С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

4004 Пловдив, бул. „Македония“ 73А; тел. 276-110; факс 67-41-30; E-mail: kmet_south@abv.bg

Изх. № 19Ю-ОП-239/ 3 /16.04.2019г.

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.77

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/попадащ в кв.44 по „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“

с устройствени зони район „Южен“,

бивш кв.10 по ЮИЗ ІV част, гр.Пловдив/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за част от кв.44 по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.10 по плана на ЮИЗ-ІV част, гр. Пловдив, с който се предвижда обособяване на  самостоятелни УПИ за ПИ с ИД 536.1434, ПИ с ИД 536.1435 и ПИ с ИД 536.1436, включени в  УПИ VІІІ-отоплителна централа – юг, като се образуват нови:

 • УПИ ІХ-536.184, за производствени и складови дейности, отреден за ПИ с ИД 536.1435, ПИ с ИД 536.1436 и част от ПИ с ИД 536.1434;
 • УПИ ХІ-536.183, за производствени и складови дейности, отреден за част от ПИ с ИД 536.1434;
 • УПИ Х-отоплителна централа – юг, отреден за ПИ с ИД 536.281;
 • УПИ VІІІ-отоплителна централа – юг, отреден за част от ПИ с ИД 536.77, разгледан с протокол №8, т.18/06.03.2019г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район  „Южен“-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: Вторник: от  10,15  до  12,00 часа и Четвъртък: от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. специалист: /п/

/ М.Ставрева /

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

4004, Пловдив, ул. „Македония“ 73А, тел. 276-110; факс 67-41-30 E-mail: kmet_south@abv.bg

 

Изх. № 19Ю-ОП-253/ 11.04.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.118

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/попадащ в кв.18-нов по „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“

с устройствени зони район „Южен“,

бивш кв.8 по ЮИЗ ІІІ част гр.Пловдив/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за част от кв.18  по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.8 по плана на ЮИЗ-ІІІ част, гр. Пловдив, като:

 • от УПИ V-производство и складове се образува нов УПИ с привеждане към проектен идентификатор с промяна на предназначението, а именно

УПИ V-536.1795 – производство, обществено-обслужващи дейности и складове;

 • променя се частично западната улична регулационна линия като същата минава по контура на съществуваща сграда с идентификатор 56784.536.933.1

разгледан  с протокол №10, т.5/20.03.2019г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73А, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. спец. „Преписки“:  М.Ставрева

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Кметът на район „Южен“ Борислав Инчев уведомява гражданите на района за възможността да се включат в Европейска процедура № BG16М1ОP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” , която стартира в момента. Целта на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици и индиректно на азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели.

Финансират се мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства: на газ; използващи електричество; на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн. Към тази група дейности са допустими и дейности по изграждане на вътрешна сградна инсталация – алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или газоразпределителна мрежа. Тук се включват вертикални и хоризонтални щрангове, радиатори и термостати към топлофикационната система, както газови уреди – котли и конвектори, с прилежащите им функционални части и сградната инсталация към газоразпределителната мрежа.

В изпълнение на Насоките за кандидатстване на Оперативната програма проектът ще се реализира в два етапа. Крайният срок за приключване физическото изпълнение на проекта е 31 декември 2023 г. Първият проектен етап е до 31.05.2021 г. Подаването на декларация за съгласие за включване в програмата е с краен срок 31 юли 2019 г. Декларацията може да получите в деловодството на район „Южен“ на адрес: ул. „Македония“№ 73 А, както и в сайта на районната администрация: http://south.plovdiv.bg/

Декларацията се попълва и подписва от собственика на жилището и се подава в деловодството на районната администрация или в PDF формат сканирана може да се изпраща и електронно на електронна поща: signal_ujen@abv.bg . Освен подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене, декларацията може да бъде подадена и в община Пловдив или на e-mail: direkcia_ecologia@plovdiv.bg.

Получените декларации ще бъдат разглеждани и преценявани за съответствие с проектните изисквания. Всеки от одобрените на този етап ще бъде информиран от общината, като с всеки един от тях ще се сключи договор. По време на реализация на дейностите всеки от одобрените крайни получатели ще бъде посетен на място с оглед потвърждаване на първоначално подадената информация и допълване при необходимост на допълнителни документи. С цел постигане на максимален резултат от проекта се дава приоритет на инвестиции в санирани сгради.

Пълна информация за процедурата: http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/l

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  “ЮЖЕН“

4004 Пловдив, ул. „Македония“ 73А; тел. 276-110; факс 67-41-30; E-mail: kmet_south@abv.bg

 

Изх. № 19Ю-ОП-165/ 25.02.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.5

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/попадащ в кв.4-нов по „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“

с устройствени зони район „Южен“,

бивш кв.7 по ЮИЗ І и ІІ част гр.Пловдив/ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.150, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме комплексен проект за инвестиционна инициатива:

 • Заповед № 19 ОА-312/18.02.2019г. за одобряване изменение на ПУП – ПРЗ на част от

кв.4-нов от „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив /бивш кв.7 по плана на ЮИЗ І и ІІ част, гр. Пловдив/, като УПИ ХХІІ-265 и ХХІІІ-265 се обединяват в нов УПИ с привеждане към нов идентификатор по КК, без промяна на отреждането, а именно  УПИ LІV-536.1785, жилищно застрояване и ново подземно застрояване.

 • Разрешение за строеж № 50/18.02.2019г.  за технически инвестиционен проект за обект:

„ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ /ново свободно застрояване с Н=18,00м и подземно застрояване/ в УПИ LІV-536.1785, жилищно застрояване, кв.4 – нов по „ПУП-ПУР СМФ зона „Юг“  /бивш кв.7 по плана на ЮИЗ І и ІІ част, гр. Пловдив/.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересуваните страни могат да обжалват проекта относно неговата законосъобразност чрез район район “Южен”- Община Пловдив пред Пловдивски административен съд.

Комплексният проект е изложен в район “Южен”, отдел “ТСУ”, етаж втори, стая № 33 на ул.”Македония” № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. спец. „Преписки“:  М.Ставрева

 

 

О Б Я В А ЗА ПАРКО-СХЕМИ

ПАРКО-СХЕМИ В РАЙОН „ЮЖЕН“

    Моля, вижте приложените файлове.

 

Съпътстващи документи

О Б Я В А

Изх. № 46-ОП-428

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.1027

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/УПИ терен без отреждане,

попадащ в кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-Юг

с устройствени зони, район  „Южен“ /

/ кв.3 по плана на ЮИЗ-ІІІ част – гр.Пловдив/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.62(2) от АПК Ви съобщаваме Заповед №18ОА1470/29.06.2018г. на Кмета на Община Пловдив за поправка на явна фактическа грешка в текстовата и графичната част на Заповед №17ОА752/04.04.2017г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФ-Юг с устройствени зони, район “Южен” /кв.3 по плана на кв.ЮИЗ-ІІІ част гр.Пловдив/ като поправката се състои в следното:

 • нанасяне вярната регулация в графичната част на ПУП-ПРЗ и РУП;
 • в текстовата част на заповедта текста „УПИ инфраструктурен коридор“ да се чете „Терен без отреждане“.

Заповед №18ОА1470/29.06.2018г. на Кмета на Община Пловдив е неразделна част от Заповед №17ОА752/04.04.2017г.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр.Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. специалист:            / П /

/ М.Ставрева /

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

З А П О В Е Д

 

№ 48 РОА 374

гр. Пловдив 26.07.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лица на адрес в гр. Пловдив – район „Южен“, по подаден писмен сигнал с вх. № 48 П 2634/23.07.2018 г., в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Екатерина Стефанова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Ива Кирова – Юрисконсулт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
 5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 6. Илия Димитров – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ         /п/

Кмет на район „Южен“

 

Съгласувал:

Севдалина Цветкова            /п/

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:

Нина Аврамова                     /п/

Началник отдел ГРАО

 

заповед комисия

Съпътстващи документи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Приемно време от 01.07.2018 г. за администрацията на район „Южен“ – община Пловдив

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

 

В контекста на изискванията на комплексното административно обслужване, с цел – удовлетворяване в по-висока степен удовлетвореността на потребителите, както и ориентиране на административното обслужване към нуждите на гражданите и организациите – спестяване на време и ресурси, повишаване на организационната ефективност,  в т.ч. подобряване качеството на административното обслужване,  считано от 01.07.2018 г. приемното време в администрацията на район „Южен“ ще бъде уеднаквено, а именно: вторник от 10:15 – 12:00 часа и четвъртък от 14:00 – 16:00 часа.

Съобщение

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул, “Македония” №73а , тел: (032) 276 110, факс: (032) 674130; E-mail:  kmet_south@abv.bg

Изх. № 47-П-3989 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпила преписка със Заповед        №18ОА1042/17.05.2018г. на Кмета на Община Пловдив за отказ да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за ПИ 56784.531.1748 по КККР на гр. Пловдив, попадащ в УПИ І-жилищно строителство, част от кв.11 по плана на кв. „Хр. Ботев“ – север, гр. Пловдив, за съобщаване по реда на чл. 136, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ и §4 от ДР на ЗУТ.

На основание чл.215  от ЗУТ в  14-дневен срок от деня на получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район “Южен”  Община Пловдив пред Административен Съд – Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район “Южен”, ет. 2, стая № 34, ул. “Македония” №73а.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

Павлина Георгиева

Ст. специалист “Преписки”:  /П/