Дата и час на публикуване: 11/06/2020г., 11:01ч.
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20200635
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Изграждане на комбинирана детска площадка на територията на Район „Южен“ в УПИ I – комплексно, обществено застрояване и училище, кв. 2 – нов по плана на кв. „Въстанически“- север, гр. Пловдив, разположена между: ул. „3-ти март“ и  Магазин „Молдавия““
Описание: Предвижда се изграждане на нова комбинирана детска площада за игра – площадка за игра на деца от 3 до 12 г. (I – ви етап) и от 0 до 3 г. (II – ри етап).

При изграждане на площадката, определеният за целта участък се трасира от геодезисти в ситуационно отношение, проверява се за наличието на подземни комуникации, които могат да бъдат засегнати от изпълнението на работите по изграждането на площадката и се дават нивата на съществуващия терен, за да се определи дълбочината на изкопа. След изкопаване на излишните земни почви, земното легло се подравнява и уплътнява, полага се основата от подходящ инертен материал, след което площта на детската площадка се оформя с бетонови бордюри, укрепени с бетон с клас на якост не по-ниска от В 25. Преди изпълнението на настилката на площадката се правят лабораторни проби с натискова плоча и се издават протоколи за уплътнение на готовата основа.

Всички стари съществуващи детски съоръжения се демонтират и се извозват до указаните от възложителя места.

Съществуващата настилка на детската площадка се демонтира, прави се  механичен изкоп за детската площадка и ръчен изкоп за основите на бордюрите и тротарните алеи. Теренът се почиства, като строителните отпадъци се извозват до посочените от възложителя места. След това теренът се подравнява и уплътнява.

За изграждане на настилката на детската площадка се предвиждат следните дейности:

– полагане на трошен камък за основа, вкл. уплътняване;

– направа на шлайфана бетонова настилка от бетон Клас В 25 с деб. 15 см, армирана с  мрежа ф 8 15/15 см, полиетиленово фолио, кофраж, вкл. минерална посипка;

– прорязване на деформационни фуги в бетонова настилка;

– доставка и полагане на слой пясък за основа, вкл. уплътняване;

– направа на настилка от вибропресовани елементи 20/16,5/8 см или аналогични;

В зоната на сервитута на детските съоръжения се предвижда направа на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи 400/400/30 мм (500/500/30 мм), която осигурява комфорт и значително омекотява ударите при падане на дете и намалява вероятността от травми. Настилката не се влияе от метеорологичните условия/дъжд, сняг, слънце и др/.

Ударопоглъщащата настилка следва да бъде синтетична, с дебелина 4 см., изпълнена на местата, на които са монтирани съоръженията за игра, с необходимата площ на падане.

Ударопоглъщащата настилка трябва да отговаря на норма по БДС EN 1177 и/или еквивалент.

Повърхността на настилката трябва да се изпълни гладка, без неравности и препятствия, с плавни преходи.

По външния периметър на детската площадка се полагат нови бордюри 15/25 см., а по периметъра на ударопоглъщащата настилка се полагат градински бордюри 8/16.

Също така изпълнението включва и обновяване на прилежащите тротоарни алеи – демонтаж на старата настилка, подравняване и почистване на терена и полагане на нова настилка и полагане на градински бордюри 8/16 по външния край на тротоарните алеи.  За изграждане на настилката на прилежащите тротоарни алеи към детската площадка се предвиждат следните дейности:

– полагане на трошен камък за основа, вкл. уплътняване;

– доставка и полагане на слой пясък за основа, вкл. уплътняване;

– направа на тротоарна настилка от вибропресовани елементи 30/30/6 см или аналогични;

За обезопасяване на детската площадка се предвижда монтаж на ограда от дървени елементи с височина  100 см. (по вид и модел, одобрени от Възложителя, съобразно представен проект), с положена едноцветна боя и 3 /три/ броя врати с цвят контрастен на цвета на оградата.

На детската площадка се предвижда монтаж на 25 /двадесет и пет/ броя пейки (по вид и модел с облегалка, одобрени от Възложителя, съобразно представен проект) и 9 /девет/ броя кошчета за смет (по вид и модел, одобрени от Възложителя, съобразно представен проект).

На детската площадка се предвижда монтаж на 11 /единадесет/ броя комбинирани детски съоръжения, 2 /два/ броя занимателни панела и 2 /два/ броя детски беседки.

На детската площадка се предвижда монтаж на информационна табела –  1 брой.

Информационната табела трябва да съдържа задължително следната информация:

– собственика на площадката;

– данни за контакт със собственика;

– възрастовата група на децата, за които са предназначени съоръженията;

– забрана за разхождане на домашни любимци, с изключение на кучета-водачи;

– забрана/ограничаване движението с велосипеди, мотопеди и др. в зависимост от         възрастовата група;

– забрана за ползване от деца под 3 г. без придружител (важи за площадки за деца до 3 г.);

– забрана за навлизане на коли;

– телефон за спешни повиквания – 112;

– потенциално опасни дървесни видове, които се намират на територията на площадката;

– забрана за тютюнопушене.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат, са посочени в Количествено- стойностната сметка Образец № 4.1  от настоящата документация.

Номер на преписка в АОП: 9099465
Линк към преписката в АОП: ЛИНК
Прогнозна стойност: 118 333.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/6/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/6/20 10:00 am
Лице за контакт: Елена Абрашева- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276142

Договор детска площадка

Протокол детска площадка

ДЕКЛ ОБР 5

ДЕКЛ ОБР 6

ДЕКЛ ОБР 7

ДЕКЛ ОБР 8

ДЕКЛ ОБР 9

Документация детска площадка

КСС Образец 4.1

ОБР 1 ОПИС

Обява

Проект – договор детска площадка

ПРОЕКТ КОМБИНИРАНА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА МОЛДАВИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА_МОЛДАВИЯ

Техническо-предложение-Образец-3

Ценово-предложение-Образец-4

ESPD

ЕЕДОП

ESPD_files

 

Съпътстващи документи