О Б Я В А

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

 

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 8 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“

и Заповед № 19Ю-РОА-549 от 26.09.2019 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи

за длъжността Главен експерт „Системен администратор“

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

 

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

 1. Завършено висше образование – бакалавър, със специалност – Информатика, Компютърни системи и технологии и съотносими.;
 2. Минимален професионален опит – 2 години, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Б/ Допълнителни изисквания:

 • Предимство е професионален опит в районна, общинска или областна администрация;
 • Английски език – с ниво на владеене В1 или В2 от общата скала на Европейските нива на компетентности.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

 

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 780 лева.

 

Документите за участие се приемат от 27.09.2019 г. до 16,30 часа на 25.10.2019 год. в деловодството на район „Южен”;

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите на 30.10.2019 г. след 11,00 часа, етаж ІІ-ри, стая № 6.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  „Човешки ресурси“

тел: 032/276 107.

 

О Б Я В А – ПРОТОКОЛ ЗА КОНКУРС

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“ 

ОДОБРЯВАМ: /п/

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

П  Р  О  Т  О   К  О  Л    № 2

Днес, 18.09.2019 год., в 09,00 часа, във връзка с обявения конкурс за избор на  длъжността Медицинска сестра в СУ „Братя Миладинови“ и в изпълнение на  Заповед №  19Ю-РOA-520/ 02.09.2019г. на Кмета на район  „Южен“ – Община Пловдив,  се събра комисия в състав:

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Абрашева – Главен юрисконсулт;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Ваня Илиева – Старши експерт ЗСД;
 2. Рена Караколева- Главен специалист ЧР

І. Определяне на критериите, по които ще бъде оценен кандидата:

І.1. Нормативните изисквания за заемане на длъжността са:

 1. Завършено медицинско образование – „бакалавър“ или „специалист“ със следните специалности „Медицинска сестра“ или „Фелдшер“;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.
 3. Резултат от събеседването – от 1 точка до 5 точки

За всеки критерий оценката е от 1 точка до 5 точки.

Максималният брой точки е 15.

Минималният брой точки за класиране е 10.

ІІ. Комисията определи следните въпроси за събеседването:

 1. Какви са основните задължения на длъжността Медицинска сестра в училище, според длъжностната характеристика?
 2. В коя наредба е регламентирана организацията и дейността на здравните кабинети в училищата.
 3. В коя наредба е регламентирано здравословното хранене на учениците?
 4. В какъв срок от началото на учебната година медицинската сестра е длъжна да се свърже с личния лекар на всеки ученик и защо?
 5. Задължения на медицинската сестра при съмнение за инфекциозно заболяване на ученик?

Съгласно определените критерии и въпроси кандидатите получиха  следните резултати:

 

Име, презиме, фамилия Кр. – 1 Образование Кр.-2

Професионален опит

Кр.-3

Резултат от събесед- ването

Общо точки Резултат от класиране
1. Цецка Ангелова Господинова 5 5 5 15 Първо място
2. Мария Милкова Сколопилова 5 5 3 13 Второ  място

 

 

ІV. Комисията класира кандидатите по следния начин:

Първо място:  Цецка Ангелова Господинова – 15 т.

Второ място:  Мария Милкова Сколопилова – 13 т.

V. Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ – Цецка Ангелова Господинова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в СУ „Братя Миладинови“

Председателят на комисията закри заседанието в 10,00 часа.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

(Елена Абрашева)

ЧЛЕНОВЕ:

 1. /п/

(Ваня Илиева)

 1. /п/

(Рена Караколева)

Забележка: Тъй като Председателят на Комисията Елена Стоянова отсъства поради платен годишен отпуск, неговите функции се изпълняват от Елена Абрашева.