки;

 

 1. За място № 49 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-329/16.01.2018 г. от Фанка Тодорова Тодорова;

–             Заявление с вх. № 48-П-527/24.01.2018 г. от Стефка Александрова Панчова;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 49 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Фанка Тодорова Тодорова   / Заявление с вх. № 48-П- 329/16.01.2018 г. /         19 точки;

Стефка Александрова Панчова  / Заявление с вх. № 48-П-527/24.01.2018 г./     19 точки;

 

 1. За място № 50 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-332/16.01.2018 г. от Димитър Петров Петров;

–             Заявление с вх. № 48-П-436/18.01.2018 г. от Здравка Величкова Дошкова;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Петров Петров  /Заявление с вх. № 48-П-332/16.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Здравка Величкова Дошкова  /Заявление с вх. № 48-П-436/18.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложила документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащo в определената зона.

 

 1. За място № 51 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-331/16.01.2018 г. от Димитър Костадинов Вълчев;

–             Заявление с вх. № 48-П-491/22.01.2018 г. от Петър Иванов Трингов;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Костадинов Вълчев  /Заявление с вх. № 48-П-331/16.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Видно от приложеното копие от свидетелство за регистрация на МПС, същото не е собствено на заявителя. Към заявлението не е приложен договор за лизинг, наем или заем на лекия автомобил.

Петър Иванов Трингов /Заявление с вх. № 48-П- 491/22.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 52 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-328/16.01.2018 г. от Красимир Иванов Ангелиев;

–             Заявление с вх. № 48-П-484/22.01.2018 г. от Петя Минкова Минкова;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 52 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Красимир Иванов Ангелиев  /Заявление с вх. № 48-П- 328/16.01.2018 г. /     19 точки;

Петя Минкова Минкова / Заявление с вх. № 48-П-484/22.01.2018 г./              17 точки;

 

 1. За място № 53 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-316/16.01.2018 г. от Минка Вълчева Минчева;

–             Заявление с вх. № 48-П-460/19.01.2018 г. от  Иван Димитров Иванов;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 53 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Минка Вълчева Минчева /Заявление с вх. № 48-П- 316/16.01.2018 г. /          5 точки;

Иван Димитров Иванов  / Заявление с вх. № 48-П-460/19.01.2018 г./          19 точки;

 

 1. За място № 54 по одобрената план – схема са постъпили 3 /три / заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-314/16.01.2018 г. от Иван Стефанов Григоров;

–             Заявление с вх. № 48-П-455/19.01.2018 г. от Димитър Костадинов Тепавичаров;

–             Заявление с вх. № 48-П-562/25.01.2018 г. от Георги Юлиянов Димитров;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 54 по одобрената план – схема, кандидатстват трима участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Иван Стефанов Григоров  /Заявление с вх. № 48-П- 314/16.01.2018 г. /                   19 точки;

Димитър Костадинов Тепавичаров   / Заявление с вх. № 48-П-455/19.01.2018 г./     19 точки;

Георги Юлиянов Димитров     /Заявление с вх. № 48-П-562/25.01.2018 г. /             10 точки ;

 

 1. За място № 55 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две / заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-301/16.01.2018 г. от Янка Ангелова Манолова;

–             Заявление с вх. № 48-П-452/19.01.2018 г. от Ангел Василев Янков;

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Янка Ангелова Манолова  /Заявление с вх. № 48-П-301/16.01.2018 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Ангел Василев Янков   /Заявление с вх. № 48-П-452/19.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

 

 1. За място № 56 по одобрената план – схема са постъпили 3 /три / заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-304/16.01.2018 г. от Валерия Драгомирова Дошкова;

–             Заявление с вх. № 48-П-433/18.01.2018 г. от Гавраил Георгиев Гавраилов;

–             Заявление с вх. № 48-П-573/25.01.2018 г. от Любомир Христов Бичев;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 56 по одобрената план – схема, кандидатстват трима участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Валерия Драгомирова Дошкова  /Заявление с вх. № 48-П- 304/16.01.2018 г. /     8 точки;

Гавраил Георгиев Гавраилов/ Заявление с вх. № 48-П-433/18.01.2018 г./           19 точки;

Любомир Христов Бичев     /Заявление с вх. № 48-П-573/25.01.2018 г. /            5 точки ;

 

 1. За място № 57 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-446/19.01.2018 г. от Илия Томов Казанов;

–             Заявление с вх. № 48-П-538/24.01.2018 г. от  Любомир Николов Воденичаров;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 57 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Илия Томов Казанов  /Заявление с вх. № 48-П- 446/19.01.2018 г. /                             14 точки;

Любомир Николов Воденичаров  / Заявление с вх. № 48-П-538/24.01.2018 г./            19 точки;

 

 1. За място № 58 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-327/16.01.2018 г. от Иван Василев Назлъмов;

–             Заявление с вх. № 48-П-429/18.01.2018 г. от Борислав Василев Стойнов;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 58 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Иван Василев Назлъмов    /Заявление с вх. № 48-П- 327/16.01.2018 г. /            19 точки;

Борислав Василев Стойнов  / Заявление с вх. № 48-П-429/18.01.2018 г./          12 точки;

 

 1. За място № 59 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-458/19.01.2018 г. от Атанаска Веселинова Михайлова;

–             Заявление с вх. № 48-П-461/19.01.2018 г. от  Николина Христова Пеева;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Атанаска Веселинова Михайлова  /Заявление с вх. № 48-П- 458/19.01.2018 г. /  –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Николина Христова Пеева  / Заявление с вх. № 48-П-461/19.01.2018 г./  – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложил документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащo в определената зона.

 

 1. За място № 60 по одобрената план – схема са постъпили 4 /четири/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-310/16.01.2018 г. от Метин Юсеин Ахмед;

–             Заявление с вх. № 48-П-312/16.01.2018 г. от  Павел Даниелов Павлов;

–             Заявление с вх. № 48-П-424/18.01.2018 г. от  Георги Калинов Рангелов;

–             Заявление с вх. № 48-П-542/24.01.2018 г. от  Марина Христева Вулджиева

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Метин Юсеин Ахмед  /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП;

Павел Даниелов Павлов  /Заявление с вх. № 48-П-312/16.01.2018 г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП;

Георги Калинов Рангелов  /Заявление с вх. № 48-П-424/18.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложил документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащo в определената зона.

Марина Христева Вулджиева  /Заявление с вх. № 48-П-542/24.01.2018 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Видно от приложеното копие от свидетелство за регистрация на МПС, същото не е собствено на заявителя. Към заявлението не е приложен договор за лизинг, наем или заем на лекия автомобил.

 

Тъй като за място № 60 по одобрената план – схема, има двама кандидати, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Метин Юсеин Ахмед  /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /             19 точки;

Павел Даниелов Павлов  / Заявление с вх. № 48-П-312/16.01.2018 г./          19 точки;

 

 1. За място № 61 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–             Заявление с вх. № 48-П-303/16.01.2018 г. от Богдана Димитрова Атанасова;

–             Заявление с вх. № 48-П-439/18.01.2018 г. от Тенчо Димитров Колев;

 

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Тъй като за място № 61 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Богдана ДимитроваАтанасова  /Заявление с вх. № 48-П- 303/16.01.2018 г. /      19 точки;

Тенчо Димитров Колев/ Заявление с вх. № 48-П-439/18.01.2018 г./                   19 точки;

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок до 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 48-РОА-25/15.01.2018 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Петко Тодоров Хинов /Заявление с вх. № 48-П-323/16.01.2018 г./             за място № 10;
 3. Силвия Тодорова Димитрова /Заявление с вх. № 48-П-300/16.01.2018 г./   за място № 11
 4.       Дилян Георгиев Демирев /Заявление с вх. № 48-П-442/19.01.2018 г./         за място № 12;
 5. Красимир Иванов Костадинов /Заявление с вх. № 48-П-318/16.01.2018 г./ за място № 14;
 6.    Донка Костадинова Шентова / Заявление с вх. № 48-П-474/19.01.2018 г./   за място № 15;
 7.    Костадин Иванов Костадинов / Заявление с вх. № 48-П-486/22.01.2018 г./  за място № 16;
 8.    Рефие Фаик Идриз /Заявление с вх. № 48-П-434/18.01.2018 г. /                    за място № 17;
 9.    Георги Димитров Георгиев  /Заявление с вх. № 48-П-554/25.01.2018 г. /      за място № 18;
 10. Георги Оник Фесчиян / Заявление с вх. № 48-П-480/22.01.2018 г. /  за място № 20;
 11.   Мирослав Видев Видев / Заявление с вх. № 48-П-339/16.01.2018 г. /            за място № 21;
 12.     Спасимир Александров Динков / Заявление с вх. № 48-П-522/23.01.2018 г. / за място № 22;
 13.     Никола Атанасов Малинов /Заявление с вх. № 48-П-400/17.01.2018 г./           за място № 23;
 14.    Тодор Петров Иванов / Заявление с вх. № 48-П-448/19.01.2018 г./              за място № 25;
 15.    Елка Трайкова Петкова /Заявление с вх. № 48-П-406/17.01.2018 г./             за място № 26;
 16.    Бойко Костадинов Ставрев /Заявление с вх. № 48-П-411/17.01.2018 г./       за място № 28;
 17. Иван Стоянов Петров /Заявление с вх. № 48-П-419/17.01.2018 г./              за място № 29;
 18. Валентин Каменов Петелов /Заявление с вх. № 48-П-421/17.01.2018 г. /      за място № 31;
 19.    Ваня Георгиева Митевска /Заявление с вх. № 48-П-495/23.01.2018 г. /        за място № 32;
 20.    Васил Петков Василев /Заявление с вх. № 48-П-514/23.01.2018 г./              за място № 33;
 21. Добромир Райнов /Заявление с вх. № 48-П-422/17.01.2018 г./ за място № 34;
 22.    Петър Николов Спасов /Заявление с вх. № 48-П-302/16.01.2018 г./             за място № 35;
 23.     Благовеста Росенова Стоянова /Заявление с вх. № 48-П- 563/25.01.2018 г. / за място № 36;
 24.         Албена Димитрова Орманова  /Заявление с вх. № 48-П-590/26.01.2018 г. /      за място № 37;
 25.     Кръстан Петров Бубаров  /Заявление с вх. № 48-П-583/26.01.2018 г. /       за място № 38;
 26.     Александър Петров Тодоров   /Заявление с вх. № 48-П-432/18.01.2018 г. /  за място № 41;
 27.     Филип Костадинов Воденичаров  /Заявление с вх. № 48-П-330/16.01.2018 г. /за място № 42;
 28.      Стоян Иванов Минчев /Заявление с вх. № 48-П-530/24.01.2018 г./              за място № 43;
 29.     Веско Лазаров Стоилов  /Заявление с вх. № 48-П-572/25.01.2018 г. /          за място № 44;
 30.     Владимир Павлов Павлов  /Заявление с вх. № 48-П-396/17.01.2018 г./       за място № 45;
 31.     Гачо Николов Петров/ Заявление с вх. № 48-П- 335/16.01.2018 г. /           за място № 47;
 32.    Орлин Орлинов Андонов  / Заявление с вх. № 48-П-426/18.01.2018 г./       за място № 48;
 33.    Димитър Петров Петров  /Заявление с вх. № 48-П-332/16.01.2018 г./          за място № 50;
 34.   Петър Иванов Трингов /Заявление с вх. № 48-П- 491/22.01.2018 г./            за място № 51;
 35.     Красимир Иванов Ангелиев  /Заявление с вх. № 48-П- 328/16.01.2018 г. / за място № 52;
 36.     Иван Димитров Иванов  / Заявление с вх. № 48-П-460/19.01.2018 г./         за място № 53;
 37.     Янка Ангелова Манолова  /Заявление с вх. № 48-П-301/16.01.2018 г./        за място № 55;
 38.     Гавраил Георгиев Гавраилов/ Заявление с вх. № 48-П-433/18.01.2018 г./    за място № 56;
 39.      Любомир Николов Воденичаров / Заявление с вх. № 48-П-538/24.01.2018 г./ за място № 57;
 40.    Иван Василев Назлъмов    /Заявление с вх. № 48-П- 327/16.01.2018 г. /       за място № 58;

40.Атанаска Веселинова Михайлова /Заявление с вх.№ 48П458/19.01.2018 г./за място № 59;

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив да се проведе теглене на жребий, по ред определен от същия, тъй като има класирани участници с еднакъв брой точки, за следните места, а именно:

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема между:

Георги Вълчев Чакъров /Заявление с вх. № 48-П-456/19.01.2018 г./  –               18 точки

Васил Костадинов Серафимов /Заявление с вх. № 48-П-499/23.01.2018 г./ –     18 точки

 1.   За място № 13 по одобрената план – схема между:

Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 48-П-437/18.01.2018 г./          19 точки;

Станимир Крумов Вълчев / Заявление с вх. № 48-П-463/19.01.2018 г              19 точки;

 1. За място № 19 по одобрената план – схема между:

Лъчезар Енев Енков /Заявление с вх. № 48-П-338/16.01.2018 г./                         19 точки;

Валентин Димитров Тюфекчиев /Заявление с вх. № 48-П-496/23.01.2018 г./    19 точки;

 1. За място № 24 по одобрената план – схема между:

Димитър Тодоров Димитров / Заявление с вх. № 48-П-402/17.01.2018 г. /       19 точки;

Атанаска Маринова Аджарова / Заявление с вх. № 48-П-557/25.01.2018 г./      19 точки;

 1. За място № 27 по одобрената план – схема между:

Георги Костадинов Шоков / Заявление с вх. № 48-П-413/17.01.2018 г. /          19 точки;

Алексей Анатолиевич Титов / Заявление с вх. № 48-П-561/25.01.2018 г./        19 точки;

 1.  6. За място № 30 по одобрената план – схема между:

Виолета Николова Убинова    / Заявление с вх. № 48-П-465/19.01.2018 г. /     19 точки;

Мария Василиева  / Заявление с вх. № 48-П-490/22.01.2018 г./                          19 точки;

 1.   За място № 39 по одобрената план – схема между:

Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 48-П- 405/17.01.2018 г. /     19 точки;

Евгени Дончев Генев  / Заявление с вх. № 48-П-556/25.01.2018 г./                        19 точки;

 1.    За място № 40 по одобрената план – схема между:

Анка Георгиева Димитрова / Заявление с вх. № 48-П- 399/17.01.2018 г. /            19 точки;

Константин Христов Стефанов  / Заявление с вх. № 48-П-524/23.01.2018 г./       19 точки;

 1.   За място № 46 по одобрената план – схема между:

Здравко Атанасов Атанасов   / Заявление с вх. № 48-П- 337/16.01.2018 г. /     19 точки;

Танчо Николов Танчев  / Заявление с вх. № 48-П-476/22.01.2018 г./                 19 точки;

 1.   За място № 49 по одобрената план – схема между:

Фанка Тодорова Тодорова   / Заявление с вх. № 48-П- 329/16.01.2018 г. /         19 точки;

Стефка Александрова Панчова  / Заявление с вх. № 48-П-527/24.01.2018 г./    19 точки;

 1.   За място № 54 по одобрената план – схема между:

Иван Стефанов Григоров  /Заявление с вх. № 48-П- 314/16.01.2018 г. /                   19 точки;

Димитър Костадинов Тепавичаров   / Заявление с вх. № 48-П-455/19.01.2018 г./   19 точки;

 1.   За място № 60 по одобрената план – схема между:

Метин Юсеин Ахмед /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /                             19 точки;

Павел Даниелов Павлов  / Заявление с вх. № 48-П-312/16.01.2018 г./                       19 точки;

 1.     За място № 61 по одобрената план – схема между:

Богдана Димитрова Атанасова  /Заявление с вх. № 48-П- 303/16.01.2018 г. /     19 точки;

Тенчо Димитров Колев/ Заявление с вх. № 48-П-439/18.01.2018 г./                    19 точки;

 

 

III.  ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен” тегленето на жребия да се проведе на 07.03.2018 г. от 10.00 часа, в заседателната зала (№ 25А), ет.2, в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.

