О Б Я В А

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  “ЮЖЕН

 

съгласно чл. 9 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала

в район „Южен“ и Заповед № 47-РОА-394/08.09.2017 г. на Кмета на район „Южен“

 

                                                ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване

за длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“ в район “Южен”

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено висше образование по специалност „Медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ или „Инструктор по хранене“, или „Медицинска сестра – диетолог“, съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях и § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби на същата наредба;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.

Б/ Допълнителни изисквания:

 • познаване на нормативната уредба;
 • компютърна грамотност;
 • с предимство ще се ползват кандидатите с професионален опит в сферата на детското здравеопазване.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската кухня, включително за спазването на нормите за здравословно и диетично хранене при приготвянето на храната.
 2. Представлява детската кухня пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица
 3. Отговаря за провеждането на хигиенния и противоепидемичния режим в детската кухня.
 4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската кухня.
 5. Изготвя щатно разписание на детската кухня.
 6. Отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската кухня.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и други);
 5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и носещи предимство на кандидата.

 

Документите за участие се приемат от 08.09.2017 г. до 17,00 часа на 25.09.2017 год. в фронт-офиса на район „Южен”, ул.“Македония“ 73а;

Лице за контакти: Тони Христова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”, тел. 032/276 107

Списъка на допуснатите кандидати до събеседване ще се обяви на 27.09.2017 г.

на таблото за информация на район „Южен“, ул.“Македония“ 73а и на официалната страница – http://south.plovdiv.bg/.

 

О Б Я В А

Район „Южен“-Община Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ – част „Градоустройство“ и част „Ел“ за части от кв. 42, 42а, 58 и 59 по плана на кв. „Коматево“, гр. Пловдив.

Проектът е изложен за запознаване в районна администрация на район “Южен”, Община Пловдив, ул. Македония” №73а, етаж втори, стая №25 – заседателна зала.

Съгласно  чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив, чрез район “Южен”.

 

 

Извадка от Държавен вестник брой 64/ 08.08.2017 година

О Б Я В А

        Район „Южен“ – Община Пловдив търси да назначи

                                                                                         МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за детски ясли

                  І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Завършено медицинско образование – специалист или бакалавър със следните специалности: медицинска сестра или акушерка;
 2. Минимален професионален опит – не се изисква.

 

                 ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование ;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./.

 

           Лица за контакти:

 1. Тони Христова

Главен експерт  “Човешки ресурси”, тел.: 032/276 107

 1. Ваня Илиева

Младши експерт „Здравеопазване

и социални дейности“, тел.: 0887 453 535

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.1027

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3, ал.5 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв.3 по плана на ЮИЗ-ІІІ част гр.Пловдив /кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФ-Юг с устройствени зони, район „Южен“/ като от УПИ І-376 – производствена и обществено обслужваща дейност (ПИ с идентификатор 536.1678) се образуват два нови УПИ І- 536.1679, производствена и обществено обслужваща дейност и УПИ ІІ-536.1712, производствена и обществено обслужваща дейност и РУП за УПИ І-536.1679, производствена и обществено обслужваща дейност разгледан с протокол №29, т.6/03.08.2016г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район „Южен“- Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел „ТСУ“, етаж втори, стая № 33 на ул.“Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

 

Съпътстващи документи

ДО крайните потребители на газ чрез газоразпределитени дружества

С Ъ О Б Щ А В А

 

 

Стартира изпълнението на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрезгазоразпределителните дружества в България“

Допустими бенифециенти са физически лица, собственици на жилища, които ще получат до 20% от допустимите разходи за инвестицията, но не повече 1000 евро за инсталации с котли с висок КПД …

 

Съпътстващи документи

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.1569

С Ъ О Б Щ А В А

 

 

На основание чл. 129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н“Южен“ – Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП – ПРЗ //План за регулация и застрояване/ на част от кв.9 по плана на ЮИЗ-V част, като от УПИ „Транстрой – Пловдив“ ЕООД и в съответствие с имотния идентификатор по КК се образува нов УПИ І-536.1568, за производствена и складова дейност, попадащ в обхвата на кв.55 от ПУП-ПУР СМФ-Юг с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив,

одобрен със заповед №16 ОА 1449/15.06.2016г. на Кмета на Община Пловдив.На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр.Пловдив, чрез район „Южен“-Община Пловдив. Проектът е изложен в район „Южен“, отдел „ТСУ“, етаж втори, стая № 33 на ул.“Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност. Приемно време: понеделник, вторник и петък от 10:15 до 12:00 часа.

 

Съпътстващи документи

ДО ВСИЧКИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Заповед № 16 ОА 1467/16.06.2016 г. от Кмета на община Пловдив, съгласно която ще бъдат заличени адреси от Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси за имоти, в които няма сгради или съществуващите са негодни за обитаване.

Във връзка с чл. 123, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация лицата, които имат такъв постоянен и/или настоящ адрес в едномесечен срок следва да заявят нов адрес, който е включен в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.

Адреси, които ще бъдат заличени:
– ул. „Константин Геров“ № 8;
– ул. „Нестор Иванов“ № 3
– ул. „Коматевско шосе“ № 21
– ул. „Коматевско шосе“ № 21А
– ул. „Силиврия“ № 10
– ул. „Димо Хаджидимов“ № 7А
– ул. „Михалаки Георгиев“ № 10
– ул. „Околчица“ № 20

На основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за българските лични документи при промяна на постоянен адрес в срок до 30 дни трябва да се подаде заявление за издаване на нова лична карта.

 

Съпътстващи документи

ДО ВСИЧКИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № 16 ОА 1341/01.06.2016 г., издадена от Кмета община Пловдив, адрес ул. „Ухото“ № 30, гр. Пловдив ще бъде заличен от Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.

Във връзка с чл. 123, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация лицата, които имат такъв постоянен и/или настоящ адрес в едномесечен срок следва да заявят нов адрес, който е включен в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.

Адреси, които ще бъдат заличени:
– ул. „Ухото“ № 30

Откривам нов административен адрес:
– ул. „Кукуш“ № 3 Б

 

Съпътстващи документи

ДО ВСИЧКИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Заповед № 16 ОА 1268/26.05.2016 г. от Кмета на община Пловдив, съгласно която ще бъдат заличени адреси от Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси за имоти, в които няма сгради или съществуващите са негодни за обитаване

Във връзка с чл. 123, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация лицата, които имат такъв постоянен и/или настоящ адрес в едномесечен срок следва да заявят нов адрес, който е включен в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.

Адреси, които ще бъдат заличени:
– ул. „Архимандрит Евлоги“ № 2
– ул. „Горно Броди“ № 36
– ул. „Кичево“ № 74А
– ул. „Лазо войвода“ № 8А
– ул. „Македония“ № 43
– ул. „Брацигово“ № 1А
– ул. „Николай Коперник“ № 11
– ул. „Николай Коперник“ № 19
– ул. „Охрид“ № 22
– ул. „Христо Матов“ № 12
– ул. „Кичево“ № 72

 

Съпътстващи документи