Дата и час на публикуване: 12/06/2020г., 12:36 ч.
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20200636
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: „Изпълнение на СМР и СРР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в две обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР и СРР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив”

Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки по улична мрежа и прилежаща техническа инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив”

Описание:    Обособена позиция № 1: Извършване на СМР и СРР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 год., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

   Обособена позиция № 2: Извършване на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация и техническа инфраструктура на територията на Район „Южен” – Община Пловдив от бетонови и естествени елементи /плочи, павета, унипавета, пътни ивици/ на територията на район „Южен“, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи и павета, фугиране, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици и павета, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 г., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

При изграждането на нови тротоари от различни по размер и вид бетонови елементи, определеният за целта участък се трасира от геодезистите на Изпълнителя в ситуационно отношение, проверява се за наличието на подземни комуникации, които могат да бъдат засегнати от изпълнението на работите по изграждането на тротоара, и се дават нивата на съществуващия терен, за да се определи дълбочината на изкопа. След изкопаване на излишните земни почви, земното легло се подравнява и уплътнява, полага се основа от подходящ материал, указан в проекта или посочен от Възложителя, след което площта на тротоара се оформя с бетонови бордюри, укрепени с бетон с клас на якост не по-ниска от В 15. Преди изпълнението на настилката на тротоара се правят лабораторни проби с натискова плоча и се издават протоколи за уплътнение на готовата основа.

Номер на преписка в АОП: 01418-2020-0002
Линк към преписката в АОП: ЛИНК
Прогнозна стойност: 990 000,00 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 13/7/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 14/7/20 10:00 am
Лице за контакт: Елена Абрашева- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276142

Решение

Протокол 2

СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Протокол 1

Разяснения до всички заинтересовани лица

ДЕКЛ ОБР 7

ДЕКЛ ОБР 8

ДЕКЛ ОБР 9

ДЕКЛ ОБР 10

ДЕКЛ ОБР 11

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЕЕДОП

еедоп

ОБР 1 ОПИС

Обр 3 – ОП 1 -Tехническо-предложение – АСФАЛТ

Обр 4 – ОП 2 -Техническо-предложение -ТРОТОАРИ И ПАВАЖ –

Обр 5 – ОП 1 – Ценово-предложение – АСФАЛТ –

Обр 6 – ОП 2 -Ценово-предложение -ТРОТОАРИ И ПАВАЖ

ОП 1 МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕ АСФАЛТ –

ОП 2 МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕ ТРОТОАРИ И ПАВАЖ

Приложение 1 -ОП 1 – Технически спецификации АСФАЛТ –

Приложение 2 – ОП 2 -Технически спецификации ТРОТОАРИ И ПАВАЖ

Приложение 3- ОП 1 – Проект – договор

Приложение 4 – ОП 2 -Проект – договор

ЧЕЛЕН ЛИСТ

Съпътстващи документи