 

 1. IV. Комисията да уведоми класираните участници с еднакъв брой точки – кандидати за едно място, за датата, часа и мястото на жребия.
 2. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

 

Неразделна част от настоящия протокол е списък на кандидатите за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в който са отразени точките на всеки един от тях по обявените критерии.

КОМИСИЯ:

Председател:               / П /

/инж. Чавдар Митовски/

Членове:

 1. / П /

/инж. Стела Събева /

 1. / П /

/арх. Димитър Бахчеванов/

 1. / П /

/Елена Абрашева /

 1. / П /

/инж. Мая Ташева/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 7-ми март от 10 ч. в районната администрация в „Южен“ ще се осъществи жребият за местата за местодомуване на леко МПС за обявената схема до бензиностанция „Хаджията Груев“. Тринадесет са местата, за които ще се борят по двама човека, останалите четиридесет и двама кандидати получават правото да ползват място поради събрания по-голям брой точки, а за свободно ползване остават осем места, от които три за лица с намалена работоспособност. Представителите на медии, които имат желание да отразят жребия, да заповядат в заседателната зала на район „Южен“.

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ   ГРАЖДАНИ,

                   Програма „Мобилен социален екип“ е иновативен проект, който се реализира съвместно с Български Червен Кръст, компания „Трафик“, Община Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги“. На 01.02.2018 год. програмата стартира и в шестте района на град Пловдив.

Основната цел на програма „Мобилен социален екип“ е подкрепа чрез предоставяне на социални услуги и сигурност на уязвими хора от град Пловдив.  

Бенефициентите на новата социална услуга са предимно самотни трудноподвижни възрастни хора, изпаднали в криза, които живеят на територията на град Пловдив.

Социалната програма при криза включва:

Помощ на възрастните хора за запазване здравето им :

-закупуване на лекарства по рецепта на бенефициента.

-транспорт и придружаване до личен лекар за регулярни прегледи и др.

-при  нужда – транспортиране, придружаване  на бенефициенти до  болнични  заведения.

Сигурност на възрастните хора:

-охрана на бенефициентите;

-елементарна система за повикване на патрул чрез слушалката на домашния телефон на абоната;

Помощ на възрастните хора в дома:

-закупуване   на   необходими   продукти – хранителни   и   други   по   списък,   изготвен   от бенефициента-за трудноподвижни хора.

-консултация по всякакви въпроси, свързани с набавяне на необходими документи за бенефициента от различни институции – с цел оптимизиране на време и разходи по издаването им.

-посещение  в   дома   на   всеки   бенефициент   от  служител   поне  веднъж  месечно       с   цел   оказване    внимание   и    провеждане   на разговор във връзка с гореизброените дейности.

Регулярни обаждания от специализиран кол център:    тел. 0700 147 44

-осъществяване   на   контакт   по   телефона с бенефициентите   от   професионален   екип   от служители с необходимата квалификация поне 2 пъти месечно.

Социални услуги и информационни кампании:

-провеждане на превантивни кампании за предотвратяване на телефонни и документални измами.

-кампания за измерване на кръвно налягане, кръвна захар.

-водене  на  индивидуална  електронна  страница –досие.

На нуждаещите се е на разположение непрекъсната връзка с кол-център, който работи 24-часа в денонощието. На телефон 0700 147 44 хората могат да заявят своите проблеми и нужди.

Информация също може да се получи и в социалната приемна на червенокръстката организация – ул. „Кракра“ № 6, тел. 032 627163,  032 622762,  032 624174,

e-mail: plovdiv@redcross.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

З А П О В Е Д

№ 48-РОА-74

гр. Пловдив, 13.02.2018 г.

             На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лицето Л. Б. Щ. по подаден писмен сигнал, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Севдалина Цветкова – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Екатерина Стефанова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
 5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 6. Таня Бакалова – Младши инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Главен специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ /п/

Заместник-кмет на район „Южен“

оправомощен със Заповед № 48-РОА-70/09.02.2018 г.

на Кмета на район „Южен“

 

Съгласувал: /п/

Севдалина Цветкова

Главен юрисконсулт

 

Изготвил: /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО