С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ № 73А,        тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30

 

Изх. №19Ю-П-1482/18.03.2019 г. 

ДО

ПАВЕЛ СИМОВ КАРАСТОЯНОВ

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 44, ет.6, ап.18

ГР.ПЛОВДИВ 

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 19Ю – РОА – 134/14.03.2019 г. на Кмета на район „Южен“, с която се прекратява действието и отнема Разрешение за поставяне № 501873/24.07.2014 г. на преместваем обект № ХБЮ 103 01 48 – за местодомуване на леко МПС, находящ се в кв. 103, по плана на ЖК „Христо Ботев“ – юг,  гр. Пловдив, съгласно одобрена схема № 1, от Гл. архитект на район „Южен“, издадено от Кмета на район „Южен“ на ПАВЕЛ СИМОВ КАРАСТОЯНОВ, с постоянен и настоящ адрес: бул.„Александър Стамболийски“ № 44, ет.6, ап.18, за срок от 01.08.2014 г. до 31.07.2019 г.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет.2, стая 26, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, от 18.03.2019 г. до 01.04.2019 г. включително.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в 14 – /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването ѝ,  чрез административния орган – Район „Южен“ – Община Пловдив. След изтичане на 14 /четиринадесет/ – дневния срок, считано от деня, следващ деня на съобщаването й, заповедта влиза в сила.

Съгласно чл.61, ал.2 от АПК, с настоящото се съобщава Заповед № 19Ю – РОА-134/14.03.2019г. на Кмета на район „Южен“.

Заповед   № 19Ю – РОА- 134/14.03.2019 г. на Кмета на район „Южен“  се счита за връчена на 18.03.2019г., като 14- дневния срок за обжалването ѝ започва да тече от 19.03.2019г.

След изтичане на срока за обжалване (01.04.2019 г. включително) Заповед № 19Ю – РОА- 134/14.03.2019 г. на Кмета на район „Южен“ влиза в законна сила и подлежи на изпълнение.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ    /п/

Заместник – кмет на район „Южен“ – Община Пловдив

Изпълняващ  функциите на кмет на Район „Южен“

съгласно Заповед № 19Ю-РОА-131/14.03.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ № 73А,        тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30

 

Изх. №19Ю-П-1478/18.03.2019г.

ДО

ЙОРДАН КОЛЕВ АРАБАДЖИЕВ

УЛ. „СКОПИЕ“ № 21, ЕТ.5, АП.15

ГР.ПЛОВДИВ

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 19Ю – РОА – 137/14.03.2019г. на Кмета на район „Южен“, с която се прекратява действието и отнема Разрешение за поставяне № 510166/31.03.2015 г. на преместваем обект № ВСС 009 02 10 – за местодомуване на леко МПС, находящ се в кв. 09, по плана на ЖК „Въстанически“ – север,  гр. Пловдив, съгласно одобрена схема № ВСС 009 02 с Протокол № 1 от 08.01.2004 г., от Гл. архитект на район „Южен“, издадено от Кмета на район „Южен“ на ЙОРДАН КОЛЕВ АРАБАДЖИЕВ, с постоянен и настоящ адрес: ул. „Скопие“ № 21, ет.5, ап.15,  за срок от 01.03.2015 г. до 29.02.2020 г.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет.2, стая 26, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, от 18.03.2019г. до 01.04.2019г. включително.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в 14 – /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването ѝ,  чрез административния орган – Район „Южен“ – Община Пловдив. След изтичане на 14 /четиринадесет/ – дневния срок, считано от деня следващ деня на съобщаването й, заповедта влиза в сила.

Съгласно чл.61, ал.2 от АПК, с настоящото се съобщава Заповед № 19Ю – РОА-137/14.03.2019г. на Кмета на район „Южен“.

Заповед   № 19Ю – РОА- 137/14.03.2019 г. на Кмета на район „Южен“  се счита за връчена на 18.03.2019г., като 14- дневния срок за обжалването ѝ започва да тече от 19.03.2019г.

След изтичане на срока за обжалване (01.04.2019г. включително) Заповед № 19Ю – РОА- 137/14.03.2019 г. на Кмета на район „Южен“ влиза в законна сила и подлежи на изпълнение.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ   /п/

Заместник – кмет на район „Южен“ – Община Пловдив

Изпълняващ  функциите на кмет на Район „Южен“

съгласно Заповед № 19Ю-РОА-131/14.03.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ № 73А,        тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30

 

Изх. №19Ю-П-1481/18.03.2019 г.

ДО

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТОДОРОВ

УЛ. „ПЕТЪР СТОЕВ“ № 66, ЕТ.3, АП.9

ГР.ПЛОВДИВ

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 19Ю – РОА – 136/14.03.2019г. на Кмета на район „Южен“, с която се прекратява действието и отнема Разрешение за поставяне № 510518/27.07.2015 г. на преместваем обект № ХБС 029 01 08 – за местодомуване на леко МПС, находящ се в кв. 29, по плана на ЖК.„Христо Ботев“ – север,  гр. Пловдив“, съгласно одобрена схема № ХБС 029 01 с Протокол № 11 от 08.08.2004 г., от Гл. архитект на район „Южен“, издадено от Кмета на район „Южен“ на ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТОДОРОВ, с постоянен и настоящ адрес: ул.„Петър Стоев“ № 66, ет.3, ап.9,  за срок от 01.08.2015 г. до 31.07.2020 г.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет.2, стая 26, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, от 18.03.2019 г. до 01.04.2019 г. включително.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в 14 – /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването ѝ,  чрез административния орган – Район „Южен“ – Община Пловдив. След изтичане на 14 /четиринадесет/ – дневния срок, считано от деня следващ деня на съобщаването й, заповедта влиза в сила.

Съгласно чл.61, ал.2 от АПК, с настоящото се съобщава Заповед № 19Ю – РОА-136/14.03.2019г. на Кмета на район „Южен“.

Заповед   № 19Ю – РОА- 136/14.03.2019 г. на Кмета на район „Южен“  се счита за връчена на 18.03.2019г., като 14- дневния срок за обжалването ѝ започва да тече от 19.03.2019г.

След изтичане на срока за обжалване (01.04.2019г. включително) Заповед № 19Ю – РОА- 136/14.03.2019 г. на Кмета на район „Южен“ влиза в законна сила и подлежи на изпълнение.

 

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ  /п/

Заместник – кмет на район „Южен“ – Община Пловдив

Изпълняващ  функциите на кмет на Район „Южен“

съгласно Заповед № 19Ю-РОА-131/14.03.2019 г.

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕН ЖРЕБИЙ

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:  /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ НА КМЕТ,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-131/14.03.2019г.

/ПАВЕЛ МИЛУШЕВ/

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.03.2019 г. /петнадесети март две хиляди и деветнадесета година/, в 10.00 часа, Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-73/11.02.2019 г. на Кмета на район „Южен“, изменена със Заповед № 19Ю-РОА-139/14.03.2019 г. на и.д. кмет на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03, с обхват на зоната между: ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димитър Талев“ и ул. „Поручик Въльо Стефов“, със следните административни адреси, а именно:  ул. „Димитър Талев“ № 138, 140, 142 и 144 (блок 1101);  ул.  „Братя Шкорпил“ № 12, 14 и 16 (блок 1102);  ул. „Братя Шкорпил“ № 8 и 10 (блок 1103);  ул. „Поручик Въльо Стефов“ № 1, 3 и 5 (блок 1122);  ул.  „Братя Шкорпил“ № 15 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж  (КОМПЛЕКС „ОАЗИС 3“), в състав:

Председател: Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

Членове:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО;
 2. арх. Сашка Христова – Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;
 3. инж. Димитър Кацаров – Гл.експерт КРВП;
 4. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 5. Кристина Гарабитова – Гл. инспектор СД;
 6. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;

проведе теглене на жребий, по ред, определен от Кмета на район „Южен“, между класираните участници с еднакъв брой точки.

 1. За място № 7 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Недко Петров Киров / Заявление с вх. № 19Ю-П-822/12.02.2019г. /                              19 точки;

Светлана Стефанова Стойнова / Заявление с вх. № 19Ю-П-1071/20.02.2019г. /          19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Светлана Стефанова Стойнова. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Недко Петров Киров не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 7 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Светлана Стефанова Стойнова.

Светлана Стефанова Стойнова е участникът, който се определя за ползвател на място № 7 по одобрената план – схема.

 1. За място № 8 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Христо Петров Христов /Заявление с вх.№19Ю-П-1080/21.02.2019г./                 19 точки;

Николай Тодоров Тодоров  / Заявление с вх. № 19Ю-П-899/14.02.2019 г./           19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ нито един от участниците не се яви. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути нито един от участниците не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 8 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Николай Тодоров Тодоров.

Николай Тодоров Тодоров  е участникът, който се определя за ползвател на място № 8 по одобрената план – схема.

 1. За място № 9 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Георги Вълчев Чакъров / Заявление с вх. № 19Ю-П-952/18.02.2019г.  /                      19 точки;

Димитър Константинов Нешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-948/15.02.2019г. /           19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Димитър Константинов Нешев. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Георги Вълчев Чакъров не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Димитър Константинов Нешев.

Димитър Константинов Нешев е участникът, който се определя за ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

 1. За място № 11 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Силвия Тодорова Димитрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-819/12.02.2019 г. /               19 точки;

Валентин Димитров Тюфекчиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-1041/20.02.2019г. /          19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ нито един от участниците не се яви. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути нито един от участниците не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 11 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Силвия Тодорова Димитрова.

Силвия Тодорова Димитрова е участникът, който се определя за ползвател на място № 11 по одобрената план – схема.

 1. За място № 13 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 19Ю-П-976/18.02.2019 г.  /                19 точки;

Карамфила Спасова Генева / Заявление с вх. № 19Ю-П-1044/20.02.2019 г./                 19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ нито един от участниците не се яви. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути нито един от участниците не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 13 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Карамфила Спасова Генева.

Карамфила Спасова Генева е участникът, който се определя за ползвател на място № 13 по одобрената план – схема.

 1. За място № 18 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Орлин Орлинов Андонов /Заявление с вх. №19Ю-П-990/18.02.2019г./                            19 точки;

Георги Димитров Георгиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-1042/20.02.2019г.  /                   19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Орлин Орлинов Андонов.  Орлин Орлинов Андонов е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 18 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Орлин Орлинов Андонов изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Георги Димитров Георгиев.

Георги Димитров Георгиев  е участникът, който се определя за ползвател на място № 18 по одобрената план – схема.

 1. За място № 28 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Бойко Костадинов Ставрев /Заявление с вх. № 19Ю-П-951/15.02.2019г./                      19 точки;

Стоян Александров Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-1029/19.02.2019г. /                19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ нито един от участниците не се яви. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути нито един от участниците не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 28 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Бойко Костадинов Ставрев.

Бойко Костадинов Ставрев е участникът, който се определя за ползвател на място № 28 по одобрената план – схема.

 1. За място № 33 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Васил Петков Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-928/15.02.2019 г. /                      19 точки;

Кирил Иванов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-924/15.02.2019г./                        19 точки;

Ангел Димов Узунов /Заявление с вх. № 19Ю-П-845/13.02.2019г./                             19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Ангел Димов Узунов. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другите участници Васил Петков Василев  и Кирил Иванов Георгиев не се явиха.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 33 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха три плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Кирил Иванов Георгиев.

Кирил Иванов Георгиев е участникът, който се определя за ползвател на място № 33 по одобрената план – схема.

 1. За място № 39 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Христина Банева Вълчева /Заявление с вх. № 19Ю-П-849/13.02.2019г./                     19 точки;

Валерия Драгомирова Дошкова /Заявление с вх. № 19Ю-П-1039/19.02.2019г./            19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Христина Банева Вълчева.  Христина Банева Вълчева е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 39 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Христина Банева Вълчева изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Христина Банева Вълчева.

Христина Банева Вълчева е участникът, който се определя за ползвател на място № 39 по одобрената план – схема.

 1. За място № 44 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Евгени Дончев Генев /Заявление с вх. № 19Ю-П-1014/19.02.2019г /                              19 точки;

Веско Лазаров Стоилов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1130/22.02.2019г./                        19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник Евгени Дончев Генев. За участника Веско Лазаров Стоилов се яви неговият син Лазар Весков Стоилов, който представи пълномощно за участие в жребия.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Евгени Дончев Генев. Евгени Дончев Генев е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 44 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Евгени Дончев Генев изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Веско Лазаров Стоилов.

Веско Лазаров Стоилов е участникът, който се определя за ползвател на място № 44 по одобрената план – схема.

 1. За място № 47 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Евелина Георгиева Топалова / Заявление с вх. № 19Ю-П-1059/20.02.2019г./             19 точки;

Атанаска Маринова Аджарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-977/18.02.2019г./               19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ нито един от участниците не се яви. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути нито един от участниците не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 47 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Евелина Георгиева Топалова.

Евелина Георгиева Топалова е участникът, който се определя за ползвател на място № 47 по одобрената план – схема.

 1. За място № 52 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Красимир Иванов Ангелиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-858/13.02.2019 г. /              19 точки;

Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1065/20.02.2019 г. /     19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ нито един от участниците не се яви. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути нито един от участниците не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 52 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Красимир Иванов Ангелиев.

Красимир Иванов Ангелиев  е участникът, който се определя за ползвател на място № 52 по одобрената план – схема.

 1. За място № 60 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Метин Юсеин Ахмед  /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /                            19 точки;

Тенчо Димитров Колев /Заявление с вх. № 19Ю-П-967/13.02.2019г./                         19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ нито един от участниците не се яви. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути нито един от участниците не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 60 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Метин Юсеин Ахмед.

Метин Юсеин Ахмед  е участникът, който се определя за ползвател на място № 60 по одобрената план – схема.

С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

  I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС    без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-73/11.02.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

 • Светлана Стефанова Стойнова / Заявление с вх. № 19Ю-П-1071/20.02.2019г. / за място № 7;
 • Николай Тодоров Тодоров / Заявление с вх. № 19Ю-П-899/14.02.2019 г/           за място № 8
 • Димитър Константинов Нешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-948/15.02.2019г. / за място №  9;
 • Силвия Тодорова Димитрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-819/12.02.2019 г. /    за място № 11;
 • Карамфила Спасова Генева / Заявление с вх. № 19Ю-П-1044/20.02.2019 г./      за място № 13;
 • Георги Димитров Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-1042/20.02.2019г.  /      за място № 18;
 • Бойко Костадинов Ставрев /Заявление с вх. № 19Ю-П-951/15.02.2019г./  за място № 28;
 • Кирил Иванов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-924/15.02.2019г./    за място № 33;
 • Христина Банева Вълчева /Заявление с вх. № 19Ю-П-849/13.02.2019г./    за място № 39;
 • Веско Лазаров Стоилов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1130/22.02.2019г./   за място № 44;
 • Евелина Георгиева Топалова / Заявление с вх. № 19Ю-П-1059/20.02.2019г./ за място № 47;
 • Красимир Иванов Ангелиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-858/13.02.2019 г. /      за място № 52;
 • Метин Юсеин Ахмед /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /                     за място № 60;

II. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

КОМИСИЯ: 

Председател:    /п/

Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;/

Членове:

 1. /п/

/ Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО /

2.     /п/

/ арх. Сашка Христова /

 1. /п/

/ инж. Димитър Кацаров /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ Кристина Гарабитова /

 1. /п/

/инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД/

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА ОДОБРЕНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПАРКОМЕСТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:  /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ НА КМЕТ,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-131/14.03.2019г.

/ПАВЕЛ МИЛУШЕВ/

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.03.2019г. /четиринадесети  март две хиляди и деветнадесета година/, в 9.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-73/11.02.2019 г. на Кмета на район „Южен“, изменена със Заповед № 19Ю-РОА-139/14.03.2019 г. на и.д. кмет на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03, с обхват на зоната между: ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димитър Талев“ и ул. „Поручик Въльо Стефов“, със следните административни адреси, а именно:  ул. „Димитър Талев“ № 138, 140, 142 и 144 (блок 1101);  ул.  „Братя Шкорпил“ № 12, 14 и 16 (блок 1102);  ул. „Братя Шкорпил“ № 8 и 10 (блок 1103);  ул. „Поручик Въльо Стефов“ № 1, 3 и 5 (блок 1122);  ул.  „Братя Шкорпил“ № 15 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж ( КОМПЛЕКС „ОАЗИС 3“), в следния състав:

Председател: Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

Членове:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО;
 2. арх. Сашка Христова – Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;
 3. инж. Димитър Кацаров – Гл.експерт КРВП;
 4. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 5. Кристина Гарабитова – Гл. инспектор СД;
 6. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 12.02.2019г. до 22.02.2019г.), заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 98 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема са постъпили 3 /три/ заявления:
 • Заявление с вх. №19Ю-П-942/15.02.2019г. от Нели Иванова Йорданова;
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-814/12.02.2019г. от Николай Георгиев Лозанов;
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-1032/19.02.2019г. от Халил Салихов Ходжов;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Нели Иванова Йорданова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-942/15.02.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Николай Георгиев Лозанов /Заявление с вх. №19Ю-П-814/12.02.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Наемател на жилище в определената зона.  Собственик е на леко МПС.

Халил Салихов Ходжов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1032/19.02.2019г. / –    не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС. Собственик на жилище в определената зона.

Тъй като за място № 4 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Нели Иванова Йорданова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-942/15.02.2019 г./    –   19 точки

Николай Георгиев Лозанов /Заявление с вх. №19Ю-П-814/12.02.2019г./     –  18 точки

 1. За място № 5 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1090/21.02.2019г. от Милен Захариев Миланов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-802/12.02.2019г. от Илко Дичев Трапалиев;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Милен Захариев Миланов /Заявление с вх. №19Ю-П-1090/21.02.2019г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Илко Дичев Трапалиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-802/12.02.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона.  Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 5 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Милен Захариев Миланов /Заявление с вх. №19Ю-П-1090/21.02.2019г.  /   –      19 точки;

Илко Дичев Трапалиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-802/12.02.2019г. /          –     10 точки;

 1. За място № 6 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-921/15.02.2019г. от Любомир Борисов Сливаров;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-823/12.02.2019г. от Петя Минкова Минкова;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Любомир Борисов Сливаров /Заявление с вх. № 19Ю-П-921/15.02.2019г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Петя Минкова Минкова /Заявление с вх. № 19Ю-П-823/12.02.2019г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона.  Не е собственик, лизингополучател или наемател на леко МПС.

 1.  За място № 7 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-822/12.02.2019г. от Недко Петров Киров;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1071/20.02.2019г. от Светлана Стефанова Стойнова;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Недко Петров Киров / Заявление с вх. № 19Ю-П-822/12.02.2019г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Светлана Стефанова Стойнова / Заявление с вх. № 19Ю-П-1071/20.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона.  Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 7 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Недко Петров Киров / Заявление с вх. № 19Ю-П-822/12.02.2019г. /         –        19 точки;

Светлана Стефанова Стойнова / Заявление с вх. № 19Ю-П-1071/20.02.2019г.  /    –     19 точки;

 1. За място № 8 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-1080/21.02.2019 г. от Христо Петров Христов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-899/14.02.2019 г. от Николай Тодоров Тодоров;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Христо Петров Христов /Заявление с вх.№19Ю-П-1080/21.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Николай Тодоров Тодоров /Заявление с вх. №19Ю-П-899/14.02.2019г/ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 8 по одобрената план – схема кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Христо Петров Христов /Заявление с вх.№19Ю-П-1080/21.02.2019г./ – 19 точки

Николай Тодоров Тодоров  / Заявление с вх. № 19Ю-П-899/14.02.2019 г/ – 19 точки

 1. За място № 9 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-952/18.02.2019г. от Георги Вълчев Чакъров;
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-948/15.02.2019г. от Димитър Константинов Нешев;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Георги Вълчев Чакъров / Заявление с вх. № 19Ю-П-952/18.02.2019г. /  –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Димитър Константинов Нешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-948/15.02.2019г. / –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 9 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Георги Вълчев Чакъров / Заявление с вх. № 19Ю-П-952/18.02.2019г. /              19 точки

Димитър Константинов Нешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-948/15.02.2019г /   19 точки

 1. За място № 10 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1038/19.02.2019г. от Димитър Стоянов Галинчев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-971/18.02.2019 г. от Борислав Иванов Мазнев;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Стоянов Галинчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1038/19.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Борислав Иванов Мазнев /Заявление с вх. №19Ю-П-971/18.02.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 10 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Димитър Стоянов Галинчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1038/19.02.2019г. /   –  19 точки;

Борислав Иванов Мазнев /Заявление с вх. №  19Ю-П-971/18.02.2019 г. /         –  14 точки;

 1. За място № 11 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-819/12.02.2019 г. от Силвия Тодорова Димитрова;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1041/20.02.2019г. от Валентин Димитров Тюфекчиев

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Силвия Тодорова Димитрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-819/12.02.2019 г. /   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Валентин Димитров Тюфекчиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-1041/20.02.2019г. /   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 11 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Силвия Тодорова Димитрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-819/12.02.2019 г. /      –   19 точки;

Валентин Димитров Тюфекчиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-1041/20.02.2019г. /  – 19 точки;

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-821/12.02.2019 г. от Дилян Георгиев Демирев;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Дилян Георгиев Демирев /Заявление с вх. № 19Ю-П-821/12.02.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 13 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-976/18.02.2019 г. от Александър Емилов Велков;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1044/20.02.2019 г. от Карамфила Спасова Генева;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 19Ю-П-976/18.02.2019 г./   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Карамфила Спасова Генева / Заявление с вх. № 19Ю-П-1044/20.02.2019 г./       –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 13 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 19Ю-П-976/18.02.2019 г.  / –  19 точки;

Карамфила Спасова Генева / Заявление с вх. № 19Ю-П-1044/20.02.2019 г./  –  19 точки;

 1. За място № 14 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-818/12.02.2019 г. от Красимир Иванов Костадинов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-960/18.02.2019 г. от Златко Атанасов Босаков;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Красимир Иванов Костадинов / Заявление с вх. № 19Ю-П-818/12.02.2019 г.  /   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Златко Атанасов Босаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-960/18.02.2019 г. /       –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 14 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Красимир Иванов Костадинов /Заявление с вх. № 19Ю-П-818/12.02.2019 г. / –  10 точки;

Златко Атанасов Босаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-960/18.02.2019 г.  /       –   19 точки;

 1. За място № 15 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1052/20.02.2019 г. от Пенка Стоименова Ташева;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-923/15.02.2019г. от Донка Костадинова Шентова;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Пенка Стоименова Ташева /Заявление с вх. № 19Ю-П-1052/20.02.2019г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е собственик, ползавател или наемател на жилището в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Донка Костадинова Шентова /Заявление с вх. № 19Ю-П-923/15.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 16 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1040/19.02.2019 г. от Даниела Димова Чакърова;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1056/20.02.2019 г. от Костадин Иванов Костадинов;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Даниела Димова Чакърова / Заявление с вх. № 19Ю-П-1040/19.02.2019 г./ –  не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона.  Не е собственик, лизингополучател или наемател на леко МПС.

Костадин Иванов Костадинов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1056/20.02.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-831/13.02.2019 г. от Нуреттин Нури Идриз;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Нуреттин Нури Идриз /Заявление с вх. № 19Ю-П-831/13.02.2019г./ –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 18 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-990/18.02.2019 г. от Орлин Орлинов Андонов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1042/20.02.2019 г. от Георги Димитров Георгиев;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Орлин Орлинов Андонов /Заявление с вх. №19Ю-П-990/18.02.2019г./ –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Георги Димитров Георгиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-1042/20.02.2019г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 18 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Орлин Орлинов Андонов /Заявление с вх. №19Ю-П-990/18.02.2019г./              –  19 точки;

Георги Димитров Георгиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-1042/20.02.2019г.  /     –  19 точки;

 1. За място № 19 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-982/18.02.2019г. от Лъчезар Енев Енков;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1082/21.02.2019 г. от Здравко Костадинов Церов;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Лъчезар Енев Енков /Заявление с вх. № 19Ю-П-982/18.02.2019г./ –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Здравко Костадинов Церов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1042/20.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Наемател на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 19 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Лъчезар Енев Енков / Заявление с вх. № 19Ю-П-982/18.02.2019г. /                  –   19 точки;

Здравко Костадинов Церов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1082/21.02.2019 г. /    –  18 точки;

 1. За място № 20 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1072/20.02.2019 г. от Маргарита Маринова Треновска;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-958/18.02.2019 г. от Георги Оник Фесчиян;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Маргарита Маринова Треновска /Заявление с вх. №19Ю-П-1072/20.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Георги Оник Фесчиян /Заявление с вх. № 19Ю-П-958/18.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 20 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Маргарита Маринова Треновска /Заявление с вх. №19Ю-П-1072/20.02.2019г./       –       14 точки;

Георги Оник Фесчиян  /Заявление с вх. № 19Ю-П-958/18.02.2019г./                        –     19 точки;

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило  1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-824/12.02.2019г. от Мирослав Видев Видев;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Мирослав Видев Видев / Заявление с вх. № 19Ю-П-824/12.02.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило  1 /едно / заявление

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-998/19.02.2019 г. от Спасимир Александров Динков;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Спасимир Александров Динков /Заявление с вх. № 19Ю-П-998/19.02.2019г./ –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-885/14.02.2019 г.от Никола Атанасов Малинов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Никола Атанасов Малинов /Заявление с вх. № 19Ю-П-885/14.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 24 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-909/15.02.2019 г. от Димитър Тодоров Димитров;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Тодоров Димитров /Заявление с вх. № 19Ю-П-909/15.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 25 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-807/12.02.2019 г. от Тодор Петров Иванов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Тодор Петров Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-807/12.02.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 26 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-997/19.02.2019 г. от Дафинка Костадинова Герджикова;

     Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Дафинка Костадинова Герджикова /Заявление с вх. № 19Ю-П-997/19.02.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 27 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-842/13.02.2019 г. от Валентина Димитрова Гайдарова

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Валентина Димитрова Гайдарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-842/13.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 28 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-951/15.02.2019 г. от Бойко Костадинов Ставрев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1029/19.02.2019 г. от Стоян Александров Георгиев;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Бойко Костадинов Ставрев /Заявление с вх. № 19Ю-П-951/15.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Стоян Александров Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-1029/19.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 28 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Бойко Костадинов Ставрев /Заявление с вх. № 19Ю-П-951/15.02.2019г./      –      19 точки;

Стоян Александров Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-1029/19.02.2019г. / –    19 точки;

 1. За място № 29 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1091/21.02.2019 г. от Иван Стоянов Петров;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Стоянов Петров /Заявление с вх. № 19Ю-П-1091/21.02.2019г./  –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Наемател  на леко МПС.

 1. За място № 30 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-833/13.02.2019 г. от Мария Василиева;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Мария  Василиева /Заявление с вх. № 19Ю-П-833/13.02.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. 2 За място № 31 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-981/18.02.2019 г. от Валентин Каменов Петелов;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Валентин Каменов Петелов /Заявление с вх. № 19Ю-П-981/18.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. 2 За място № 32 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление :

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-983/18.02.2019 г. от Ваня Георгиева Митевска;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ваня Георгиева Митевска /Заявление с вх. № 19Ю-П-983/18.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 33 по одобрената план – схема са постъпили 3 /три / заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-928/15.02.2019 г. от Васил Петков Василев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-924/15.02.2019 г. от Кирил Иванов Георгиев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-845/13.02.2019 г. от Ангел Димов Узунов;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Васил Петков Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-928/15.02.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Кирил Иванов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-924/15.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Ангел Димов Узунов /Заявление с вх. № 19Ю-П-845/13.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място №33 по одобрената план – схема, кандидатстват трима участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Васил Петков Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-928/15.02.2019 г. /     –      19 точки;

Кирил Иванов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-924/15.02.2019г./  –  19 точки;

Ангел Димов Узунов /Заявление с вх. № 19Ю-П-845/13.02.2019г./      –   19 точки;

 1. За място № 34 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две / заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-907/15.02.2019г. от  Добромир Добринов Райнов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-878/14.02.2019г. от  Диана Рангелова Величкова – Пампова;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Добромир Добринов Райнов / Заявление с вх. № 19Ю-П-907/15.02.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Наемател на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Диана Рангелова Величкова – Пампова / Заявление с вх. № 19Ю-П-878/14.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 34 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Добромир Добринов Райнов / Заявление с вх. № 19Ю-П-907/15.02.2019г. /             –        18 точки;

