Протокол ПХБС -18-03; ул. „Чорлу“ № 35 и ул. „Георги Кондолов“ № 15, 17 и 19;

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

 ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 15.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-487/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18-03 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Чорлу“ № 35 и

ул. „Георги Кондолов“ № 15, 17 и 19;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 13 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4223/19.08.2019 г. от Адриан Кононец;

–       Заявление с вх. № 19Ю-П-4590/03.09.2019 г. от  Светлозар Василев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Адриан Кононец / Заявление с вх. № 19Ю-П-4223/19.08.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона.  Не е собственик, лизингополучател, заемател или наемател на леко МПС.

Светлозар  Василев  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4590/03.09.2019 г. / –        отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4407/26.08.2019 г. от Костадин Фотев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Костадин Фотев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4407/26.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4378/22.08.2019г. от Йонка Бъчварова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Йонка Бъчварова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4378/22.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4382/22.08.2019г. от Росина Радионова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Росина Радионова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4382/22.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4379/22.08.2019г. от   Светозар Бъчваров;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Светозар Бъчваров/ Заявление с вх. № 19Ю-П-4379/22.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г. от Димитър Марин;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4345/21.08.2019 г. от Стоян Узунов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Марин / Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Стоян Узунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4345/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 6 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Димитър Марин / Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г.  /  –    19 точки;

Стоян Узунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4345/21.08.2019 г. /      –     12 точки;

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4274/20.08.2019г. от Красимир Янковски;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Красимир Янковски /Заявление с вх. № 19Ю-П-4274/20.08.2019г./    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4273/20.08.2019 г. от Марияна Янковска;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Марияна Янковска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4273/20.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4392/23.08.2019 г. от Дафинка Даскалова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Дафинка Даскалова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4392/23.08.2019 г. /  –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4355/21.08.2019 г. от Георги Душев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Душев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4355/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4357/22.08.2019 г.от Мария Лазарова;

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4356/21.08.2019 г. от Красимир Душев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Мария Лазарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4357/22.08.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Красимир Душев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4603/04.09.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на МПС. Не е собственик, ползвател или наемател жилище в определената зона.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-487/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Светлозар Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4590/03.09.2019 г. /               за място № 1;.
 3. Костадин Фотев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4407/26.08.2019 г.  /                за място № 2;
 4. Йонка Бъчварова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4378/22.08.2019г. /         за място № 3;
 5. Росина Радионова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4383/22.08.2019г. /                 за място № 4;
 6. Светозар Бъчваров/ Заявление с вх. № 19Ю-П-4379/22.08.2019г. /             за място № 5;
 7. Димитър Марин / Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г. /                   за място № 6;
 8. Красимир Янковски /Заявление с вх. № 19Ю-П-4274/20.08.2019г./               за място № 10;
 9. Марияна Янковска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4273/20.08.2019 г. /               за място № 11;
 10. Дафинка Даскалова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4392/23.08.2019 г. /           за място № 12;
 11. Георги Душев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4355/21.08.2019 г. /    за място № 13;
 12. Мария Лазарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4357/22.08.2019 г./         за място № 14;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПЖКЮ-04-02; ул. „Асен Христофоров“ № 12, 14, 16 и 22;

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 09.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-489/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПЖКЮ-04-02 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Асен Христофоров“ № 12, 14, 16 и 22;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019 г. до 05.09.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 36 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4235/19.08.2019г. от Георги Гидишки;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Гидишки / Заявление с вх. № 19Ю-П-4235/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4287/20.08.2019 г. от Ташко Димитров;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Ташко Димитров /Заявление с вх. № 19Ю-П-4287/20.08.2019 г.  /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4250/19.08.2019г. от Стоян Татаров;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Татаров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4250/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/20.08.2019г. от Веселин Младенов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Веселин Младенов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/20.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4259/19.08.2019г. от Лиляна Киркорян;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Лиляна Киркорян / Заявление с вх. № 19Ю-П-4259/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 7 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4236/19.08.2019 г. от Румен Тишев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Румен Тишев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4236/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4174/15.08.2019г. от Димитър Ганев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Ганев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4174/15.08.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4178/15.08.2019 г. от Райна Паничерска;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Райна Паничерска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4178/15.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4179/30.08.2019 г. от Минчо Василев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Минчо Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4179/30.08.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4612/04.09.2019 г. от Ирена Илчевска;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ирена Илчевска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4612/04.09.2019 г.  /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4188/16.08.2019 г. от Димитър Костадинов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Костадинов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4188/16.08.2019 г./    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4306/20.08.2019 г. от Елена Панайотова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Елена Панайотова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4306/20.08.2019 г.  /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4352/21.08.2019 г. от Стойко Марчев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стойко Марчев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4352/21.08.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4381/22.08.2019 г. от Илиана Тодорова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Илиана Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4381/22.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4292/20.08.2019 г. от  Димитър Стоянов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. от Йорданка Кръстева;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Стоянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4292/20.08.2019 г.  / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона.  Не е собственик, лизингополучател, заемател или наемател на леко МПС.

Йорданка Кръстева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. / –        отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 1 За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4251/19.08.2019 г.  от Стефан Иванов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стефан Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4251/19.08.2019 г. / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4191/16.08.2019г. от Ангел Милиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ангел Милиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4191/16.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4181/15.08.2019 г. от Иван Костов;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Костов  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4181/15.08.2019 г. /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4201/16.08.2019г. от Георги Ангелов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4201/16.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 2 За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4374/22.08.2019 г. от Иван Димитров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Димитров   / Заявление с вх. № 19Ю-П-4374/22.08.2019 г. /   отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4198/16.08.2019 г. от София Кидикова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

София Кидикова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4198/16.08.2019 г./  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 26 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4397/23.08.2019 г. от Иван Георгиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4397/23.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 27 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4311/20.08.2019 г. от Никола Дачев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Никола Дачев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4311/20.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 

 1. За място № 28 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4243/19.08.2019г. от Цецка Първанова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Цецка Първанова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4243/19.08.2019г. /   отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 29 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4199/16.08.2019г. от Румен Минев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Румен Минев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4199/16.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 30 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4215/16.08.2019г. от Петко Михайлов;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Петко  Михайлов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4215/16.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 31 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4189/16.08.2019г. от Елена Ганева;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Елена Ганева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4189/16.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 32 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4187/15.08.2019г. от Мария Тодорова;

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4603/04.09.2019 г. от Димитър Захариев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Мария Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Димитър Захариев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4603/04.09.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на МПС. Не е собственик, ползвател или наемател жилище в определената зона.

 

 1. За място № 33 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4627/05.09.2019 г. от Ангел Фортев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ангел Фортев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4627/05.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 34 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4177/15.08.2019 г. от Мария Цветкова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Мария Цветкова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4177/15.08.2019 г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 41 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4455/04.09.2019 г. от Николай Джински;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Николай Джински / Заявление с вх. № 19Ю-П-4455/04.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 42 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4618/04.09.2019 г. от Йордан Андреев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Йордан Андреев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4618/04.09.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 43 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4293/20.08.2019 г. от Михаил Папазов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Михаил Папазов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4293/20.08.2019 г.  /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 44 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4220/19.08.2019 г.от Христо Танаков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Танаков /Заявление с вх. № 19Ю-П-4220/19.08.2019 г./     отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-489/15.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Георги Гидишки / Заявление с вх. № 19Ю-П-4235/19.08.2019г. /             за място № 2;.
 3. Ташко Димитров /Заявление с вх. № 19Ю-П-4287/20.08.2019 г. /                     за място № 3;
 4. Стоян Татаров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4250/19.08.2019г. /          за място № 4;
 5. Веселин Младенов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/20.08.2019г. /         за място № 5;
 6. Лиляна Киркорян / Заявление с вх. № 19Ю-П-4259/19.08.2019г. /                за място № 6;
 7. Румен Тишев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4236/19.08.2019 г. /                за място № 7;
 8. Димитър Ганев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4174/15.08.2019г./                         за място № 8;
 9. Райна Паничерска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4178/15.08.2019 г. /          за място № 9;
 10. Минчо Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4179/30.08.2019 г. /                   за място № 10;
 11. Ирена Илчевска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4612/04.09.2019 г. /                   за място № 11;
 12. Димитър Костадинов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4188/16.08.2019 г./        за място № 12;
 13. Елена Панайотова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4306/20.08.2019 г. /                за място № 14;
 14. Стойко Марчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4352/21.08.2019 г./                     за място № 15;
 15. Илиана Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4381/22.08.2019 г. /                за място № 16;
 16. Йорданка Кръстева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. /     за място № 17;
 17. Стефан Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4251/19.08.2019 г. /        за място № 18;
 18. Ангел Милиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4191/16.08.2019г. /                 за място № 19;
 19. Иван Костов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4181/15.08.2019 г. /                     за място № 20;
 20. Георги Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4201/16.08.2019г. /                        за място № 21;
 21. Иван Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4374/22.08.2019 г. /                       за място № 22;
 22. София Кидикова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4198/16.08.2019 г./                        за място № 23;
 23. Иван Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4397/23.08.2019 г. /     за място № 26;
 24. Никола Дачев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4311/20.08.2019 г. /         за място № 27;
 25. Цецка Първанова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4243/19.08.2019г. /            за място № 28;.
 26. Румен Минев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4199/16.08.2019г. /                   за място № 29;
 27. Петко Михайлов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4215/16.08.2019г. /          за място № 30;
 28. Елена Ганева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4189/16.08.2019г. /                    за място № 31;
 29. Мария Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4187/15.08.2019г./     за място № 32;
 30. Ангел Фортев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4627/05.09.2019 г. /      за място № 33;
 31. Мария Цветкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4177/15.08.2019 г. /                 за място № 34;
 32. Николай Джински / Заявление с вх. № 19Ю-П-4455/04.09.2019 г. /      за място № 41;
 33. Йордан Андреев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4618/04.09.2019 г. /        за място № 42;
 34. Михаил Папазов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4293/20.08.2019 г. /                       за място № 43;
 35. Христо Танаков /Заявление с вх. № 19Ю-П-4220/19.08.2019 г./                 за място № 44;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол; ул. „Пере Тошев“ № 93 (бл. 1591), ПВСЮ 41-03

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. “Македония“ №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

                                                 

 ПРОТОКОЛ

 

Днес, 08.10.2019 г. /осми октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 10.30 часа, се събра Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-482/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-03 с обхват на зоната ул. „Пере Тошев“ № 93 (бл. 1591), в следния състав:

 

Председател: Кристина Гарабитова –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

и проведе теглене на жребий, по ред определен от Кмета на район „Южен“, между класираните участници с еднакъв брой точки.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

–  Ненко Ненков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4288/20.08.2019 г. /  –    19 точки;

–  Иван Спасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. /  –   19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ и двамата участници не се  явиха. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути нито един от кандидатите не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 1 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Иван Спасов.

Иван Спасов е участникът, който се определя за ползвател на място № 1 по одобрената план – схема.

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

-Янко Гешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4210/16.08.2019 г. / –    19 точки;

– Къню Тончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. /   –   19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха и двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Къню Тончев. Къню Тончев е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Къню Тончев изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик  името на изтегления участник, което е Къню Тончев.

Къню Тончев е участникът, който се определя за ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-25/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Иван Спасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. /     за място № 1;
 3. Къню Тончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. /    за място № 9

 

 1. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

 

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПВСЮ-41-03; ул. „Пере Тошев“ № 93 (бл. 1591);

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

  ПРОТОКОЛ

 

Днес, 04.10.2019г. /четвърти октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 11.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-482/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-03 с обхват на зоната ул. „Пере Тошев“ № 93 (бл. 1591);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 17 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4288/20.08.2019 г. от Ненко Ненков;

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. от Иван Спасов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Ненко Ненков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4288/20.08.2019 г.   / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Иван Спасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 1 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Ненко Ненков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4288/20.08.2019 г. /  –    19 точки;

Иван Спасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. /  –     19 точки;

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4231/19.08.2019 г. от Николинка Паничарска;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Николинка Паничарска  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4231/19.08.2019 г.  /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4263/19.08.2019 г. от Росица Иванова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Росица Иванова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4263/19.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4336/21.08.2019 г. от Нейко Крачолов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Нейко Крачолов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4336/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две / заявления:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4290/20.08.2019г. от Илия Загрялов;

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4221/19.08.2019 г. от Станка Чимска;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Илия Загрялов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4290/20.08.2019г.  /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Станка Чимска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4221/19.08.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Тъй като за място № 6 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Илия Загрялов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4290/20.08.2019г.  /  –    18 точки;

Станка Чимска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4221/19.08.2019 г./   – 19 точки;

 

 1. За място № 7 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4309/20.08.2019г. от Петър Дзарбов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Петър Дзарбов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4309/20.08.2019г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4335/21.08.2019 г.  от Господин Тенчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Господин Тенчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4335/21.08.2019 г.  / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4210/16.08.2019 г. от Янко Гешев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. от Къню Тончев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Янко Гешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4210/16.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Къню Тончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 9 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Янко Гешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4210/16.08.2019 г. / –    19 точки;

Къню Тончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. /   –   19 точки;

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4238/19.08.2019 г. от Николай Узунов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Николай Узунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4238/19.08.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4258/19.08.2019 г. от Марин Стоянов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Марин Стоянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4258/19.08.2019 г.  /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019 г.  от Станко Стойчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Станко Стойчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4234/19.08.2019 г. от Тодор Атанасов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Тодор Атанасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4234/19.08.2019 г.  /- отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4249/19.08.2019 г. от Христо Антонов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Антонов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4249/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4224/19.08.2019 г. от Димитър Серафимов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Серафимов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4224/19.08.2019 г./    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4281/20.08.2019 г. от Данчо Гевезов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Данчо Гевезов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4281/20.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4325/21.08.2019 г. от Мария Цанкова;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Мария Цанкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4325/21.08.2019 г. /- отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-482/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Николинка Паничарска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4231/19.08.2019 г.  /    за място № 2;.
 3. Росица Иванова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4263/19.08.2019 г. /             за място № 3;
 4. Нейко Крачолов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4336/21.08.2019 г. /           за място № 5;
 5. Станка Чимска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4221/19.08.2019 г./             за място № 6;
 6. Петър Дзарбов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4309/20.08.2019г. /                   за място № 7;
 7. Господин Тенчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4335/21.08.2019 г. /                 за място № 8;
 8. Николай Узунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4238/19.08.2019 г. /                 за място № 10;
 9. Марин Стоянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4258/19.08.2019 г. /       за място № 11
 10. Станко Стойчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019 г. /             за място № 12;

10.Тодор Атанасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4234/19.08.2019 г.  /                    за място № 13;

 1. Христо Антонов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4249/19.08.2019 г. /               за място № 14;

12.Димитър Серафимов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4224/19.08.2019 г./             за място № 15;

 1. Данчо Гевезов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4281/20.08.2019 г. /                 за място № 16;
 2. Мария Цанкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4325/21.08.2019 г. /     за място № 17;

 

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив да се проведе теглене на жребий, по ред определен от същия, тъй като има класирани участници с еднакъв брой точки, за следните места, а именно:
 2. За място № 1 по одобрената план – схема между:

Ненко Ненков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4288/20.08.2019 г. /  –    19 точки;

Иван Спасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. /  –     19 точки;

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема между:

Янко Гешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4210/16.08.2019 г. / –    19 точки;

Къню  Тончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. /   –   19 точки; 

 

III.  ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен” тегленето на жребия да се проведе на 09.10.2019 г. от 10.30 часа, в заседателната зала (№ 25А), ет.2, в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.

 

 1. Комисията да уведоми класираните участници с еднакъв брой точки – кандидати за едно място, за датата, часа и мястото на жребия.

 

 1. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

      

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПВСЮ-41-02; ул. „Пере Тошев“ № 93;

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 04.10.2019 г. /четвърти октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 10.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-481/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-02 с обхват на зоната  ул. „Пере Тошев“ № 93;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 2 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4347/21.08.2019г. от Георги Георгиев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4347/21.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4506/30.08.2019 г. от Константин Робев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Константин Робев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4506/30.08.2019 г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-481/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Георги Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4347/21.08.2019г. /                             за място № 31;.
 3. Константин ЙордановРобев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4506/30.08.2019 г. / за място № 32;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПВСЮ-41-02; ул. „Пере Тошев“ № 87 (бл. 1592) и ул. „Пере Тошев“ № 81, вх.А (бл. 1596);

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

  ПРОТОКОЛ

 

Днес, 04.10.2019 г. /четвърти октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 09.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-480/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-02 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Пере Тошев“ № 87 (бл. 1592) и ул. „Пере Тошев“ № 81, вх.А (бл. 1596);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 18 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4226/19.08.2019г. от Стоян Драгоев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Драгоев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4226/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4388/23.08.2019 г. от Григор Драгнев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Григор Драгнев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4388/23.08.2019 г.  /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4253/19.08.2019г. от Цветомир Горанов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Цветомир  Горанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4253/19.08.2019г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4532/02.09.2019г. от Костадин Читаков;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Костадин Читаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4532/02.09.2019г.  / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Приложеният към заявлението документ за собственост  е за жилище, което е извън обхвата на зоната определена със Заповед № 19Ю-РОА-480/15.08.2019 г. Собственик е на леко МПС.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4390/23.08.2019г.  от Екатерина Андонова;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Екатерина Андонова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4390/23.08.2019г.  /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4600/04.09.2019г. от Иван Иванов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4600/04.09.2019г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Приложеният към заявлението документ за собственост  е за жилище, което е извън обхвата на зоната определена със Заповед № 19Ю-РОА-480/15.08.2019 г. Собственик е на леко МПС.

 

 1. За място № 07 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4204/16.08.2019г. от Снежанка Калъчева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Снежанка Калъчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4204/16.08.2019г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4350/21.08.2019 г.  от Василка Ангелова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Василка Ангелова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4350/21.08.2019 г. / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4339/21.08.2019 г. от Гюрга Арнаудова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Гюрга Арнаудова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4339/21.08.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4430/27.08.2019 г. от Йорданка Кънева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Йорданка Кънева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4430/27.08.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4341/21.08.2019 г. от Боти Марков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Боти Марков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4341/21.08.2019 г.  /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4233/19.08.2019 г. от Любомир Пелтеков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Любомир Пелтеков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4233/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4222/19.08.2019 г. от Георги Дуров;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Дуров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4222/19.08.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4316/20.08.2019 г. от Радка Димитрова;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Радка Димитрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4316/20.08.2019 г.  /-  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4571/03.09.2019 г. от Никола Калоферов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Никола Калоферов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4571/03.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 1 За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4275/20.08.2019 г.от Иван Радулов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Радулов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4275/20.08.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4517/02.09.2019г. от Стефчо Христов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стефчо Христов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4517/02.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4582/03.09.2019 г.  от Атанас Карапеев;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Атанас Карапеев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4582/03.09.2019 г. /      – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-480/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Стоян Драгоев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4226/19.08.2019г. /                  за място № 1;.
 3. Григор Драгнев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4388/23.08.2019 г. /      за място № 2;
 4. Цветомир Горанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4253/19.08.2019г. / за място № 3;
 5. Екатерина Андонова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4390/23.08.2019г. /         за място № 5;
 6. Снежанка Калъчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4204/16.08.2019г. /      за място № 7;
 7. Василка Ангелова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4350/21.08.2019 г. /   за място № 11;
 8. Гюрга Арнаудова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4339/21.08.2019 г. /        за място № 12;
 9. Йорданка Кънева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4430/27.08.2019 г. /      за място № 13;
 10. Боти Марков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4341/21.08.2019 г. /                    за място № 14;

10.Любомир Пелтеков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4233/19.08.2019 г. /            за място № 15;

11.Георги Дуров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4222/19.08.2019 г./                     за място № 16;

12.Радка Димитрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4316/20.08.2019 г.  /              за място № 17;

 1. Никола Калоферов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4571/03.09.2019 г. / за място № 18;
 2. Иван Радулов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4275/20.08.2019 г. /              за място № 19;
 3. Стефчо Христов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4517/02.09.2019г. /   за място № 20;
 4. Атанас Карапеев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4582/03.09.2019 г. / за място № 21;

 

 

II.ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да не издава Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на следните лица:

1.Костадин Читаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4532/02.09.2019г.  /  –  за място № 4, тъй като не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП;

 1. Иван Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4600/04.09.2019г. / – за място № 6, тъй като не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП;

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПВСС-03-02; ул. „Трети март“ № 26, 28 и 30;

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

 ПРОТОКОЛ

 

Днес, 04.10.2019г. /четвърти октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 13.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-485/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСС-03-02 с обхват на зоната ул. „Трети март“ № 26, 28 и 30;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 23 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4528/02.09.2019 г. от Васил Николов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Васил Николов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4528/02.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4228/19.08.2019 г. от Недялко Хаджийски;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Недялко Хаджийски /Заявление с вх. № 19Ю-П-4228/19.08.2019 г.  /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4451/28.08.2019 г. от Григор Караджов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Григор Караджов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4451/28.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4372/22.08.2019 г. от Магда Енчева;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Магда Енчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4372/22.08.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4349/21.08.2019г. от Васил Василев;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Васил Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4349/21.08.2019г./    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 8 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4193/16.08.2019 г.  от Евгени Мерланов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4542/02.09.2019 г.  от Славка Начева;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Евгени Мерланов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4193/16.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Славка Начева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4542/02.09.2019 г.  /     – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 8 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Евгени Мерланов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4193/16.08.2019 г. /  –    14 точки;

Славка Начева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4542/02.09.2019 г.  /    –   19 точки;

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4406/26.08.2019 г. от Христо Ангелов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4406/26.08.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4257/19.08.2019 г. от Илиян Манчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Илиян Манчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4257/19.08.2019 г.  / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4468/28.08.2019 г. от Дойчин Бояджиев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/21.08.2019 г. от Венцислав КостадиновМерланов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Дойчин Бояджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4468/28.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Венцислав Мерланов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/21.08.2019 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4172/15.08.2019 г. от Спиридон Бурчаков;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4593/04.09.2019 г. от Тодор Райчев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Спиридон Бурчаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4172/15.08.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тодор Райчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4593/04.09.2019 г. /     – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 12 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Спиридон Бурчаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4172/15.08.2019 г./ –    19 точки;

Тодор Райчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4593/04.09.2019 г. /    –   12 точки;

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4280/20.08.2019 г. от Димитър Дългъров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Дългъров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4280/20.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4531/02.09.2019г. от Георги Йонов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Йонов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4531/02.09.2019г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4289/20.08.2019 г. от Катя Каламова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Катя Каламова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4289/20.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4358/22.08.2019 г. от Диана Ангелова;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4545/02.09.2019 г. от Янчо Христозов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Диана Ангелова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4358/22.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Янчо Христозов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4545/02.09.2019 г. /     – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 16 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Диана Ангелова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4358/22.08.2019 г. /  –    19 точки;

Янчо Христозов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4545/02.09.2019 г. /   –   18 точки;

 

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4552/02.09.2019 г. от Владимир Бончев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Владимир Бончев  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4552/02.09.2019 г. /     – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4269/19.08.2019 г. от Божидар Бележков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Божидар Бележков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4269/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 19 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4367/22.08.2019 г. от Димитър Димитров;

–           Заявление с вх. № 19Ю-НЕТ-663/19.08.2019 г. от Огнян Начков;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4367/22.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Огнян Начков / Заявление с вх. № 19Ю-НЕТ-663/19.08.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

 

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4363/21.08.2019 г. от Андрей Калбурджиев;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Андрей Калбурджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4363/22.08.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-485/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Васил Николов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4528/02.09.2019 г. /    за място № 2;.
 3. Недялко Хаджийски /Заявление с вх. № 19Ю-П-4228/19.08.2019 г. /         за място № 3;
 4. Григор Караджов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4451/28.08.2019 г. /    за място № 4;
 5. Магда Енчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4372/22.08.2019 г./          за място № 5;
 6. Васил Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4349/21.08.2019г./              за място № 6;
 7. Славка Начева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4542/02.09.2019 г. /                 за място № 8;
 8. Христо Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4406/26.08.2019 г. /             за място № 9;
 9. Илиян Манчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4257/19.08.2019 г. / за място № 10;
 10. Дойчин Бояджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4468/28.08.2019 г. /     за място № 11;

10.Спиридон Бурчаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4172/15.08.2019 г./            за място № 12;

11.Димитър Дългъров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4280/20.08.2019 г. /            за място № 13;

12.Георги Йонов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4531/02.09.2019г.  /                    за място № 14;

 1. Катя Каламова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4289/20.08.2019 г. /               за място № 15;
 2. Диана Ангелова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4358/22.08.2019 г. /   за място № 16;
 3. Владимир Бончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4552/02.09.2019 г. /    за място № 17;
 4. Божидар Бележков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4269/19.08.2019 г. / за място № 18;
 5. Димитър Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4367/22.08.2019 г. / за място № 19;
 6. Андрей Калбурджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4363/22.08.2019 г./ за място № 20;

 

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПВСС-03-01; ул. „Кукуш“ № 12, 14 и 16 (бл. 1611) и ул. „Кукуш“ № 18 и 20 (бл. 1611а);

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 14.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-524/03.09.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСС-03-01 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Кукуш“ № 12, 14 и 16 (бл. 1611) и ул. „Кукуш“ № 18 и 20 (бл. 1611а);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 03.09.2019г. до 16.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 27 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4651/09.09.2019г. от Ташко Запрянов;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ташко Запрянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4651/09.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4284/10.09.2019 г. от Милена Катранджиева;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Милена Катранджиева /Заявление с вх. № 19Ю-П-4684/10.09.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4643/05.09.2019г. от Росица Попова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Росица Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4643/05.09.2019г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 7 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4689/10.09.2019г. от Венета Боснешка;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Венета Боснешка / Заявление с вх. № 19Ю-П-4689/10.09.2019г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4717/11.09.2019г. от Васил Боснешки;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Васил Боснешки/ Заявление с вх. № 19Ю-П-4717/11.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4678/09.09.2019 г. от Иван Манчоров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Манчоров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4678/09.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4633/05.09.2019г. от Димитър Запрянов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Запрянов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4633/05.09.2019г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4707/11.09.2019 г. от Атанас Божинов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Атанас Божинов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4707/11.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4706/11.09.2019 г. от Свободка Божинова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Свободка Божинова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4706/11.09.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4626/05.09.2019 г. от Деяна Катранджиева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Деяна Катранджиева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4626/05.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4702/10.09.2019 г.  от Стоян Илчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Илчев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4702/10.09.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4754/13.09.2019 г. от Георги Запрянов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Запрянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4754/13.09.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4657/09.09.2019 г./ от Олга Жилова ;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Олга Жилова  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4657/09.09.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 19 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4848/24.09.2019 г. от Весела Митковска;

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4785/17.09.2019 г. от Атанас Трайков;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Весела Митковска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4848/24.09.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Атанас Трайков /Заявление с вх. № 19Ю-П-4785/17.09.2019 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

 

 1. За място № 25 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4650/09.09.2019 г. от Руслан Момнев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Руслан Момнев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4650/09.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 1 За място № 26 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4851/25.09.2019 г. от Славчо Крайчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Славчо Крайчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4851/25.09.2019 г. /отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 27 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4817/20.09.2019г. от Тинка Стоилова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Тинка Стоилова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4817/20.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 28 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4705/11.09.2019 г.  от Весела Тараторова;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Весела Тараторова  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4705/11.09.2019 г. /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 29 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4695/10.09.2019г. от Марияна Костадинова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Марияна Костадинова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4695/10.09.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 2 За място № 30 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4674/09.09.2019 г.  от Алекси Алексиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Алекси Алексиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4674/09.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 31 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4685/10.09.2019 г. от Христо Паунов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Паунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4685/10.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 32 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4686/10.09.2019 г.от Любомир Коларов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Любомир Коларов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4686/10.09.2019 г. / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 36 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4771/16.09.2019 г. от Стефан Николов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стефан Николов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4771/16.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 37 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4647/05.09.2019г.  от Филка Станкова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Филка Станкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4647/05.09.2019г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 38 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4659/09.09.2019г. от Силвия Близнакова;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Силвия Близнакова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4659/09.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 39 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4669/09.09.2019г. т Георги Мирчев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Георги Мирчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4669/09.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-524/03.09.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Ташко Запрянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4651/09.09.2019г. /        за място № 4;.
 3. Милена Катранджиева /Заявление с вх. № 19Ю-П-4684/10.09.2019 г. / за място № 5;
 4. Росица Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4643/05.09.2019г. /    за място № 6;
 5. Венета Боснешка / Заявление с вх. № 19Ю-П-4689/10.09.2019г. /              за място № 7;
 6. Васил Боснешки/ Заявление с вх. № 19Ю-П-4717/11.09.2019г. /            за място № 8;
 7. Иван Манчоров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4678/09.09.2019 г. /      за място № 9;
 8. Димитър Запрянов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4633/05.09.2019г./        за място № 10;
 9. Атанас Божинов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4707/11.09.2019 г. /         за място № 11;
 10. Свободка Божинова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4706/11.09.2019 г. /       за място № 12;
 11. Деяна Катранджиева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4626/05.09.2019 г. /      за място № 14;
 12. Стоян Илчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4702/10.09.2019 г./        за място № 15;
 13. Георги Запрянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4754/13.09.2019 г. /      за място № 17;
 14. Олга Жилова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4657/09.09.2019 г./                    за място № 18;
 15. Весела Митковска / Заявление с вх. № 19Ю-П-43814848/24.09.2019 г. / за място № 19;
 16. Руслан Момнев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4650/09.09.2019 г. /  за място № 25;
 17. Славчо Крайчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4851/25.09.2019 г. / за място № 26;
 18. Тинка Стоилова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4817/20.09.2019г. /           за място № 27;
 19. Весела Тараторова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4705/11.09.2019 г. / за място № 28;
 20. Марияна Костадинова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4695/10.09.2019г. за място № 29;
 21. Алекси Алексиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4674/09.09.2019 г. /           за място № 30;
 22. Христо Паунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4685/10.09.2019 г. /               за място № 31;
 23. Любомир Коларов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4686/10.09.2019 г. / за място № 32;
 24. Стефан Николов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4771/16.09.2019 г. / за място № 36;
 25. Филка Станкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4647/05.09.2019г. / за място № 37;.
 26. Силвия Близнакова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4659/09.09.2019г. /  за място № 38;
 27. Георги Мирчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4669/09.09.2019г. /     за място № 39;

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПВСС-02-01; ул. „Трети март“ № 2,4,6 и 8; ул. „Лазар Стоев“ № 1,3,5,6 и 8; ул. „Васил Петлешков“ № 16 и 17; ул. „Бръшлян“ № 1, 3, 5 и 7; ул. „Архимандрит Евлоги“ № 5;

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 01.10.2019 г. /първи октомври  две хиляди и деветнадесета година/ в 16.30 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-525/03.09.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСС-02-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 18.05.2017 г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“, с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:

– ул. „Трети март“ № 2,4,6 и 8;

– ул. „Лазар Стоев“ № 1,3,5,6 и 8;

– ул. „Васил Петлешков“ № 16 и 17;

– ул. „Бръшлян“ № 1, 3, 5 и 7;

– ул. „Архимандрит Евлоги“ № 5;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 3 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–    Заявление с вх. № 19Ю-П-4793/18.09.2019 г. от Лилия Атанасова;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Лилия Атанасова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4793/18.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–    Заявление с вх. № 19Ю-П-4809/19.09.2019 г. от Ангел Панайотов;

     Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ангел Панайотов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4809/19.09.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-525/03.09.2019 г.на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Лилия Атанасова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4793/18.09.2019 г. / за място № 4;.
 3. Ангел Панайотов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4809/19.09.2019 г./   за място № 5;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПВСЮ-27-04; ул. „Кичево“ № 34, 36, 38, 40 и 42 (блок 165);  ул.  „Кичево“ № 44 , 46, 48, 50 и 52 (блок 166);   

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 01.10.2019 г. /първи октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 10.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-513/29.08.2019г.  на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-04 с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:  ул. „Кичево“ № 34, 36, 38, 40 и 42 (блок 165);  ул.  „Кичево“ № 44 , 46, 48, 50 и 52 (блок 166);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж. Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 28.08.2019г. до 09.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 3 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4631/05.09.2019 г. от Елена Петрова;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Елена  Петрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4631/05.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4487/29.08.2019 г. от Веселин Иванов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Веселин Иванов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4487/29.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4524/02.09.2019 г. от Огнян Патев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Огнян Патев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4524/02.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-513/29.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Елена Петрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4631/05.09.2019 г. / за място № 3;.
 3. Веселин Иванов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4487/29.08.2019 г. /    за място № 18;
 4. Огнян Патев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4524/02.09.2019 г. /         за място № 20;

 

КОМИСИЯ:

 

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /