С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

З А П О В Е Д

 

№ 48 РОА 374

гр. Пловдив 26.07.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лица на адрес в гр. Пловдив – район „Южен“, по подаден писмен сигнал с вх. № 48 П 2634/23.07.2018 г., в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Екатерина Стефанова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Ива Кирова – Юрисконсулт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
 5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 6. Илия Димитров – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ         /п/

Кмет на район „Южен“

 

Съгласувал:

Севдалина Цветкова            /п/

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:

Нина Аврамова                     /п/

Началник отдел ГРАО

 

заповед комисия

Съпътстващи документи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Приемно време от 01.07.2018 г. за администрацията на район „Южен“ – община Пловдив

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

 

В контекста на изискванията на комплексното административно обслужване, с цел – удовлетворяване в по-висока степен удовлетвореността на потребителите, както и ориентиране на административното обслужване към нуждите на гражданите и организациите – спестяване на време и ресурси, повишаване на организационната ефективност,  в т.ч. подобряване качеството на административното обслужване,  считано от 01.07.2018 г. приемното време в администрацията на район „Южен“ ще бъде уеднаквено, а именно: вторник от 10:15 – 12:00 часа и четвъртък от 14:00 – 16:00 часа.

Съобщение

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул, “Македония” №73а , тел: (032) 276 110, факс: (032) 674130; E-mail:  kmet_south@abv.bg

Изх. № 47-П-3989 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпила преписка със Заповед        №18ОА1042/17.05.2018г. на Кмета на Община Пловдив за отказ да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за ПИ 56784.531.1748 по КККР на гр. Пловдив, попадащ в УПИ І-жилищно строителство, част от кв.11 по плана на кв. „Хр. Ботев“ – север, гр. Пловдив, за съобщаване по реда на чл. 136, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ и §4 от ДР на ЗУТ.

На основание чл.215  от ЗУТ в  14-дневен срок от деня на получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район “Южен”  Община Пловдив пред Административен Съд – Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район “Южен”, ет. 2, стая № 34, ул. “Македония” №73а.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

Павлина Георгиева

Ст. специалист “Преписки”:  /П/

 

                                ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А        тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА НИКОЛА ПЕТРОВ СИРОМАШКИ

 

 

На основание Определение № 2403/12.03.2018г. по гр. дело № 3502/2018г. по описа на ПРС – XIII гр.състав, Районен съд Пловдив е постановил да бъде извършено разгласяване чрез разлепване на подходящо място в Община Пловдив – район „Южен“ молбата на Лиляна Петрова Войникова за обявяване смъртта на нейния брат Никола Петров Сиромашки, за когото няма вест от 2012 включително, но същият не е обявен за отсъстващ по надлежния ред.

Молителката Лиляна Петрова Войникова моли да се обяви смъртта на Никола Петров Сиромашки и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Никола Петров Сиромашки е роден на 15.03.1954г. е с последно известен постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ № 17.

В молбата са посочени като предполагаеми наследници Лиляна Петрова Войникова, Атанаска Руменова Сиромашка, Петър Руменов Сиромашки и Антоанета Иванова Джорджевич.

Настоящото Извлечение от Молбата за обявяване на смъртта на Никола Петров Сиромашки е на основание чл.550, ал.2 от ГПК и следва да бъде връчено на лицата по чл. 549, ал.2 от ГПК.

 

 

Началник отдел „ГРАО“  /п/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ В „ЮЖЕН“

      Акция за събиране на  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) ще се проведе на 12.04.2018 г. в район „Южен“– сподели кметът на района Борислав Инчев

Неработещите електрически и електронни уреди гражданите могат да предават от 09.00 до 13.00 часа в мобилния пункт, разположен по продължението на ул. „Македония“ – западно от магазин „Лидъл“

В мобилния пункт жителите на района могат да оставят следните уреди: хладилници, монитори, телефонни апарати, ютии, тостери, телевизори, зарядни устройства и други.

За по-големите уреди може да направите своите заявки на тел. 032/276-131, 032/276-140 – отдел „Екология” на район „Южен”, посочвайки своето име, адрес, телефон и вида на излезлия от употреба уред. В срок до две седмици ще бъдете посетени на адрес и ненужните Ви уреди ще бъдат взети, като предварително ще бъдат уговорени часа и датата на посещението.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ КУРТЕНКОВ, С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.1, АП.3

Изх. № 47-РОА-508(29)/ 21.03.2018 г.

 

ДО

АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ КУРТЕНКОВ,

С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ.  „МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.1, АП.3

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КУРТЕНКОВ,

С Определение  № 897/23.01.2018 г., постановено от Върховен административен съд по адм.дело № 12830/2017 г., Второ отделение, Съдът отменя Определение № 2626/16.10.2017 г. на Административен съд Пловдив и спира допуснатото предварително изпълнение на Заповед № 47-РОА-508/27.09.2017 г. изд. от Кмета на Район „Южен“ – Община Пловдив за премахване на опасна сграда, която е Ваша собственост, находяща се в УПИ III- 328, кв. 11 по плана на кв. „Въстанически- север“, гр. Пловдив (ПИ с идентификатор 56784.530.189 по КК), с административен адрес: гр. Пловдив, ул.  „Христо Матов“ № 1.

Към настоящия момент  има висящо съдебно производство по административно дело №  2977/2017 г. пред Административен съд Пловдив, XXVII състав образувано от Вас против Заповед № 47-РОА-508/27.09.2017 г. изд. от Кмета на Район „Южен“ – Община Пловдив.

Сградата, която е Ваша собственост, е опасна за здравето и живота  на гражданите  и е застрашена от самосрутване. Същата се намира в  близост до СОУ „Братя Миладинови“ и покрай нея ежедневно минават граждани.

До решаване на делото Ви указваме да обезопасите сградата, с оглед на това да се предотврати бъдещ инцидент, предизвикан от самосрутване на опасната сграда, както и с цел запазване живота и здравето на гражданите, които ежедневно преминават покрай процесната сграда.

 

ИНЖ. АПОСТОЛ ШОПОВ                /п/

Заместник – кмет на Район „Южен“

Изпълняващ  функциите на кмет на Район „Южен“

със Заповед № 48РОА132/15.03.2018г.на Кмета на Район „Южен“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

БЧК ще раздава помощ във вид на хранителни продукти

за следните групи лица:

 1. 1. Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта 2015/2016г.;
 2. Майки(осиновителки),които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца(ЗСПД) към м. октомври;
 3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл.10а от Закона за семейните помощи за деца за учебната 2016/2017г.;
 4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към м.октомври 2016г.;
 5. Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомагани с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016г.
 6. Лица с установени 90% трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, които имат личен доход до 314 лв. към м.февруари 2017г.
 7. Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8 от Закона за семейни помощи, към м.февруари 2017г.

Акцията ще стартира от 27.03.2018г.(вторник) и ще продължи до 04.05.2018г. Помощите ще се раздават всеки работен ден от 09.00 ч. до 13.00 ч. в „Дом за стари хора“ – ул. „ Коматевско шосе“ № 28.

Всички правоимащи, включени в списъците, ще получат пакети, тежащи по 17кг. хранителни продукти. Пакетите ще включват: леща, грах, рибни консерви, лютеница, доматено пюре, бисквити и мед. 

Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

З А П О В Е Д 

№ 48-РОА-118
Пловдив, 13.03.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБЮ-58-07 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 31.08.2017 г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 185/31.08.2017 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“

 

                                                                    Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 2. Кристина Гарабитова – гл. инспектор СД;
 3. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 4. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Димитър Бахчеванов – гл. архитект на район „Южен“;
 3. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

 

 1. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-58-07, с обхват следните административни адреси, а именно:

– ул. „Стефан Стамболов“ № 54;

– бул. „Никола Вапцаров“ № 117;

– ул. „Георги Кирков“ № 2;

В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ  зона  е 15 броя, като едно  от местата е определено за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 6, включително;

– от място № 12 до място № 20, включително;

Място № 1 е определено за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 1. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

V.Срокът за подаване на заявления е от 15.03.2018 г. до 23.03.2018 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 16:30 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на заявителя.

2.Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.

 1. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. Други документи, на които се позовава заявителя.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилището, но живеят в него (например –  когато заявителят живее в жилище, собственост на неговите родители), съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

 1. VI. Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

VII.  За всяко едно извършено действие председателят на комисията да изготвя протокол, който да ми се представя в деня, следващ деня на извършеното действие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район“Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ     /п/

Кмет на район „Южен”

 

Съгласувал:   /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район“Южен“

 

Изготвил:    /п/

Елена Абрашева

Гл.юрисконсулт на район“Южен“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

З А П О В Е Д

№ 48-РОА-117

Пловдив, 13.03.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБЮ-58-08 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 25.01.2018 г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 15/25.01.2018 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“

 

                                                                    Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 2. Кристина Гарабитова – гл. инспектор СД;
 3. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 4. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Димитър Бахчеванов – гл. архитект на район „Южен“;
 3. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

 

 1. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-58-08, с обхват следните административни адреси, а именно:

– ул. „Стефан Стамболов“ № 54;

– бул. „Никола Вапцаров“ № 117;

– ул. „Георги Кирков“ № 2;

В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ  зона  е 40 броя, като две  от местата са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 34, включително;

– от място № 37 до място № 42, включително;

Място № 25 и място № 26, са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 1. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

V.Срокът за подаване на заявления е от 15.03.2018 г. до 23.03.2018 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 16:30 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на заявителя.

2.Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.

 1. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. Други документи, на които се позовава заявителя.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилището, но живеят в него (например –  когато заявителят живее в жилище, собственост на неговите родители), съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

 1. VI. Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

VII.  За всяко едно извършено действие председателят на комисията да изготвя протокол, който да ми се представя в деня, следващ деня на извършеното действие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район“Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ   /п/

Кмет на район „Южен”

 

Съгласувал:   /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район“Южен“

 

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл.юрисконсулт на район“Южен“