Възнагражденията на участвалите в СИК

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

ВАЖНО   СЪОБЩЕНИЕ ! ! ! 

Възнагражденията на участвалите в СИК в район „Южен“ на Избори за членове на европейския парламент, проведени на 26.05.2019 г., ще започнат да се изплащат както следва:

Понеделник /10.06.2019 г./

от 13.00 до 16.30 ч.

Вторник /11.06.2019 г./ и следващите работни дни:

от 10.15 – до 12.00 ч.

и от 14.00 до 16.30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

З А П О В Е Д

 

№ 48 РОА 374

гр. Пловдив 26.07.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лица на адрес в гр. Пловдив – район „Южен“, по подаден писмен сигнал с вх. № 48 П 2634/23.07.2018 г., в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Екатерина Стефанова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Ива Кирова – Юрисконсулт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
  5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  6. Илия Димитров – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ         /п/

Кмет на район „Южен“

 

Съгласувал:

Севдалина Цветкова            /п/

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:

Нина Аврамова                     /п/

Началник отдел ГРАО

 

заповед комисия

Съпътстващи документи