Възнагражденията на участвалите в СИК

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

 

ВАЖНО   СЪОБЩЕНИЕ ! ! !

 

Възнагражденията на участвалите в СИК в район „Южен“, на Избори за членове на европейския парламент проведени на 26.05.2019 г. ще започнат да се изплащат както следва:

Понеделник /10.06.2019 г./

от 13.00 до 16.30 ч.

Вторник /11.06.2019 г./ и следващите работни дни:

от 10.15 – до 12.00 ч.

и от 14.00 до 16.30 ч.

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! ! !

  

Заявления за индивидуална оценка /за предоставяне на услугите „личен асистент“ и „социален асистент“/

се подават  в Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП-Пловдив/,

приемна на отдел „Индивидуална оценка и ХУСУ“

/„Хора с увреждания и социални услуги“/.

адрес : гр. Пловдив,

бул. „Руски“ № 15, ет. І, стая № 11,

тел. 032/635 397

 

На място, в ДСП-Пловдив, бул. „Руски“ № 15, ет. І, стая № 11, също се предоставят образци /бланки/ на заявленията и допълнителни разяснения към попълването им.

С настоящето Ви информираме предвид зачестилите запитвания от страна на потребители и кандидат-потребители за предоставяне на социални услуги в домашна среда, относно подаване на заявления за индивидуална оценка, във връзка с приключването срока /до 31.08.2019 г./ на споразумението между Агенция за социално подпомагане /АСП/ и район „Южен“ за предоставяне на услугите „личен“ и „социален асистент“ и необходимост от своевременно подаване на заявления за предоставяне на социални услуги в домашна среда за следващ период, т.е. след 01.09.2019 г.

Лицата, които желаят само финансова помощ –  не попълват информацията в раздели от I до VII .

Същата се попълва само, ако лицето посочи, че желае да ползва лична помощ.

По реда на Закона за лична помощ до 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

 1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Няма срок за подаване на документите.

Тези, които пожелаят да ползват от 01.09.2019 г. лична помощ, ще се лишат от добавката за чужда помощ за възрастните, а за децата, които получават 930 лв. по чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), ще се намалява сумата им до 380 лв.

Подробно е описано в чл.13 от Закона за лична помощ.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – ЗАПОВЕД ЗА ПАРКОМЕСТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А, тел: (032)276 113, факс: (032) 67 41 30,  e-mail: signal_ujen@abv.bg

   З А П О В Е Д 

№ 19Ю-РОА-306/30.05.2019г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 8а, ал. 1, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБЮ-58-08 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 25.01.2018 г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 15/25.01.2018 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от Гл. архитект на район „Южен“ 

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 3. арх. Сашка Христова – Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;
 4. Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;
 5. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 6. Кристина Гарабитова – Гл. инспектор СД;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – Гл. юрисконсулт;
 2. арх. Надя Бабунска – Гл. експерт „Архитектура и градоустройство“;
 3. инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;
 4. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;
 5. инж. Димитър Кацаров – Гл.експерт КРВП;

При отсъствие на председателя на комисията инж. Чавдар Митовски –  Гл. инспектор СД, същият да се замества от Кристина Гарабитова- Гл. инспектор СД, а Кристина Гарабитова да се замества от някой от резервните членове на комисията.

II. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-58-08, с обхват следните административни адреси, а именно:

– ул. „Стефан Стамболов“ № 54;

– бул. „Никола Вапцаров“ № 117;

– ул. „Георги Кирков“ № 2;

       В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед зона, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ, е 40 броя, като две  от местата са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 34, включително;

– от място № 37 до място № 42, включително;

Място № 25 и място № 26, са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

IV. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-58-08, е 3 /три/ години.

 V. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

VI.Срокът за подаване на заявления е от 30.05.2019г. до 14.06.2019г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

 1. Копие от документ за самоличност на заявителя.
 2. Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.
 3. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 4. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.
 5. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 6. Други документи, на които се позовава заявителя.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилище в определената зона, съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

VII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район „Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ    /п/

Кмет на район „Южен“

Съгласувал:   /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район „Южен“

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район „Южен“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – ЗАПОВЕД ЗА ПАРКОМЕСТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А, тел: (032)276 113, факс: (032) 67 41 30,  e-mail: signal_ujen@abv.bg

        З А П О В Е Д

               № 19Ю-РОА-310/30.05.2019г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 8а, ал. 1, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБЮ-58-07 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС от 31.08.2017г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж № 185/31.08.2017г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  Гл. архитект на район „Южен“ 

Н А Р Е Ж Д А М:

I . Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 3. арх. Сашка Христова – Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;
 4. Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;
 5. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 6. Кристина Гарабитова – Гл. инспектор СД;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – Гл. юрисконсулт;
 2. арх. Надя Бабунска – Гл. експерт „Архитектура и градоустройство“;
 3. инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;
 4. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;
 5. инж. Димитър Кацаров – Гл.експерт КРВП;

При отсъствие на председателя на комисията инж. Чавдар Митовски –  Гл. инспектор СД, същият да се замества от Кристина Гарабитова- Гл. инспектор СД, а Кристина Гарабитова да се замества от някой от резервните членове на комисията.

II. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-58-07, с обхват следните административни адреси, а именно:

– ул. „Стефан Стамболов“ № 54;

– бул. „Никола Вапцаров“ № 117;

– ул. „Георги Кирков“ № 2;

      В  определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед зона, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ, е 15 броя, като едно от местата е определено за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1 до място № 6, включително;

– от място № 12 до място № 20, включително;

Място № 1 е определено за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 IV. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБЮ-58-07, е 3 /три/ години.

 V. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

VI. Срокът за подаване на заявления е от 30.05.2019г. до 14.06.2019г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

 1. Копие от документ за самоличност на заявителя.
 2. Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.
 3. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 4. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.
 5. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 6. Други документи, на които се позовава заявителя.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилище в определената зона, съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

VII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район „Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ   /п/

Кмет на район „Южен“

Съгласувал:  /п/

инж.Димчо Петров

Заместник – кмет на район „Южен“

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район „Южен“

О Б Я В А

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН  „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ № 73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,  signal_ujen@abv.bg  

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА

КРЪСТЮ ПЕТРОВ ПАУНОВ, РОДЕН НА 17.05.1933 г., С ПОСЛЕДНО ИЗВЕСТЕН АДРЕС: ГР.ПЛОВДИВ, БУЛ.„НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ №110, ет.3, ап.40 

На основание Определение № 4446 от 18.04.2019 г. по гр. дело № 2732/2019г. по описа на ПРС – XIII гр.състав, Районен съд Пловдив е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата на Мария Кръстева Качарова за обявяване смъртта на нейния баща Кръстю Петров Паунов, за когото няма вест от април 2013 г., но същият не е обявен за отсъстващ по надлежния ред.

Молителката Мария Кръстева Качарова моли да се обяви смъртта на Кръстю Петров Паунов и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Кръстю Петров Паунов е роден на 17.05.1933 г. и е с последно известен постоянен адрес в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 110, ет.3, ап.40.

В молбата са посочени като предполагаеми наследници Мария Кръстева Качарова -дъщеря и Петър Кръстев Паунов – син.

Настоящото Извлечение от Молбата за обявяване на смъртта на Кръстю Петров Паунов е на основание чл.550, ал.2 от ГПК и следва да бъде връчено на лицата по чл. 549, ал.2 от ГПК.

Началник отдел „ГРАО“:  /п/

/Нина Аврамова/

Гл. юрисконсулт:  /п/

/Елена Абрашева/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

В ПОМОЩ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ НА ЗРЕНИЕТО

Заявки за осигуряване на транспорт на хора с увреждания ще се приемат на телефони 032/962-478, 0887/484-884, от 08:00 до 17:00 часа, считано от 20.05.2019 г. до 26.05.2019 г. включително.

В изборния ден, 26 май 2019 г., за транспорт на лица с увреждания на опорно – двигателния апарат или на зрението, заявили желание да гласуват, ще бъдат използвани автомобилите на Службата за транспортни услуги на трудноподвижни лица в Община Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 102.

От 16-РИК – Пловдив

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 07.05.2019 г. в сградата на ТП на НОИ – Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 7,  експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставят консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.

Консултациите за по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент ще се извършват след представяне на документ за самоличност от заинтересованите лица, документи за трудов/ осигурителен стаж, както и документ за осигурителен доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето. Необходимо е също гражданите да заявят продължителността на положения стаж до 31.12.1996 г. След тази дата се ползва информация от Регистъра на осигурените лица въз основа на подадените данни по чл. 5, ал. 4 от КСО.                                 

ТП на НОИ – Пловдив

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

4004 Пловдив, бул. „Македония“ 73А; тел. 276-110; факс 67-41-30; E-mail: kmet_south@abv.bg

Изх. № 19Ю-ОП-239/ 3 /16.04.2019г.

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.77

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/попадащ в кв.44 по „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“

с устройствени зони район „Южен“,

бивш кв.10 по ЮИЗ ІV част, гр.Пловдив/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за част от кв.44 по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.10 по плана на ЮИЗ-ІV част, гр. Пловдив, с който се предвижда обособяване на  самостоятелни УПИ за ПИ с ИД 536.1434, ПИ с ИД 536.1435 и ПИ с ИД 536.1436, включени в  УПИ VІІІ-отоплителна централа – юг, като се образуват нови:

 • УПИ ІХ-536.184, за производствени и складови дейности, отреден за ПИ с ИД 536.1435, ПИ с ИД 536.1436 и част от ПИ с ИД 536.1434;
 • УПИ ХІ-536.183, за производствени и складови дейности, отреден за част от ПИ с ИД 536.1434;
 • УПИ Х-отоплителна централа – юг, отреден за ПИ с ИД 536.281;
 • УПИ VІІІ-отоплителна централа – юг, отреден за част от ПИ с ИД 536.77, разгледан с протокол №8, т.18/06.03.2019г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район  „Южен“-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: Вторник: от  10,15  до  12,00 часа и Четвъртък: от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. специалист: /п/

/ М.Ставрева /

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

4004, Пловдив, ул. „Македония“ 73А, тел. 276-110; факс 67-41-30 E-mail: kmet_south@abv.bg

 

Изх. № 19Ю-ОП-253/ 11.04.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.118

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/попадащ в кв.18-нов по „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“

с устройствени зони район „Южен“,

бивш кв.8 по ЮИЗ ІІІ част гр.Пловдив/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за част от кв.18  по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.8 по плана на ЮИЗ-ІІІ част, гр. Пловдив, като:

 • от УПИ V-производство и складове се образува нов УПИ с привеждане към проектен идентификатор с промяна на предназначението, а именно

УПИ V-536.1795 – производство, обществено-обслужващи дейности и складове;

 • променя се частично западната улична регулационна линия като същата минава по контура на съществуваща сграда с идентификатор 56784.536.933.1

разгледан  с протокол №10, т.5/20.03.2019г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73А, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. спец. „Преписки“:  М.Ставрева

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Кметът на район „Южен“ Борислав Инчев уведомява гражданите на района за възможността да се включат в Европейска процедура № BG16М1ОP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” , която стартира в момента. Целта на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици и индиректно на азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели.

Финансират се мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства: на газ; използващи електричество; на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн. Към тази група дейности са допустими и дейности по изграждане на вътрешна сградна инсталация – алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или газоразпределителна мрежа. Тук се включват вертикални и хоризонтални щрангове, радиатори и термостати към топлофикационната система, както газови уреди – котли и конвектори, с прилежащите им функционални части и сградната инсталация към газоразпределителната мрежа.

В изпълнение на Насоките за кандидатстване на Оперативната програма проектът ще се реализира в два етапа. Крайният срок за приключване физическото изпълнение на проекта е 31 декември 2023 г. Първият проектен етап е до 31.05.2021 г. Подаването на декларация за съгласие за включване в програмата е с краен срок 31 юли 2019 г. Декларацията може да получите в деловодството на район „Южен“ на адрес: ул. „Македония“№ 73 А, както и в сайта на районната администрация: http://south.plovdiv.bg/

Декларацията се попълва и подписва от собственика на жилището и се подава в деловодството на районната администрация или в PDF формат сканирана може да се изпраща и електронно на електронна поща: signal_ujen@abv.bg . Освен подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене, декларацията може да бъде подадена и в община Пловдив или на e-mail: direkcia_ecologia@plovdiv.bg.

Получените декларации ще бъдат разглеждани и преценявани за съответствие с проектните изисквания. Всеки от одобрените на този етап ще бъде информиран от общината, като с всеки един от тях ще се сключи договор. По време на реализация на дейностите всеки от одобрените крайни получатели ще бъде посетен на място с оглед потвърждаване на първоначално подадената информация и допълване при необходимост на допълнителни документи. С цел постигане на максимален резултат от проекта се дава приоритет на инвестиции в санирани сгради.

Пълна информация за процедурата: http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/l