О Б Я В А

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул.  „Македония“ № 73А;        тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30, e-mail: signal_ujen@abv.bg,  www.south.plovdiv.bg

 

С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

 

за длъжността – Главен експерт „Районен строителен контрол“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

 

Въз основа на Протокол № 2 от 22.04.2019 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-162/25.03.2019 г. на Кмета на район „Южен“,  реши:

Допуска до интервю кандидата:

 1. ЛЮБОМИР РАДОСЛАВОВ СЛАВЧЕВ – 150 точки.

Допуснатият до участие в конкурса кандидат трябва да се яви на интервю на 22.04.2019 г. от 16,15 часа в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  /п/  

инж. Апостол Шопов, Заместник-кмет на район „Южен“

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. инж. Константин Георгинов – Началник отдел ТСУ: /п/
 2. Севдалина Цветкова – Главен юрисконсулт: /п/
 3. арх. Димитър Бахчеванов – Главен архитект: /п/
 4. Елена Стоянова – Главен експерт ЧР: /п/

О Б Я В А

О Б Щ И Н А   П Л О В Д И В  –  Р А Й О Н  „Ю Ж Е Н“

 

 

                                                    С П И С Ъ К

 

                                                    НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

                                за длъжността – Главен експерт „Районен строителен контрол“

                               в отдел „Териториално и селищно устройство“

            Въз основа на Протокол № 1 от 09.04.2019 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-162/25.03.2019 г. на Кмета на район „Южен“,  реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. ЛЮБОМИР РАДОСЛАВОВ СЛАВЧЕВ.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 22.04.2019 г. от 9,00 часа в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

инж. Апостол Шопов – Заместник-кмет на район „Южен“

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. инж. Константин Георгинов – Началник отдел ТСУ: /п/
 2. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт: /п/
 3. арх. Димитър Бахчеванов – Главен архитект: /п/
 4. Елена Стоянова – Главен експерт ЧР: /п/

 

О Б Я В А

О Б Щ И Н А   П Л О В Д И В  –  Р А Й О Н  „Ю Ж Е Н“

 

С П И С Ъ К

 

                                                                                           НА   НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността – Главен експерт „Районен строителен контрол“  в район „Южен”

 

Въз основа на Протокол № 1 от 09.04.2019 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-162 от 25.03.2019 г. на Кмета на Район „Южен“,  реши:

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
1. Мирослав Митков Сираков чл. 20, ал. 2 от НПКДСл.-не са представени всички необходими документи  или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

1. не отговаря на изискването за завършено висше образование, специалност – строителство на сгради и съоръжения (промишлено и гражданско строителство), транспортно (пътно) строителство или еквивалентни специалности,  и

2.  не е представил документ, който да доказва необходимия професионален опит – 2 години и/или присъден ІV младши ранг, съгласно т. 2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

инж. Апостол Шопов – Заместник-кмет на район „Южен“

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. инж. Константин Георгинов – Началник отдел ТСУ: /п/
 2. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт: /п/.
 3. арх. Димитър Бахчеванов – Главен архитект: /п/
 4. Елена Стоянова – Главен експерт ЧР: /п/