З А П О В Е Д № 20Ю-РОА-82 от 16.03.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 20Ю-РОА-82 от 16.03.2020 г.

На основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, чл.46, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Освобождавам частично от заплащане на месечна такса за периода от 14.03.2020 до 31.03.2020г. ползвателите на място – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – маси за открито сервиране.
2. Да не се начисляват месечни такси за периода по т.1 по всички действащи в район „Южен“ разрешителни за маси за открито сервиране.

Контрол по заповедта ще упражнявам лично.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Инвестиционно предложение за изграждане на нов сондажен кладенец с дълбочина 20 м, в поземлен имот с ИД 56784.536.1014 в землището на гр. Пловдив

Инвестиционно предложение за изграждане на нов сондажен кладенец с дълбочина 20 м, в поземлен имот с ИД 56784.536.1014 в землището на гр. Пловдив

Изтегли повече информация:

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

От 9 Януари 2020 започва приема на Заявления за Разрешения за ползване на място за продажба на мартенички

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Администрацията на район „Южен“–Община Пловдив Ви информира, че Заявления за издаване на Разрешения за ползване на място–общинска собственост чрез поставяне на преместваем обект с кампаниен характер–продажба на мартенички, ще се приемат от 09.01.2020г., стая №8 – „Стопански дейности“(за уточняване на място), след което в деловодството на район „Южен“.

ПОКАНА за информационно събитие относно подаване на фиш за проектна идея за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

ПОКАНА

за информационно събитие относно подаване на фиш за проектна идея за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Район „Южен“ на Община Пловдив има удоволствието да Ви покани на информационно събитие относно подаване на фиш за проектна идея „Проектиране, авторски надзор, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширение-пристройка, рехабилитация и благоустрояване  на дворно пространство и ограда на ДГ „Зорница“ в УПИ ІІ-531.57, Детска градина, кв. 30, по плана на квартал „Христо Ботев-север”, гр. Пловдив“ за включване в списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Информационното събитие ще се проведе на 28.11.2019г. от 15:00ч. в  заседателната зала в административната сграда на район „Южен“, Община Пловдив, находяща се на ул. „Македония“№73А.

Изтегли целият документ от ТУК

От вторник 26.11.2019г. започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК

Изплащането на възнагражденията на участниците в СИК за ИЗБОРИ 2019 ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

ще се осъществява в стая 23, етаж 2, в административната сграда на район „Южен“ всеки работен ден както следва:

 

от 10:15 до 12:00 часа;

от 13:00 до 15:00 часа;

и от 15.15 до 16.30 часа.

Протокол; ул. „Софлу“ № 30 и 32; ПХБС 18-04

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 01.10.2019 г. /първи октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 14.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-488/15.08.2019г.  на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18-04 с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:  ул. „Софлу“ № 30 и 32

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж. Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 28.08.2019г. до 09.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 3 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4328/21.08.2019 г. от Теодор Танчев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Теодор Танчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4328/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4431/27.08.2019 г. от Георги  Рашков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Рашков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4431/27.08.2019 г.  /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4605/04.09.2019 г. от Кирил Танчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Кирил Танчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4605/04.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-488/15.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Теодор Танчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4328/21.08.2019 г. /   за място № 3;.
 3. Георги Рашков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4431/27.08.2019 г. /        за място № 4;

 

 1. II. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив да не издава Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на Кирил Любенов Танчев

/Заявление с вх. № 19Ю-П-4605/04.09.2019 г. за място № 15, тъй като за жилището, което е собственост на заявителя има подадено предходно подадено Заявление с вх. № 19Ю-П-4328/21.08.2019 г. от Теодор Любенов Танчев – съсобственик на същото жилище. Съгласно  чл. 8а, ал.2 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив  за едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект в определената зона.

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПХБС -18-03; ул. „Петрова нива“ № 29

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 16.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-486/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18-03 с обхват на зоната ул. „Петрова нива“ № 29;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили  4 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4450/28.08.2019 г. от Зарко Гарабедян;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Зарко Гарабедян /            Заявление с вх. № 19Ю-П-4450/28.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4230/19.08.2019 г. от Иван Керезиев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Иван Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4230/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4229/19.08.2019г. от Васил Керезиев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Васил Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4229/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4242/19.08.2019г. от  Петър Петров;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Петър Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-486/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Зарко Гарабедян / Заявление с вх. № 19Ю-П-4450/28.08.2019 г.                  за място № 16;.
 3. Иван Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4230/19.08.2019 г. /                  за място № 17;
 4. Васил Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4229/19.08.2019г. /         за място № 18;
 5. Петър Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019г. /             за място № 23;

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПХБС -18-03; ул. „Чорлу“ № 35 и ул. „Георги Кондолов“ № 15, 17 и 19;

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

 ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 15.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-487/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18-03 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Чорлу“ № 35 и

ул. „Георги Кондолов“ № 15, 17 и 19;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 13 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4223/19.08.2019 г. от Адриан Кононец;

–       Заявление с вх. № 19Ю-П-4590/03.09.2019 г. от  Светлозар Василев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Адриан Кононец / Заявление с вх. № 19Ю-П-4223/19.08.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона.  Не е собственик, лизингополучател, заемател или наемател на леко МПС.

Светлозар  Василев  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4590/03.09.2019 г. / –        отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4407/26.08.2019 г. от Костадин Фотев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Костадин Фотев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4407/26.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4378/22.08.2019г. от Йонка Бъчварова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Йонка Бъчварова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4378/22.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4382/22.08.2019г. от Росина Радионова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Росина Радионова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4382/22.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4379/22.08.2019г. от   Светозар Бъчваров;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Светозар Бъчваров/ Заявление с вх. № 19Ю-П-4379/22.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г. от Димитър Марин;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4345/21.08.2019 г. от Стоян Узунов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Марин / Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Стоян Узунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4345/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 6 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Димитър Марин / Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г.  /  –    19 точки;

Стоян Узунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4345/21.08.2019 г. /      –     12 точки;

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4274/20.08.2019г. от Красимир Янковски;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Красимир Янковски /Заявление с вх. № 19Ю-П-4274/20.08.2019г./    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4273/20.08.2019 г. от Марияна Янковска;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Марияна Янковска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4273/20.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4392/23.08.2019 г. от Дафинка Даскалова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Дафинка Даскалова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4392/23.08.2019 г. /  –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4355/21.08.2019 г. от Георги Душев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Душев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4355/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4357/22.08.2019 г.от Мария Лазарова;

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4356/21.08.2019 г. от Красимир Душев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Мария Лазарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4357/22.08.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Красимир Душев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4603/04.09.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на МПС. Не е собственик, ползвател или наемател жилище в определената зона.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-487/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Светлозар Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4590/03.09.2019 г. /               за място № 1;.
 3. Костадин Фотев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4407/26.08.2019 г.  /                за място № 2;
 4. Йонка Бъчварова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4378/22.08.2019г. /         за място № 3;
 5. Росина Радионова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4383/22.08.2019г. /                 за място № 4;
 6. Светозар Бъчваров/ Заявление с вх. № 19Ю-П-4379/22.08.2019г. /             за място № 5;
 7. Димитър Марин / Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г. /                   за място № 6;
 8. Красимир Янковски /Заявление с вх. № 19Ю-П-4274/20.08.2019г./               за място № 10;
 9. Марияна Янковска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4273/20.08.2019 г. /               за място № 11;
 10. Дафинка Даскалова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4392/23.08.2019 г. /           за място № 12;
 11. Георги Душев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4355/21.08.2019 г. /    за място № 13;
 12. Мария Лазарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4357/22.08.2019 г./         за място № 14;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /

Протокол ПЖКЮ-04-02; ул. „Асен Христофоров“ № 12, 14, 16 и 22;

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 09.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-489/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПЖКЮ-04-02 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Асен Христофоров“ № 12, 14, 16 и 22;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019 г. до 05.09.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 36 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4235/19.08.2019г. от Георги Гидишки;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Гидишки / Заявление с вх. № 19Ю-П-4235/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4287/20.08.2019 г. от Ташко Димитров;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Ташко Димитров /Заявление с вх. № 19Ю-П-4287/20.08.2019 г.  /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4250/19.08.2019г. от Стоян Татаров;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Татаров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4250/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/20.08.2019г. от Веселин Младенов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Веселин Младенов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/20.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4259/19.08.2019г. от Лиляна Киркорян;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Лиляна Киркорян / Заявление с вх. № 19Ю-П-4259/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 7 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4236/19.08.2019 г. от Румен Тишев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Румен Тишев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4236/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4174/15.08.2019г. от Димитър Ганев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Ганев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4174/15.08.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4178/15.08.2019 г. от Райна Паничерска;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Райна Паничерска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4178/15.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4179/30.08.2019 г. от Минчо Василев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Минчо Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4179/30.08.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4612/04.09.2019 г. от Ирена Илчевска;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ирена Илчевска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4612/04.09.2019 г.  /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4188/16.08.2019 г. от Димитър Костадинов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Костадинов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4188/16.08.2019 г./    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4306/20.08.2019 г. от Елена Панайотова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Елена Панайотова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4306/20.08.2019 г.  /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4352/21.08.2019 г. от Стойко Марчев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стойко Марчев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4352/21.08.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4381/22.08.2019 г. от Илиана Тодорова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Илиана Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4381/22.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4292/20.08.2019 г. от  Димитър Стоянов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. от Йорданка Кръстева;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Стоянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4292/20.08.2019 г.  / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона.  Не е собственик, лизингополучател, заемател или наемател на леко МПС.

Йорданка Кръстева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. / –        отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 1 За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4251/19.08.2019 г.  от Стефан Иванов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стефан Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4251/19.08.2019 г. / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4191/16.08.2019г. от Ангел Милиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ангел Милиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4191/16.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4181/15.08.2019 г. от Иван Костов;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Костов  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4181/15.08.2019 г. /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4201/16.08.2019г. от Георги Ангелов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4201/16.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 2 За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4374/22.08.2019 г. от Иван Димитров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Димитров   / Заявление с вх. № 19Ю-П-4374/22.08.2019 г. /   отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4198/16.08.2019 г. от София Кидикова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

София Кидикова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4198/16.08.2019 г./  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 26 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4397/23.08.2019 г. от Иван Георгиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4397/23.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 27 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4311/20.08.2019 г. от Никола Дачев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Никола Дачев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4311/20.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 

 1. За място № 28 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4243/19.08.2019г. от Цецка Първанова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Цецка Първанова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4243/19.08.2019г. /   отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 29 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4199/16.08.2019г. от Румен Минев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Румен Минев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4199/16.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 30 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4215/16.08.2019г. от Петко Михайлов;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Петко  Михайлов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4215/16.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 31 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4189/16.08.2019г. от Елена Ганева;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Елена Ганева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4189/16.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 32 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4187/15.08.2019г. от Мария Тодорова;

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4603/04.09.2019 г. от Димитър Захариев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Мария Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Димитър Захариев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4603/04.09.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на МПС. Не е собственик, ползвател или наемател жилище в определената зона.

 

 1. За място № 33 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4627/05.09.2019 г. от Ангел Фортев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ангел Фортев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4627/05.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 34 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4177/15.08.2019 г. от Мария Цветкова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Мария Цветкова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4177/15.08.2019 г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 41 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4455/04.09.2019 г. от Николай Джински;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Николай Джински / Заявление с вх. № 19Ю-П-4455/04.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 42 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4618/04.09.2019 г. от Йордан Андреев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Йордан Андреев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4618/04.09.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 43 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4293/20.08.2019 г. от Михаил Папазов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Михаил Папазов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4293/20.08.2019 г.  /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 44 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4220/19.08.2019 г.от Христо Танаков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Танаков /Заявление с вх. № 19Ю-П-4220/19.08.2019 г./     отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-489/15.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Георги Гидишки / Заявление с вх. № 19Ю-П-4235/19.08.2019г. /             за място № 2;.
 3. Ташко Димитров /Заявление с вх. № 19Ю-П-4287/20.08.2019 г. /                     за място № 3;
 4. Стоян Татаров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4250/19.08.2019г. /          за място № 4;
 5. Веселин Младенов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/20.08.2019г. /         за място № 5;
 6. Лиляна Киркорян / Заявление с вх. № 19Ю-П-4259/19.08.2019г. /                за място № 6;
 7. Румен Тишев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4236/19.08.2019 г. /                за място № 7;
 8. Димитър Ганев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4174/15.08.2019г./                         за място № 8;
 9. Райна Паничерска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4178/15.08.2019 г. /          за място № 9;
 10. Минчо Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4179/30.08.2019 г. /                   за място № 10;
 11. Ирена Илчевска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4612/04.09.2019 г. /                   за място № 11;
 12. Димитър Костадинов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4188/16.08.2019 г./        за място № 12;
 13. Елена Панайотова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4306/20.08.2019 г. /                за място № 14;
 14. Стойко Марчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4352/21.08.2019 г./                     за място № 15;
 15. Илиана Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4381/22.08.2019 г. /                за място № 16;
 16. Йорданка Кръстева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. /     за място № 17;
 17. Стефан Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4251/19.08.2019 г. /        за място № 18;
 18. Ангел Милиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4191/16.08.2019г. /                 за място № 19;
 19. Иван Костов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4181/15.08.2019 г. /                     за място № 20;
 20. Георги Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4201/16.08.2019г. /                        за място № 21;
 21. Иван Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4374/22.08.2019 г. /                       за място № 22;
 22. София Кидикова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4198/16.08.2019 г./                        за място № 23;
 23. Иван Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4397/23.08.2019 г. /     за място № 26;
 24. Никола Дачев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4311/20.08.2019 г. /         за място № 27;
 25. Цецка Първанова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4243/19.08.2019г. /            за място № 28;.
 26. Румен Минев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4199/16.08.2019г. /                   за място № 29;
 27. Петко Михайлов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4215/16.08.2019г. /          за място № 30;
 28. Елена Ганева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4189/16.08.2019г. /                    за място № 31;
 29. Мария Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4187/15.08.2019г./     за място № 32;
 30. Ангел Фортев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4627/05.09.2019 г. /      за място № 33;
 31. Мария Цветкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4177/15.08.2019 г. /                 за място № 34;
 32. Николай Джински / Заявление с вх. № 19Ю-П-4455/04.09.2019 г. /      за място № 41;
 33. Йордан Андреев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4618/04.09.2019 г. /        за място № 42;
 34. Михаил Папазов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4293/20.08.2019 г. /                       за място № 43;
 35. Христо Танаков /Заявление с вх. № 19Ю-П-4220/19.08.2019 г./                 за място № 44;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /