О Б Я В А

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 8 от ВППНП в район „Южен“

и Заповед № 19Ю-РОА-313 /31.05.2019 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи

за длъжността Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

  1. Завършено висше образование, степен – бакалавър

– специалност – геодезия, картография и фотограметрия;

  1. Минимален професионален опит – 2 година;

В/ Допълнителни изисквания:

  1. Предимство е професионален опит в районна, общинска или областна администрация;
  2. Компютърна грамотност.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено висше образование, специалност – геодезия, картография и фотограметрия;
  4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова/служебна книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП – 3 и други/;

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 700 лева.

Документите за участие се приемат от 03.06.2019 г. до 15,00 часа на 17.06.2019 год. в деловодството на район „Южен”;

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите на 18.06.2019 г. в 11,00 часа, на таблото за информация и/или етаж ІІ-ри, стая № 6.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.