О Б Я В А

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН   „ЮЖЕН“

 

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

 

Съгласно Протокол № 3 от 06.10.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-394 от 08.09.2017 г. на Кмета на район “Южен”, класира кандидатите:

Първо място: Димитринка Петрова Терзиева.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ да назначи Димитринка Петрова Терзиева на длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:  /п/

Председател на конкурсната комисия

Изготвил: /п/

Тони Христова

Гл. експерт „Човешки ресурси“

ДО МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА, УЛ. „ИВАН РИЛСКИ“ № 58, ГР.ПЛОВДИВ

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ № 47-РОА-511(5)/11.10.2017 Г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №  47 – РОА – 511/29.09.2017 г. на Кмета на район „Южен“ за осигуряване на район „Южен“ – Община Пловдив свободен достъп до поземлен имот с идентификатор № 56784.531.820 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив от следните лица, собственици на имота: Мариета Георгиева Петкова, Мария Стефанова Мърхова, Стефан Георгиев Мърхов и Христо Георгиев Мърхов.

Достъпът е необходим с оглед премахването на незаконен строеж, чийто собственик и извършител е Ангел Атанасов Кичеков, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 137, жилищна сграда № 2, ет. 1, ап. 1, а именно: дървен навес към жилищна сграда с идентификатор № 56784.531.4591.6, построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.4591, съставляващ УПИ IV-819, 2102, кв. 27 „б“ по действащ регулационен план на кв. „Христо Ботев-север“, гр. Пловдив, с административен адрес на имота и незаконния строеж: гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 137  на основание  влязла в сила Заповед № 619/17.11.2015 г. на Кмета на район „Южен“

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр.Пловдив, ул.“Македония“ № 73А, ет.2, стая 26, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването (получаването) й по реда на чл. 215, ал.1  от  ЗУТ (пред Административен съд –Пловдив чрез Кмета на район „Южен“),  като след изтичане на 14 /четиринадесет/ – дневния срок заповедта влиза в сила.

По реда на  § 4, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, настоящото съобщение беше поставено чрез залепване на входната врата на ул. „Иван Рилски“ №  58, гр. Пловдив и на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А  на 11.10.2017 г. Също така настоящото съобщение беше публикувано в интернет – на сайта на район „Южен“  в рубриката „Търгове и съобщения“  на 11.10.2017 г.

 

ИНЖ. АПОСТОЛ ШОПОВ /п/

Заместник – кмет на Район „Южен“,

изпълняващ  функциите на кмет на Район „Южен“

със Заповед № 47-РОА-523/09.10.2017 г. на Кмета на Район „Южен“

ДО НИКОЛИНА ВАНЧЕВА ПЕНЕВА, ЖК „ТРАКИЯ“ № 143, ВХ.А, ЕТ.1, АП.2, ГР.ПЛОВДИВ

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ № 47-РОА-450(2)/ 06.10.2017 Г.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕНЕВА,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 47 – РОА- 450/14.09.2017 г. на Кмета на район „Южен“ за отнемане на Разрешение за поставяне № 501641(П)/06.01.2015 г.  за поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС и Разрешение за ползване № 501641(П)/06.01.2015 г.  за ползване на терен общинска собственост чрез поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС № 02 по схема № ВСЮ 027а 01, одобрена от Гл. архитект на район „Южен“.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр.Пловдив, ул.“Македония“ № 73А, ет.2, стая 8, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването (получаването) й по реда на АПК. След изтичане на 14 /четиринадесет/ – дневния срок, считано от деня следващ деня на съобщаването й, заповедта влиза в сила.

Настоящото съобщение поставихме чрез залепване на входната врата на горепосочения адрес на 06.10.2017 г. и на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.  Също така настоящото съобщение беше публикувано в интернет – на сайта на район „Южен“  в рубриката „Търгове и съобщения“  на 06.10.2017 г.

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник – кмет на район“Южен“

ДО СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МЪРХОВ, УЛ. „ПЕТЪР СТОЕВ“ № 131, ЕТ. 2, ГР.ПЛОВДИВ

СЪОБЩЕНИЕ:  Изх. № 47- РОА- 511(3)/ 04.10.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МЪРХОВ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №  47 – РОА – 511/29.09.2017 г. на Кмета на район „Южен“ за осигуряване на район „Южен“ – Община Пловдив свободен достъп до поземлен имот с идентификатор № 56784.531.820 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив от следните лица, собственици на имота: Мариета Георгиева Петкова, Мария Стефанова Мърхова, Стефан Георгиев Мърхов и Христо Георгиев Мърхов.

Достъпът е необходим с оглед премахването на незаконен строеж, чийто собственик и извършител е Ангел Атанасов Кичеков, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 137, жилищна сграда № 2, ет. 1, ап. 1, а именно: дървен навес към жилищна сграда с идентификатор № 56784.531.4591.6, построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.4591, съставляващ УПИ IV-819, 2102, кв. 27 „б“ по действащ регулационен план на кв. „Христо Ботев-север“, гр. Пловдив, с административен адрес на имота и незаконния строеж: гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 137  на основание  влязла в сила Заповед № 619/17.11.2015 г. на Кмета на район „Южен“

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр.Пловдив, ул.“Македония“ № 73А, ет.2, стая 26, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването (получаването) й по реда на чл. 215, ал.1  от  ЗУТ (пред Административен съд –Пловдив чрез Кмета на район „Южен“),  като след изтичане на 14 /четиринадесет/ – дневния срок заповедта влиза в сила.

По реда на  § 4, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, настоящото съобщение беше поставено чрез залепване на входната врата на ул. „Петър Стоев“ №  131, ет. 2, гр. Пловдив и на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А  на 04.10.2017 г. Също така настоящото съобщение беше публикувано в интернет – на сайта на район „Южен“  в рубриката „Търгове и съобщения“  на 04.10.2017 г.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ  /п/

Кмет на район „Южен“

ДО ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МЪРХОВ, УЛ. „ПЕТЪР СТОЕВ“ № 131, ЕТ. 2, ГР.ПЛОВДИВ

СЪОБЩЕНИЕ: Изх. 47-РОА-511 (4)/ 04.10.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МЪРХОВ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №  47 – РОА – 511/29.09.2017 г. на Кмета на район „Южен“ за осигуряване на район „Южен“ – Община Пловдив свободен достъп до поземлен имот с идентификатор № 56784.531.820 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив от следните лица, собственици на имота: Мариета Георгиева Петкова, Мария Стефанова Мърхова, Стефан Георгиев Мърхов и Христо Георгиев Мърхов.

Достъпът е необходим с оглед премахването на незаконен строеж, чийто собственик и извършител е Ангел Атанасов Кичеков, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 137, жилищна сграда № 2, ет. 1, ап. 1, а именно: дървен навес към жилищна сграда с идентификатор № 56784.531.4591.6, построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.4591, съставляващ УПИ IV-819, 2102, кв. 27 „б“ по действащ регулационен план на кв. „Христо Ботев-север“, гр. Пловдив, с административен адрес на имота и незаконния строеж: гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 137  на основание  влязла в сила Заповед № 619/17.11.2015 г. на Кмета на район „Южен“

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр.Пловдив, ул.“Македония“ № 73А, ет.2, стая 26, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването (получаването) й по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4  от  ЗУТ (пред Административен съд –Пловдив чрез Кмета на район „Южен“),  като след изтичане на 14 /четиринадесет/ – дневния срок заповедта влиза в сила.

По реда на  § 4, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, настоящото съобщение беше поставено чрез залепване на входната врата на ул. „Петър Стоев“ №  131, ет. 2, гр. Пловдив и на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А  на 04.10.2017 г. Също така настоящото съобщение беше публикувано в интернет – на сайта на район „Южен“  в рубриката „Търгове и съобщения“  на 04.10.2017 г.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ  /п/

Кмет на район „Южен“

ДО АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ КУРТЕНКОВ, С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.1, АП.3 И С НАСТОЯЩ АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО МАТОВ“ № 1

СЪОБЩЕНИЕ: Изх.№ 47-РОА-508(1)/ 04.10.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КУРТЕНКОВ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №  47 – РОА – 508/27.09.2017 г. на Кмета на Район „Южен“ за премахване на едноетажна сграда с идентификатор  56784.530.189.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, находяща се в УПИ III- 328, кв. 11 по плана на кв. „Въстанически- север“, гр. Пловдив (ПИ с идентификатор 56784.530.189 по КК), с административен адрес: гр. Пловдив, ул.“Христо Матов“ № 1, собственост на Атанас Александров Куртенков, тъй като поради възникналия пожар и естественото износване на сградата, същата не може да се поправи или заздрави,  станала е опасна е за здравето и живота  на гражданите,  негодна е за използване, застрашена е от самосрутване и е вредна в санитарно-хигиенно отношение.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив  на адрес: гр.Пловдив, ул.“Македония“ № 73А, ет.2, стая 26, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването (получаването) й по реда на чл. 215, ал.1  от  ЗУТ (чрез административния орган – Район „Южен“ – Община Пловдив пред Административен съд –Пловдив),  като след изтичане на 14 /четиринадесет/ – дневния срок заповедта влиза в сила.

На основание чл. 196, ал.3 от ЗУТ е допуснато предварително изпълнение на заповедта, тъй като сградата създава непосредствена опасност за здравето или живота  на гражданите.

Предварително изпълнение  може да се обжалва по реда на чл. 60, ал.4 от АПК – пред Административен съд – Пловдив  чрез административния орган – Район „Южен“ – Община Пловдив в 3 /тридневен/ срок от съобщаване (получаване) на настоящата заповед.

По реда на  § 4, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, настоящото съобщение беше поставено чрез залепване на входната врата на ул. „Македония“ №  9, ет. 1, ап.3, гр. Пловдив,   на сградата, за която е издадена Заповед №  47 – РОА – 508/27.09.2017 г. на Кмета на Район „Южен“ за премахване на същата, с идентификатор  56784.530.189.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри,  на адрес: гр. Пловдив ул.“Христо Матов“ № 1 и на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А,  на 04.10.2017 г. Също така настоящото съобщение беше публикувано в интернет – на сайта на район „Южен“  в рубриката „Търгове и съобщения“  на 04.10.2017 г.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ   /п/

Кмет на район „Южен“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУП – ПРЗ

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 56784.536.1721

КВ.62, ПО ПУП-ПУР СМФЗ „ЮГ“

БИВШ КВ.12 ПО ЮИЗ-ІІІ ЧАСТ

ГР. ПЛОВДИВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          На основание чл.128, ал.3, ал.5 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП – ПРЗ  на  част от кв.62-нов по ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“ с устройствени зони:  район „Южен“, гр. Пловдив, бивш  кв.12 по плана на ЮИЗ-ІІІ част, гр. Пловдив  като от УПИ ІІІ-за разширение на тролейбусно депо се образуват два нови УПИ:

 • УПИ ІІІ – за разширение на тролейбусно депо и
 • УПИ ХVІ – 536.1717, производствена и обслужваща дейност по имотните граници на ПИ с ИД 536.497,

разгледан с протокол №24, т.19/28.06.2017 г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район “Южен”, отдел “ТСУ”, етаж втори, стая № 33 на ул.”Македония” № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист: /п/

М.Ставрева

 

О Б Я В А

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  “ЮЖЕН

 

съгласно чл. 9 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала

в район „Южен“ и Заповед № 47-РОА-394/08.09.2017 г. на Кмета на район „Южен“

 

                                                ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване

за длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“ в район “Южен”

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено висше образование по специалност „Медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ или „Инструктор по хранене“, или „Медицинска сестра – диетолог“, съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях и § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби на същата наредба;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.

Б/ Допълнителни изисквания:

 • познаване на нормативната уредба;
 • компютърна грамотност;
 • с предимство ще се ползват кандидатите с професионален опит в сферата на детското здравеопазване.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската кухня, включително за спазването на нормите за здравословно и диетично хранене при приготвянето на храната.
 2. Представлява детската кухня пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица
 3. Отговаря за провеждането на хигиенния и противоепидемичния режим в детската кухня.
 4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската кухня.
 5. Изготвя щатно разписание на детската кухня.
 6. Отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската кухня.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и други);
 5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и носещи предимство на кандидата.

 

Документите за участие се приемат от 08.09.2017 г. до 17,00 часа на 25.09.2017 год. в фронт-офиса на район „Южен”, ул.“Македония“ 73а;

Лице за контакти: Тони Христова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”, тел. 032/276 107

Списъка на допуснатите кандидати до събеседване ще се обяви на 27.09.2017 г.

на таблото за информация на район „Южен“, ул.“Македония“ 73а и на официалната страница – http://south.plovdiv.bg/.

 

О Б Я В А

Район „Южен“-Община Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ – част „Градоустройство“ и част „Ел“ за части от кв. 42, 42а, 58 и 59 по плана на кв. „Коматево“, гр. Пловдив.

Проектът е изложен за запознаване в районна администрация на район “Южен”, Община Пловдив, ул. Македония” №73а, етаж втори, стая №25 – заседателна зала.

Съгласно  чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив, чрез район “Южен”.

 

 

Извадка от Държавен вестник брой 64/ 08.08.2017 година

О Б Я В А

        Район „Южен“ – Община Пловдив търси да назначи

                                                                                         МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за детски ясли

                  І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Завършено медицинско образование – специалист или бакалавър със следните специалности: медицинска сестра или акушерка;
 2. Минимален професионален опит – не се изисква.

 

                 ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование ;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./.

 

           Лица за контакти:

 1. Тони Христова

Главен експерт  “Човешки ресурси”, тел.: 032/276 107

 1. Ваня Илиева

Младши експерт „Здравеопазване

и социални дейности“, тел.: 0887 453 535