О Б Я В А

С П И С Ъ К

 

                                                                                                   НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен експерт „Човешки ресурси“

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

                Въз основа на Протокол № 1 от 14.12.2018 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 48-РОА-663 от 30.11.2018 г. на Кмета на район „Южен“,  реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме, фамилия

1 МАГДАЛЕНА СИМЕОНОВА ЯНКОВА
2 МАРИАНА АВРАМОВА ЧАОВА
3 ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА КЕНДЕВА
4 ЕЛЕНА ГЕНОВА СТОЯНОВА
5 КРАСИМИРА ИВАНОВА НАЧЕВА
6 ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА
7 СТОЯН НИКОЛАЕВ БИМБАШЕВ

 

Допуснатите до участие в конкурса кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 20.12.2018 г. от 09.00 часа в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).

По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  /п/

Росица Теменугова, Секретар на район „Южен“

Изготвил: /п/

Рена Караколева, Гл. специалист ЧР

О Б Я В А

     С П И С Ъ К

 

НА   НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността – Главен експерт „Човешки ресурси“ в район „Южен“ – община Пловдив

Въз основа на Протокол № 1 от 14.12.2018 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 48-РОА-663 от 30.11.2018 г. на Кмета на Район „Южен“,  реши: 

На долупосочените основания, не се допускат до конкурс следните кандидати:

/чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността./

/чл. 20, ал. 2 от НПКДСл.- До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността./

/Съгласно т. ІІ.1.  от Заповед № 48-РОА-663/30.11.2018 г. – Минимални нормативни изисквания на кандидатите за длъжността: чл. 20, ал. 2 от НПКДСл.-  Представените документи не отговарят на изискването за длъжността, а именно кандидатите да са със завършено висше образование – степен бакалавър, специалност човешки ресурси, публична администрация, стопанско управление или еквивалентни специалности./

/Съгласно т. ІІ.2.  от Заповед № 48-РОА-663/30.11.2018 г. – Минимални нормативни изисквания на кандидатите за длъжността: чл. 20, ал. 2 от НПКДСл.- не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг./

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1. ДИАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, публична администрация, стопанско управление или еквивалентни специалности.
2. ТАНЯ КОЛЕВА ДИМИТРОВА Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, публична администрация, стопанско управление или еквивалентни специалности. Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
3. МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, публична администрация, стопанско управление или еквивалентни специалности.; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
4. РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПРОЙЧЕВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, публична администрация, стопанско управление или еквивалентни специалности.; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

Росица Теменугова, Секретар на район „Южен“

ЧЛЕНОВЕ:

 1. /п/

Мирослав Дойчев, Директор на дирекция КАО

 1. /п/

Нина Аврамова,  Началник отдел ГРАО

 1. /п/

Севдалина Цветкова,  Главен юрисконсулт

 1. /п/

Рена Караколева,  Главен специалист ЧР

О Б Я В А

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ 

За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

            Въз основа на Протокол № 1 от 13.12.2018 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 48-РОА-654 от 26.11.2018 г. на Кмета на район „Южен“ –  Община Пловдив реши:

Допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Анастасия Лазарова Костадинова
 2. Александър Николаев Стоичков
 3. Деница Василкова Добрева
 4. Димитрийка Стефанова Динева
 5. Румяна Йорданова Иванова

Кандидатите да се явят за събеседване на 19.12.2018 г. от 13,00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – Община Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет. 2.

За събеседването е необходимо кандидатите да познават:

a) Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

b) Наредба № 2 от 07.03.2013 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

c) Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

d) Закон за храните.

По време на събеседването не се допуска ползване на нормативни материали!

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:   / п /

Зам.-кмет на район „Южен“

Председател на конкурсната комисия 

Изготвил:    / п /

Ваня Георгиева

Ст.експерт ЗСД

О Б Я В А

        ОБЩИНА ПЛОВДИВ

       РАЙОН „ЮЖЕН“

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител

и Заповед № 48-РОА-663 от 30.11.2018 г. на Кмета на район „Южен”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“ в дирекция КАО при следните изисквания:

І. Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:

А) Нормативни изисквания:

 1. Образование: бакалавър, специалност– човешки ресурси, публична администрация, стопанско управление или еквивалентни специалности.
 2. Минимален професионален стаж (трудов и/или служебен) – 2 (две) години или придобит ІV младши ранг.

Б) Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Аналитична, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен).

ІІ. Описание на длъжността:

 1. Подготвя и актуализира проектите за промяна в структурата и числеността на администрацията на район „Южен”.
 2. Разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от районната администрация по дейности.
 3. Изготвя заповеди и договори за назначаване, изменение и прекратяване на служителите в Района.
 4. Организира и провежда конкурси, подбор и назначаване на служители по служебни и трудови правоотношения.
 5. Осигурява методическа и организационна подкрепа на всички дейности по разработването и актуализирането на длъжностните характеристики.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 720.00 лева. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 1. Кандидатите да представят следните документи:
 2. Заявление по образец съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (ДВ бр. 49 от 2012 г.);
 3. Декларация, че кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл. и чл. 7, ал. 1 от ЗДСл.);
 4. Копие от документ за завършено висше образование, образователна степен – бакалавър;

4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния стаж или придобития ранг като държавен служител;

 1. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

VІ. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в деловодството на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73А всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа. Краен срок за подаване: до 16.00 часа на 14.12.2018 г.

VІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73а и официалната страница на район „Южен“- http://south.plovdiv.bg/.

За информация: тел. 032/276 – 130 – Рена Караколева – Гл. специалист „Човешки ресурси“.

О Б Я В А

ОДОБРЯВАМ: /П/                                                                   

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

 

П Р О Т О К О Л    № 3  ЗА  ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

За длъжността – Главен експерт „Човешки ресурси“  в дирекция „Комплексно административно обслужване“ в район „Южен“ – община Пловдив

 

             Днес, 30.11.2018 г., в 10.15 часа се събра комисия, назначена със Заповед № 48-РОА-591 от 01.11.2018 г. на Кмета на район „Южен“, за провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“  в дирекция „Комплексно административно обслужване“ в район „Южен” в състав:

Председател: Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“;

и членове:

 1. Мирослав Дойчев –Директор на дирекция КАО;
 2. Нина Аврамова – началник отдел ГРАО;
 3. Елена Абрашева – главен юрисконсулт;
 4. Рена Караколева – гл. специалист ЧР,

І. Минималният резултат, при който се смята че тестът е издържан, е 24 точки, умножен по коеф. 4 = 96 т. След като резултатът от решаването на теста бе ясен и отразен в Протокол № 2/30.11.2018 г., а именно:

Резултати  спрямо обявени критерии за класацията
Име, презиме, фамилия Резултат от начина по чл. 24, т. 1

(точки)

Точки

(кол. „3”  х Коефициент – 4)

Общ брой точки Класиране
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Красимира Иванова Начева 17 68 68 Не се класира

 

се установи, че кандидатът е постигнал  резултат под минималния.

ІІ. Съгласно определените критерии, за кандидата се получи следният резултат:   Комисията не класира кандидата.

ІІІ.   На основание чл. 38 от НПКДС – /Ако никой от явилите се кандидати не се представи успешно, комисията отразява това в протокола по чл. 34, ал. 3, като конкурсната процедура приключва без класиране/, Комисията предлага на Кмета на район „Южен” – конкурсната процедура да приключи без класиране.

Председателят на комисията закри заседанието в 10,45  часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

Росица Теменугова, Секретар на район „Южен

и ЧЛЕНОВЕ:  1. Мирослав Дойчев, Директор на дирекция КАО: /п/

 1. Нина Аврамова, Началник отдел ГРАО: /п/
 2. Елена Абрашева, Главен юрисконсулт: /п/
 3. Рена Караколева, Гл. специалист ЧР: /п/

О Б Я В А

З  А  П  О  В  Е  Д 

48-РОА-654

гр. Пловдив, 26.11. 2018 год.

 

На  основание чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, и във връзка с изискванията на Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район “Южен”,

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

І. Определям длъжността: Директор на детска кухня „Звездичка“ в дейност „431  Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ“ в район „Южен”, за конкурсна.

А/ Нормативни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено висше образование по специалност „Медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ и/или еквивалентни специалности – „Инструктор по хранене“ или „Медицинска сестра – диетолог“, съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 26/ 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях и § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби на същата наредба;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.

Б/ Допълнителни изисквания:

 • познаване на нормативната уредба;
 • компютърна грамотност;
 • с предимство ще се ползват кандидатите със специалност „Здравни грижи“ или „Административен и здравен мениджмънт“, или специализации в областта на храненето на деца от 0 до 3 години.

ІІ. Съгласно чл. 7 от ВППНП, конкурсната процедура да се проведе чрез подбор по документи и събеседване.

ІІІ. Кандидатите да представят следните документи:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;
 5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и носещи предимство на кандидата.

Документите се подават в деловодството на район “Южен”, ул. „Македония“ № 73 А, в срок до 16,00 часа на 12.12.2018 год.

ІV. Назначавам комисия за допускане на кандидатите и провеждане на конкурса в състав:

Председател: Павел Милушев – Заместник-кмет на район „Южен“

Членове:

 1. Дафинка Йорданова – Директор на детска ясла „Патиланци“;
 2. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт;
 3. Ваня Илиева – Ст. експерт ЗСД;
 4. Рена Караколева – Гл. специалист ЧР.

Резервни членове:

 1. Севдалина Цветкова – Гл. юрисконсулт;
 2. инж. Евтимия Първанова – Н-к отдел ЕЗОСД.
 3. Конкурсната комисия да обяви списъка с класираните кандидати за събеседване до 16,00 часа на 14.12.2018 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул. „Македония“ 73А и на официалната страница на район „Южен” – http://south.plovdiv.bg/.

VІ. Възражения за решенията на комисията се подават до Кмета на район „Южен“ в тридневен срок от датата на обявяване на Протокола.

VІІ. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се представи на разположение на всеки кандидат от г-жа Рена Караколева – Гл. специалист  “Човешки ресурси”.

Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

С настоящата заповед да бъдат запознати Председателят и членовете на конкурсната комисия.

 

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ    /п/

Кмет на район „Южен“

 

Съгласувал:

Елена Абрашева   /п/

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:

Рена Караколева    /п/

Гл. специалист “Човешки ресурси”

 

О Б Я В А

 

Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3

 

О Б Щ И Н А   П Л О В Д И В  –  Р А Й О Н  “Ю Ж Е Н”

 

П Р О Т О К О Л    № 1  ЗА  ДОПУСНАТИ  И  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

За длъжността – Главен експерт „Човешки ресурси“  в дирекция „Комплексно административно обслужване“ в район „Южен” – община Пловдив

 

Днес, 15.11.2018 г. в 9,00 часа, комисия назначена със Заповед № 48-РОА-591 от 01.11.2018 г. на Кмета на район „Южен“ за допускане и провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“  в дирекция „Комплексно административно обслужване“ в район „Южен” в състав:

Председател: Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“;

и членове:

 1. Мирослав Дойчев –Директор на дирекция КАО;
 2. Нина Аврамова – началник отдел ГРАО;
 3. Елена Абрашева – главен юрисконсулт;
 4. Рена Караколева – гл. специалист ЧР,

 

проведе заседание при следния дневен ред:

­І. Разглеждане на постъпилите документи от кандидатите за конкурсната длъжност;

ІІ. Допускане на кандидатите до участие в конкурса;

ІІІ. Насрочване на дата за провеждане на теста;

ІV. Определяне на критерии за оценка на теста;

 1. Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса.

 

По т. І – Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 9 и чл. 11 от НПКДСл. и изготвиха следната таблица за преценка на кандидатите.

 

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление по образец съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (ДВ бр. 49 от 2012 г.);

1.2. Декларация, че кандидатът е български гражданин, е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл и чл. 7, ал. 1 от ЗДСл);

1.3. Копие от документ за завършено висше образование, образователна степен – „Бакалавър“;

1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния стаж или придобития ранг като държавен служител;

1.5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

 1. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2.1. Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:

2.1.1. Завършено висше образование, степен – бакалавър, специалност – човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности;

2.1.2. Минимален професионален стаж (трудов и/или служебен) – 2 /две/ години или придобит  ІV младши ранг.

2.2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.2.1. Аналитична, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен).

 

№ по ред Име, презиме и фамилия на кандидата Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността Основание за недопускане
1 ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА КЕНДЕВА да да не
2 ХРИСТИНА ДИАНОВА ЙОНЧЕВА не не да
3 НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА ТОЛЕВА не не да
4 КРАСИМИРА ИВАНОВА НАЧЕВА да да не
5 ГАЛИНА ТОДОРОВА МАРКОВА не не да
6 МАРИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА не не да
7 МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА не не да
8 ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА МИХАЙЛОВА не не да
9 АНА КРЪСТЕВА БОЙЧЕВА-ДИМЧЕВА не да да
10 СТОЯН НИКОЛАЕВ БИМБАШЕВ не не да
11 НИКОЛЕТА ЙОРДАНОВА ЩЕРЕВА не не да
12 ВАНЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА не не да
13 МАРИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА не не да

 

ІІ. Въз основа на преценката на представените документи конкурсната комисия реши:

А) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА КЕНДЕВА;
 2. КРАСИМИРА ИВАНОВА НАЧЕВА.

 

Б) Не се допускат до конкурс следните кандидати

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
1. ХРИСТИНА ДИАНОВА ЙОНЧЕВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.
2. НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА ТОЛЕВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.
3. ГАЛИНА ТОДОРОВА МАРКОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
4. МАРИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
5. МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
6. ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА МИХАЙЛОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
7. АНА КРЪСТЕВА БОЙЧЕВА-ДИМЧЕВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи;
8. СТОЯН НИКОЛАЕВ БИМБАШЕВ чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.;
9. НИКОЛЕТА ЙОРДАНОВА ЩЕРЕВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
10. ВАНЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
11. МАРИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи;

 

ІІІ. Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да се явят за решаване на тест на 30.11.2018 г. от 09,00 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

ІV. Конкурсната комисия да изготви три варианта на тест. Всеки вариант да включва – 30 (тридесет) въпроса, свързани с административното обслужване на служителите в областта на човешките ресурси, с административната, организационна и информационна дейност по отношение на човешките ресурси.

 1. Брой на въпросите в теста – 30 (тридесет);

1.1. Всеки въпрос има само по един верен отговор;

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 точка;

1.3. Липса на отговор и грешен отговор – не носят точки;

1.4. Тестът се анулира при:

1.4.1. Поставянето на знаци и/или всякакви отбелязвания по теста извън ограждането на 1 (един) верен отговор за всеки въпрос.

1.4.2. Ограждането на повече от един отговор на въпрос.

1.5. Минималният резултат, при който се смята че тестът е издържан, е 24 точки.

1.6. Определя продължителност за решаване на теста – 45 (четиридесет и пет) минути.

1.7. По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

 

По т. V. – Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса

За теста – коефициент  4 и

За интервюто – коефициент – 5

 

Председателят на комисията закри заседанието на комисията в 11,30 часа.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

Росица Теменугова, Секретар на район „Южен“

 

 

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. /п/

Мирослав Дойчев, Директор на дирекция КАО

 

 1. /п/

Нина Аврамова, Началник отдел ГРАО

 

 1. /п/

Елена Абрашева, Главен юрисконсулт

 

 1. /п/

Рена Караколева, Гл. специалист ЧР

 

 

Съпътстващи документи

О Б Я В А

Район „Южен“ – Община Пловдив търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за яслена група в ДГ „Ралица“, в кв. „Коматево“

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Завършено медицинско образование – специалист или бакалавър със следните специалности: медицинска сестра или акушерка;
 2. Минимален професионален опит – не се изисква.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование ;
 4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение образец УП -3 и др./.

Документите се подават лично в деловодството на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73а, от 08,30 часа до 17,00 часа.

Лица за контакти:

Ваня Илиева

Младши експерт „Здравеопазване

и социални дейности“

тел: 0887 453 535

ет. 2, стая № 13

 

Тони Христова

Гл. експерт „Човешки ресурси“

тел: 032/276 107

ет. 2, стая № 6

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността – Главен юрисконсулт

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

         Съгласно Протокол № 4 от 09.01.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен”, за допускане и провеждане на конкурса, кандидатът получи следния резултат:

Име, презиме и фамилия Резултат от начина по чл. 24, т. 1

(точки)

Точки

(кол. „2”  х Коефициент 3)

Резултат от интервюто

(точки)

Точки

 (кол. „4” х Коефициент 5)

Окончателен резултат

(точки)

1 2 3 4 5 6
Елена Николаева Абрашева 190 570 147 735 1305

 

На основание чл. 34, ал. 1 от НПКДСл комисията класира кандидата:

Първо място – Елена Николаева Абрашева с 1 305 точки.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи Елена Николаева Абрашева на длъжността Главен юрисконсулт в дирекция „Комплексно административно обслужване“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

 

Изготвил:

Тони Христова

Гл. експерт ЧР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен юрисконсулт

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

 

Въз основа на Протокол № 2 от 29.12.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен“,  реши:

Допуска до интервю кандидата:

Елена Николаева Абрашева – 190 точки.

Допуснатият до участие в конкурса кандидат трябва да се яви на интервю на 09.01.2018 г. от 10,00 часа в сградата на район „Южен“, ул.”Македония” № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

 

Изготвил:

Тони Христова

Гл. експерт ЧР