ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0209-С001

„АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

18.12.2017 г. от 15.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – община Пловдив,

ул. „Македония“ 73 А, ет. 2

 

Срок на предоставяне на услугите: 21 месеца

Начало на проекта: 01.01.2016 г.

Начало на услугите: 01.04.2016г.

Приключване: 30.11.2017г., КОЙТО СРОК БЕ УДЪЛЖЕН ДО 31.12.2017 Г.

Обща стойност: 499 926,40 лв., от които – 424 938,44 лв. европейско финансиране, 74 988,96 лв. национално съфинансиране.

Специфичните цели СА ПОСТИГНАТИ:

 • Създаден и оборудван бе Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, намиращ се на ул. „Райко Жинзифов“ 10 . Работата в Центъра стартира през м. март 2016 г.
 • От заложените до 120 потребителя, за периода на проекта бяха включени 157 потребителя /лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване/ от район„Южен“. В т.ч. 66 потребителя със социални асистенти и 91 потребителя с лични асистенти, от които 27 са деца и 4 възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване
 • По заложената цел – осигуряване на трудова заетост на 43 лица, общо по проекта са назначени над 90 лица – 12 социални асистенти и 81 лични асистенти, мед. сестра, психолог и рехабилитатор.
 • Предоставено е обучение и супервизия на 96 лица, при заложени 40, предоставящи социални и здравни услуги на потребителите на услуги. Същите са преминали въвеждащо и надграждащо обучение, което ги прави професионалисти, специализирани в предоставянето на здравно-социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора.
 • По отношение на добрата обществена осведоменост и активна информационна кампания, ежемесечно се предоставяше информация по проекта на сайта на район „Южен“ и на информационното табло. Перманентно се раздаваха се диплянки и се правеха консултации, с цел ангажиране на целевите групи и социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и гарантиране на правата им;
 • Разработена бе Методика на предоставяне на услугата – Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Южен“;
 • Извършваше се периодичен мониторинг и оценка на качеството на предоставяните услуги;
 • Чрез осигуряването на лични и социални асистенти бе гарантирано и равноправното положение на хората с увреждания и самотно живеещи хора, което спомогна за повишаване качеството им на живот в семейна среда;
 • Посредством личните посещения на мед. сестра, психолог и рехабилитатор бе постигнато и преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и самотно живеещи хора, чрез подкрепа на тяхната самостоятелност и независимост;
 • От всички гореизброени дейности бе постигната и следващата цел, а именно: Зачитане на личното пространство и достойнство, съобразяване с индивидуалните потребности на потребителите.

 

           ПЛАНЪТ ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА Е ИЗПЪЛНЕН НА 100 %.

 

            ЗА УСПЕШНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА, ЕКИПЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ РАЙОН „ЮЖЕН“ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ВСЕОТДАЙНОСТ И КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ:

 1. Екип на Центъра за почасово представяне на услугите:
 •   – Весела Ванева – Социален работник;
 • Маргарита Александрова – Сътрудник социална работа.
 1. Персонал на центъра:

           – Детелина Петкова – Медицинска сестра;

           – Стилиана  Ганова – Психолог;

           – Захари Георгиев – Рехабилитатор; 

           – Всички лични и социални асистенти.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРЕЗ 2018 Г., НА 12.12.2017 Г. СА ИЗПРАТЕНИ УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИ И АСИСТЕНТИ /СОЦИАЛНИ И ЛИЧНИ/ .

СЪЩО ТАКА СА ПОДГОТВЕНИ БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ СЛЕД 01.01.2018 Г., ОТ ПОТРЕБИТЕЛ И ОТ ЛИЧЕН/СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ, ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ.

Бланките са качени и на сайта на район „Южен“.

Документите се подават лично в деловодството на районната администрация ,

ул. “Македония” №73 А,  в рамките на работното време.

Допуска се документите да се подават и от упълномощено лице с еднократно пълномощно, прикрепено към заявлението.

 

          РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА:

 • Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите групи;
 • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални услуги;
 • Осигурена качествена грижа в домашна среда;
 • Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво;
 • Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на медико-социални грижи и психологическа подкрепа в семейна среда;
 • Включване в реалния пазар на труда на лица, вследствие осигуряване на грижа в семейството или близки хора;
 • Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа;
 • Създаване банка от лични асистенти – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на посочените услуги по проекта.

Екип по Проекта:

Ръководител от м. януари до декември 2016 г. – Апостол Шопов,

Ръководител от м. януари до декември 2017 г. – Павел Милушев;

Координатор – Росица Теменугова;

Юрист – Севдалина Цветкова;

Счетоводител – Мирослав Дойчев;

Технически сътрудник – Христина Зисова.

Информация по проекта ще продължи да се предоставя на информационното табло  и на уебсайта на район «Южен»:   www.south.plovdiv.bg

 

П О К А Н А

П О К А Н А

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

           Имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на заключителната пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0209-С001 „Аз живея независим живот” на район „Южен”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, която ще се проведе на 18.12.2017 г. (понеделник) от 15.00 часа в заседателната зала в административната сграда  на район „Южен”,  ул. „Македония” No 73A.

Целта на пресконференцията е да запознае обществеността на район „Южен”- община Пловдив с резултатите от изпълнението на дейностите по проекта.

С уважение, /п/

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ

Кмет на район „Южен“

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. декември 2017 г.

              Във връзка с продължаване дейностите и през 2018 г., на 12.12.2017 г. са изпратени Уведомления до потребители и асистенти, /лични и социални/, със следния текст:

Като участници в проект „Аз живея независим живот“ в качеството Ви на ПОТРЕБИТЕЛ/АСИСТЕНТ, Ви уведомяваме, че:

Във връзка с удължаване срока на социалните услуги е необходимо да подадете заявление по образец, в срок до 20.12.2017 г. за ползване на услугите, считано от 01.01.2018 г. на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А, /ет. 1 – деловодство/.

Образците на заявленията (за потребител и за асистент) са на разположение в деловодството. Уведомлението и бланки на заявленията са поставени на информационното табло, както и са публикувани и в сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

Съгласно Постановление № 137 от 5 юли 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ са увеличени утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“, бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“, с 15 700 000 лв.

Средствата ще се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане въз основа на подписано двустранно споразумение за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на потребителите, за които е извършена социална оценка по правилата на операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., и след приключване на финансирането по програмата.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

Заповядайте на заключителната пресконференция по Проекта, която ще се проведе на 18.12.2017 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – община Пловдив, ул. „Македония“ 73 А.  

От Екипа по проекта

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. ноември 2017 г.

Удължен е с един месец крайният срок на Проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

След дадените ни указания от Управляващия орган (УО) и предприети мерки по правилно и прецизно изчисляване на средствата по проекта, основните  дейности ще продължат до 31.12.2017 г.

С цел продължаване дейностите и през 2018 г., от дирекция „Социална политика“ в община Пловдив ще се организира работна среща на тема: „Предизвикателствата пред общините в предоставяне на почасови грижи за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора“, в която ще вземат участие представители на местни власти в страната, национални структури и представители на районните администрации в гр. Пловдив. В тази връзка ще се обсъдят и съгласуват възможностите и ще се предприемат съответни действия.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

Предстои провеждане на заключителна среща по Проекта.

От Екипа по проекта

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. октомври 2017 г.

Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз е към края на срока си, но продължава успешното му изпълнение.

На 12.10.2017 г. бе подготвен поредният Междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

След дадените ни указания от Управляващия орган (УО), следва да бъдат предприети мерки по правилно и прецизно изчисляване на средствата по проекта с цел – да се потърси възможност за продължаване на част от проектните дейности с един месец от първоначално посочения срок, т.е. – до края на 2017 г.  В тази връзка ще се обсъдят и съгласуват възможностите и ще се предприемат съответни действия.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

От Екипа по проекта

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. септември 2017 г.

Продължава успешното изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

След срещата на 11.09.2017 г. в община Пловдив със зам.-кмет по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ – г-н Георги Титюков, членове на екипите по проекта от шестте районни администрации и представители на дирекция „Социална политика“ към община Пловдив, е изразено предложение: от 2018 г. към всеки район да бъде разкрита по една бройка за сътрудник или координатор за изпълнение на дейностите, за които с ПМС 137/05.07.2017 г. са одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики / бюджетни програми по бюджета на МТСП за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“. За общините тези средства през 2018 г.  ще бъдат  предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане. Предложението следва да бъде процедирано на по-високо ниво: Кмет на община Пловдив и Общински съвет–Пловдив. За взетото решение очакваме да бъдем уведомени. В тази връзка ще бъдат изпратени и указания,  за да се предприемат съответни действия.

Въпреки че Проектът е към своя край, всички дейности се изпълняват в съответствие с изискванията, както и са насочени към постигане заложените цели и резултати по проекта.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/.

От Екипа по проекта

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. август 2017 г.

Екипът по проект „Аз живея независим живот“ осъществява регулярно и изчерпателно наблюдение на документацията по проекта, по напредъка по изпълнение на проекта, спазването на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и постигането на планираните резултати,

Към момента продължава успешното изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

С писмо от Министерство на труда и социалната политика № 47-НЖ-76/09.08.2017 г. /Техен № 9117-6/25.07.2017 г./ във връзка с изпълнение на ангажиментите за устойчивост и с оглед предстоящото приключване на проектните дейности ни информират, че ще бъдат осигурени допълнителни средства. За общините те ще бъдат  предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане. В тази връзка ще ни бъде изпратено указателно писмо,  за да се предприемат съответни дейности и мерки за безпроблемно изпълнение и приключване на проекта.

 

 

От Екипа по проекта

 

 

 

 

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. юли 2017 г.

В район „Южен“ продължава успешното изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Екипът по проект „Аз живея независим живот“ осъществява качествено и ефективно дейностите си, които като цяло са насочени към подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст, включително и здравни услуги, с цел преодоляване на социалното изключване и бедността.

Списъкът с потребители и асистенти се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора.

Към настоящия момент по проекта има сключени над 150 договора с потребители, /при първоначално заложен брой – 100/, а кандидат-потребителите са над 270. Всички те са посетени в домовете им, където е направена и социална анкета. Въз основа на нея и приложените към заявлението им медицински изследвания е направена социална оценка на всеки.

Ежемесечно се провежда супервизия, на която асистенти и медицински персонал споделят опита си и възникнали проблеми в работата си. На супервизиите могат да присъстват всички лица включени по проекта.

Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

От Екипа по проекта

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. юни 2017 г.

           През м. юни 2017 г. бе изготвен поредният Междинен технически доклад, който се изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България) – изцяло в е-вид.

              И през настоящия период продължава успешно работата на асистентите с потребителите, осъществяват се срещи на Екипа и медицинските работници с потребители и асистенти, провеждат се супервизии и заседания на екипа. Ежемесечно се осъществява и мониторинг по изпълнение на дейностите съгласно плана за действие и изискванията на проекта.

                   Списъкът с потребители се допълва и обновява, предвид изискванията и условията по Договора.

                   Екипът по проект „Аз живея независим живот“ осъществява качествено и ефективно дейностите си, които, като цяло, са насочени към подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст, включително и здравни услуги, с цел преодоляване на социалното изключване и бедността.

                    Всички дейности са насочени към постигане заложените цели и очакваните резултати по проекта.

 

ОТ ЕКИПА ПО ПРОЕКТА

Една посока – много възможности

 

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. май 2017 г.

    Продължава изпълнението на дейностите по Проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Подготвя се и следващия междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

Обявено е свободно работно място за Социален асистент по Проект „Аз живея независим живот“. Изискванията за заемане на длъжността са обявени в Бюро по труда – Пловдив, на информационното табло на районната администрация и на сайта ни.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

 

От Екипа по проекта