СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

Въз основа на Протокол № 1 от 26.09.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-394 от 08.09.2017 г. на Кмета на район “Южен”, реши:

Не допуска до събеседване следния кандидат:

Албена Вълчева Златанова – не притежава специалност за изпълнение на конкурсната длъжност, съгласно изискванията за заемане на длъжността, определени в Заповед № 47-РОА-394 от 08.09.2014 г. на Кмета на район “Южен”.

 

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:

Председател на конкурсната комисия

Съгласно Протокол № 4 от 12.09.2016 г. на комисията назначена със Заповед № 46-РОА-581 от 27.07.2016 г. на Кмета на район „Южен“ за допускане и провеждане на конкурса кандидата се получи следния:

ОКОНЧАТЕЛEН РЕЗУЛТАТ

за длъжността – Началник отдел „Териториално и селищно устройство“

Първо място – инж. Константин Георгиевич Георгинов с 1230 точки.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ да назначи инж. Константин Георгиевич Георгинов на длъжността Началник на отдел „Териториално и селищно устройство“, в район „Южен“.
За информация: тел. 032 276 107 – Ст. експерт „Човешки ресурси“

Въз основа на Протокол № 2 от 07.09.2016 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 46-РОА-581 от 27.07.2016 г. на Кмета на район „Южен“ реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

за длъжността – Началник отдел „Териториално и селищно устройство“

инж. Константин Георгиевич Георгинов – 130 точки.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да се явят на тест на 12.09.2016 г. от 10:30 часа в сградата на район „Южен“, ул.“Македония“ № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).

Недопуска до конкурс следните кандидати:

инж. Койна Неделева Кривошиева-Василева, която не се яви за решаване на теста.
За информация: тел. 032 276 107 – Ст. експерт „Човешки ресурси“

Съгласно Протокол № 4 от 19.08.2016 г. на комисията назначена със Заповед № 46-РОА-553 от 07.07.2016 г. на Кмета на район „Южен“ за допускане и провеждане на конкурса кандидата получи следния резултат:

На основание чл. 34, ал. 1 от НПКДСл. комисията класира кандидатите:

за длъжността Главен архитект в отдел Териториално и селищно устройство,

Първо място – арх. Димитър Пламенов Бахчеванов с 1585 точки.

Второ място – арх. Красимира Константинова Жекова с 1540 точки.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ да назначи арх. Димитър Пламенов Бахчеванов на длъжността Главен архитект в отдел „Териториално и селищно устройство“, в район „Южен“.

Таблица с резултатите изтегли от тук

Съпътстващи документи

Въз основа на Протокол № 2 от 16.08.2016 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 46-РОА-553 от 07.07.2016 г. на Кмета на район „Южен“ реши:

Допуска до интервю следните кандидати:

за длъжността Главен архитект в отдел Териториално и селищно устройство,

1. арх. Красимира Константинова Жекова – 140 (сто и четиридесет) точки;

3. арх. Димитър Пламенов Бахчеванов – 130 (сто и тридесет) точки.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да се явят на интервю на 19.08.2016 г. от 10,30 часа в сградата на район „Южен“, ул.“Македония“ № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).
За информация: тел. 032 276 107 – Гл. експерт „Човешки ресурси“

Въз основа на Протокол № 1 от 15.08.2016 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 46-РОА-581 от 27.07.2016 г. на Кмета на район „Южен“ реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

за длъжността – Началник на отдел „Териториално и селищно устройство“

1. инж. Койна Неделева Кривошиева-Василева

2. инж. Константин Георгиевич Георгинов.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да се явят на тест на 07.09.2016 г. от 10,30 часа в сградата на район „Южен“, ул.“Македония“ № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).
За информация: тел. 032 276 107 – Ст. експерт „Човешки ресурси“

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител и Заповед № 46-РОА-581 от 27.07.2016 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността Началник на отдел „Териториално и селищно устройство“,

при следните изисквания: изтегли файла

Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на район „Южен“, ул.“Македония“ № 73а – от 08,30 часа до 17,00 часа от публикуване на обявата за конкурса до 08.08.2016 г. включително.
За информация: тел. 032/276107 – Тони Христова, Гл. експерт „Човешки ресурси“ и 032/276130 – Рена Караколева, Гл. специалист „Човешки ресурси“.

Съпътстващи документи

Въз основа на Протокол № 1 от 22.07.2016 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 46-РОА-553 от 07.07.2016 г. на Кмета на район „Южен“ реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

за длъжността Главен архитект в отдел Териториално и селищно устройство,

1. арх. Красимира Константинова Жекова

2. арх. Мария Найденова Дименчева

3. арх. Димитър Пламенов Бахчеванов

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да се явят на тест на 16.08.2016 г. от 10,30 часа в сградата на район „Южен“, ул.“Македония“ № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).
За информация: тел. 032 276 107 – Ст. експерт „Човешки ресурси“

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител и Заповед № 46-РОА-553 от 07.07.2016 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността Главен архитект в отдел Териториално и селищно устройство,

при следните изисквания: изтегли файла

Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на район „Южен“, ул.“Македония“ № 73а – от 08,30 часа до 17,00 часа от публикуване на обявата за конкурса до 21.07.2016 г. включително.
За информация: тел. 032 276 107 – Ст. експерт „Човешки ресурси“

Съпътстващи документи

Съгласно Протокол № 5 от 27.04.2016 г. на комисията назначена със Заповед № 46-РОА-236 от 21.03.2016 г. на Кмета на район „Южен“

Допускане и провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт „Здравеопазване и социални дейности“, в отдел „Екология, здравеопазване, образование и социални дейности“ в район „Южен“ кандидатите получиха следните резултати:

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Младши експерт „Здравеопазване и социални дейности“ в отдел ЕЗОСД,

Протокол: изтегли от тук

Комисията предлага Кмета на район „Южен“ да назначи г-жа Ваня Георгиева Илиева на длъжността Младши експерт „Здравеопазване и социални дейности“ в отдел „Екология, здравеопазване, образование и социални дейности“.

За информация: тел. 032 276 107 – Ст. експерт „Човешки ресурси“

Съпътстващи документи