Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. април 2017 г.

Успешно продължава изпълнението на Проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Средствата от предходния междинен технически доклад ни бяха верифицирани на 100 %.

Подготвя се следващия междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

Обявено е свободно работно място за Социален асистент по Проект „Аз живея независим живот“. Изискванията за заемане на длъжността са обявени в Бюро по труда – Пловдив, на информационното табло на районната администрация и на сайта ни.

Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта, а именно:

♦ Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите групи;

♦ Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални услуги;

♦ Осигурена качествена грижа в домашна среда;

♦ Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво;

♦ Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на медико-социални грижи и психологическа подкрепа в семейна среда;

♦ Включване в реалния пазар на труда на лица, вследствие осигуряване на грижа в семейството или близки хора;

♦ Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа;

♦ Създаване банка от лични асистенти – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на посочените услуги по проекта.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/.

Екип по Проект № BG05M9OP001-2.002-0209-C001: Ръководител – Павел Милушев – тел. 032/276160; координатор – Росица Теменугова – 032/276102; Юрист – Севдалина Цветкова – 032/276116; Счетоводител – Мирослав Дойчев – 032/276103; Технически сътрудник – Христина Зисова – 032/276143; Весела Ванева и Маргарита Александрова – Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – 032/398069.

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „Една посока – много възможности“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. март 2017 г.

Продължава успешното изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ в район Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ето и някои от основните дейностите по проекта:

Организация и управление на проекта;

Обучение и супервизия на персонала за предоставяне на услугите;

Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители;

Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ социални услуги;

Предоставяне на услуги за лична помощ;

Предоставяне на услуги за социално включване;

Предоставяне на медико-социални услуги и психологическа подкрепа;

Дейности по информиране и публичност.

Изпълняват се и дейности по Междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта.

За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ . Раздават се и диплянки с информация за проекта.

Екип по Проект № BG05M9OP001-2.002-0209-C001: Ръководител – Павел Милушев – тел. 032/276160; координатор – Росица Теменугова – 032/276102; Юрист – Севдалина Цветкова – 032/276116; Счетоводител – Мирослав Дойчев – 032/276103; Технически сътрудник – Христина Зисова – 032/276143; Весела Ванева и Маргарита Александрова – Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – 032/398069.

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „Една посока – много възможности“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. януари и февруари 2017 г.

Успешно продължава и през новата 2017 г. изпълнението на Проект „Аз живея независим живот“ в район Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

От 13.01.2017 г. има малка промяна в екипа по проекта, а именно: Ръководител на екипа по проекта е г-н Павел Милушев – зам.-кмет на район „Южен“. Г-н Милушев е ресорен заместник-кмет по „Екология, здравеопазване, образование и социални дейности“.

Започна и подготовката на следващия Междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

На 08.02.2017 г. е обявено свободно работно място за Социален асистент по Проект „Аз живея независим живот“. Изисквания за образование – Минимум основно образование; Период за подаване на документи – от 08. 02 – до 01.11.2017 г.; Възнаграждение (ставка/час/месечно) – до 3.56 лева на час в зависимост от реално отработените часове; За позицията: Социален асистент, работното време ще бъде НЕПЪЛНО; Придобит опит в Социалните дейности ще се счита за предимство. Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление по образец – подава се в деловодството на район „Южен“ – може да бъде изтеглен от сайта на район „Южен“ – община Пловдив, от секция/банер „Независим живот“. 2. • документ за самоличност (за справка); 3. • автобиография; 4. • документи за придобитата образователна степен; 5. • пенсионно разпореждане; 6. • копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти и по ОПРЧР 2007 – досега. Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство ще се представят след като кандидатът бъде одобрен за позицията. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ . 08.02.2017 г. Екип по Проект № BG05M9OP001-2.002-0209-C001.

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „Една посока – много възможности“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. ноември и декември 2016 г.

Продължава успешното изпълнение на дейностите по проекта, съгласно условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента. Списъкът с кандидат-потребители се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора – работа на асистентите с потребителите, срещи на Екипа и медицинските работници с потребители и асистенти, провеждане на Супервизии, провеждат се срещи и заседания на екипа.

През м. ноември е подготвен и изпратен чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България) и вторият междинен технически доклад по Проекта, чрез който очакваме да бъдат верифицирани направените разходи от м. юни 2016 г. до м. септември 2016 г. Предвид необходимостта е подготвено и изпратено в Общински съвет – Пловдив Предложение за отпускане на безлихвен заем за нуждите на Проекта.

Получени са няколко благодарствени писма и похвали от потребители за работата на екипа по проекта. Удовлетвореността на потребителите ни дава ясен знак, че поставените цели на Проекта са достигнати, както и ни стимулират към успешното му реализиране и финализиране.

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „Една посока – много възможности“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Информация по проект „Аз живея независим живот“ за месец октомври 2016 г.

 

Дейностите по проекта, продължават да се изпълняват съгласно условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента. Списъкът с кандидат-потребители се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора. И през настоящия период продължава успешното работа на асистентите с потребителите, осъществяват се срещи на Екипа и медицинските работници с потребители и асистенти, провеждат се Супервизии и заседания на екипа.
През м. октомври 2016 започна и подготовката на втория Междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Информация по проект „Аз живея независим живот“ за месец август 2016 г.

И през настоящия период продължава успешното изпълнение на дейностите по проекта, съгласно условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента. Списъкът с кандидат-потребители се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора –работа на асистентите с потребителите, срещи на Екипа и медицинските работници с потребители и асистенти, провеждане на Супервизии, провеждат се срещи и заседания на екипа.

През м. август е подготвен и изпратен чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България) първият междинен технически доклад по Проекта.

На 24.08.2016 г. част от екипа по проекта уважиха 103-годишния юбилей на дядо Борис Джамбазов – потребител на услугата и връчиха Поздравителен адрес от името на Борислав Инчев – Кмет на район „Южен“. Събитието бе отразено и в няколко е-медии.

 

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

Информация по проект „Аз живея независим живот“ за месец юли 2016 г.

Проектът е в процес на изпълнение на текущите дейности – работа на асистентите с потребителите, срещи на Екипа и медицинските работници с потребители и асистенти, провеждане на Супервизии.

Приемат се и документи за кандидат-потребители, тъй като срокът по Проекта е постоянен. По подадените нови заявления са направени съответно и социални оценки на кандидатите. Списъкът с кандидат-потребители се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора.

Във връзка с конкурса за свободна позиция за социален асистент е проведено интервю с кандидатите и е избран един от тях, който ще бъде назначен през месец август 2016 г.

Дейностите по изпълнението и управлението на проекта се осъществяват съгласно условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента. Налично е и се използва по предназначение доставеното оборудване. Социалната услуга се предоставя според заложеното в договора.

Редовно се предоставят и информационно-рекламни материали за популяризиране на Проекта съгласно изискванията за публичност и информираност.

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

Конкурс за длъжността „Социален асистент“ – 1 бр. при следните изисквания:

– Образователна степен – минимум основно образование

– Специални умения – добро психическо и физическо здраве; емоционална устойчивост; дисциплинираност; коректност; комуникативност; умение за работа в екип; отговорност.

Заявление/бланка/за личен_социален асистент – изтегли от тук:

Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на район „Южен“, ул.“Македония“ № 73A – от 08:30 часа до 17:00 часа от 06.07.2016 г. до 13.07.2016 г. включително.

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

Съпътстващи документи

Информация по проект „Аз живея независим живот“ за месец май 2016 г.

 

На 18.05.2016 г. бе осъществена първата проверка на място от УО по изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ в район Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Повече за резултатите от проверката- изтегли от тук:

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

 

Съпътстващи документи

Актуализиран списък на екипа за изпълнение на проекта към 01.04.2016 г.

 

С цел по-добра комуникация и обмен на информация, предоставяме в таблицата по-долу координати за връзка с екипа за изпълнение на дейностите от страна на район „Южен“ – община Пловдив.

Таблица- изтегли от тук:

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

Съпътстващи документи