О Б Я В А

О  Б  Я  В  А

Район „Южен“ – Община Пловдив търси да назначи

 

Главен експерт „Архитектура и градоустройство“ по заместване при следните изисквания:

І. Нормативни изисквания:

 1. Образование: магистър, специалност – архитектура.
 2. Минимален професионален стаж (трудов и/или служебен) – 2 (две) години или придобит ІV младши ранг.
 3. Специфични изисквания за заемане на длъжността: пълна проектантска правоспособност – Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от Камара на архитектите в България.
 4. Компютърна грамотност – умения за работа с AutoCAD.

ІІ. Описание на длъжността:

 1. Дейност в проектна експертиза.
 2. Участва в заседания на РЕСУТ (Районен експертен съвет по устройство на територията).
 3. Изготвя скици, схеми, становища, удостоверения, отговори на жалби, писма и други.
 4. Процедиране на проекти за изменения на ПУП.
 5. Огледи при постъпили искания, сигнали, жалби и други.

ІІІ. Необходими документи:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие на диплома за завършено висше образование, специалност – архитектура;
 4. Копие на удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност.
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния стаж и/или придобития ранг като държавен служител.

Документите се подават в деловодството на район „Южен“, гр. Пловдив, ул. „Македония“ 73а, с работно време от 8,30 до 17,00 часа.

ІІІ. Лица за информация:

 1. Тони Христова, Гл. експерт „Човешки ресурси”, тел. 032/276 107;
 2. Рена Караколева, Гл. специалист „Човешки ресурси“, тел. 032/276 130.

О Б Я В А

Район „Южен“ – Община Пловдив търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за яслена група в ДГ „Ралица“, в кв. „Коматево“

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Завършено медицинско образование – специалист или бакалавър със следните специалности: медицинска сестра или акушерка;
 2. Минимален професионален опит – не се изисква.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование ;
 4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение образец УП -3 и др./.

Документите се подават лично в деловодството на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73а, от 08,30 часа до 17,00 часа.

Лица за контакти:

Ваня Илиева

Младши експерт „Здравеопазване

и социални дейности“

тел: 0887 453 535

ет. 2, стая № 13

 

Тони Христова

Гл. експерт „Човешки ресурси“

тел: 032/276 107

ет. 2, стая № 6

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността – Главен юрисконсулт

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

         Съгласно Протокол № 4 от 09.01.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен”, за допускане и провеждане на конкурса, кандидатът получи следния резултат:

Име, презиме и фамилия Резултат от начина по чл. 24, т. 1

(точки)

Точки

(кол. „2”  х Коефициент 3)

Резултат от интервюто

(точки)

Точки

 (кол. „4” х Коефициент 5)

Окончателен резултат

(точки)

1 2 3 4 5 6
Елена Николаева Абрашева 190 570 147 735 1305

 

На основание чл. 34, ал. 1 от НПКДСл комисията класира кандидата:

Първо място – Елена Николаева Абрашева с 1 305 точки.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи Елена Николаева Абрашева на длъжността Главен юрисконсулт в дирекция „Комплексно административно обслужване“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

 

Изготвил:

Тони Христова

Гл. експерт ЧР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен юрисконсулт

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

 

Въз основа на Протокол № 2 от 29.12.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен“,  реши:

Допуска до интервю кандидата:

Елена Николаева Абрашева – 190 точки.

Допуснатият до участие в конкурса кандидат трябва да се яви на интервю на 09.01.2018 г. от 10,00 часа в сградата на район „Южен“, ул.”Македония” № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

 

Изготвил:

Тони Христова

Гл. експерт ЧР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С П И С Ъ К

НА   НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен юрисконсулт

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

 

Въз основа на Протокол № 2 от 29.12.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен“,  реши:

Не допуска до интервю кандидатите:

 1. Владимир Иванов Лазаров – 145 (сто четиридесет и пет) точки, поради недостатъчен резултат, съгласно критерия за оценяване.
 2. Георги Василев Янчев – 135 (сто тридесет и пет) точки, поради недостатъчен резултат, съгласно критерия за оценяване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

Изготвил:

Тони Христова

Гл. експерт ЧР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С П И С Ъ К

 НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен юрисконсулт

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

             Въз основа на Протокол № 1 от 12.12.2017 г. конкурсната комисия, назначена със

Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен“,  реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Владимир Иванов Лазаров;
 2. Георги Василев Янчев;
 3. Елена Николаева Абрашева.

 

Допуснатите до участие в конкурса кандидати трябва да се явят на тест на 29.12.2017 г.

от 9,00 часа в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:    / п /

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

Изготвил:  / п /

Тони Христова

Гл. експерт ЧР

Съпътстващи документи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

 

Съгласно Протокол № 2 от 06.12.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-573 от 31.10.2017 г. на Кмета на район   „Южен“, класира кандидатите:

 

Първо място: Пенка Атанасова Костова.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ да назначи Пенка Атанасова Костова на длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:  / п /

Председател на конкурсната комисия

 Изготвил:       / п /

Тони Христова

Гл. експерт „Човешки ресурси“

О Б Я В А

                                                                                                                  

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 РАЙОН „ЮЖЕН“

                 На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител

и Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Главен юрисконсулт в дирекция „Комплексно административно обслужване“ в район „Южен“ при следните изисквания:

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

А) Нормативни изисквания:

 1. Образование: магистър, специалност – право.
 2. Минимален професионален стаж (трудов и/или служебен) – 3 (три) години или придобит ІV младши ранг.

Б) Специфични изисквания за заемане на длъжността: юридическа правоспособност – Удостоверение за правоспособност, издадено от Министерство на правосъдието, за завършен стаж и издържан практико-теоретичен изпит.

В) Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 1. Ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна, професионална и аналитична компетентност.
 2. Професионален опит в районна или общинска администрация.

ІІ. Описание на длъжността:

 1. Подготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията.
 2. Участва, контролира и координира дейността по организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
 3. Следи за законосъобразността на административните актове на районната администрация.
 4. Участва при съставянето и подписването на всички договори, по които е страна Кметът на район „Южен“.
 5. Осъществява процесуално представителство по дела, на които е страна район „Южен“.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 600 лева. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 1. Кандидатите да представят следните документи:
 2. Заявление по образец, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (ДВ бр. 49 от 2012 г.);
 3. Декларация, че кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл. и чл. 7, ал. 1 от ЗДСл.);
 4. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 5. Копие от документ за завършено висше образование, специалност – право;
 6. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 7. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
 8. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

VІ. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – от 08,30 часа до 17,00 часа от публикуване на обявата за конкурса до 11.12.2017 г. включително.

VІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на район „Южен”- http://south.plovdiv.bg/.

За информация: тел. 032/276 – 107 – Тони Христова, Гл. експерт „Човешки ресурси”.

О Б Я В А съгласно чл. 9 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 47-РОА-573/31.10.2017 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване

за длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“ в район “Южен”

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено висше образование по специалност „Медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ или „Инструктор по хранене“, или „Медицинска сестра – диетолог“, съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях и § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби на същата наредба;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.

Б/ Допълнителни изисквания:

 • познаване на нормативната уредба;
 • компютърна грамотност;
 • с предимство ще се ползват кандидатите със специалност „Здравни грижи“ или „Административен и здравен мениджмънт“, или специализации в областта на храненето на деца от 0 до 3 години.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската кухня, включително за спазването на нормите за здравословно и диетично хранене при приготвянето на храната.
 2. Представлява детската кухня пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица
 3. Отговаря за провеждането на хигиенния и противоепидемичния режим в детската кухня.
 4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската кухня.
 5. Изготвя щатно разписание на детската кухня.
 6. Отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската кухня.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и други);
 5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и носещи предимство на кандидата.

Документите за участие се приемат от 31.10.2017 г. до 16,00 часа на 30.11.2017 год. в фронт-офиса на район „Южен”, ул.“Македония“ 73а;

Лице за контакти: Тони Христова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”, тел. 032/276 107

Списъка на допуснатите кандидати до събеседване ще се обяви на 04.12.2017 г.

на таблото за информация на район „Южен“, ул.“Македония“ 73а и на официалната страница – http://south.plovdiv.bg/.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

Въз основа на Протокол № 1 от 26.09.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-394 от 08.09.2017 г. на Кмета на район “Южен”, реши:

              Допуска до събеседване кандидата: Димитринка Петрова Терзиева

Кандидатката да се яви на събеседване на 05.10.2017 г. от 13,00 часа в заседателната зала на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73а, ет. 2.

 

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:

Председател на конкурсната комисия