Декларация за информирано съгласие

Декларация за информирано съгласие

ДЕКЛАРАЦИЯТА МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ ТУК

 

            Екипът за управление на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2” в община Пловдив Ви уведомява за следното:

 1. Настоящата декларация цели да гарантира спазването иа Вашите права и защита на Вашите лични данни.
 2. Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора е безплатно за Вас и Вашето семейство.
 3. Патронажната грижа се осъществява от специалист по „Здравни грижи“ и специалист по социални дейности. Честотата на неговите посещения ще се определи набаза извършена оценка на Вашето здравословно състояние и на потребносттие от подкрепа. Точният брой посещения, всяко от които с продължителност не повече от два часа дневно ще Ви бъде съобщен при първото посещение и при необходимост може да бъде променян.
 4. Вие трябва да предоставите на екипа за предоставяне на услугата данни за контакт с Вашия личен лекар и с Вашите близки.
 5. Информираме Ви, че всеки системен отказ от дейност (до три пъти), причинена вреда или проява на агресия или дискриминация срещу специалиста по .,Здравни грижи“ или сътрудник социални дейности е основание за изключването Ви от услугата.
 6. С подписа си Вие приемате условията за предоставяне на патроиажии грижи запериода на проекта в община Пловдив.

Информацията, която предоставяте, ще се счита за строго конфиденциална.

 

Долуподписаният/ата …………………………………………………………………

(име, презиме и фамилия на декларатора)

Изразявам съгласието си да участвам в проект  „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“  и след като се запознах с условията, посочени по-горе ги приемам.

 

Предоставям следната информация:

 

Личният ми лекар е: ………………………………………………………………………

Телефонен номер за връзка: …………………………………………….

Лечебно заведение, в което работи личният лекар: …………………………………….

 

 1. Близки за контакт:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(посочват се имената на близките и телефонен номер за връзка)

 

дата: ………………..                                                           подпис: ………………………

 

В случай на необходимост може да се свържете с екипа за управление на проекта на следния телефонен номер: 032 656 886 и 032 623 714

Съпътстващи документи

УВЕДОМЛЕНИЕ – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

УВЕДОМЛЕНИЕ – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

От 01.01.2020 г. ще започне изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.040-0017 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 19 месеца със срок на изпълнение : 01.07.2019 – 01.02.2021г.

Настоящият проект кореспондира с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и е насочен към създаването на интегрирана здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ на територията на град Пловдив, предназначена за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с тежки хронични заболявания и трайни увреждания. Услугата е подходяща за лица след болничен престой, които се нуждаят от медицински манипулации в домашни условия. Комбинираната мобилна услуга „Патронажна грижа“ ще предостави на потребителите възможност да се възползват от медико-социално обслужване, според индивидуалните им потребности. За целта, в рамките на проекта, ще се назначат 53 специалисти (медицински сестри, рехабилитатори, психолози, сътрудници „Социални дейности“ и екип за управление на услугата), които ще обслужват до 561 лица от целевите групи не повече от 2 часа на ден.

Интегрираната мобилна здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ ще бъде предоставяна за срок от 12 месеца, считано от 01.01.2020 г., като в рамките на проекта, същата ще бъде безплатна за потребителите.

Целеви групи:

 • пълнолетни лица с различни по тежест увреждания посочени в ЕР на ТЕЛК, които пречат на самостоятелния им начин на живот и се нуждаят от наблюдение на физиологични показатели, извършване на медицински манипулации, назначени от лекар в домашна среда;
 • лица над 18г. без ЕР от ТЕЛК в т.ч. самотно живеещи лица над 65г. с постоянен или настоящ адрес на територията на община Пловдив, които не могат да се справят сами в ежедневието си и се нуждаят от медицинско наблюдение, рехабилитация и психологическа подкрепа с цел превенция за постъпване в институция, както и такива, след болничен престой, с различни хронични заболявания, изискващи контрол на физиологичните показатели, медицински манипулации, психологическа помощ,рехабилитация и подкрепа в извършване на ежедневни дейности.

 

Във връзка с горното и с цел удобство на лицата с увреждания, всички граждани, които се ползват от почасовите услуги при по реда на ПМС №344/2018г., продължено с ПМС №180/2019г. и други, които се интересуват за подаване на заявления за включване в проекта, формулярите могат да се получат от Деловодство  на район “Южен”. След окомплектоване от страна на лицето, отговарящо за изпълнението на ПМС № 180/2019г., същите ще бъдат служебно заведени в община Пловдив.

 

В случай на необходимост от повече информация при попълване на заявлението   може да се свържете с г-жа Маргарита Александрова на следния телефонен номер: 0885 533 475. 

             

           

 

Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив

„Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“

Проект: BG05M9OP001-2.040-0017-C01
„Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Настоящият проект кореспондира с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и е насочен към създаването на интегрирана здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ на територията на град Пловдив, предназначена за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с тежки хронични заболявания и трайни увреждания. Комбинираната мобилна услуга „Патронажна грижа“ ще предостави на потребителите възможност да се възползват от медико-социално обслужване в домашна среда, според индивидуалните си потребности. За целта, в рамките на проекта, ще се назначат 53 специалисти (лекари, медицински персонал, психолози, сътрудници „Социални дейности“, екип за управление на услугата), които ще обгрижват 561 лица от целевата група до 2 часа на ден. Ще бъде създаден и специализиран офис за служителите на услугата, който ще осигури на ползвателите постоянна и директна връзка с мобилните екипи, обслужващи потребителите, като, по този начин, ще се улесни достъпа им до услугите и своевременното им предоставяне. Предвижда се, интегрираната мобилна здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ да бъде предоставяна за срок от 12 месеца, като, в рамките на проекта, същата ще бъде безплатна за потребителите.
Целеви групи:
• пълнолетни лица с различни по тежест увреждания посочени в ЕР на ТЕЛК, които пречат на самостоятелния им начин на живот и се нуждаят от наблюдение на физиологични показатели, извършване на медицински манипулации, назначени от лекар в домашна среда
• лица без ЕР от ТЕЛК над 65 г. , в т.ч. самотно живеещи лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пловдив, които не могат да се справят сами в ежедневието си и се нуждаят от медицинско наблюдение, рехабилитация и психологическа подкрепа с цел превенция за постъпване в институция, както и такива лица с различни хронични заболявания, изискващи контрол на физиологичните показатели, медицински манипулации, психологическа помощ ,рехабилитация и подкрепа в извършване на ежедневни дейности .
Образци на заявленията можете да получите в Деловодството на район „Южен“.

При възникнали въпроси можете да се обърнете към г-жа Александрова, телефон за контакт:   0885 533475

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0209-С001

„АЗ ЖИВЕЯ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

18.12.2017 г. от 15.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – община Пловдив,

ул. „Македония“ 73 А, ет. 2

 

Срок на предоставяне на услугите: 21 месеца

Начало на проекта: 01.01.2016 г.

Начало на услугите: 01.04.2016г.

Приключване: 30.11.2017г., КОЙТО СРОК БЕ УДЪЛЖЕН ДО 31.12.2017 Г.

Обща стойност: 499 926,40 лв., от които – 424 938,44 лв. европейско финансиране, 74 988,96 лв. национално съфинансиране.

Специфичните цели СА ПОСТИГНАТИ:

 • Създаден и оборудван бе Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, намиращ се на ул. „Райко Жинзифов“ 10 . Работата в Центъра стартира през м. март 2016 г.
 • От заложените до 120 потребителя, за периода на проекта бяха включени 157 потребителя /лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване/ от район„Южен“. В т.ч. 66 потребителя със социални асистенти и 91 потребителя с лични асистенти, от които 27 са деца и 4 възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване
 • По заложената цел – осигуряване на трудова заетост на 43 лица, общо по проекта са назначени над 90 лица – 12 социални асистенти и 81 лични асистенти, мед. сестра, психолог и рехабилитатор.
 • Предоставено е обучение и супервизия на 96 лица, при заложени 40, предоставящи социални и здравни услуги на потребителите на услуги. Същите са преминали въвеждащо и надграждащо обучение, което ги прави професионалисти, специализирани в предоставянето на здравно-социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора.
 • По отношение на добрата обществена осведоменост и активна информационна кампания, ежемесечно се предоставяше информация по проекта на сайта на район „Южен“ и на информационното табло. Перманентно се раздаваха се диплянки и се правеха консултации, с цел ангажиране на целевите групи и социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и гарантиране на правата им;
 • Разработена бе Методика на предоставяне на услугата – Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Южен“;
 • Извършваше се периодичен мониторинг и оценка на качеството на предоставяните услуги;
 • Чрез осигуряването на лични и социални асистенти бе гарантирано и равноправното положение на хората с увреждания и самотно живеещи хора, което спомогна за повишаване качеството им на живот в семейна среда;
 • Посредством личните посещения на мед. сестра, психолог и рехабилитатор бе постигнато и преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и самотно живеещи хора, чрез подкрепа на тяхната самостоятелност и независимост;
 • От всички гореизброени дейности бе постигната и следващата цел, а именно: Зачитане на личното пространство и достойнство, съобразяване с индивидуалните потребности на потребителите.

 

           ПЛАНЪТ ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА Е ИЗПЪЛНЕН НА 100 %.

 

            ЗА УСПЕШНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА, ЕКИПЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ РАЙОН „ЮЖЕН“ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ВСЕОТДАЙНОСТ И КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ:

 1. Екип на Центъра за почасово представяне на услугите:
 •   – Весела Ванева – Социален работник;
 • Маргарита Александрова – Сътрудник социална работа.
 1. Персонал на центъра:

           – Детелина Петкова – Медицинска сестра;

           – Стилиана  Ганова – Психолог;

           – Захари Георгиев – Рехабилитатор; 

           – Всички лични и социални асистенти.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРЕЗ 2018 Г., НА 12.12.2017 Г. СА ИЗПРАТЕНИ УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИ И АСИСТЕНТИ /СОЦИАЛНИ И ЛИЧНИ/ .

СЪЩО ТАКА СА ПОДГОТВЕНИ БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ СЛЕД 01.01.2018 Г., ОТ ПОТРЕБИТЕЛ И ОТ ЛИЧЕН/СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ, ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ.

Бланките са качени и на сайта на район „Южен“.

Документите се подават лично в деловодството на районната администрация ,

ул. “Македония” №73 А,  в рамките на работното време.

Допуска се документите да се подават и от упълномощено лице с еднократно пълномощно, прикрепено към заявлението.

 

          РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА:

 • Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите групи;
 • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални услуги;
 • Осигурена качествена грижа в домашна среда;
 • Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво;
 • Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на медико-социални грижи и психологическа подкрепа в семейна среда;
 • Включване в реалния пазар на труда на лица, вследствие осигуряване на грижа в семейството или близки хора;
 • Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа;
 • Създаване банка от лични асистенти – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на посочените услуги по проекта.

Екип по Проекта:

Ръководител от м. януари до декември 2016 г. – Апостол Шопов,

Ръководител от м. януари до декември 2017 г. – Павел Милушев;

Координатор – Росица Теменугова;

Юрист – Севдалина Цветкова;

Счетоводител – Мирослав Дойчев;

Технически сътрудник – Христина Зисова.

Информация по проекта ще продължи да се предоставя на информационното табло  и на уебсайта на район «Южен»:   www.south.plovdiv.bg

 

П О К А Н А

П О К А Н А

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

           Имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на заключителната пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0209-С001 „Аз живея независим живот” на район „Южен”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, която ще се проведе на 18.12.2017 г. (понеделник) от 15.00 часа в заседателната зала в административната сграда  на район „Южен”,  ул. „Македония” No 73A.

Целта на пресконференцията е да запознае обществеността на район „Южен”- община Пловдив с резултатите от изпълнението на дейностите по проекта.

С уважение, /п/

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ

Кмет на район „Южен“

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. декември 2017 г.

              Във връзка с продължаване дейностите и през 2018 г., на 12.12.2017 г. са изпратени Уведомления до потребители и асистенти, /лични и социални/, със следния текст:

Като участници в проект „Аз живея независим живот“ в качеството Ви на ПОТРЕБИТЕЛ/АСИСТЕНТ, Ви уведомяваме, че:

Във връзка с удължаване срока на социалните услуги е необходимо да подадете заявление по образец, в срок до 20.12.2017 г. за ползване на услугите, считано от 01.01.2018 г. на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А, /ет. 1 – деловодство/.

Образците на заявленията (за потребител и за асистент) са на разположение в деловодството. Уведомлението и бланки на заявленията са поставени на информационното табло, както и са публикувани и в сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

Съгласно Постановление № 137 от 5 юли 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ са увеличени утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“, бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“, с 15 700 000 лв.

Средствата ще се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане въз основа на подписано двустранно споразумение за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на потребителите, за които е извършена социална оценка по правилата на операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., и след приключване на финансирането по програмата.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

Заповядайте на заключителната пресконференция по Проекта, която ще се проведе на 18.12.2017 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – община Пловдив, ул. „Македония“ 73 А.  

От Екипа по проекта

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. ноември 2017 г.

Удължен е с един месец крайният срок на Проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

След дадените ни указания от Управляващия орган (УО) и предприети мерки по правилно и прецизно изчисляване на средствата по проекта, основните  дейности ще продължат до 31.12.2017 г.

С цел продължаване дейностите и през 2018 г., от дирекция „Социална политика“ в община Пловдив ще се организира работна среща на тема: „Предизвикателствата пред общините в предоставяне на почасови грижи за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора“, в която ще вземат участие представители на местни власти в страната, национални структури и представители на районните администрации в гр. Пловдив. В тази връзка ще се обсъдят и съгласуват възможностите и ще се предприемат съответни действия.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

Предстои провеждане на заключителна среща по Проекта.

От Екипа по проекта

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. октомври 2017 г.

Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз е към края на срока си, но продължава успешното му изпълнение.

На 12.10.2017 г. бе подготвен поредният Междинен технически доклад, който се изготвя и изпраща чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

След дадените ни указания от Управляващия орган (УО), следва да бъдат предприети мерки по правилно и прецизно изчисляване на средствата по проекта с цел – да се потърси възможност за продължаване на част от проектните дейности с един месец от първоначално посочения срок, т.е. – до края на 2017 г.  В тази връзка ще се обсъдят и съгласуват възможностите и ще се предприемат съответни действия.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

От Екипа по проекта

Информация по проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ за м. септември 2017 г.

Продължава успешното изпълнение на Проект „Аз живея независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

След срещата на 11.09.2017 г. в община Пловдив със зам.-кмет по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ – г-н Георги Титюков, членове на екипите по проекта от шестте районни администрации и представители на дирекция „Социална политика“ към община Пловдив, е изразено предложение: от 2018 г. към всеки район да бъде разкрита по една бройка за сътрудник или координатор за изпълнение на дейностите, за които с ПМС 137/05.07.2017 г. са одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики / бюджетни програми по бюджета на МТСП за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“. За общините тези средства през 2018 г.  ще бъдат  предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане. Предложението следва да бъде процедирано на по-високо ниво: Кмет на община Пловдив и Общински съвет–Пловдив. За взетото решение очакваме да бъдем уведомени. В тази връзка ще бъдат изпратени и указания,  за да се предприемат съответни действия.

Въпреки че Проектът е към своя край, всички дейности се изпълняват в съответствие с изискванията, както и са насочени към постигане заложените цели и резултати по проекта.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/.

От Екипа по проекта