О Б Я В А

Изх. № 46-ОП-428

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.1027

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/УПИ терен без отреждане,

попадащ в кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-Юг

с устройствени зони, район  „Южен“ /

/ кв.3 по плана на ЮИЗ-ІІІ част – гр.Пловдив/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.62(2) от АПК Ви съобщаваме Заповед №18ОА1470/29.06.2018г. на Кмета на Община Пловдив за поправка на явна фактическа грешка в текстовата и графичната част на Заповед №17ОА752/04.04.2017г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФ-Юг с устройствени зони, район “Южен” /кв.3 по плана на кв.ЮИЗ-ІІІ част гр.Пловдив/ като поправката се състои в следното:

 • нанасяне вярната регулация в графичната част на ПУП-ПРЗ и РУП;
 • в текстовата част на заповедта текста „УПИ инфраструктурен коридор“ да се чете „Терен без отреждане“.

Заповед №18ОА1470/29.06.2018г. на Кмета на Община Пловдив е неразделна част от Заповед №17ОА752/04.04.2017г.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр.Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. специалист:            / П /

/ М.Ставрева /

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

З А П О В Е Д

 

№ 48 РОА 374

гр. Пловдив 26.07.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лица на адрес в гр. Пловдив – район „Южен“, по подаден писмен сигнал с вх. № 48 П 2634/23.07.2018 г., в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Екатерина Стефанова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Ива Кирова – Юрисконсулт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
 5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 6. Илия Димитров – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ         /п/

Кмет на район „Южен“

 

Съгласувал:

Севдалина Цветкова            /п/

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:

Нина Аврамова                     /п/

Началник отдел ГРАО

 

заповед комисия

Съпътстващи документи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Приемно време от 01.07.2018 г. за администрацията на район „Южен“ – община Пловдив

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

 

В контекста на изискванията на комплексното административно обслужване, с цел – удовлетворяване в по-висока степен удовлетвореността на потребителите, както и ориентиране на административното обслужване към нуждите на гражданите и организациите – спестяване на време и ресурси, повишаване на организационната ефективност,  в т.ч. подобряване качеството на административното обслужване,  считано от 01.07.2018 г. приемното време в администрацията на район „Южен“ ще бъде уеднаквено, а именно: вторник от 10:15 – 12:00 часа и четвъртък от 14:00 – 16:00 часа.

Съобщение

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул, “Македония” №73а , тел: (032) 276 110, факс: (032) 674130; E-mail:  kmet_south@abv.bg

Изх. № 47-П-3989 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпила преписка със Заповед        №18ОА1042/17.05.2018г. на Кмета на Община Пловдив за отказ да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за ПИ 56784.531.1748 по КККР на гр. Пловдив, попадащ в УПИ І-жилищно строителство, част от кв.11 по плана на кв. „Хр. Ботев“ – север, гр. Пловдив, за съобщаване по реда на чл. 136, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ и §4 от ДР на ЗУТ.

На основание чл.215  от ЗУТ в  14-дневен срок от деня на получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район “Южен”  Община Пловдив пред Административен Съд – Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район “Южен”, ет. 2, стая № 34, ул. “Македония” №73а.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

Павлина Георгиева

Ст. специалист “Преписки”:  /П/

 

                                ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А        тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА НИКОЛА ПЕТРОВ СИРОМАШКИ

 

 

На основание Определение № 2403/12.03.2018г. по гр. дело № 3502/2018г. по описа на ПРС – XIII гр.състав, Районен съд Пловдив е постановил да бъде извършено разгласяване чрез разлепване на подходящо място в Община Пловдив – район „Южен“ молбата на Лиляна Петрова Войникова за обявяване смъртта на нейния брат Никола Петров Сиромашки, за когото няма вест от 2012 включително, но същият не е обявен за отсъстващ по надлежния ред.

Молителката Лиляна Петрова Войникова моли да се обяви смъртта на Никола Петров Сиромашки и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Никола Петров Сиромашки е роден на 15.03.1954г. е с последно известен постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ № 17.

В молбата са посочени като предполагаеми наследници Лиляна Петрова Войникова, Атанаска Руменова Сиромашка, Петър Руменов Сиромашки и Антоанета Иванова Джорджевич.

Настоящото Извлечение от Молбата за обявяване на смъртта на Никола Петров Сиромашки е на основание чл.550, ал.2 от ГПК и следва да бъде връчено на лицата по чл. 549, ал.2 от ГПК.

 

 

Началник отдел „ГРАО“  /п/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 47-ОП-760/

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

с идентификатор 56784.536.794

бивш кв.4 по плана на ЮИЗ-ІІІ част

кв.26-нов по ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“

ГР. ПЛОВДИВ

                                                                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н  „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на част от кв.26-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.4 по плана на ЮИЗ-ІІІч., гр. Пловдив като на УПИ ХVІІІ-143, производствена и складова дейност  се променя отреждането и се привежда към идентификатора по КК и става УПИ ХVІІІ-536.791, обществено обслужване, производствена и складова дейност,

одобрен със заповед  №18 ОА 270/20.02.2018г. на Кмета на Община Пловдив.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр. Пловдив, чрез район  „Южен“-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район  „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на адрес: ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време:

Вторник от  10,15  до  12,00 часа,

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист:        /п/

                            / М.Ставрева / 

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ   ГРАЖДАНИ,

                   Програма „Мобилен социален екип“ е иновативен проект, който се реализира съвместно с Български Червен Кръст, компания „Трафик“, Община Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги“. На 01.02.2018 год. програмата стартира и в шестте района на град Пловдив.

Основната цел на програма „Мобилен социален екип“ е подкрепа чрез предоставяне на социални услуги и сигурност на уязвими хора от град Пловдив.  

Бенефициентите на новата социална услуга са предимно самотни трудноподвижни възрастни хора, изпаднали в криза, които живеят на територията на град Пловдив.

Социалната програма при криза включва:

Помощ на възрастните хора за запазване здравето им :

-закупуване на лекарства по рецепта на бенефициента.

-транспорт и придружаване до личен лекар за регулярни прегледи и др.

-при  нужда – транспортиране, придружаване  на бенефициенти до  болнични  заведения.

Сигурност на възрастните хора:

-охрана на бенефициентите;

-елементарна система за повикване на патрул чрез слушалката на домашния телефон на абоната;

Помощ на възрастните хора в дома:

-закупуване   на   необходими   продукти – хранителни   и   други   по   списък,   изготвен   от бенефициента-за трудноподвижни хора.

-консултация по всякакви въпроси, свързани с набавяне на необходими документи за бенефициента от различни институции – с цел оптимизиране на време и разходи по издаването им.

-посещение  в   дома   на   всеки   бенефициент   от  служител   поне  веднъж  месечно       с   цел   оказване    внимание   и    провеждане   на разговор във връзка с гореизброените дейности.

Регулярни обаждания от специализиран кол център:    тел. 0700 147 44

-осъществяване   на   контакт   по   телефона с бенефициентите   от   професионален   екип   от служители с необходимата квалификация поне 2 пъти месечно.

Социални услуги и информационни кампании:

-провеждане на превантивни кампании за предотвратяване на телефонни и документални измами.

-кампания за измерване на кръвно налягане, кръвна захар.

-водене  на  индивидуална  електронна  страница –досие.

На нуждаещите се е на разположение непрекъсната връзка с кол-център, който работи 24-часа в денонощието. На телефон 0700 147 44 хората могат да заявят своите проблеми и нужди.

Информация също може да се получи и в социалната приемна на червенокръстката организация – ул. „Кракра“ № 6, тел. 032 627163,  032 622762,  032 624174,

e-mail: plovdiv@redcross.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. №48 – ОП – 71

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

 

                                                                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание §4, ал. 1 и 3 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме Заповед №18 – ОА – 137/ 25.01.2018 г. за отказ от одобряването на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват кв. 167, 168, 169 и 170, по плана на кв. „Въстанически“-юг, гр Пловдив.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да обжалвате административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд – гр. Пловдив, чрез район  „Южен“ – Община Пловдив.

Проектът е изложен в район  „Южен“, етаж втори, стая № 33,  ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник: от 10,15  до  12,00 часа

                                сряда:  от       13,00  до 15,00 часа

 ДЕНКА ВЕЛКОВА: / п /

Главен специалист „Преписки“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 47-ОП-684/

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 56784.536.1721

КВ.62 ПО ПУП-ПУР СМФЗ „ЮГ“

БИВШ КВ.12 ПО ЮИЗ-ІІІ ЧАСТ

ГР. ПЛОВДИВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н  „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за  изменение на ПУП – ПРЗ  на  част от кв.62-нов по ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“ с устройствени зони:  район „Южен“, гр. Пловдив, бивш  кв.12 по плана на ЮИЗ-ІІІчаст, гр. Пловдив  като от УПИ ІІІ-за разширение на тролейбусно депо се образуват два нови УПИ:

 • УПИ ІІІ-за разширение на тролейбусно депо и
 • УПИ ХVІ-536.1717, производствена и обслужваща дейност по имотните граници на ПИ с ИД 536.497,

одобрен със заповед  №18 – ОА – 75/15.01.2018г. на Кмета на Община Пловдив.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд – гр.Пловдив, чрез район „Южен“ – Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел „ТСУ“, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист: / п /

/ М.Ставрева /

О Б Я В А

З А П О В Е Д 

№ 48-РОА-26

гр. Пловдив, 15.01.2018 г.

             На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лицето В. А. Л. по подаден писмен сигнал, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Севдалина Цветкова – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Екатерина Стефанова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
 5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 6. Емил Добрев – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Главен специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ: /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал: /п/

Севдалина Цветкова

Главен юрисконсулт

 

Изготвил: /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО