О Б Я В А

ПАРКО-СХЕМИ В РАЙОН „ЮЖЕН“

    Моля, вижте приложените файлове.

 

Съпътстващи документи

О Б Я В А

Изх. № 46-ОП-428

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.1027

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/УПИ терен без отреждане,

попадащ в кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-Юг

с устройствени зони, район  „Южен“ /

/ кв.3 по плана на ЮИЗ-ІІІ част – гр.Пловдив/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.62(2) от АПК Ви съобщаваме Заповед №18ОА1470/29.06.2018г. на Кмета на Община Пловдив за поправка на явна фактическа грешка в текстовата и графичната част на Заповед №17ОА752/04.04.2017г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФ-Юг с устройствени зони, район “Южен” /кв.3 по плана на кв.ЮИЗ-ІІІ част гр.Пловдив/ като поправката се състои в следното:

  • нанасяне вярната регулация в графичната част на ПУП-ПРЗ и РУП;
  • в текстовата част на заповедта текста „УПИ инфраструктурен коридор“ да се чете „Терен без отреждане“.

Заповед №18ОА1470/29.06.2018г. на Кмета на Община Пловдив е неразделна част от Заповед №17ОА752/04.04.2017г.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр.Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. специалист:            / П /

/ М.Ставрева /

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

З А П О В Е Д

 

№ 48 РОА 374

гр. Пловдив 26.07.2018 г.

 

На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лица на адрес в гр. Пловдив – район „Южен“, по подаден писмен сигнал с вх. № 48 П 2634/23.07.2018 г., в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Екатерина Стефанова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Ива Кирова – Юрисконсулт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
  5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  6. Илия Димитров – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ         /п/

Кмет на район „Южен“

 

Съгласувал:

Севдалина Цветкова            /п/

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:

Нина Аврамова                     /п/

Началник отдел ГРАО

 

заповед комисия

Съпътстващи документи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Приемно време от 01.07.2018 г. за администрацията на район „Южен“ – община Пловдив

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

 

В контекста на изискванията на комплексното административно обслужване, с цел – удовлетворяване в по-висока степен удовлетвореността на потребителите, както и ориентиране на административното обслужване към нуждите на гражданите и организациите – спестяване на време и ресурси, повишаване на организационната ефективност,  в т.ч. подобряване качеството на административното обслужване,  считано от 01.07.2018 г. приемното време в администрацията на район „Южен“ ще бъде уеднаквено, а именно: вторник от 10:15 – 12:00 часа и четвъртък от 14:00 – 16:00 часа.

Съобщение

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул, “Македония” №73а , тел: (032) 276 110, факс: (032) 674130; E-mail:  kmet_south@abv.bg

Изх. № 47-П-3989 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпила преписка със Заповед        №18ОА1042/17.05.2018г. на Кмета на Община Пловдив за отказ да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за ПИ 56784.531.1748 по КККР на гр. Пловдив, попадащ в УПИ І-жилищно строителство, част от кв.11 по плана на кв. „Хр. Ботев“ – север, гр. Пловдив, за съобщаване по реда на чл. 136, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ и §4 от ДР на ЗУТ.

На основание чл.215  от ЗУТ в  14-дневен срок от деня на получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район “Южен”  Община Пловдив пред Административен Съд – Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район “Южен”, ет. 2, стая № 34, ул. “Македония” №73а.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

Павлина Георгиева

Ст. специалист “Преписки”:  /П/

 

                                ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А        тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА НИКОЛА ПЕТРОВ СИРОМАШКИ

 

 

На основание Определение № 2403/12.03.2018г. по гр. дело № 3502/2018г. по описа на ПРС – XIII гр.състав, Районен съд Пловдив е постановил да бъде извършено разгласяване чрез разлепване на подходящо място в Община Пловдив – район „Южен“ молбата на Лиляна Петрова Войникова за обявяване смъртта на нейния брат Никола Петров Сиромашки, за когото няма вест от 2012 включително, но същият не е обявен за отсъстващ по надлежния ред.

Молителката Лиляна Петрова Войникова моли да се обяви смъртта на Никола Петров Сиромашки и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Никола Петров Сиромашки е роден на 15.03.1954г. е с последно известен постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ № 17.

В молбата са посочени като предполагаеми наследници Лиляна Петрова Войникова, Атанаска Руменова Сиромашка, Петър Руменов Сиромашки и Антоанета Иванова Джорджевич.

Настоящото Извлечение от Молбата за обявяване на смъртта на Никола Петров Сиромашки е на основание чл.550, ал.2 от ГПК и следва да бъде връчено на лицата по чл. 549, ал.2 от ГПК.

 

 

Началник отдел „ГРАО“  /п/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ В „ЮЖЕН“

      Акция за събиране на  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) ще се проведе на 12.04.2018 г. в район „Южен“– сподели кметът на района Борислав Инчев

Неработещите електрически и електронни уреди гражданите могат да предават от 09.00 до 13.00 часа в мобилния пункт, разположен по продължението на ул. „Македония“ – западно от магазин „Лидъл“

В мобилния пункт жителите на района могат да оставят следните уреди: хладилници, монитори, телефонни апарати, ютии, тостери, телевизори, зарядни устройства и други.

За по-големите уреди може да направите своите заявки на тел. 032/276-131, 032/276-140 – отдел „Екология” на район „Южен”, посочвайки своето име, адрес, телефон и вида на излезлия от употреба уред. В срок до две седмици ще бъдете посетени на адрес и ненужните Ви уреди ще бъдат взети, като предварително ще бъдат уговорени часа и датата на посещението.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ КУРТЕНКОВ, С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.1, АП.3

Изх. № 47-РОА-508(29)/ 21.03.2018 г.

 

ДО

АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ КУРТЕНКОВ,

С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ.  „МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.1, АП.3

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КУРТЕНКОВ,

С Определение  № 897/23.01.2018 г., постановено от Върховен административен съд по адм.дело № 12830/2017 г., Второ отделение, Съдът отменя Определение № 2626/16.10.2017 г. на Административен съд Пловдив и спира допуснатото предварително изпълнение на Заповед № 47-РОА-508/27.09.2017 г. изд. от Кмета на Район „Южен“ – Община Пловдив за премахване на опасна сграда, която е Ваша собственост, находяща се в УПИ III- 328, кв. 11 по плана на кв. „Въстанически- север“, гр. Пловдив (ПИ с идентификатор 56784.530.189 по КК), с административен адрес: гр. Пловдив, ул.  „Христо Матов“ № 1.

Към настоящия момент  има висящо съдебно производство по административно дело №  2977/2017 г. пред Административен съд Пловдив, XXVII състав образувано от Вас против Заповед № 47-РОА-508/27.09.2017 г. изд. от Кмета на Район „Южен“ – Община Пловдив.

Сградата, която е Ваша собственост, е опасна за здравето и живота  на гражданите  и е застрашена от самосрутване. Същата се намира в  близост до СОУ „Братя Миладинови“ и покрай нея ежедневно минават граждани.

До решаване на делото Ви указваме да обезопасите сградата, с оглед на това да се предотврати бъдещ инцидент, предизвикан от самосрутване на опасната сграда, както и с цел запазване живота и здравето на гражданите, които ежедневно преминават покрай процесната сграда.

 

ИНЖ. АПОСТОЛ ШОПОВ                /п/

Заместник – кмет на Район „Южен“

Изпълняващ  функциите на кмет на Район „Южен“

със Заповед № 48РОА132/15.03.2018г.на Кмета на Район „Южен“