З А П О В Е Д № 20 OA-788 от 27.04.2020 г.

З А П О В Е Д № 20Ю-РОА-788 от 27.04.2020 г. на Кмета на Община Пловдив относно отварянето за посещения при изключително строги мерки и спазване на социална дистанция описаните обществени места в Пловдив

Изтегли Документа в PDF 327KB

З А П О В Е Д № 20Ю-РОА-757 от 22.04.2020 г.

Ред за кандидатстване и освобождаване от заплащане на такса

по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси, респективно чл. 20, ал. 4 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив:

 

1.Считано от 14.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение ползвателите на място общинска собственост които имат издадени или ще им бъдат издадени разрешения за ползване на място общинска собственост по смисъла на чл.7, ал.1/ маси за открито сервиране/

2.Считано от 01.04.2020 г. до отмяна на извънредното положение, ползвателите на място общинска собственост, които имат издадени или ще им бъдат издадени разрешения за ползване на място общинска собственост по смисъла на чл. 5, ал. 1 и чл.6, ал. 1/стационарни и мобилни обекти или обекти с кампаниен характер/

 1. За освобождаване от заплащане на такса по т. 1 и т. 2, задължените лица
  следва да представят:

а) искане за освобождаване от такса по чл.72 от Закона за местните данъци и
такси (свободен текст), подадено от задълженото лице:

б)   попълнена декларация(неразделна част от Решение №75, взето с Протокол№6 от 09.04.2020г. на Общински съветПловдив), от която е видно,че конкретният търговски обект е преустановил дейност за периода на действието на Заповед № РД- 01-124/13.03.2020г., изменена и допълнена с последващи заповеди на Министъра на здравеопазването;

в)  други относими документи, установяващи горното обстоятелство:
удостоверено с подпис и печат копие от касова книга, съдържащо информация за „неработните дни“; съкратен отчет на фискалната памет на касовия апарат, копие от Декларация -образец №1 до НАП за месеца, в който не се развива дейност: копие от ОКД-5
декларация от самоосигуряващо се лице /собственик, управител/ за спрените осигуровки за периода, в който фирмата е без дейност:

г)  декларация по образец, от която е видно, че ползвателят на общинския имот е редовен платец към 13.03.2020г.;

д)  За декларирането на неверни данни деклараторите носят наказателна отговорност по

чл. 313 от Наказателния кодекс.

е)  Срок за подаване на искане за освобождаване от такса по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси – до 15 дни след отмяна на извънредното положение.

 

Надвнесените суми по Разрешенията за ползване по т. 1 и т. 2 ще се считат за авансови плащания за следващи финансови периоди

Свали документите в PDF 194 KB

З А П О В Е Д № 20Ю-РОА-758 от 22.04.2020 г.

Ред за кандидатстване и освобождаване от заплащане на наем/обезщетение

за наематели и ползватели на общински нежилищни имоти (по арг. на чл.5, ал.2 от Наредба на ОбС Пловдив за началния размер на наемните цени),чиито са пряко засегнати от въведеното извънредно положение

 

 1. Считано от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, наематели и ползватели на общински нежилищни имоти следва да бъдат освободени от заплащане на наемна цена/обезщетение
 2. За освобождаване от заплащане на наемна цена/обезщетение по т. 1, задължените лица следва да представят:

а)искане/заявление за освобождаване от наем (свободен текст), подадено от задълженото лице;

б)попълнена декларация (неразделна част от Решение №76, взето с Протокол №6 от 09.04.2020г. на ОбС-Пловдив) от която е видно, че конкретният недвижим имот е преустановил дейност за периода на действието на Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., изменена и допълнена с последващи заповеди на Министъра на здравеопазването;

в)декларация по образец, от която е видно че наемателя/ползвателя на общинския нежилищен имот е редовен платец към 13.03.2020г.;

г)други относими документи, а именно:

-по отношение на общински нежилищни имоти, в които се развива търговска дейност – удостоверено с подпис и печат копие от касова книга, съдържащо информация за „неработните дни“; съкратен отчет на фискалната памет на касовия апарат; копие от Декларация -образец №1 до НАП за месеца, в който не се развива дейност; копие от ОКД-5 – декларация от самоосигуряващо се лице /собственик, управител/ за спрените осигуровки за периода, в който фирмата е без дейност; копие на документ от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД/ВиК заизразходвани консумативи (когато партидите са на община Пловдив, се изисква служебна справка от Дирекция „ Счетоводство “).

-по отношение на нежилищни имоти, които се ползват за културно-развлекателни, педагогически и научни дейности (културни оператори и организации)съгласувано заявление от Зам-кмет по култура при община Пловдив.

-по отношение на общински нежилищни имоти, които се ползват от сдружения с нестопанска цел, развиващи обществено полезна дейносткопие на документ от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД/ВиК за изразходвани консумативи.

-по отношение на спортни обекти — документ от проверка на РЗИ/МВР или друг държавен орган, че обектът е преустановил дейността, за която е предоставен; документ от проверка на Пловдивски общински инспекторат или друга общинска структура, че обектът е преустановил дейността си; копие на документ от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД/ВиК за изразходвани консумативи (когато партидите са на община Пловдив, се изисква служебна справка от Дирекция „Счетоводство“);

д)срок за подаване на документите за освобождаване от наем/обезщетение-2 месечен срок, считано от датата на отмяна на извънредното положение

 

Надвнесените суми ще се считат за авансови плащания за следващи финансови периоди

Свали документите в PDF 222 KB

З А П О В Е Д № 20Ю-РОА-82 от 16.03.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 20Ю-РОА-82 от 16.03.2020 г.

На основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, чл.46, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Освобождавам частично от заплащане на месечна такса за периода от 14.03.2020 до 31.03.2020г. ползвателите на място – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – маси за открито сервиране.
2. Да не се начисляват месечни такси за периода по т.1 по всички действащи в район „Южен“ разрешителни за маси за открито сервиране.

Контрол по заповедта ще упражнявам лично.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Инвестиционно предложение за изграждане на нов сондажен кладенец с дълбочина 20 м, в поземлен имот с ИД 56784.536.1014 в землището на гр. Пловдив

Инвестиционно предложение за изграждане на нов сондажен кладенец с дълбочина 20 м, в поземлен имот с ИД 56784.536.1014 в землището на гр. Пловдив

Изтегли повече информация:

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

От 9 Януари 2020 започва приема на Заявления за Разрешения за ползване на място за продажба на мартенички

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Администрацията на район „Южен“–Община Пловдив Ви информира, че Заявления за издаване на Разрешения за ползване на място–общинска собственост чрез поставяне на преместваем обект с кампаниен характер–продажба на мартенички, ще се приемат от 09.01.2020г., стая №8 – „Стопански дейности“(за уточняване на място), след което в деловодството на район „Южен“.

От вторник 26.11.2019г. започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК

Изплащането на възнагражденията на участниците в СИК за ИЗБОРИ 2019 ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

ще се осъществява в стая 23, етаж 2, в административната сграда на район „Южен“ всеки работен ден както следва:

 

от 10:15 до 12:00 часа;

от 13:00 до 15:00 часа;

и от 15.15 до 16.30 часа.

Протокол; ул. „Софлу“ № 30 и 32; ПХБС 18-04

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 01.10.2019 г. /първи октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 14.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-488/15.08.2019г.  на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18-04 с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:  ул. „Софлу“ № 30 и 32

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж. Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 28.08.2019г. до 09.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 3 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4328/21.08.2019 г. от Теодор Танчев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Теодор Танчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4328/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4431/27.08.2019 г. от Георги  Рашков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Рашков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4431/27.08.2019 г.  /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4605/04.09.2019 г. от Кирил Танчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Кирил Танчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4605/04.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-488/15.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Теодор Танчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4328/21.08.2019 г. /   за място № 3;.
 3. Георги Рашков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4431/27.08.2019 г. /        за място № 4;

 

 1. II. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив да не издава Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на Кирил Любенов Танчев

/Заявление с вх. № 19Ю-П-4605/04.09.2019 г. за място № 15, тъй като за жилището, което е собственост на заявителя има подадено предходно подадено Заявление с вх. № 19Ю-П-4328/21.08.2019 г. от Теодор Любенов Танчев – съсобственик на същото жилище. Съгласно  чл. 8а, ал.2 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив  за едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект в определената зона.

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПХБС -18-03; ул. „Петрова нива“ № 29

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 16.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-486/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18-03 с обхват на зоната ул. „Петрова нива“ № 29;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили  4 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4450/28.08.2019 г. от Зарко Гарабедян;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Зарко Гарабедян /            Заявление с вх. № 19Ю-П-4450/28.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4230/19.08.2019 г. от Иван Керезиев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Иван Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4230/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4229/19.08.2019г. от Васил Керезиев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Васил Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4229/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4242/19.08.2019г. от  Петър Петров;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Петър Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-486/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Зарко Гарабедян / Заявление с вх. № 19Ю-П-4450/28.08.2019 г.                  за място № 16;.
 3. Иван Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4230/19.08.2019 г. /                  за място № 17;
 4. Васил Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4229/19.08.2019г. /         за място № 18;
 5. Петър Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019г. /             за място № 23;

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /