С ъ о б щ е н и е

Със  заповед № 47-РОА-651 от 01.12.2017г. от кмета на район „Южен“ – Община Пловдив, е определена зона между ул.„Одеса“, ул.„Георги Кондолов“, ул.„Лазар Маринчешки“ и ул.„Петър Васков“ с обхват за ПИ, със следните административни адреси:

 1. ул. „Одеса“  №№ 2, 4, 6, 8 и 10
 2. ул. „Георги Кондолов“  №№ 33, 35, 37, 39 и 43
 3. ул. „Петър Васков“  №№ 21, 23, 25 и 27

за ползване на място общинска собственост, за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план-схема № ПВВС-9В 02, със 17 броя места за отдаване, съгласно чл.4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив.

Месечната такса за ползване на  1 място е в размер на 20лв. (с вкл.ДДС).

Срокът за подаване на заявления по образец е от 07.12.2017г. до 21.12.2017г. включително, в диапазона   от 8,30 до 16.30 часа.

Към заявлението се прилагат копия от следните документи:

 1. Документ за самоличност
 2. Нотариален акт или договор за наем на жилище, разположено в сграда, попадаща в зоната на заповедта
 3. Свидетелство за регистрация на МПС
 4. Договор лизинг или наем на МПС
 5. Нотариално заверено пълномощно(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично)
 6. Други документи, на които се позовава заявителя

Заявленията се подават в деловодството на район „Южен“, в административната сграда на ул.„Македония“ № 73А, гр.Пловдив.

В случаите, когато за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект  има повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия сбор  от  точки, получен по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.
 2. Лизингово леко МПС, при сключен договор за лизинг – 2 т.
 3. Наето леко МПС – 1 т.
 4. Постоянен адрес на територията на община Пловдив – 2 т.
 5. Настоящ адрес на територията на община Пловдив – 1 т.
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т.
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т.
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал.1 – 5 т.
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал.1  – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището – 2 т.
 11. Наемател на жилището – 1 т.

В случаите, когато на първо место има участници с равен  сбор от  точки, се провежда жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгл. чл.8а, ал.4 Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив.

За повече информация :

В административната сграда на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, стая № 8 и на телефони 032/276 104 , 032/276 119 и 032/276 120.

Съобщение до заинтересованите лица

Със  заповед № 47-РОА-651/01.12.2017г. от кмета на район „Южен“ – Община Пловдив, за ползване на място общинска собственост, за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план-схема № ПВВС-9В 02,  е определена зона между ул. „Одеса“, ул. „Георги Кондолов“, ул. „Лазар Маринчешки“ и ул. „Петър Васков“ с обхват за ПИ, със следните административни адреси:

 1. ул. „Одеса“  №№ 2, 4, 6, 8 и 10
 2. ул. „Георги Кондолов“  №№ 33, 35, 37, 39 и 43
 3. ул. „Петър Васков“  №№ 21, 23, 25 и 27

17 броя са местата за отдаване, съгласно чл.4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив.

Месечната такса за ползване на място за местодомуване на леко МПС е в размер на 20лв. (с вкл. ДДС)

           Срокът за подаване на заявления по образец е от 07.12.2017г. до 21.12.2017г. включително, в часовия интервал от 08:30 часа до 16:30 часа.

Към заявлението се прилагат копия от следните документи:

 1. Документ за самоличност
 2. Нотариален акт или договор за наем на жилище, разположено в сграда, попадаща в зоната на заповедта
 3. Свидетелство за регистрация на МПС
 4. Договор лизинг или наем на МПС
 5. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично)
 6. Други документи, на които се позовава заявителя

Заявленията се подават в деловодството на район „Южен“, в административната сграда на ул. „Македония“ №73А, гр. Пловдив.

За повече информация :

В административната сграда на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А,

стая №8 и телефони 032/276 104 , 032/276 119 и 032/276 120.

С уважение: /п/

инж. Димчо Петров

Зам.-кмет на район „Южен“ – Община Пловдив

Изготвил: /п/

инж. Стела Събева

Гл. инспектор СД на район „Южен“ – Община Пловдив

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

 

Въз основа на Протокол № 1 от 04.12.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-573 от 31.10.2017 г. на Кмета на район “Южен”, реши:

Допуска до събеседване следния кандидат: Пенка Атанасова Костова.

Кандидатката да се яви на събеседване на 06.12.2017 г. от 10,00 часа в заседателната зала на район „Южен“, ул.“Македония“ 73а, ет. 2.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:   / п /

Председател на конкурсната комисия

Изготвил:    / п /

Тони Христова

Гл. експерт „Човешки ресурси“

 

 

О Б Я В А

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

1.68- бригада „Специални сили“ – Пловдив          

 28 длъжности – срок за подаване на документи: до 26.01.2018 година във Военно окръжие – Пловдив

 Тел.за справки: 032/632871 централа  

http://www.comd.bg/bg

Приемане на служба на военнослужещи, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ

2.Пловдив Ф.В. 54270 – приемане на кандидати, отговарящи на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ

1 длъжност

Крумово                    –   3 длъжности

Безмер                      –  10 длъжности

Долна Митрополия  –  7  длъжности

Костинброд                –  1 длъжност

Черноморец                 – 1 длъжност

Тел.за справки 032/632871 централа

Срок за подаване на документи: до 20.12.2017 год. във Военно окръжие – Пловдив

ЗОВСРБ – Закон – чл.141, ал.6

https://www.md.government.bg/bg/doc/zakoni/20100226_ZOVSRB.pdf

http://www.comd.bg/bg

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ЗА ОФИЦЕРИ ВЪВ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА

1.СОФИЯ В.Ф. 26480                      1 длъжност

2.ТРОЯН В.Ф. 24430                      2 длъжности

Срок за подаване на документи 31.01.2018 год. във Военно окръжие – Пловдив

Тел.за справки 032/632871 централа

http://www.comd.bg/bg

О Б Я В А

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН   „ЮЖЕН“

 

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

 

Съгласно Протокол № 3 от 06.10.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-394 от 08.09.2017 г. на Кмета на район “Южен”, класира кандидатите:

Първо място: Димитринка Петрова Терзиева.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ да назначи Димитринка Петрова Терзиева на длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:  /п/

Председател на конкурсната комисия

Изготвил: /п/

Тони Христова

Гл. експерт „Човешки ресурси“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУП – ПРЗ

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 56784.536.1721

КВ.62, ПО ПУП-ПУР СМФЗ „ЮГ“

БИВШ КВ.12 ПО ЮИЗ-ІІІ ЧАСТ

ГР. ПЛОВДИВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          На основание чл.128, ал.3, ал.5 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП – ПРЗ  на  част от кв.62-нов по ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“ с устройствени зони:  район „Южен“, гр. Пловдив, бивш  кв.12 по плана на ЮИЗ-ІІІ част, гр. Пловдив  като от УПИ ІІІ-за разширение на тролейбусно депо се образуват два нови УПИ:

 • УПИ ІІІ – за разширение на тролейбусно депо и
 • УПИ ХVІ – 536.1717, производствена и обслужваща дейност по имотните граници на ПИ с ИД 536.497,

разгледан с протокол №24, т.19/28.06.2017 г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район “Южен”, отдел “ТСУ”, етаж втори, стая № 33 на ул.”Македония” № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист: /п/

М.Ставрева

 

О Б Я В А

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  “ЮЖЕН

 

съгласно чл. 9 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала

в район „Южен“ и Заповед № 47-РОА-394/08.09.2017 г. на Кмета на район „Южен“

 

                                                ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване

за длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“ в район “Южен”

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено висше образование по специалност „Медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ или „Инструктор по хранене“, или „Медицинска сестра – диетолог“, съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях и § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби на същата наредба;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.

Б/ Допълнителни изисквания:

 • познаване на нормативната уредба;
 • компютърна грамотност;
 • с предимство ще се ползват кандидатите с професионален опит в сферата на детското здравеопазване.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската кухня, включително за спазването на нормите за здравословно и диетично хранене при приготвянето на храната.
 2. Представлява детската кухня пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица
 3. Отговаря за провеждането на хигиенния и противоепидемичния режим в детската кухня.
 4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската кухня.
 5. Изготвя щатно разписание на детската кухня.
 6. Отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската кухня.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и други);
 5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и носещи предимство на кандидата.

 

Документите за участие се приемат от 08.09.2017 г. до 17,00 часа на 25.09.2017 год. в фронт-офиса на район „Южен”, ул.“Македония“ 73а;

Лице за контакти: Тони Христова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”, тел. 032/276 107

Списъка на допуснатите кандидати до събеседване ще се обяви на 27.09.2017 г.

на таблото за информация на район „Южен“, ул.“Македония“ 73а и на официалната страница – http://south.plovdiv.bg/.

 

О Б Я В А

Район „Южен“-Община Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ – част „Градоустройство“ и част „Ел“ за части от кв. 42, 42а, 58 и 59 по плана на кв. „Коматево“, гр. Пловдив.

Проектът е изложен за запознаване в районна администрация на район “Южен”, Община Пловдив, ул. Македония” №73а, етаж втори, стая №25 – заседателна зала.

Съгласно  чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив, чрез район “Южен”.

 

 

Извадка от Държавен вестник брой 64/ 08.08.2017 година

О Б Я В А

        Район „Южен“ – Община Пловдив търси да назначи

                                                                                         МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за детски ясли

                  І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Завършено медицинско образование – специалист или бакалавър със следните специалности: медицинска сестра или акушерка;
 2. Минимален професионален опит – не се изисква.

 

                 ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование ;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./.

 

           Лица за контакти:

 1. Тони Христова

Главен експерт  “Човешки ресурси”, тел.: 032/276 107

 1. Ваня Илиева

Младши експерт „Здравеопазване

и социални дейности“, тел.: 0887 453 535

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.1027

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3, ал.5 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв.3 по плана на ЮИЗ-ІІІ част гр.Пловдив /кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФ-Юг с устройствени зони, район „Южен“/ като от УПИ І-376 – производствена и обществено обслужваща дейност (ПИ с идентификатор 536.1678) се образуват два нови УПИ І- 536.1679, производствена и обществено обслужваща дейност и УПИ ІІ-536.1712, производствена и обществено обслужваща дейност и РУП за УПИ І-536.1679, производствена и обществено обслужваща дейност разгледан с протокол №29, т.6/03.08.2016г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район „Южен“- Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел „ТСУ“, етаж втори, стая № 33 на ул.“Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

 

Съпътстващи документи