„Изпълнение на СМР и СРР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР и СРР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив” Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки по улична мрежа и прилежаща техническа инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 12/06/2020г., 12:36 ч.
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20200636
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: „Изпълнение на СМР и СРР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в две обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР и СРР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив”

Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки по улична мрежа и прилежаща техническа инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив”

Описание:    Обособена позиция № 1: Извършване на СМР и СРР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 год., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

   Обособена позиция № 2: Извършване на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация и техническа инфраструктура на територията на Район „Южен” – Община Пловдив от бетонови и естествени елементи /плочи, павета, унипавета, пътни ивици/ на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи и павета, фугиране, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици и павета, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 г., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

При изграждането на нови тротоари от различни по размер и вид бетонови елементи, определеният за целта участък се трасира от геодезистите на Изпълнителя в ситуационно отношение, проверява се за наличието на подземни комуникации, които могат да бъдат засегнати от изпълнението на работите по изграждането на тротоара, и се дават нивата на съществуващия терен, за да се определи дълбочината на изкопа. След изкопаване на излишните земни почви, земното легло се подравнява и уплътнява, полага се основа от подходящ материал, указан в проекта или посочен от Възложителя, след което площта на тротоара се оформя с бетонови бордюри, укрепени с бетон с клас на якост не по-ниска от В 15. Преди изпълнението на настилката на тротоара се правят лабораторни проби с натискова плоча и се издават протоколи за уплътнение на готовата основа.

Номер на преписка в АОП: 01418-2020-0002
Линк към преписката в АОП: ЛИНК
Прогнозна стойност: 990 000,00 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 13/7/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 14/7/20 10:00 am
Лице за контакт: Елена Абрашева- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276142

Решение

Протокол 2

СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Протокол 1

Разяснения до всички заинтересовани лица

ДЕКЛ ОБР 7

ДЕКЛ ОБР 8

ДЕКЛ ОБР 9

ДЕКЛ ОБР 10

ДЕКЛ ОБР 11

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЕЕДОП

еедоп

ОБР 1 ОПИС

Обр 3 – ОП 1 -Tехническо-предложение – АСФАЛТ

Обр 4 – ОП 2 -Техническо-предложение -ТРОТОАРИ И ПАВАЖ –

Обр 5 – ОП 1 – Ценово-предложение – АСФАЛТ –

Обр 6 – ОП 2 -Ценово-предложение -ТРОТОАРИ И ПАВАЖ

ОП 1 МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕ АСФАЛТ –

ОП 2 МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕ ТРОТОАРИ И ПАВАЖ

Приложение 1 -ОП 1 – Технически спецификации АСФАЛТ –

Приложение 2 – ОП 2 -Технически спецификации ТРОТОАРИ И ПАВАЖ

Приложение 3- ОП 1 – Проект – договор

Приложение 4 – ОП 2 -Проект – договор

ЧЕЛЕН ЛИСТ

Съпътстващи документи

„Изграждане на комбинирана детска площадка на територията на Район „Южен“ в УПИ I – комплексно, обществено застрояване и училище, кв. 2 – нов по плана на кв. „Въстанически“- север, гр. Пловдив, разположена между: ул. „3-ти март“ и Магазин „Молдавия“

Дата и час на публикуване: 11/06/2020г., 11:01ч.
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20200635
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Изграждане на комбинирана детска площадка на територията на Район „Южен“ в УПИ I – комплексно, обществено застрояване и училище, кв. 2 – нов по плана на кв. „Въстанически“- север, гр. Пловдив, разположена между: ул. „3-ти март“ и  Магазин „Молдавия““
Описание: Предвижда се изграждане на нова комбинирана детска площада за игра – площадка за игра на деца от 3 до 12 г. (I – ви етап) и от 0 до 3 г. (II – ри етап).

При изграждане на площадката, определеният за целта участък се трасира от геодезисти в ситуационно отношение, проверява се за наличието на подземни комуникации, които могат да бъдат засегнати от изпълнението на работите по изграждането на площадката и се дават нивата на съществуващия терен, за да се определи дълбочината на изкопа. След изкопаване на излишните земни почви, земното легло се подравнява и уплътнява, полага се основата от подходящ инертен материал, след което площта на детската площадка се оформя с бетонови бордюри, укрепени с бетон с клас на якост не по-ниска от В 25. Преди изпълнението на настилката на площадката се правят лабораторни проби с натискова плоча и се издават протоколи за уплътнение на готовата основа.

Всички стари съществуващи детски съоръжения се демонтират и се извозват до указаните от възложителя места.

Съществуващата настилка на детската площадка се демонтира, прави се  механичен изкоп за детската площадка и ръчен изкоп за основите на бордюрите и тротарните алеи. Теренът се почиства, като строителните отпадъци се извозват до посочените от възложителя места. След това теренът се подравнява и уплътнява.

За изграждане на настилката на детската площадка се предвиждат следните дейности:

– полагане на трошен камък за основа, вкл. уплътняване;

– направа на шлайфана бетонова настилка от бетон Клас В 25 с деб. 15 см, армирана с  мрежа ф 8 15/15 см, полиетиленово фолио, кофраж, вкл. минерална посипка;

– прорязване на деформационни фуги в бетонова настилка;

– доставка и полагане на слой пясък за основа, вкл. уплътняване;

– направа на настилка от вибропресовани елементи 20/16,5/8 см или аналогични;

В зоната на сервитута на детските съоръжения се предвижда направа на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи 400/400/30 мм (500/500/30 мм), която осигурява комфорт и значително омекотява ударите при падане на дете и намалява вероятността от травми. Настилката не се влияе от метеорологичните условия/дъжд, сняг, слънце и др/.

Ударопоглъщащата настилка следва да бъде синтетична, с дебелина 4 см., изпълнена на местата, на които са монтирани съоръженията за игра, с необходимата площ на падане.

Ударопоглъщащата настилка трябва да отговаря на норма по БДС EN 1177 и/или еквивалент.

Повърхността на настилката трябва да се изпълни гладка, без неравности и препятствия, с плавни преходи.

По външния периметър на детската площадка се полагат нови бордюри 15/25 см., а по периметъра на ударопоглъщащата настилка се полагат градински бордюри 8/16.

Също така изпълнението включва и обновяване на прилежащите тротоарни алеи – демонтаж на старата настилка, подравняване и почистване на терена и полагане на нова настилка и полагане на градински бордюри 8/16 по външния край на тротоарните алеи.  За изграждане на настилката на прилежащите тротоарни алеи към детската площадка се предвиждат следните дейности:

– полагане на трошен камък за основа, вкл. уплътняване;

– доставка и полагане на слой пясък за основа, вкл. уплътняване;

– направа на тротоарна настилка от вибропресовани елементи 30/30/6 см или аналогични;

За обезопасяване на детската площадка се предвижда монтаж на ограда от дървени елементи с височина  100 см. (по вид и модел, одобрени от Възложителя, съобразно представен проект), с положена едноцветна боя и 3 /три/ броя врати с цвят контрастен на цвета на оградата.

На детската площадка се предвижда монтаж на 25 /двадесет и пет/ броя пейки (по вид и модел с облегалка, одобрени от Възложителя, съобразно представен проект) и 9 /девет/ броя кошчета за смет (по вид и модел, одобрени от Възложителя, съобразно представен проект).

На детската площадка се предвижда монтаж на 11 /единадесет/ броя комбинирани детски съоръжения, 2 /два/ броя занимателни панела и 2 /два/ броя детски беседки.

На детската площадка се предвижда монтаж на информационна табела –  1 брой.

Информационната табела трябва да съдържа задължително следната информация:

– собственика на площадката;

– данни за контакт със собственика;

– възрастовата група на децата, за които са предназначени съоръженията;

– забрана за разхождане на домашни любимци, с изключение на кучета-водачи;

– забрана/ограничаване движението с велосипеди, мотопеди и др. в зависимост от         възрастовата група;

– забрана за ползване от деца под 3 г. без придружител (важи за площадки за деца до 3 г.);

– забрана за навлизане на коли;

– телефон за спешни повиквания – 112;

– потенциално опасни дървесни видове, които се намират на територията на площадката;

– забрана за тютюнопушене.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат, са посочени в Количествено- стойностната сметка Образец № 4.1  от настоящата документация.

Номер на преписка в АОП: 9099465
Линк към преписката в АОП: ЛИНК
Прогнозна стойност: 118 333.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/6/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/6/20 10:00 am
Лице за контакт: Елена Абрашева- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276142

Договор детска площадка

Протокол детска площадка

ДЕКЛ ОБР 5

ДЕКЛ ОБР 6

ДЕКЛ ОБР 7

ДЕКЛ ОБР 8

ДЕКЛ ОБР 9

Документация детска площадка

КСС Образец 4.1

ОБР 1 ОПИС

Обява

Проект – договор детска площадка

ПРОЕКТ КОМБИНИРАНА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА МОЛДАВИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА_МОЛДАВИЯ

Техническо-предложение-Образец-3

Ценово-предложение-Образец-4

ESPD

ЕЕДОП

ESPD_files

 

Съпътстващи документи

Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ VI- жилищно строителство, кв.103 по плана на кв. „Христо Ботев“- юг, гр. Пловдив. /ПИ с идентификатор 56784.531.101 по КК и КР на гр. Пловдив/, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ № 36-52

 

Дата и час на публикуване: 10/06/2020г., 10:20ч.
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20200634
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ VI- жилищно строителство, кв.103 по плана на кв. „Христо Ботев“- юг, гр. Пловдив. /ПИ с идентификатор 56784.531.101 по КК и КР на гр. Пловдив/, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ № 36-52
Описание: Извършване на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на места за местодомуване на МПС с прилежащи пространства на територията на Район „Южен“, като вид технологични работи, включва изпълнение на изкопни работи, демонтаж на съществуващи настилки, възстановяване на основните пластове от конструкцията под настилките с каменни фракции, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, ремонт, възстановяване и полагане на асфалтобетонни смеси по прилежащи подходи и улици, обработка на контактни фуги при различни видове настилки с асфалтова смес, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. като изброяването не е изчерпателно, в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 г., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

При благоустрояването и обособяването на нови пространства от различни по размер и вид бетонови елементи или монолитно излята бетонова настилка, определеният за целта участък се трасира от геодезисти в ситуационно отношение, проверява се за наличието на подземни комуникации, които могат да бъдат засегнати от изпълнението на работите по изграждането на новата зона за паркиране, и се дават нивата на съществуващия терен, за да се определи дълбочината на изкопа. След изкопаване на излишните земни почви, земното легло се подравнява и уплътнява, полага се основата от подходящ инертен материал, след което площта на паркинга се оформя с бетонови бордюри, укрепени с бетон с клас на якост не по-ниска от В 25. Преди изпълнението на настилката на паркинга се правят лабораторни проби с натискова плоча и се издават протоколи за уплътнение на готовата основа.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат, са посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от настоящата документация.

Номер на преписка в АОП: 9099386
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 250 000,00лв.
Краен срок за подаване на оферти: 24/6/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/6/20 10:00 am
Лице за контакт: Елена Абрашева- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276142

Договор паркинг

Протокол паркинг

2020_03_26_РС ПАРКИНГ_АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ №36-52

2020_03_26_СХЕМА ПАРКИНГ_АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ №36-52_ЧАСТ1

2020_03_26_СХЕМА ПАРКИНГ_АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ №36-52_ЧАСТ2

ДЕКЛ ОБР 5

ДЕКЛ ОБР 6

ДЕКЛ ОБР 7

ДЕКЛ ОБР 8

ДЕКЛ ОБР 9

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПАРКИНГ

ОБР 1 ОПИС

ОБР 3 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБР 4 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБР 4.1 КСС

Обява

Проект- договор паркинг

ТЕХНИЧЕСКИ-СПЕЦИФИКАЦИИ И ДЕТАЙЛИ

ЧЕЛЕН ЛИСТ

ЕЕДОП

Съпътстващи документи

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

         ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22, АЛ. 1, Т. 8 ЗОП, ВР. РЕШЕНИЕ №605/23.07.2020 г. ПО ПРЕПИСКА № КЗК – 391/2020 г. НА КЗК

 

Дата и час на публикуване: 01.06.2020 12:46

Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Спряна (Образувано производство № КЗК/391/2020 по Жалба № ВХР-1041-19.06.2020 г., с искане за спиране на производството)
Наименование: Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на  район „Южен“- Община Пловдив
Описание: Изпълняват се периодични доставки на мляко и млечни продукти, определени по вид, спецификации и прогнозни количества в техническата спецификация по конкретната обществена поръчка, по заявка на Възложителя или крайния получател, до адреса на складовите помещения на крайните получатели, определени в проекта на Договор за възлагане на обществена поръчка. Естеството и количествата на доставяните продукти са както следва:

1. Краве кисело мляко, произведено в България или други страни от ЕС от сурово краве мляко, с 3.6% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, в съответствие с БДС 12:2010 или екв., доставяно в пластмасови кофички по 0,400кг. – 25434 бр.;

2. прясно краве мляко, Произведено в България или други страни от ЕС от сурово краве мляко, с 3% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, пастьоризирано, доставки на опаковки от 1л – 33730 литра;

3. Прясно краве мляко, произведено в България или други страни от ЕС от сурово краве мляко, с 3,2% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, пастьоризирано, доставки на опаковки от 1л – 200 литра;

4. Сирене, Бяло, саламурено, узряло, 100% краве мляко. Доставка на вакуумирани разфасовки над 1 кг , произведено в съответствие с БДС 15:2010 или екв. – 180 кг.;

5. Кашкавал, 100% краве мляко, узрял, доставка на вакуумирани разфасовки над 1 кг., произведен в съответствие с БДС 14:2010 или екв. – 100 кг.;

6. Кашкавал, 100% краве мляко, узрял, доставка на вакуумирани разфасовки до 1 кг., произведен в съответствие с БДС 14:2010 или екв. – 80 кг.;

7. Кашкавал, 100% краве мляко, узрял, доставка на вакуумирани разфасовки до 1 кг., произведен в съответствие с БДС 14:2010 или екв. Максимално съдържание на сол 2% – 1600 кг.;

8. Сирене, Бяло, саламурено, узряло, 100% краве мляко. Доставка на вакуумирани разфасовки до 1 кг , произведено в съответствие с БДС 15:2010 или екв. – 3020 кг.;

9. Масло, Произведено от 100% сурово краве мляко, доставка на разфасовки от 0,125кг. до 0,500кг, без добавени растителни мазнини, в съответствие с европейските регламенти – 1800 кг.;

10. Извара, Произведена от 100% краве мляко, доставка на разфасовки от 0,500кг. до 1 кг., без сол, без добавени растителни мазнини, произведено в съответствие с европейските регламенти – 200 кг

Номер на преписка в АОП: 01418-2020-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 164374,43лв.
Краен срок за подаване на оферти: 26/6/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/6/20 10:00 am
Лице за контакт: Елена Абрашева- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276142

 

Решение Но.2 за прекратяване на ОП и Обявление за възлагане на ОП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обявление и решение за изменение и допълнителна информация

ESPD1

Декларация за конфиденциалност по чл 102 ЗОП

Документация ОП Мляко и млечни

ЕЕДОП

Обявление за поръчка

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Решение за откриване

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ МЛЯКО МЛЕЧНИ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ценово предложение – ОБРАЗЕЦ 2

Информация при производство по обжалване

 

Съпътстващи документи