Диана Рангелова Величкова- Пампова /Заявление с вх.№19Ю-П-878/14.02.2019г./ –      19 точки;

 1. За място № 35 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-866/13.02.2019 г. от Петър Николов Спасов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-933/15.02.2019 г. от Данаил Николаев Сандов;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Петър Николов Спасов /Заявление с вх. №19Ю-П-866/13.02.2019г./ –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Данаил Николаев Сандов /Заявление с вх. № 19Ю-П-933/15.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Наемател на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 35 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Петър Николов Спасов /Заявление с вх. №19Ю-П-866/13.02.2019г./             –        19 точки;

Данаил Николаев Сандов /Заявление с вх. № 19Ю-П-933/15.02.2019г./         –       18 точки;

 1. За място № 36 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-827/12.02.2019 г. от Благовеста Росенова Стоянова;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Благовеста Росенова Стоянова /Заявление с вх. № 19Ю-П-827/12.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 37 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1077/20.02.2019 г. от Веселин Петров Иванов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-848/13.02.2019 г. от Йордан Димитров Шутев;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Веселин Петров Иванов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1077/20.02.2019 г./ –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Йордан Димитров Шутев  / Заявление с вх. № 19Ю-П-848/13.02.2019 г.  / – не  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Не е собственик, не наемател или лизингополучател на леко МПС.

 1. За място № 38 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1064/20.02.2019 г. от Надежда Тотева Христова;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-850/13.02.2019 г. от Кръстан Петров Бубаров;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Надежда Тотева Христова /Заявление с вх. № 19Ю-П-1064/20.02.2019г. /  – не  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Не е собственик, наемател или ползвател на жилище в определената зона. Собственик на леко  МПС.

Кръстан Петров Бубаров /Заявление с вх. № 19Ю-П-850/13.02.2019г./  –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 39 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-849/13.02.2019 г. от Христина Банева Вълчева;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1039/19.02.2019г. от Валерия Драгомирова Дошкова;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Христина Банева Вълчева /Заявление с вх. № 19Ю-П-849/13.02.2019г./ –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Валерия Драгомирова Дошкова /Заявление с вх. № 19Ю-П-1039/19.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 39 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Христина Банева Вълчева /Заявление с вх. № 19Ю-П-849/13.02.2019г./           –      19 точки;

Валерия Драгомирова Дошкова /Заявление с вх. № 19Ю-П-1039/19.02.2019г./ –    19 точки;

 1. За място № 40 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-935/15.02.2019 г. от Константин Христов Стефанов;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Константин Христов Стефанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-935/15.02.2019г./- отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 41 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1050/20.02.2019г. от Александър Петров Тодоров;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Александър Петров Тодоров  /Заявление с вх. № 19Ю-П-1050/20.02.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. 3 За място № 42 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-906/15.02.2019 г. от Филип Костадинов Воденичаров;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1028/19.02.2019 г. от Николай Петров Чапкънов;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Филип Костадинов Воденичаров / Заявление с вх. № 19Ю-П-906/15.02.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Николай Петров Чапкънов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1028/19.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Наемател на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 42 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Филип Костадинов Воденичаров  /Заявление с вх. № 19Ю-П-906/15.02.2019г./      –    19 точки;

Николай Петров Чапкънов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1028/19.02.2019г./              –     18 точки;

 1. За място № 43 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-966/18.02.2019г. от Стоян Иванов Минчев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1043/20.02.2019г. от  Атанас Асенов Генев;

           Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Иванов Минчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-966/18.02.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Атанас Асенов Генев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1043/20.02.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 43 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Стоян Иванов Минчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-966/18.02.2019г. /     –    10 точки;

Атанас Асенов Генев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1043/20.02.2019г. /    –    19 точки;

 1. За място № 44 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1014/19.02.2019г. от Евгени Дончев Генев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1130/22.02.2019 г. от Веско Лазаров Стоилов;

  Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Евгени Дончев Генев /Заявление с вх. № 19Ю-П-1014/19.02.2019г / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Веско Лазаров Стоилов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1130/22.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 44 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Евгени Дончев Генев /Заявление с вх. № 19Ю-П-1014/19.02.2019г /       –       19 точки;

Веско Лазаров Стоилов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1130/22.02.2019г./   –       19 точки;

 1. За място № 45 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-870/13.02.2019г. от Владимир Павлов Павлов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1142/22.02.2019 г. от Борис Иванов Иванов;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Владимир Павлов Павлов /Заявление с вх. № 19Ю-П-870/13.02.2019г./ –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Борис Иванов Иванов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1142/22.02.2019г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Не е собственик, наемател или ползвател на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 46 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-900/19.02.2019г. от Здравко Атанасов Атанасов;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Здравко Атанасов Атанасов /Заявление с вх. № 19Ю-П-900/19.02.2019г./ –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 47 от одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-1059/20.02.2019г. от Евелина Георгиева Топалова;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-977/18.02.2019 г. от Атанаска Маринова Аджарова;

  Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Евелина Георгиева Топалова / Заявление с вх. № 19Ю-П-1059/20.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Атанаска Маринова Аджарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-977/18.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 47 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Евелина Георгиева Топалова / Заявление с вх. № 19Ю-П-1059/20.02.2019г./  –       19 точки;

Атанаска Маринова Аджарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-977/18.02.2019г./   –      19 точки;

 1. За място № 48 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-989/18.02.2019г. от Татяна Иванова Иванова;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1102/21.02.2019 г. от Илия Томов Казанов;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Татяна Иванова Иванова / Заявление с вх. № 19Ю-П-989/18.02.2019г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Илия Томов Казанов /Заявление с вх. № 19Ю-П-977/18.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 48 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Татяна Иванова Иванова / Заявление с вх. № 19Ю-П-989/18.02.2019г.  /   –   10 точки;

Илия Томов Казанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1102/21.02.2019 г.  /       –   14 точки;

 1. За място № 49 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1000/19.02.2019г. от Иван Спасов Панчов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-957/18.02.2019г. от Димитър Христов Бойдев;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Иван Спасов Панчов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1000/19.02.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Димитър Христов Бойдев /Заявление с вх. № 19Ю-П-957/18.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Наемател  на леко МПС.

Тъй като за място № 49 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Иван Спасов Панчов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1000/19.02.2019г. /    –     19 точки;

Димитър Христов Бойдев /Заявление с вх. № 19Ю-П-957/18.02.2019г./-    10 точки;

 1. За място № 50 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-854/13.02.2019 г. от Михаил Георгиев Щерев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Михаил Георгиев Щерев /Заявление с вх. № 19Ю-П-854/13.02.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 51 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-836/13.02.2019г. от Петър Иванов Трингов;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Петър Иванов Трингов /Заявление с вх. № 19Ю-П-836/13.02.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 52 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-858/13.02.2019 г. от Красимир Иванов Ангелиев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1065/20.02.2019 г. от Владислав Светославов Чаушев;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Красимир Иванов Ангелиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-858/13.02.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1065/20.02.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона.Собственик на леко МПС.

Тъй като за място № 52 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Красимир Иванов Ангелиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-858/13.02.2019 г. /       –    19 точки;

Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1065/20.02.2019 г. /-    19 точки;

 1. За място № 53 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1066/20.02.2019 г. от  Иван Димитров Иванов;

   Комисията разгледа постъпилото  заявление и констатира следното:

Иван Димитров Иванов  /Заявление с вх. № 19Ю-П-1066/20.02.2019 г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона.Собственик на леко МПС.

 1. За място № 54 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две / заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-861/13.02.2019 г. от Иван Стефанов Григоров;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-963/18.02.2019г. от Стоил Илиев Грънчаров;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Иван Стефанов Григоров  /Заявление с вх. № 19Ю-П-861/13.02.2019г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Стоил Илиев Грънчаров / Заявление с вх. № 19Ю-П-963/18.02.2019г. /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона.Собственик на леко МПС.

Тъй като за място № 54 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Иван Стефанов Григоров  / Заявление с вх. № 19Ю-П-861/13.02.2019 г./ –  19 точки;

Стоил Илиев Грънчаров / Заявление с вх. № 19Ю-П-963/18.02.2019г./  –   12 точки;

 1. За място № 55 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две / заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-953/18.02.2019 г. от Янка Ангелова Манолова;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-901/14.02.2019 г. от Димитър Петров Петров;

 Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Янка Ангелова Манолова /Заявление с вх. № 19Ю-П-953/18.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Димитър Петров Петров /Заявление с вх. № 19Ю-П-901/14.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 55 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Янка Ангелова Манолова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-953/18.02.2019 г./ – 14 точки;

Димитър Петров Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-901/14.02.2019 г./  –   19 точки;

 1. За място № 56 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

 –          Заявление с вх. № 19Ю-П-840/13.02.2019 г. от Гавраил Георгиев Гавраилов;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Гавраил Георгиев Гавраилов /Заявление с вх. № 19Ю-П-840/13.02.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 57 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-877/14.02.2019 г. от Теодора Росенова Деделянова;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-954/18.02.2019 г. от  Любомир Николов Воденичаров;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Теодора Росенова Деделянова /Заявление с вх. № 19Ю-П-877/14.02.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Не е собственик, наемател или ползвател на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Любомир Николов Воденичаров  / Заявление с вх. № 19Ю-П-954/18.02.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 58 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

 –          Заявление с вх. № 19Ю-П-843/13.02.2019 г. от Иван Василев Назлъмов;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Василев Назлъмов /Заявление с вх. № 19Ю-П-843/13.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

 1. За място № 59 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-871/13.02.2019 г. от Атанаска Веселинова Михайлова;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1108/21.02.2019 г. от  Радослав Илиев Христев;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Атанаска Веселинова Михайлова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-871/13.02.2019 г. /  –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Радослав Илиев Христев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1108/21.02.2019 г. /  – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Не е собственик, наемател или лизингополучател на леко МПС.

 1. За място № 60 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две / заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-864/13.02.2019г. от Метин Юсеин Ахмед;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-967/13.02.2019 г. от Тенчо Димитров Колев;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Метин Юсеин Ахмед  /Заявление с вх. № 19Ю-П-864/13.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тенчо Димитров Колев /Заявление с вх. № 19Ю-П-967/13.02.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 60 по одобрената план – схема, има двама кандидати, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Метин Юсеин Ахмед  /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /        –     19 точки;

Тенчо Димитров Колев /Заявление с вх. № 19Ю-П-967/13.02.2019г./     –     19 точки;

 1. За място № 61 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-865/13.02.2019 г. от Гачо Николов Петров;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1031/19.02.2019 г. от Алие Арифова Хаджиосманова – Ходжова;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Гачо Николов Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-865/13.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Алие Арифова Хаджиосманова – Ходжова /Заявление с вх. № 19Ю-П-1031/19.02.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик на жилище в определената зона. Собственик е на леко МПС.

Тъй като за място № 61 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Гачо Николов Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-865/13.02.2019г./  –  19 точки;

Алие Арифова Хаджиосманова – Ходжова /Заявление с вх. №19Ю-П-1031/19.02.2019г./ – 10 точки;

С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две / години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-73/11.02.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

     1.Нели Иванова Йорданова / Заявление с вх. № 19Ю-П-942/15.02.2019 г./    за място № 4;

2.Милен Захариев Миланов /Заявление с вх. №19Ю-П-1090/21.02.2019г. /         за място № 5;

3.Любомир Борисов Сливаров /Заявление с вх. № 19Ю-П-921/15.02.2019г./        за място № 6;

4.Димитър Стоянов Галинчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1038/19.02.2019г. /    за място № 10;

5.Дилян Георгиев Демирев /Заявление с вх. № 19Ю-П-821/12.02.2019 г./            за място № 12;

6.Златко Атанасов Босаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-960/18.02.2019 г. /         за място № 14;

7.Донка Костадинова Шентова /Заявление с вх. № 19Ю-П-923/15.02.2019г./     за място № 15;

8.Костадин Иванов Костадинов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1056/20.02.2019 г./    за място № 16;

9.Нуреттин Нури Идриз /Заявление с вх. № 19Ю-П-831/13.02.2019г./                   за място № 17;

10.Лъчезар Енев Енков / Заявление с вх. № 19Ю-П-982/18.02.2019г. /                   за място № 19;

 1. Георги Оник Фесчиян /Заявление с вх. № 19Ю-П-958/18.02.2019г./                за място № 20;
 2.    Мирослав Видев Видев / Заявление с вх. № 19Ю-П-824/12.02.2019 г. /            за място № 21;
 3.    Спасимир Александров Динков /Заявление с вх. № 19Ю-П-998/19.02.2019г. / за място № 22;
 4.    Никола Атанасов Малинов /Заявление с вх. № 19Ю-П-885/14.02.2019 г./         за място № 23;
 5. Димитър Тодоров Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-909/15.02.2019 г./     за място № 24;
 6. Тодор Петров Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-807/12.02.2019 г./                за място № 25;

17.Дафинка Костадинова Герджикова /Заявление с вх.№19Ю-П-997/19.02.2019г./за място № 26;

 1. Валентина Димитрова Гайдарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-842/13.02.2019г./за място № 27;
 2. Иван Стоянов Петров /Заявление с вх. № 19Ю-П-1091/21.02.2019г. /                за място № 29;
 3.    Мария  Василиева /Заявление с вх. № 19Ю-П-833/13.02.2019 г. /                      за място № 30;
 4.    Валентин Каменов Петелов /Заявление с вх. № 19Ю-П-981/18.02.2019г./      за място № 31;
 5.   Ваня Георгиева Митевска /Заявление с вх. № 19Ю-П-983/18.02.2019г./        за място № 32;

23.Диана Рангелова Величкова-Пампова /Заявление с вх.№19Ю-П-878/14.02.2019г./ място №34

 1.    Петър Николов Спасов / Заявление с вх. №19Ю-П-866/13.02.2019г./             за място № 35;
 2.     Благовеста Росенова Стоянова /Заявление с вх. № 19Ю-П-827/12.02.2019г. / за място № 36;
 3.      Веселин Петров Иванов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1077/20.02.2019 г./        за място № 37;
 4.  Кръстан Петров Бубаров /Заявление с вх. № 19Ю-П-850/13.02.2019г./          за място № 38;
 5. Константин Христов Стефанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-935/15.02.2019г./   за място № 40;
 6. Александър Петров Тодоров  /Заявление с вх. № 19Ю-П-1050/20.02.2019г./  за място № 41;
 7.    Филип Костадинов Воденичаров /Заявление с вх. № 19Ю-П-906/15.02.2019г./ за място № 42;
 8.    Атанас Асенов Генев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1043/20.02.2019г. /                за място № 43;
 9.    Владимир Павлов Павлов /Заявление с вх. № 19Ю-П-870/13.02.2019г./         за място № 45;
 10. Здравко Атанасов Атанасов /Заявление с вх. № 19Ю-П-900/19.02.2019г./      за място № 46;
 11. Илия Томов Казанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1102/21.02.2019 г.  /           за място № 48;
 12.  Иван Спасов Панчов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1000/19.02.2019г. /             за място № 49;
 13. Михаил Георгиев Щерев /Заявление с вх. № 19Ю-П-854/13.02.2019 г./      за място № 50;
 14. Петър Иванов Трингов /Заявление с вх. №19Ю-П-836/13.02.2019г. /              за място № 51;
 15.   Иван Димитров Иванов  / Заявление с вх. № 19Ю-П-1066/20.02.2019 г./         за място № 53;
 16.    Иван Стефанов Григоров  / Заявление с вх. № 19Ю-П-861/13.02.2019 г./         за място № 54;

40.Димитър Петров Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-901/14.02.2019 г.  /        за място № 55;

41.Гавраил Георгиев Гавраилов/ Заявление с вх. № 19Ю-П-840/13.02.2019 г./    за място № 56;

 1.   Любомир Николов Воденичаров /Заявление с вх. №19Ю-П-954/18.02.2019 г. / за място № 57;
 2. Иван Василев Назлъмов /Заявление с вх. № 19Ю-П-843/13.02.2019 г. /       за място № 58;

44.Атанаска Веселинова Михайлова  Заявление с вх. №19Ю-П-871/13.02.2019г /за място № 59;

45.Гачо Николов Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-865/13.02.2019г./             за място № 61;

II. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да се проведе теглене на жребий по ред, определен от същия, тъй като има класирани участници с еднакъв брой точки, за следните места, а именно:

 1. За място № 7 по одобрената план – схема между:

Недко Петров Киров / Заявление с вх. № 19Ю-П-822/12.02.2019г. /                               19 точки;

Светлана Стефанова Стойнова / Заявление с вх. № 19Ю-П-1071/20.02.2019г.  /             19 точки;

 1. За място № 8 по одобрената план – схема между:

Христо Петров Христов /Заявление с вх.№19Ю-П-1080/21.02.2019г./                 19 точки;

Николай Тодоров Тодоров  / Заявление с вх. № 19Ю-П-899/14.02.2019 г/           19 точки;

 1. За място № 9 по одобрената план – схема между:

Георги Вълчев Чакъров / Заявление с вх. № 19Ю-П-952/18.02.2019г.  /                19 точки;

Димитър Константинов Нешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-948/15.02.2019г. /      19 точки;

 1. За място № 11 по одобрената план – схема между:

Силвия Тодорова Димитрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-819/12.02.2019 г. /                 19 точки;

Валентин Димитров Тюфекчиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-1041/20.02.2019г. /          19 точки;

 1. За място № 13 по одобрената план – схема между:

Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 19Ю-П-976/18.02.2019 г.  /              19 точки;

Карамфила Спасова Генева / Заявление с вх. № 19Ю-П-1044/20.02.2019 г./                 19 точки;

 1.   За място № 18 по одобрената план – схема между:

Орлин Орлинов Андонов /Заявление с вх. №19Ю-П-990/18.02.2019г./                            19 точки;

Георги Димитров Георгиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-1042/20.02.2019г.  /                   19 точки;

 1. За място № 28 по одобрената план – схема между:

Бойко Костадинов Ставрев /Заявление с вх. № 19Ю-П-951/15.02.2019г./                      19 точки;

Стоян Александров Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-1029/19.02.2019г. /                19 точки;

 1. За място № 33 по одобрената план – схема между:

Васил Петков Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-928/15.02.2019 г. /                        19 точки;

Кирил Иванов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-924/15.02.2019г./                         19 точки;

Ангел Димов Узунов /Заявление с вх. № 19Ю-П-845/13.02.2019г./                             19 точки;

 1.   За място № 39 по одобрената план – схема между:

Христина Банева Вълчева /Заявление с вх. № 19Ю-П-849/13.02.2019г./                     19 точки;

Валерия Драгомирова Дошкова /Заявление с вх. № 19Ю-П-1039/19.02.2019г./          19 точки;

 1.   За място № 44 по одобрената план – схема между:

Евгени Дончев Генев /Заявление с вх. № 19Ю-П-1014/19.02.2019г /                            19 точки;

Веско Лазаров Стоилов /Заявление с вх. № 19Ю-П-1130/22.02.2019г./                        19 точки;

 1.   За място № 47 по одобрената план – схема между:

Евелина Георгиева Топалова / Заявление с вх. № 19Ю-П-1059/20.02.2019г./             19 точки;

Атанаска Маринова Аджарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-977/18.02.2019г./            19 точки;

 1.   За място № 52 по одобрената план – схема между:

Красимир Иванов Ангелиев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-858/13.02.2019 г. /              19 точки;

Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1065/20.02.2019 г. /     19 точки;

 1.   За място № 60 по одобрената план – схема между:

Метин Юсеин Ахмед  /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /                            19 точки;

Тенчо Димитров Колев /Заявление с вх. № 19Ю-П-967/13.02.2019г./                        19 точки;

III.  ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“ тегленето на жребия да се проведе на 15.03.2019 г. от 10.00 часа, в заседателната зала (№ 25А), ет.2, в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.

 IV. Комисията да уведоми класираните участници с еднакъв брой точки – кандидати за едно място, за датата, часа и мястото на жребия.

 V. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

Неразделна част от настоящия протокол е списък на кандидатите за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в който са отразени точките на всеки един от тях по обявените критерии. 

КОМИСИЯ:

Председател:    /п/

/Елена Абрашева – гл. юрисконсулт/

Членове:

 1. /п/

/ Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО /

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова /

 1. /п/

/ инж. Димитър Кацаров /

 1.   /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ Кристина Гарабитова /

 1. /п/

/инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД/

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА ОДОБРЕНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПАРКОМЕСТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:  /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ НА КМЕТ,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-131/14.03.2019г.

/ПАВЕЛ МИЛУШЕВ/                                                 

 

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.03.2019 г. /четиринадесети март две хиляди и деветнадесета година/, в 15.30 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-72/11.02.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-37-08 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  бул. „Никола Вапцаров“ № 23, ВХ. А, Б, В, Г и Д (Жилищна  сграда, находяща се в УПИ IV – 1881 в кв. 37, кв. „Въстанически“ – юг); бул. „Никола Вапцаров“ № 25, 27, 29 и 31 (БЛ.1040, ВХ. А, Б, В и Г); ул. „Пере Тошев“ № 48, 50 и 52 (БЛ.1571, ВХ. А, Б и В), в следния състав:

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД – отсъства;

Членове:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 3. арх. Сашка Христова – Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;
 4. инж. Димитър Кацаров – Гл.експерт КРВП;
 5. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 6. Кристина Гарабитова – Гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 12.02.2019 г. до 22.02.2019 г.), заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 11 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.
 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-964/18.02.2019 г. от Минка Апостолова Христова;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Минка Апостолова Христова / Заявление с вх. № 19Ю-П-964/18.02.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик е на леко МПС. Наемател е на жилище в определената зона.

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-813/12.02.2019 г. от Ана Русинова Павлова;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Ана Русинова Павлова / Заявление с вх. № 19Ю-П-813/12.02.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик е на леко МПС. Собственик е на жилище в определената зона.

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1067/20.02.2019 г. от Румен Стефанов Желев;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Румен Стефанов Желев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1067/20.02.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик е на леко МПС. Собственик е на жилище в определената зона.

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1118/22.02.2019 г. от Гергана Атанасова Добрева;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Гергана Атанасова Добрева / Заявление с вх. № 19Ю-П-1118/22.02.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик е на леко МПС, придобито по време на брака на името на съпруга. Наемател е на жилище в определената зона.

 1. За място № 7 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-897/14.02.2019 г. от Нончо Стоянов Иванов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Нончо Стоянов Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-897/14.02.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик е на леко МПС. Собственик е на жилище в определената зона.

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-798/12.02.2019 г. от Венцислав Красимиров Панайотов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Венцислав Красимиров Панайотов / Заявление с вх. № 19Ю-П-798/12.02.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик е на леко МПС. Собственик е на жилище в определената зона.

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-1140/22.02.2019 г. от Стоил Димитров Атанасов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоил Димитров Атанасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1140/22.02.2019 г./  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик е на леко МПС. Собственик е на жилище в определената зона.

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-839/13.02.2019 г. от Калоян Юриев Инджов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Калоян Юриев Инджов /Заявление с вх. № 19Ю-П-839/13.02.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик е на леко МПС. Собственик е на жилище в определената зона.

 1. За място № 26 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-1092/21.02.2019 г. от Иван Делчев Христозов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Делчев Христозов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1092/21.02.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик е на леко МПС. Собственик е на жилище в определената зона.

 1. За място № 30 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-1150/22.02.2019 г. от Христо Георгиев Георгиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Георгиев Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1150/22.02.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик е на леко МПС. Собственик е на жилище в определената зона.

 1. За място № 34 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-795/12.02.2019 г. от Митко Николов Димитров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Митко Николов Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-795/12.02.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Собственик е на леко МПС. Собственик е на жилище в определената зона.

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-72/11.02.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

 1. Минка Апостолова Христова / Заявление с вх. № 19Ю-П-964/18.02.2019 г. /   за място № 2;

          2.Ана Русинова Павлова / Заявление с вх. № 19Ю-П-813/12.02.2019 г. /                 за място № 3;

  3. Румен Стефанов Желев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1067/20.02.2019 г. /             за място № 5

          4. Гергана Атанасова Добрева / Заявление с вх. № 19Ю-П-1118/22.02.2019 г./         за място № 6;

5. Нончо Стоянов Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-897/14.02.2019 г. / за място № 7;

                    6. Венцислав Красимиров Панайотов / Заявление с вх. № 19Ю-П-798/12.02.2019г. /за място № 8;

               7. Стоил Димитров Атанасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1140/22.02.2019 г./          за място № 9;

              8. Калоян Юриев Инджов /Заявление с вх. № 19Ю-П-839/13.02.2019 г. /                     за място № 10;

            9. Иван Делчев Христозов / Заявление с вх. № 19Ю-П-1092/21.02.2019 г. /               за място № 26;

       10. Христо Георгиев Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-1150/22.02.2019г./ за място № 30;

                     11. Митко Николов Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-795/12.02.2019 г./              за място № 34;

КОМИСИЯ:

Председател: отсъства   

/инж. Чавдар Митовски/

Членове:

 1.         /п/

/ Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО /

2.      /п/

/ Елена Абрашева – гл. юрисконсулт/

3. /п/

/ арх. Сашка Христова /

4.  /п/

/ инж. Димитър Кацаров /

5.    /п/

/ инж. Стела Събева /

6.   /п/

/ Кристина Гарабитова /    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  “ЮЖЕН“

4004 Пловдив, ул. „Македония“ 73А; тел. 276-110; факс 67-41-30; E-mail: kmet_south@abv.bg

 

Изх. № 19Ю-ОП-165/ 25.02.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.5

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/попадащ в кв.4-нов по „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“

с устройствени зони район „Южен“,

бивш кв.7 по ЮИЗ І и ІІ част гр.Пловдив/ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.150, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме комплексен проект за инвестиционна инициатива:

 • Заповед № 19 ОА-312/18.02.2019г. за одобряване изменение на ПУП – ПРЗ на част от

кв.4-нов от „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив /бивш кв.7 по плана на ЮИЗ І и ІІ част, гр. Пловдив/, като УПИ ХХІІ-265 и ХХІІІ-265 се обединяват в нов УПИ с привеждане към нов идентификатор по КК, без промяна на отреждането, а именно  УПИ LІV-536.1785, жилищно застрояване и ново подземно застрояване.

 • Разрешение за строеж № 50/18.02.2019г.  за технически инвестиционен проект за обект:

„ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ /ново свободно застрояване с Н=18,00м и подземно застрояване/ в УПИ LІV-536.1785, жилищно застрояване, кв.4 – нов по „ПУП-ПУР СМФ зона „Юг“  /бивш кв.7 по плана на ЮИЗ І и ІІ част, гр. Пловдив/.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересуваните страни могат да обжалват проекта относно неговата законосъобразност чрез район район “Южен”- Община Пловдив пред Пловдивски административен съд.

Комплексният проект е изложен в район “Южен”, отдел “ТСУ”, етаж втори, стая № 33 на ул.”Македония” № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. спец. „Преписки“:  М.Ставрева

 

 

О Б Я В А ЗА ПАРКО-СХЕМИ

ПАРКО-СХЕМИ В РАЙОН „ЮЖЕН“

    Моля, вижте приложените файлове.

 

Съпътстващи документи

О Б Я В А

Изх. № 46-ОП-428

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.1027

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/УПИ терен без отреждане,

попадащ в кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-Юг

с устройствени зони, район  „Южен“ /

/ кв.3 по плана на ЮИЗ-ІІІ част – гр.Пловдив/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.62(2) от АПК Ви съобщаваме Заповед №18ОА1470/29.06.2018г. на Кмета на Община Пловдив за поправка на явна фактическа грешка в текстовата и графичната част на Заповед №17ОА752/04.04.2017г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФ-Юг с устройствени зони, район “Южен” /кв.3 по плана на кв.ЮИЗ-ІІІ част гр.Пловдив/ като поправката се състои в следното:

 • нанасяне вярната регулация в графичната част на ПУП-ПРЗ и РУП;
 • в текстовата част на заповедта текста „УПИ инфраструктурен коридор“ да се чете „Терен без отреждане“.

Заповед №18ОА1470/29.06.2018г. на Кмета на Община Пловдив е неразделна част от Заповед №17ОА752/04.04.2017г.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр.Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. специалист:            / П /

/ М.Ставрева /