С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщение № 47-ЖС-125/14.06.2017 –  20.04.2018 г.

 

ДО: Владимир Димов Колев

ОТНОСНО: жилище на бул. ”Никола Вапцаров”№77, ет. 1, ап.24

           Във връзка с жалби за незаконно строителство – разширение на източен и западен балкони и приобщаването им към съответните стаи – с вх. №47-ЖС-125 от 14.06.2017 и вх. №47-ЖС-125(1) от 19.06.2017, районната администрация Ви е изпратила  писма с изх. №47-ЖС-125(2) от 20.06.2017 и изх. №47-ЖС-125(3) от 12.07.2017. На административен адрес бул. ”Никола Вапцаров”№77, ет. 1, ап.24 са извършени проверки, за което са съставени констативни протоколи с дати 27.07.2017 и 23.03.2018. По време на проверките, от Ваша страна не беше осигурен достъп до вътрешността на апартамента.

На основание чл.223, ал.5, т.2 от ЗУТ Ви правим следното

РАЗПОРЕЖДАНЕ

            В срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаване на настоящото съобщение, а именно на 27.04.2018г. е необходимо да представите в Община Пловдив – район „Южен“: документи за собственост и наличните строителни книжа, относими към по-горе посочения апартамент.

Уведомяваме Ви, че в случай на Ваше неявяване и не представяне на исканите Ви документи, подлежите на санкции съгласно чл. 232, ал.5, т.3 от ЗУТ в размер от 1000лв. до 5000лв. и ще започне процедура за прилагане на чл.225а от ЗУТ.

Настоящото съобщение беше поставено на 20.04.2018 и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, от ДР на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

 1. / п / /инж. Л. Славчев/
 2. / п / / Ст. Недялков/
 3. / п / /инж. Н. Павлова/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ В „ЮЖЕН“

      Акция за събиране на  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) ще се проведе на 12.04.2018 г. в район „Южен“– сподели кметът на района Борислав Инчев

Неработещите електрически и електронни уреди гражданите могат да предават от 09.00 до 13.00 часа в мобилния пункт, разположен по продължението на ул. „Македония“ – западно от магазин „Лидъл“

В мобилния пункт жителите на района могат да оставят следните уреди: хладилници, монитори, телефонни апарати, ютии, тостери, телевизори, зарядни устройства и други.

За по-големите уреди може да направите своите заявки на тел. 032/276-131, 032/276-140 – отдел „Екология” на район „Южен”, посочвайки своето име, адрес, телефон и вида на излезлия от употреба уред. В срок до две седмици ще бъдете посетени на адрес и ненужните Ви уреди ще бъдат взети, като предварително ще бъдат уговорени часа и датата на посещението.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ КУРТЕНКОВ, С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.1, АП.3

Изх. № 47-РОА-508(29)/ 21.03.2018 г.

 

ДО

АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ КУРТЕНКОВ,

С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ.  „МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.1, АП.3

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КУРТЕНКОВ,

С Определение  № 897/23.01.2018 г., постановено от Върховен административен съд по адм.дело № 12830/2017 г., Второ отделение, Съдът отменя Определение № 2626/16.10.2017 г. на Административен съд Пловдив и спира допуснатото предварително изпълнение на Заповед № 47-РОА-508/27.09.2017 г. изд. от Кмета на Район „Южен“ – Община Пловдив за премахване на опасна сграда, която е Ваша собственост, находяща се в УПИ III- 328, кв. 11 по плана на кв. „Въстанически- север“, гр. Пловдив (ПИ с идентификатор 56784.530.189 по КК), с административен адрес: гр. Пловдив, ул.  „Христо Матов“ № 1.

Към настоящия момент  има висящо съдебно производство по административно дело №  2977/2017 г. пред Административен съд Пловдив, XXVII състав образувано от Вас против Заповед № 47-РОА-508/27.09.2017 г. изд. от Кмета на Район „Южен“ – Община Пловдив.

Сградата, която е Ваша собственост, е опасна за здравето и живота  на гражданите  и е застрашена от самосрутване. Същата се намира в  близост до СОУ „Братя Миладинови“ и покрай нея ежедневно минават граждани.

До решаване на делото Ви указваме да обезопасите сградата, с оглед на това да се предотврати бъдещ инцидент, предизвикан от самосрутване на опасната сграда, както и с цел запазване живота и здравето на гражданите, които ежедневно преминават покрай процесната сграда.

 

ИНЖ. АПОСТОЛ ШОПОВ                /п/

Заместник – кмет на Район „Южен“

Изпълняващ  функциите на кмет на Район „Южен“

със Заповед № 48РОА132/15.03.2018г.на Кмета на Район „Южен“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

БЧК ще раздава помощ във вид на хранителни продукти

за следните групи лица:

 1. 1. Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта 2015/2016г.;
 2. Майки(осиновителки),които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца(ЗСПД) към м. октомври;
 3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл.10а от Закона за семейните помощи за деца за учебната 2016/2017г.;
 4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към м.октомври 2016г.;
 5. Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомагани с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016г.
 6. Лица с установени 90% трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, които имат личен доход до 314 лв. към м.февруари 2017г.
 7. Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8 от Закона за семейни помощи, към м.февруари 2017г.

Акцията ще стартира от 27.03.2018г.(вторник) и ще продължи до 04.05.2018г. Помощите ще се раздават всеки работен ден от 09.00 ч. до 13.00 ч. в „Дом за стари хора“ – ул. „ Коматевско шосе“ № 28.

Всички правоимащи, включени в списъците, ще получат пакети, тежащи по 17кг. хранителни продукти. Пакетите ще включват: леща, грах, рибни консерви, лютеница, доматено пюре, бисквити и мед. 

Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

З А П О В Е Д 

№ 48-РОА-118
Пловдив, 13.03.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБЮ-58-07 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 31.08.2017 г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 185/31.08.2017 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“

 

                                                                    Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 2. Кристина Гарабитова – гл. инспектор СД;
 3. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 4. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Димитър Бахчеванов – гл. архитект на район „Южен“;
 3. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

 

 1. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-58-07, с обхват следните административни адреси, а именно:

– ул. „Стефан Стамболов“ № 54;

– бул. „Никола Вапцаров“ № 117;

– ул. „Георги Кирков“ № 2;

В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ  зона  е 15 броя, като едно  от местата е определено за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 6, включително;

– от място № 12 до място № 20, включително;

Място № 1 е определено за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 1. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

V.Срокът за подаване на заявления е от 15.03.2018 г. до 23.03.2018 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 16:30 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на заявителя.

2.Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.

 1. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. Други документи, на които се позовава заявителя.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилището, но живеят в него (например –  когато заявителят живее в жилище, собственост на неговите родители), съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

 1. VI. Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

VII.  За всяко едно извършено действие председателят на комисията да изготвя протокол, който да ми се представя в деня, следващ деня на извършеното действие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район“Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ     /п/

Кмет на район „Южен”

 

Съгласувал:   /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район“Южен“

 

Изготвил:    /п/

Елена Абрашева

Гл.юрисконсулт на район“Южен“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

З А П О В Е Д

№ 48-РОА-117

Пловдив, 13.03.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБЮ-58-08 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 25.01.2018 г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 15/25.01.2018 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“

 

                                                                    Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 2. Кристина Гарабитова – гл. инспектор СД;
 3. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 4. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Димитър Бахчеванов – гл. архитект на район „Южен“;
 3. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

 

 1. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-58-08, с обхват следните административни адреси, а именно:

– ул. „Стефан Стамболов“ № 54;

– бул. „Никола Вапцаров“ № 117;

– ул. „Георги Кирков“ № 2;

В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ  зона  е 40 броя, като две  от местата са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 34, включително;

– от място № 37 до място № 42, включително;

Място № 25 и място № 26, са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 1. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

V.Срокът за подаване на заявления е от 15.03.2018 г. до 23.03.2018 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 16:30 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на заявителя.

2.Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.

 1. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. Други документи, на които се позовава заявителя.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилището, но живеят в него (например –  когато заявителят живее в жилище, собственост на неговите родители), съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

 1. VI. Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

VII.  За всяко едно извършено действие председателят на комисията да изготвя протокол, който да ми се представя в деня, следващ деня на извършеното действие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район“Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ   /п/

Кмет на район „Южен”

 

Съгласувал:   /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район“Южен“

 

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл.юрисконсулт на район“Южен“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

З А П О В Е Д

№ 48-РОА-119

Пловдив, 13.03.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСС-2-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 18.05.2017 г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 106/25.05.2017 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“

 

                                                                    Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 2. Кристина Гарабитова – гл. инспектор СД;
 3. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 4. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Димитър Бахчеванов – гл. архитект на район „Южен“;
 3. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

 

 1. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСС-2-01, с обхват следните административни адреси, а именно:

– ул. „Трети март“ № 2,4,6 и 8;

– ул. „Лазар Стоев“ № 1,3,5,6 и 8;

– ул. „Васил Петлешков“ № 16 и 17;

– ул. „Бръшлян“ № 1, 3, 5 и 7;

– ул. „Архимандрит Евлоги“ № 5;

В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ  зона  е 23 броя, като две  от местата са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 8, включително;

– от място № 20 до място № 26, включително;

– от място № 28 до място № 35, включително;

Място № 25 и място № 26, са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 1. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

V.Срокът за подаване на заявления е от 15.03.2018 г. до 23.03.2018 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 16:30 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на заявителя.

2.Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.

 1. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. Други документи, на които се позовава заявителя.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилището, но живеят в него (например –  когато заявителят живее в жилище, собственост на неговите родители), съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

 1. VI. Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

VII.  За всяко едно извършено действие председателят на комисията да изготвя протокол, който да ми се представя в деня, следващ деня на извършеното действие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район“Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ    /п/

Кмет на район „Южен”

Съгласувал:   /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район“Южен“

Изготвил:   /п/

Елена Абрашева

Гл.юрисконсулт на район“Южен“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № 47-ОП-760/

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

с идентификатор 56784.536.794

бивш кв.4 по плана на ЮИЗ-ІІІ част

кв.26-нов по ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“

ГР. ПЛОВДИВ

                                                                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н  „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на част от кв.26-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.4 по плана на ЮИЗ-ІІІч., гр. Пловдив като на УПИ ХVІІІ-143, производствена и складова дейност  се променя отреждането и се привежда към идентификатора по КК и става УПИ ХVІІІ-536.791, обществено обслужване, производствена и складова дейност,

одобрен със заповед  №18 ОА 270/20.02.2018г. на Кмета на Община Пловдив.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр. Пловдив, чрез район  „Южен“-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район  „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на адрес: ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време:

Вторник от  10,15  до  12,00 часа,

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист:        /п/

                            / М.Ставрева / 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

 

     ПРОТОКОЛ

 

Днес, 07.03.2018 г. /седми март две хиляди и осемнадесета година/ в 10.00 часа, Комисията, назначена със Заповед № 48-РОА-25/15.01.2018 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03, с обхват на зоната между: ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димитър Талев“ и ул. „Поручик Въльо Стефов“, със следните административни адреси, а именно:  ул. „Димитър Талев“ № 138, 140, 142 и 144 (блок 1101);  ул.  „Братя Шкорпил“№ 12, 14 и 16 (блок 1102);  ул. „Братя Шкорпил“ № 8 и 10 (блок 1103);  ул. „Поручик Въльо Стефов“ № 1, 3 и 5 (блок 1122);  ул.  „Братя Шкорпил“№ 15 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж ( КОМПЛЕКС „ОАЗИС 3“);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 2. Кристина Гарабитова – гл. инспектор СД;
 3. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 4. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

Проведе теглене на жребий по ред, определен от Кмета на район „Южен“, между класираните участници с еднакъв брой точки.

 1. За място № 9 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Георги Вълчев Чакъров /Заявление с вх. № 48-П-456/19.01.2018 г./  –               18 точки

Васил Костадинов Серафимов /Заявление с вх. № 48-П-499/23.01.2018 г./ –     18 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Васил Костадинов Серафимов. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Георги Вълчев Чакъров не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Георги Вълчев Чакъров.

Георги Вълчев Чакъров е участникът, който се определя за ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

 1. За място № 13 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 48-П-437/18.01.2018 г./          19 точки;

Станимир Крумов Вълчев / Заявление с вх. № 48-П-463/19.01.2018 г               19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Станимир Крумов Вълчев. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Александър Емилов Велков не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 13 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Александър Емилов Велков.

Александър Емилов Велков е участникът, който се определя за ползвател на място № 13 по одобрената план – схема.

 1. За място № 19 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Лъчезар Енев Енков /Заявление с вх. № 48-П-338/16.01.2018 г./                         19 точки;

Валентин Димитров Тюфекчиев /Заявление с вх. № 48-П-496/23.01.2018 г./       19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Лъчезар Енев Енков.  Лъчезар Енев Енков е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 19 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Лъчезар Енев Енков изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Лъчезар Енев Енков.

Лъчезар Енев Енков е участникът, който се определя за ползвател на място № 19 по одобрената план – схема.

 1. За място № 24 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Димитър Тодоров Димитров / Заявление с вх. № 48-П-402/17.01.2018 г. /       19 точки;

Атанаска Маринова Аджарова / Заявление с вх. № 48-П-557/25.01.2018 г./

19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Атанаска Маринова Аджарова. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Димитър Тодоров Димитров не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 24  по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Димитър Тодоров Димитров.

Димитър Тодоров Димитров е участникът, който се определя за ползвател на място № 24 по одобрената план – схема.

 1. За място № 27 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Георги Костадинов Шоков / Заявление с вх. № 48-П-413/17.01.2018 г. /          19 точки;

Алексей Анатолиевич Титов / Заявление с вх. № 48-П-561/25.01.2018 г./        19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Алексей Анатолиевич Титов. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Георги Костадинов Шоков не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 27  по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Алексей Анатолиевич Титов.

Алексей Анатолиевич Титов е участникът, който се определя за ползвател на място № 27 по одобрената план – схема.

 1. За място № 30 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:    Виолета Николова Убинова    / Заявление с вх. № 48-П-465/19.01.2018 г. /     19 точки;

Мария Василиева  / Заявление с вх. № 48-П-490/22.01.2018 г./                         19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Мария Василиева. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Виолета Николова Убинова  се яви.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Мария Василиева.  Мария Василиева е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 30 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Мария Василиева изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Мария Василиева.

Мария Василиева е участникът, който се определя за ползвател на място № 30 по одобрената план – схема.

 1. За място № 39 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 48-П- 405/17.01.2018 г. /     19 точки;

Евгени Дончев Генев  / Заявление с вх. № 48-П-556/25.01.2018 г./                        19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Владислав Светославов Чаушев.  Владислав Светославов Чаушев е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 39 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Владислав Светославов Чаушев изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Владислав Светославов Чаушев.

Владислав Светославов Чаушев е участникът, който се определя за ползвател на място № 39 по одобрената план – схема.

 1. За място № 40 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Анка Георгиева Димитрова / Заявление с вх. № 48-П- 399/17.01.2018 г. /            19 точки;

Константин Христов Стефанов  / Заявление с вх. № 48-П-524/23.01.2018 г./       19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Анка Георгиева Димитрова.  Анка Георгиева Димитрова е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 40 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Анка Георгиева Димитрова изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Константин Христов Стефанов.

Константин Христов Стефанов  е участникът, който се определя за ползвател на място № 40 по одобрената план – схема.

 1. За място № 46 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Здравко Атанасов Атанасов   / Заявление с вх. № 48-П- 337/16.01.2018 г. /     19 точки;

Танчо Николов Танчев  / Заявление с вх. № 48-П-476/22.01.2018 г./                 19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Здравко Атанасов Атанасов.  Здравко Атанасов Атанасов   е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 46 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Здравко Атанасов Атанасов изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Здравко Атанасов Атанасов.

Здравко Атанасов Атанасов   е участникът, който се определя за ползвател на място № 46 по одобрената план – схема.

 1. За място № 49 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Фанка Тодорова Тодорова   / Заявление с вх. № 48-П- 329/16.01.2018 г. /         19 точки;

Стефка Александрова Панчова  / Заявление с вх. № 48-П-527/24.01.2018 г./    19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Фанка Тодорова Тодорова.  Фанка Тодорова Тодорова   е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 49 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Фанка Тодорова Тодорова  изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Стефка Александрова Панчова .

Стефка Александрова Панчова  е участникът, който се определя за ползвател на място № 49 по одобрената план – схема.

 1. За място № 54 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Иван Стефанов Григоров  /Заявление с вх. № 48-П- 314/16.01.2018 г. /                   19 точки;

Димитър Костадинов Тепавичаров   / Заявление с вх. № 48-П-455/19.01.2018 г./   19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Иван Стефанов Григоров. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Димитър Костадинов Тепавичаров   не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 54  по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Димитър Костадинов Тепавичаров.

Димитър Костадинов Тепавичаров   е участникът, който се определя за ползвател на място № 54 по одобрената план – схема.

 1. За място № 60 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Метин Юсеин Ахмед /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /                             19 точки;

Павел Даниелов Павлов  / Заявление с вх. № 48-П-312/16.01.2018 г./                       19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Павел Даниелов Павлов.  Павел Даниелов Павлов  е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 60 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Павел Даниелов Павлов изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Метин Юсеин Ахмед.

Метин Юсеин Ахмед е участникът, който се определя за ползвател на място № 60 по одобрената план – схема.

 1. За място № 61 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Богдана Димитрова Атанасова  /Заявление с вх. № 48-П- 303/16.01.2018 г. /     19 точки;

Тенчо Димитров Колев/ Заявление с вх. № 48-П-439/18.01.2018 г./                    19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Тенчо Димитров Колев.  Тенчо Димитров Колев е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 61 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Тенчо Димитров Колев  изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Тенчо Димитров Колев.

Тенчо Димитров Колев е участникът, който се определя за ползвател на място № 61 по одобрената план – схема.

С оглед на гореизложеното, Комисията

                                                                                        РЕШИ:

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок до 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 48-РОА-25/15.01.2018 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Георги Вълчев Чакъров /Заявление с вх. № 48-П-456/19.01.2018 г./              за място № 9;
 3. Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 48-П-437/18.01.2018 г./     за място № 13
 4. Лъчезар Енев Енков /Заявление с вх. № 48-П-338/16.01.2018 г./         за място № 19;
 5. Димитър Тодоров Димитров / Заявление с вх. № 48-П-402/17.01.2018 г. /   за място № 24;
 6. Алексей Анатолиевич Титов / Заявление с вх. № 48-П-561/25.01.2018 г./  за място № 27;
 7. Мария Василиева / Заявление с вх. № 48-П-490/22.01.2018 г./                      за място № 30;
 8. Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 48-П- 405/17.01.2018 г. / за място № 39;
 9. Константин Христов Стефанов / Заявление с вх. № 48-П-524/23.01.2018 г./   за място № 40;
 10. Здравко Атанасов Атанасов / Заявление с вх. № 48-П- 337/16.01.2018 г. /     за място № 46;
 11. Стефка Александрова Панчова / Заявление с вх. № 48-П-527/24.01.2018 г./  за място № 49;
 12. Димитър Костадинов Тепавичаров / Заявление с вх. № 48-П-455/19.01.2018 г./за място № 54;
 13. Метин Юсеин Ахмед /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /            за място № 60;
 14. Тенчо Димитров Колев/ Заявление с вх. № 48-П-439/18.01.2018 г./ за място № 61;
 15. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

 

КОМИСИЯ:

Председател:           /п/    

                   /инж. Чавдар Митовски/

Членове:

 1.             /п/

        / инж. Стела Събева /

 1.                 /п/

     / Кристина Гарабитова /

 1.              /п/

              / арх. Мануела Сарнук /

 1.             /п/

              / Елена Абрашева /