С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 7-ми март от 10 ч. в районната администрация в „Южен“ ще се осъществи жребият за местата за местодомуване на леко МПС за обявената схема до бензиностанция „Хаджията Груев“. Тринадесет са местата, за които ще се борят по двама човека, останалите четиридесет и двама кандидати получават правото да ползват място поради събрания по-голям брой точки, а за свободно ползване остават осем места, от които три за лица с намалена работоспособност. Представителите на медии, които имат желание да отразят жребия, да заповядат в заседателната зала на район „Южен“.

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ   ГРАЖДАНИ,

                   Програма „Мобилен социален екип“ е иновативен проект, който се реализира съвместно с Български Червен Кръст, компания „Трафик“, Община Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги“. На 01.02.2018 год. програмата стартира и в шестте района на град Пловдив.

Основната цел на програма „Мобилен социален екип“ е подкрепа чрез предоставяне на социални услуги и сигурност на уязвими хора от град Пловдив.  

Бенефициентите на новата социална услуга са предимно самотни трудноподвижни възрастни хора, изпаднали в криза, които живеят на територията на град Пловдив.

Социалната програма при криза включва:

Помощ на възрастните хора за запазване здравето им :

-закупуване на лекарства по рецепта на бенефициента.

-транспорт и придружаване до личен лекар за регулярни прегледи и др.

-при  нужда – транспортиране, придружаване  на бенефициенти до  болнични  заведения.

Сигурност на възрастните хора:

-охрана на бенефициентите;

-елементарна система за повикване на патрул чрез слушалката на домашния телефон на абоната;

Помощ на възрастните хора в дома:

-закупуване   на   необходими   продукти – хранителни   и   други   по   списък,   изготвен   от бенефициента-за трудноподвижни хора.

-консултация по всякакви въпроси, свързани с набавяне на необходими документи за бенефициента от различни институции – с цел оптимизиране на време и разходи по издаването им.

-посещение  в   дома   на   всеки   бенефициент   от  служител   поне  веднъж  месечно       с   цел   оказване    внимание   и    провеждане   на разговор във връзка с гореизброените дейности.

Регулярни обаждания от специализиран кол център:    тел. 0700 147 44

-осъществяване   на   контакт   по   телефона с бенефициентите   от   професионален   екип   от служители с необходимата квалификация поне 2 пъти месечно.

Социални услуги и информационни кампании:

-провеждане на превантивни кампании за предотвратяване на телефонни и документални измами.

-кампания за измерване на кръвно налягане, кръвна захар.

-водене  на  индивидуална  електронна  страница –досие.

На нуждаещите се е на разположение непрекъсната връзка с кол-център, който работи 24-часа в денонощието. На телефон 0700 147 44 хората могат да заявят своите проблеми и нужди.

Информация също може да се получи и в социалната приемна на червенокръстката организация – ул. „Кракра“ № 6, тел. 032 627163,  032 622762,  032 624174,

e-mail: plovdiv@redcross.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

З А П О В Е Д

№ 48-РОА-74

гр. Пловдив, 13.02.2018 г.

             На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лицето Л. Б. Щ. по подаден писмен сигнал, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Севдалина Цветкова – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Екатерина Стефанова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
 5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 6. Таня Бакалова – Младши инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Главен специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ /п/

Заместник-кмет на район „Южен“

оправомощен със Заповед № 48-РОА-70/09.02.2018 г.

на Кмета на район „Южен“

 

Съгласувал: /п/

Севдалина Цветкова

Главен юрисконсулт

 

Изготвил: /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. №48 – ОП – 71

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

 

                                                                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание §4, ал. 1 и 3 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме Заповед №18 – ОА – 137/ 25.01.2018 г. за отказ от одобряването на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват кв. 167, 168, 169 и 170, по плана на кв. „Въстанически“-юг, гр Пловдив.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да обжалвате административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд – гр. Пловдив, чрез район  „Южен“ – Община Пловдив.

Проектът е изложен в район  „Южен“, етаж втори, стая № 33,  ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник: от 10,15  до  12,00 часа

                                сряда:  от       13,00  до 15,00 часа

 ДЕНКА ВЕЛКОВА: / п /

Главен специалист „Преписки“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 47-ОП-684/

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 56784.536.1721

КВ.62 ПО ПУП-ПУР СМФЗ „ЮГ“

БИВШ КВ.12 ПО ЮИЗ-ІІІ ЧАСТ

ГР. ПЛОВДИВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н  „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за  изменение на ПУП – ПРЗ  на  част от кв.62-нов по ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“ с устройствени зони:  район „Южен“, гр. Пловдив, бивш  кв.12 по плана на ЮИЗ-ІІІчаст, гр. Пловдив  като от УПИ ІІІ-за разширение на тролейбусно депо се образуват два нови УПИ:

 • УПИ ІІІ-за разширение на тролейбусно депо и
 • УПИ ХVІ-536.1717, производствена и обслужваща дейност по имотните граници на ПИ с ИД 536.497,

одобрен със заповед  №18 – ОА – 75/15.01.2018г. на Кмета на Община Пловдив.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд – гр.Пловдив, чрез район „Южен“ – Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел „ТСУ“, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист: / п /

/ М.Ставрева /

О Б Я В А

Район „Южен“ – Община Пловдив търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за яслена група в ДГ „Ралица“, в кв. „Коматево“

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Завършено медицинско образование – специалист или бакалавър със следните специалности: медицинска сестра или акушерка;
 2. Минимален професионален опит – не се изисква.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование ;
 4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение образец УП -3 и др./.

Документите се подават лично в деловодството на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73а, от 08,30 часа до 17,00 часа.

Лица за контакти:

Ваня Илиева

Младши експерт „Здравеопазване

и социални дейности“

тел: 0887 453 535

ет. 2, стая № 13

 

Тони Христова

Гл. експерт „Човешки ресурси“

тел: 032/276 107

ет. 2, стая № 6

О Б Я В А

З А П О В Е Д 

№ 48-РОА-26

гр. Пловдив, 15.01.2018 г.

             На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лицето В. А. Л. по подаден писмен сигнал, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Севдалина Цветкова – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Екатерина Стефанова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
 5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 6. Емил Добрев – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Главен специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ: /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал: /п/

Севдалина Цветкова

Главен юрисконсулт

 

Изготвил: /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 47-ОП-760/ 12.10.2017 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

с идентификатор 56784.536. 794,

бивш кв.4 по плана на ЮИЗ-ІІІ част,

кв.26-нов по ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              На основание чл.128, ал.3, ал.5 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на част от кв.26-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони: район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.4 по плана на ЮИЗ-ІІІ ч., гр. Пловдив като на УПИ ХVІІІ-143, производствена и складова дейност  се променя отреждането и се привежда към идентификатора по КК и става УПИ ХVІІІ-536.781, обществено обслужване, производствена и складова дейност

разгледан  с протокол №44, т.5/ 06.12.2017г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район  „Южен“ – Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел „ТСУ“, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: Вторник от  10,15  до  12,00 часа,

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист: / п /

/ т. М.Ставрева /

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 47-ОП-760/ 12.10.2017 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

с идентификатор 56784.536. 794,

бивш кв.4 по плана на ЮИЗ-ІІІ част,

кв.26-нов по ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                 На основание чл.128, ал.3, ал.5 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н  „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ ІІІ-КМ „Рекорд“ Завод 4 ЕООД,  кв.9 по плана на ЮИЗ-V част, попадащ в обхвата на кв.55 от ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“, гр. Пловдив, като се променя действащата и създава нова улична регулация и от кв.55 се образуват нови квартали 55, 63, 64, 65, 66 и 67 и съответно нови урегулирани поземлени имоти,

разгледан  с протокол №38, т.3/01.11.2017 г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район “Южен”, отдел   „ТСУ“, етаж втори, стая № 33 на ул.  „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: Вторник от  10,15  до  12,00 часа,

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист:  / п /

/ т. М.Ставрева /

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 47-ОП-969/ 14.12.2017 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

с идентификатори 56784.536. 641; 721, 642,

участващи в УПИ Трансстрой-Пловдив ЕООД

и ПИ с ИД 56784.536.33; 151,

участващи в УПИ Ивица за високо напрежение

в кв.9 по плана на ЮИЗ-V част

/кв.55 от ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“/

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

               На основание чл.128, ал.3, ал.5 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ ІІІ-КМ „Рекорд“ Завод 4 ЕООД,  кв.9 по плана на ЮИЗ-V част, попадащ в обхвата на кв.55 от ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“, гр. Пловдив, като се променя действащата и създава нова улична регулация и от кв.55 се образуват нови квартали 55, 63, 64, 65, 66 и 67 и съответно нови урегулирани поземлени имоти,

разгледан  с протокол №38, т.3/01.11.2017 г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район “Южен”, отдел „ТСУ“, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: Вторник от  10,15  до  12,00 часа,

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист: / п /

/ т. М.Ставрева /