Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. август 2017 г.

Екипът по проект „Аз живея независим живот“ осъществява регулярно и изчерпателно наблюдение на документацията по проекта, по напредъка по изпълнение на проекта, спазването на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и постигането на планираните резултати,

Към момента продължава успешното изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

С писмо от Министерство на труда и социалната политика № 47-НЖ-76/09.08.2017 г. /Техен № 9117-6/25.07.2017 г./ във връзка с изпълнение на ангажиментите за устойчивост и с оглед предстоящото приключване на проектните дейности ни информират, че ще бъдат осигурени допълнителни средства. За общините те ще бъдат  предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане. В тази връзка ще ни бъде изпратено указателно писмо,  за да се предприемат съответни дейности и мерки за безпроблемно изпълнение и приключване на проекта.

 

 

От Екипа по проекта

 

 

 

 

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. юли 2017 г.

В район „Южен“ продължава успешното изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Екипът по проект „Аз живея независим живот“ осъществява качествено и ефективно дейностите си, които като цяло са насочени към подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст, включително и здравни услуги, с цел преодоляване на социалното изключване и бедността.

Списъкът с потребители и асистенти се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора.

Към настоящия момент по проекта има сключени над 150 договора с потребители, /при първоначално заложен брой – 100/, а кандидат-потребителите са над 270. Всички те са посетени в домовете им, където е направена и социална анкета. Въз основа на нея и приложените към заявлението им медицински изследвания е направена социална оценка на всеки.

Ежемесечно се провежда супервизия, на която асистенти и медицински персонал споделят опита си и възникнали проблеми в работата си. На супервизиите могат да присъстват всички лица включени по проекта.

Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

От Екипа по проекта

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. юни 2017 г.

           През м. юни 2017 г. бе изготвен поредният Междинен технически доклад, който се изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България) – изцяло в е-вид.

              И през настоящия период продължава успешно работата на асистентите с потребителите, осъществяват се срещи на Екипа и медицинските работници с потребители и асистенти, провеждат се супервизии и заседания на екипа. Ежемесечно се осъществява и мониторинг по изпълнение на дейностите съгласно плана за действие и изискванията на проекта.

                   Списъкът с потребители се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора.

                   Екипът по проект „Аз живея независим живот“ осъществява качествено и ефективно дейностите си, които, като цяло, са насочени към подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст, включително и здравни услуги, с цел преодоляване на социалното изключване и бедността.

                    Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта.

 

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТА

Една посока – много възможности

 

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. май 2017 г.

    Продължава изпълнението на дейностите по Проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Подготвя се и следващия междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

Обявено е свободно работно място за Социален асистент по Проект „Аз живея независим живот“. Изискванията за заемане на длъжността са обявени в Бюро по труда – Пловдив, на информационното табло на районната администрация и на сайта ни.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

 

От Екипа по проекта

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. април 2017 г.

Успешно продължава изпълнението на Проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Средствата от предходния междинен технически доклад ни бяха верифицирани на 100 %.

Подготвя се следващия междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

Обявено е свободно работно място за Социален асистент по Проект „Аз живея независим живот“. Изискванията за заемане на длъжността са обявени в Бюро по труда – Пловдив, на информационното табло на районната администрация и на сайта ни.

Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта, а именно:

♦ Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите групи;

♦ Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални услуги;

♦ Осигурена качествена грижа в домашна среда;

♦ Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво;

♦ Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на медико-социални грижи и психологическа подкрепа в семейна среда;

♦ Включване в реалния пазар на труда на лица, вследствие осигуряване на грижа в семейството или близки хора;

♦ Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа;

♦ Създаване банка от лични асистенти – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на посочените услуги по проекта.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/.

Екип по Проект № BG05M9OP001-2.002-0209-C001: Ръководител – Павел Милушев – тел. 032/276160; координатор – Росица Теменугова – 032/276102; Юрист – Севдалина Цветкова – 032/276116; Счетоводител – Мирослав Дойчев – 032/276103; Технически сътрудник – Христина Зисова – 032/276143; Весела Ванева и Маргарита Александрова – Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – 032/398069.

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „Една посока – много възможности“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. март 2017 г.

Продължава успешното изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ в район Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ето и някои от основните дейностите по проекта:

Организация и управление на проекта;

Обучение и супервизия на персонала за предоставяне на услугите;

Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители;

Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ социални услуги;

Предоставяне на услуги за лична помощ;

Предоставяне на услуги за социално включване;

Предоставяне на медико-социални услуги и психологическа подкрепа;

Дейности по информиране и публичност.

Изпълняват се и дейности по Междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта.

За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ . Раздават се и диплянки с информация за проекта.

Екип по Проект № BG05M9OP001-2.002-0209-C001: Ръководител – Павел Милушев – тел. 032/276160; координатор – Росица Теменугова – 032/276102; Юрист – Севдалина Цветкова – 032/276116; Счетоводител – Мирослав Дойчев – 032/276103; Технически сътрудник – Христина Зисова – 032/276143; Весела Ванева и Маргарита Александрова – Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – 032/398069.

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „Една посока – много възможности“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. януари и февруари 2017 г.

Успешно продължава и през новата 2017 г. изпълнението на Проект „Аз живея независим живот“ в район Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

От 13.01.2017 г. има малка промяна в екипа по проекта, а именно: Ръководител на екипа по проекта е г-н Павел Милушев – зам.-кмет на район „Южен“. Г-н Милушев е ресорен заместник-кмет по „Екология, здравеопазване, образование и социални дейности“.

Започна и подготовката на следващия Междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

На 08.02.2017 г. е обявено свободно работно място за Социален асистент по Проект „Аз живея независим живот“. Изисквания за образование – Минимум основно образование; Период за подаване на документи – от 08. 02 – до 01.11.2017 г.; Възнаграждение (ставка/час/месечно) – до 3.56 лева на час в зависимост от реално отработените часове; За позицията: Социален асистент, работното време ще бъде НЕПЪЛНО; Придобит опит в Социалните дейности ще се счита за предимство. Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление по образец – подава се в деловодството на район „Южен“ – може да бъде изтеглен от сайта на район „Южен“ – община Пловдив, от секция/банер „Независим живот“. 2. • документ за самоличност (за справка); 3. • автобиография; 4. • документи за придобитата образователна степен; 5. • пенсионно разпореждане; 6. • копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти и по ОПРЧР 2007 – досега. Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство ще се представят след като кандидатът бъде одобрен за позицията. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ . 08.02.2017 г. Екип по Проект № BG05M9OP001-2.002-0209-C001.

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „Една посока – много възможности“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. ноември и декември 2016 г.

Продължава успешното изпълнение на дейностите по проекта, съгласно условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента. Списъкът с кандидат-потребители се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора – работа на асистентите с потребителите, срещи на Екипа и медицинските работници с потребители и асистенти, провеждане на Супервизии, провеждат се срещи и заседания на екипа.

През м. ноември е подготвен и изпратен чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България) и вторият междинен технически доклад по Проекта, чрез който очакваме да бъдат верифицирани направените разходи от м. юни 2016 г. до м. септември 2016 г. Предвид необходимостта е подготвено и изпратено в Общински съвет – Пловдив Предложение за отпускане на безлихвен заем за нуждите на Проекта.

Получени са няколко благодарствени писма и похвали от потребители за работата на екипа по проекта. Удовлетвореността на потребителите ни дава ясен знак, че поставените цели на Проекта са достигнати, както и ни стимулират към успешното му реализиране и финализиране.

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „Една посока – много възможности“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Информация по проект „Аз живея независим живот“ за месец октомври 2016 г.

 

Дейностите по проекта, продължават да се изпълняват съгласно условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента. Списъкът с кандидат-потребители се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора. И през настоящия период продължава успешното работа на асистентите с потребителите, осъществяват се срещи на Екипа и медицинските работници с потребители и асистенти, провеждат се Супервизии и заседания на екипа.
През м. октомври 2016 започна и подготовката на втория Междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Информация по проект „Аз живея независим живот“ за месец август 2016 г.

И през настоящия период продължава успешното изпълнение на дейностите по проекта, съгласно условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента. Списъкът с кандидат-потребители се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора –работа на асистентите с потребителите, срещи на Екипа и медицинските работници с потребители и асистенти, провеждане на Супервизии, провеждат се срещи и заседания на екипа.

През м. август е подготвен и изпратен чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България) първият междинен технически доклад по Проекта.

На 24.08.2016 г. част от екипа по проекта уважиха 103-годишния юбилей на дядо Борис Джамбазов – потребител на услугата и връчиха Поздравителен адрес от името на Борислав Инчев – Кмет на район „Южен“. Събитието бе отразено и в няколко е-медии.

 

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ № BG05M9OP001-2.002-0209-C001 РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