О Б Я В А – ЗАПОВЕД ЗА ПАРКОМЕСТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А, тел: (032)276 113, факс: (032) 67 41 30,  e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

З А П О В Е Д 

№ 19Ю-РОА-73
Пловдив, 11.02.2019 г.

           На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 29.06.2017г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 35/28.02.2017 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС, изд. от  арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 3. арх. Сашка Христова – Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;
 4. инж. Димитър Кацаров – Гл.експерт КРВП;
 5. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 6. Кристина Гарабитова – Гл. инспектор СД;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – Гл. юрисконсулт;
 2. арх. Надя Бабунска – Гл. експерт „Архитектура и градоустройство“;
 3. инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;
 4. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;
 5. Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;

II. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив, за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03 между: ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димитър Талев“ и ул. „Поручик Въльо Стефов“, с обхват за ПИ със следните административни адреси, а именно:

–  ул. „Димитър Талев“ № 138, 140, 142 и 144 (блок 1101);

–  ул.  „Братя Шкорпил“№ 12, 14 и 16 (блок 1102);

– ул. „Братя Шкорпил“ № 8 и 10 (блок 1103);

– ул. „Поручик Въльо Стефов“ № 1, 3 и 5 (блок 1122);

–  ул.  „Братя Шкорпил“№ 15 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж ( КОМПЛЕКС „ОАЗИС 3“);

В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ  зона  е 60 броя, като  2 /две/  от местата са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

–  от място № 2 до място № 61 включително;

Място № 2 и място № 3 са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 IV. Срокът за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03 е 2 /две/ години.

 V. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

VI.Срокът за подаване на заявления е от 12.02.2019 г. до 22.02.2019 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр. Пловдив, ул. „Македония“ №73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на заявителя.

2.Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.

 1. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. Други документи, на които се позовава заявителя.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилище в определената зона, съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

VII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район „Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ  /п/

Кмет на район „Южен“

Съгласувал: /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район „Южен“

Изготвил: /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район „Южен“

О Б Я В А – ЗАПОВЕД ЗА ПАРКОМЕСТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А, тел: (032)276 113, факс: (032) 67 41 30,  e-mail: signal_ujen@abv.bg

З А П О В Е Д

№ 19Ю-РОА-72
Пловдив, 11.02.2019 г.

          На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСЮ-37-08 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 31.08.2017 г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 186/31.08.2017 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС, изд. от  арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“                                                           

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 3. арх. Сашка Христова – Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;
 4. инж. Димитър Кацаров – Гл.експерт КРВП;
 5. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 6. Кристина Гарабитова – Гл. инспектор СД;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – Гл. юрисконсулт;
 2. арх. Надя Бабунска – Гл. експерт „Архитектура и градоустройство“;
 3. инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;
 4. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;
 5. Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;

II. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив, за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-37-08 за УПИ I – комплексно застрояване, кв. 37 по плана на кв. „Въстанически“ – юг, гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“, с обхват за ПИ със следните административни адреси, а именно: – бул. „Никола Вапцаров“ № 23, вх. А, Б, В, Г и Д (Жилищна сграда, находяща се в УПИ IV – 1881 в кв. 37, кв. „Въстанически“ – юг);

– бул. „Никола Вапцаров“ № 25, 27, 29 и 31 (бл.1040, вх. А, Б, В и Г);

– ул. „Пере Тошев“ № 48, 50 и 52 (бл.1571, вх. А, Б и В).

В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ  зона  е 33 броя.   

Определените места за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са, както следва:

–  от място № 1 до място № 10 включително;

–  от място № 24 до място № 46 включително;

IV. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-37-08 е 2 /две/ години.

V. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

VI.Срокът за подаване на заявления е от 12.02.2019 г. до 22.02.2019 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр. Пловдив, ул. „Македония“ №73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на заявителя.

2.Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.

 1. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

5.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. Други документи, на които се позовава заявителят.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилище в определената зона, съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

VII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район „Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.  

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ  /п/

Кмет на район „Южен“

Съгласувал: /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район „Южен“

Изготвил: /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район „Южен“

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА ЖРЕБИЙ

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ: /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“,

ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ НА КМЕТ СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-61/ 04.02.2019г.

/ИНЖ. АПОСТОЛ ШОПОВ/

 

                                                  ПРОТОКОЛ

Днес, 08.02.2019 г. /осми февруари две хиляди и деветнадесета година/, в 10.30 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-27/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за определяне на ползвател на място за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-07 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Васил Ихчиев“ № 50, 52 54, 56 (блок 1553), в следния състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

и проведе теглене на жребий, по ред определен от Кмета на район „Южен“, между класираните участници с еднакъв брой точки.

 1. За място № 3 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Сергей Димитров Бочуков / Заявление с вх. № 19Ю-П-367/17.01.2019 г./   –           19 точки

Видол Кръстев Аврамов / Заявление с вх. № 19Ю-П-331/17.01.2019 г. /     –            19 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ и двамата участници не се  явиха. За участника Видол Кръстев Аврамов се яви неговият син Красимир Видолов Аврамов.  Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Сергей Димитров Бочуков не се яви.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Видол Кръстев Аврамов. Видол Кръстев Аврамов, представляван от Красимир Видолов Аврамов, е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 23 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Красимир Видолов Аврамов, представител на Видол Кръстев Аврамов, изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Видол Кръстев Аврамов.

Видол Кръстев Аврамов е участникът, който се определя за ползвател на място № 3 по одобрената план – схема.

          С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

 I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване на място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-27/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

                        Видол Кръстев Аврамов / Заявление с вх. № 19Ю-П-331/17.01.2019 г. /              за място № 3;

II. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

КОМИСИЯ: 

Председател:  /п/    

/инж. Чавдар Митовски/ 

Членове:

 1.   /п/

/ Елена Абрашева /

 1.   /п/

/арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА ЖРЕБИЙ

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ: /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“,

ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ НА КМЕТ СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-61/ 04.02.2019г.

/ИНЖ. АПОСТОЛ ШОПОВ/

 

                                                  ПРОТОКОЛ

Днес, 08.02.2019 г. /осми февруари две хиляди и деветнадесета година/, в 10.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-25/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП)  за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-06 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Васил Ихчиев“ № 42, 44, 46, 48 (блок 1552), в следния състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

и проведе теглене на жребий, по ред определен от Кмета на район „Южен“, между класираните участници с еднакъв брой точки.

 1. За място № 12 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Георги Маринов Рундешки / Заявление с вх. № 19Ю-П-489/24.01.2019 г./    –           19 точки

Галина Алексиева Айваз / Заявление с вх. № 19Ю-П-293/16.01.2019 г. /    –              19 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Георги Маринов Рундешки. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Галина Алексиева Айваз не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 12 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Георги Маринов Рундешки.

Георги Маринов Рундешки е участникът, който се определя за ползвател на място № 12 по одобрената план – схема.

 1. За място № 15 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Мария Наскова Игнатова / Заявление с вх. № 19Ю-П-330/17.01.2019 г. /   –              19 точки

Симеон Атанасов Вълчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-401/18.01.2019 г./ –                 19 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Симеон Атанасов Вълчев. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Мария Наскова Игнатова не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 15 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик  името на изтегления участник, което е Мария Наскова Игнатова.

Мария Наскова Игнатова е участникът, който се определя за ползвател на място № 15 по одобрената план – схема.

 1. За място № 23 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Красимир Милков Манолов / Заявление с вх. № 19Ю-П-488/23.01.2019 г. /   –           19 точки

Михаил Стефанов Михайлов / Заявление с вх. № 19Ю-П-288/26.01.2019 г. /  –           19 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви единият участник – Красимир Милков Манолов. Другият участник Михаил Стефанов Михайлов не се яви, но вместо него се яви като негов представител- съпругата му Иванка Кръстева Михайлова.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Михаил Стефанов Михайлов. Михаил Стефанов Михайлов, представляван от Иванка Кръстева Михайлова, е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 23 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Иванка Кръстева Михайлова  – представител на Михаил Стефанов Михайлов, изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Красимир Милков Манолов.

Красимир Милков Манолов е участникът, който се определя за ползвател на място № 23 по одобрената план – схема.

         С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

 I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване на място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-25/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

1. Георги Маринов Рундешки / Заявление с вх. № 19Ю-П-489/24.01.2019 г./ за място № 12;

2. Мария Наскова Игнатова / Заявление с вх. № 19Ю-П-330/17.01.2019 г. /       за място № 15;

3. Красимир Милков Манолов / Заявление с вх. № 19Ю-П-488/23.01.2019 г. / за място № 23;

II. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/

Членове:  

 1. /п/

/ Елена Абрашева /

 1. /п/

/арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА ЖРЕБИЙ

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ: /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“,

ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ НА КМЕТ СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-61/ 04.02.2019г.

/ИНЖ. АПОСТОЛ ШОПОВ/

 

                                                  ПРОТОКОЛ

Днес, 08.02.2019 г. /осми февруари две хиляди и деветнадесета година/, в 10.45 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-34/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за определяне на ползвател на място за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06, с обхват на зоната следните административни адреси, а именно: ул. „ Одеса“ № 2, 4, 6, 8, 10, ул. „Георги Кондолов“ № 33, 35, 37, 39, 43, ул. „Петър Васков“ № 21, 23, 25, 27, в следния състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

и проведе теглене на жребий  по ред, определен от Кмета на район „Южен“, между класираните участници с еднакъв брой точки.

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Борислава Илиева Ропова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г.  /     –              19 точки

Димитър-Пресиян Фердинандов Милев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3811/18.01.2019 г. / –      19 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“  и двамата участници не се явиха. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути нито един от участниците не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 17 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и го прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Борислава Илиева Ропова.

Борислава Илиева Ропова  е участникът, който се определя за ползвател на място № 17 по одобрената план – схема.

С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване на място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена съгласно Заповед № 19Ю-РОА-34/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

Борислава Илиева Ропова / Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г.  /         за място № 17;

   II. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

КОМИСИЯ:

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/ 

Членове:

 1. /п/

/ Елена Абрашева /

 1. /п/

/арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА ПАРКОМЕСТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

ОДОБРЯВАМ: /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

 

                                                  ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2019г. /двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година/, в 10.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19ЮРОА33/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема №  ПВСС-9В-02 с обхват на зоната  следните административни адреси, а именно: ул. „Радовиш“ № 16, 18, 20, 22, 24, ул. „Пере Тошев“ № 10, 26, ул. „Щип“ № 15, 17, 19, 21, 28, 30, в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 16.01.2019 г. до 25.01.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 8 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно:

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-397/18.01.2019г. от Надежда Дамянова Младенова;

         Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Надежда Дамянова Младенова / Заявление с вх. № 19Ю-П-397/18.01.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-465/22.01.2019 г. от Иван Ангелов Семерджиев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Ангелов Семерджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-465/22.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-371/17.01.2019 г. от Гергана Крумова Караандреева;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Гергана Крумова Караандреева / Заявление с вх. № 19Ю-П-371/17.01.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

За място № 13 има издадено разрешение за ползване със срок на действие до 02.08.2019г.

      Новото Разрешение за ползване на място № 13 е със срок на действие от 03.08.2019г.

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-403/21.01.2019 г. от Павлина Димитрова Мичева;

          Комисията разгледа постъпилите заявление и констатира следното:

Павлина Димитрова Мичева /Заявление с вх. № 19Ю-П-403/21.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-298/16.01.2019 г. от Петър Трайков Стаменов;

          Комисията разгледа постъпилите заявление и констатира следното:

Петър Трайков Стаменов / Заявление с вх. № 19Ю-П-298/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-291/16.01.2019 г. от Милен Андреев Михайлов;

    Комисията разгледа постъпилите заявление и констатира следното:

Милен Андреев Михайлов /Заявление с вх. № 19Ю-П-291/16.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–     Заявление с вх. № 19Ю-П-345/17.01.2019 г. от Василина Георгиева Златанова;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Василина Георгиева Златанова / Заявление с вх. № 19Ю-П-345/17.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-284/16.01.2018 г. от Даниела Александрова Адамова;

      Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Даниела Александрова Адамова / Заявление с вх. № 19Ю-П-284/16.01.2018 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното  Комисията

РЕШИ:

     I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 3 /три/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19ЮРОА33/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

1.Надежда Дамянова Младенова / Заявление с вх. № 19Ю-П-397/18.01.2019г. /   за място № 10;

2.Иван Ангелов Семерджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-465/22.01.2019 г. / за място № 12;

3.Гергана Крумова Караандреева / Заявление с вх. № 19Ю-П-371/17.01.2019 г./           за място № 13;

Разрешението за ползване на място № 13 е със срок на действие от 03.08.2019г.

 1. Павлина Димитрова Мичева /Заявление с вх. № 19Ю-П-403/21.01.2019 г./        за място № 15;
 2. Петър Трайков Стаменов / Заявление с вх. № 19Ю-П-298/16.01.2019 г. /                   за място №  17;
 3. Милен Андреев Михайлов /Заявление с вх. № 19Ю-П-291/16.01.2019 г./          за място № 19;
 4. Василина Георгиева Златанова / Заявление с вх. № 19Ю-П-345/17.01.2019 г. / за място № 22;
 5. Даниела Александрова Адамова / Заявление с вх. № 19Ю-П-284/16.01.2018 г. /        за място № 23;

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/ 

Членове:

 1. /п/

/ Елена Абрашева /

 1. /п/

/ арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА ПАРКОМЕСТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ: /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2019г. /двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година/, в 15.30 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-34/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06, с обхват на зоната следните административни адреси, а именно: ул. „ Одеса“ № 2, 4, 6, 8, 10, ул. „Георги Кондолов“ № 33, 35, 37, 39, 43, ул. „Петър Васков“ № 21, 23, 25, 27, в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 19 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

Комисията установи, че за едно от местата от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-481/23.01.2019 г. от Гергана Владимирова Дюлгерова;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Гергана Владимирова Дюлгерова / Заявление с вх. № 19Ю-П-481/23.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

2. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-336/17.01.2019 г. от Красимир Рангелов Разпопов;

     Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Красимир Рангелов Разпопов / Заявление с вх. № 19Ю-П-336/17.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-381/18.01.2019 г. от Цветана Наскова Иванова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Цветана Наскова Иванова / Заявление с вх. № 19Ю-П-381/18.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-305/16.01.2019 г. от Наско Петров Бакалски;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Наско Петров Бакалски / Заявление с вх. № 19Ю-П-305/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–   Заявление с вх. № 19Ю-П-402/21.01.2019 г. от Атанас Иванов Георгиев;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Атанас Иванов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-402/21.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 8 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-359/17.01.2019 г. от Димитър Асенов Хаджиев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-479/23.01.2019 г. от Таня Каменова Калчева;

           Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Асенов Хаджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-359/17.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Таня Каменова Калчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-479/23.01.2019 г. /  –  не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложил документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащо в определената зона.

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-324/16.01.2019 г. от Марин Цветков Димитров;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Марин Цветков Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-324/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

      8. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю -П-346/17.01.2019 г. от Георги Колев Янков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Колев Янков  / Заявление с вх. № 19Ю -П-346/17.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю -П-363/17.01.2019 г. от Янко Асенов Хаджиев;

      Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Янко Асенов Хаджиев  / Заявление с вх. № 19Ю -П-363/17.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю -П-281/16.01.2019 г. от Станчо Иванов Томов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Станчо Иванов Томов / Заявление с вх. № 19Ю -П-281/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

      За място № 12 има издадено разрешение за ползване със срок на действие до 09.07.2019г.

      Новото Разрешение за ползване на място № 12 е със срок на действие от 10.07.2019г.

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-279/16.01.2019 г. от  Надя Петрова Дечева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Надя Петрова Дечева  / Заявление с вх. № 19Ю-П-279/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-423/21.01.2019 г. от Павел Стойков Нешев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Павел Стойков Нешев  / Заявление с вх. № 19Ю-П-423/21.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-327/16.01.2019 г. от Зорница Божикова Попова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Зорница Божикова Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-327/16.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-302/16.01.2019 г. от Янко Йонков Янков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Янко Йонков Янков  / Заявление с вх. № 19Ю-П-302/16.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г. от Борислава Илиева Ропова;

– Заявление с вх. № 19Ю-П-385/18.01.2019 г. от Димитър-Пресиян Фердинандов Милев;

        Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Борислава Илиева Ропова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г.  /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Димитър-Пресиян Фердинандов Милев / Заявление с вх. № 19Ю-П-385/18.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Тъй като за място № 17 по одобрената план – схема, кандидатстват 2 /двама/ участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях получава, както следва:

Борислава Илиева Ропова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г.  /  –       19 точки

Димитър-Пресиян Фердинандов Милев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3811/18.01.2019 г. /  –     19 точки

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-283/16.01.2019 г. от Недялка Иванова Петрова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Недялка Иванова Петрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-283/16.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-299/16.01.2019 г. от Димитър Кирилов Кръстев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Кирилов Кръстев / Заявление с вх. № 19Ю-П-299/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното Комисията

РЕШИ:

      I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-34/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

 1. Гергана Владимирова Дюлгерова /Заявление с вх. № 19Ю-П-481/23.01.2019 г./ за място № 1;
 2. Красимир Рангелов Разпопов / Заявление с вх. № 19Ю-П-336/17.01.2019 г./         за място № 2;
 3. Цветана Наскова Иванова / Заявление с вх. № 19Ю-П-381/18.01.2019 г. /  за място № 3;
 4. Наско Петров Бакалски / Заявление с вх. № 19Ю-П-305/16.01.2019 г. / за място № 4;
 5. Атанас Иванов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-402/21.01.2019 г. / за място № 6;
 6. Димитър Асенов Хаджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-359/17.01.2019 г. /          за място № 8;
 7. Марин Цветков Димитров / Заявление с вх. № 19Ю -П-324/16.01.2019 г. /         за място № 9;
 8. Георги Колев Янков / Заявление с вх. № 19Ю -П-346/17.01.2019 г. /              за място № 10;
 9. Янко Асенов Хаджиев / Заявление с вх. № 19Ю -П-363/17.01.2019 г./                    за място № 11;
 10. Станчо Иванов Томов / Заявление с вх. № 19Ю -П-281/16.01.2019 г. /            за място № 12;

Разрешението за ползване на място № 12 е със срок на действие от 10.07.2019г.

 1. Надя Петрова Дечева / Заявление с вх. № 19Ю-П-279/16.01.2019 г. /                      за място № 13;
 2. Павел Стойков Нешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-423/21.01.2019 г. /                 за място № 14;
 3. Зорница Божикова Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-327/16.01.2019 г. / за място № 15;

14. Янко Йонков Янков  / Заявление с вх. № 19Ю-П-302/16.01.2019 г./                   за място № 16;

 1. Недялка Иванова Петрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-283/16.01.2019 г./ за място № 18;
 2. Димитър Кирилов Кръстев / Заявление с вх. № 19Ю-П-299/16.01.2019 г. /      за място № 19

  II. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да се проведе теглене на жребий по ред, определен от същия, тъй като има класирани участници с еднакъв брой точки, за следните места, а именно:

      За място № 17 по одобрената план – схема между:

Борислава Илиева Ропова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г.  /     –              19 точки

Димитър-Пресиян Фердинандов Милев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3811/18.01.2019 г. / –  19 точки

  III.  ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“ тегленето на жребия да се проведе на 08.02.2019 г. от 10.00 часа, в заседателната зала (№ 25А), ет.2, в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.

Комисията да уведоми класираните участници с еднакъв брой точки – кандидати за едно място, за датата, часа и мястото на жребия.

Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

Неразделна част от настоящия протокол е списък на кандидатите за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в който са отразени точките на всеки един от тях по обявените критерии.

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/ 

Членове:

 1. /п/

/ Елена Абрашева /

 1. /п/

/ арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА ПАРКОМЕСТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:  /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

 

                                                  ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2019г. /двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година/, в 14.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-29/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-04 с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:  ул. „Кичево“ № 34, 36, 38, 40 и 42 (блок 165);  ул.  „Кичево“ № 44 , 46, 48, 50 и 52 (блок 166), в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 16.01.2019 г. до 25.01.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 4 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-376/18.01.2019 г. от Огнян Стефанов Билбилев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Огнян Стефанов Билбилев / Заявление с вх. № 19Ю-П-376/18.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19-П-484/23.01.2019 г. от Величка Борисова Мерджанова;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Величка Борисова Мерджанова / Заявление с вх. № 19-П-484/23.01.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложила документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащо в определената зона. Видно от приложеното копие от свидетелство за регистрация на МПС не е собственик на МПС- то.

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-391/18.01.2019 г. от Лъчезар Димитров Пулев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Лъчезар Димитров Пулев / Заявление с вх. № 19Ю-П-391/18.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-306/16.01.2019г. от Катя Ефтимова Попова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Катя Ефтимова Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-306/16.01.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното Комисията

РЕШИ:

I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок до 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-29/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

1. Огнян Стефанов Билбилев / Заявление с вх. № 19Ю-П-376/18.01.2019 г. /          за място № 2;

2.  Лъчезар Димитров Пулев / Заявление с вх. № 19Ю-П-391/18.01.2019 г. /             за място № 19;

3. Катя Ефтимова Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-306/16.01.2019г. /                 за място № 23;         

II.ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да не  издава Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на Величка Борисова Мерджанова / Заявление с вх. № 19-П-484/23.01.2019 г. / за място № 8, тъй като не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП;

III.    Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/

Членове:

 1. /п/

/ Елена Абрашева /

 1. /п/

/ арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/  инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА ПАРКОМЕСТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:  /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

 

                                                  ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2019г. /двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година/, в 13.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-28/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-03 с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:  ул. „Кичево“ № 24, 26, 28, 30 и 32 (блок 164);  ул.  „Кичево“ № 34, 36, 38, 40 и 42 (блок 165);  ул. „Никола Карев“ № 16, 18 и 20, в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 16.01.2019 г. до 25.01.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 10 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.
 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-388/18.01.2019г. от Недялка Николова Мисиркова;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Недялка Николова Мисиркова / Заявление с вх. № 19Ю-П-388/18.01.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-352/17.01.2019 г. от Гинка Костадинова Терзиева;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Гинка Костадинова Терзиева /Заявление с вх. № 19Ю-П-352/17.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-497/24.01.2019 г. от Тодор Димитров Кесяков;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Тодор Димитров Кесяков / Заявление с вх. № 19Ю-П-497/24.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-506/24.01.2019 г. от Александър Вячеславович Кашкин;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Александър Вячеславович Кашкин / Заявление с вх. № 19Ю-П-506/24.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-435/21.01.2019г. от Иван Петров Петров;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Петров Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-435/21.01.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 24 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-475/23.01.2019 г. от Иван Георгиев Ананиев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Георгиев Ананиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-475/23.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 25 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-487/23.01.2019 г. от Галя Янкова Славчева;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Галя Янкова Славчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-487/23.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 27 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-525/25.01.2019 г. от Спас Йорданов Кочев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Спас Йорданов Кочев / Заявление с вх. № 19Ю-П-525/25.01.2019 г. / –  не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложил документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащо в определената зона.

    9. За място № 28 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-490/24.01.2019 г. от Моис Исак Бенарой;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Моис Исак Бенарой / Заявление с вх. № 19Ю-П-490/24.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 30 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-518/25.01.2019 г. от Христо Атанасов Христов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Атанасов Христов / Заявление с вх. № 19Ю-П-518/25.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното Комисията

РЕШИ:

   I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена съгласно Заповед № 19Ю-РОА-28/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

1.Недялка Николова Мисиркова / Заявление с вх. № 19Ю-П-388/18.01.2019г./       за място № 19;

2.Гинка Костадинова Терзиева / Заявление с вх. № 19Ю-П-352/17.01.2019 г. /         за място № 20;

3.Тодор Димитров Кесяков / Заявление с вх. № 19Ю-П-497/24.01.2019 г. /                за място № 21;

4. Александър Вячеславович Кашкин / Заявление с вх. № 19Ю-П-506/24.01.2019 г. / за място № 22;

5. Иван Петров Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-435/21.01.2019г. /           за място № 23;

6. Иван Георгиев Ананиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-475/23.01.2019 г. /         за място № 24;

7. Галя Янкова Славчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-487/23.01.2019 г. /               за място № 25;

8. Моис Исак Бенарой / Заявление с вх. № 19Ю-П-490/24.01.2019 г. / за място № 28;

9. Христо Атанасов Христов / Заявление с вх. № 19Ю-П-518/25.01.2019 г. / за място № 30;

 II.ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да не  издава Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на Спас Йорданов Кочев / Заявление с вх. № 19Ю-П-525/25.01.2019 г. / за място № 27, тъй като не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП; 

III. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

КОМИСИЯ:

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/

Членове:

 1. /п/

/ Елена Абрашева /

 1. /п/

/ арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА ПАРКОМЕСТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:  /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

    ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2019г. /двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година/ в 11.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-26/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-02 с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:  ул. „Кичево“ № 14, 16, 18, 20 и 22 (блок 163);  ул.  „Кичево“№ 24, 26, 28, 30 и 32 (блок 164);  ул. „Никола Карев“ № 22, 24 и 26, в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 16.01.2019 г. до 25.01.2018 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 4 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

Комисията установи, че за едно от местата от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 38 по одобрената план – схема са постъпили 3 /три/ заявления:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-463/22.01.2019 г. от Ангел Борисов Златанов;

– Заявление с вх. № 19Ю-П-384/18.01.2019 г. от Иван Илиянов Бекяров;

– Заявление с вх. № 19Ю-П-399/18.01.2019 г. от Даниел Георгиев Атанасов;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Ангел Борисов Златанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-463/22.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Иван Илиянов Бекяров / Заявление с вх. № 19Ю-П-384/18.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Даниел Георгиев Атанасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-399/18.01.2019 г. / –    не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

 

Тъй като за място № 38 по одобрената план – схема, кандидатстват 2 /двама/ участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Ангел Борисов Златанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-463/22.01.2019 г. /   –     11 точки

Иван Илиянов Бекяров / Заявление с вх. № 19Ю-П-384/18.01.2019 г. /   –        10 точки

 

 1. За място № 39 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-378/18.01.2019 г. от Благовест Живков Тушев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Благовест Живков Тушев / Заявление с вх. № 19Ю-П-378/18.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

С оглед на гореизложеното Комисията

РЕШИ:

          ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-26/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

1. Ангел Борисов Златанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-463/22.01.2019 г. /           за място № 38;

 1. Благовест Живков Тушев / Заявление с вх. № 19Ю-П-378/18.01.2019 г. /          за място № 39;

      Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

         Неразделна част от настоящия протокол е списък на кандидатите за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в който са отразени точките на всеки един от тях по обявените критерии.

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/

 1. /п/

/ Елена Абрашева/

 1. /п/

/ арх. Мануела Сарнук/

 1. /п/

/ инж. Стела Събева/

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева/