Дата и час на публикуване: 10/06/2020г., 10:20ч.
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 20200634
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ VI- жилищно строителство, кв.103 по плана на кв. „Христо Ботев“- юг, гр. Пловдив. /ПИ с идентификатор 56784.531.101 по КК и КР на гр. Пловдив/, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ № 36-52
Описание: Извършване на СМР по благоустрояване, обособяване и изграждане на места за местодомуване на МПС с прилежащи пространства на територията на Район „Южен“, като вид технологични работи, включва изпълнение на изкопни работи, демонтаж на съществуващи настилки, възстановяване на основните пластове от конструкцията под настилките с каменни фракции, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, ремонт, възстановяване и полагане на асфалтобетонни смеси по прилежащи подходи и улици, обработка на контактни фуги при различни видове настилки с асфалтова смес, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. като изброяването не е изчерпателно, в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, приети за приложение от Община Пловдив, съгласно писмо изх. №13Р21/06.02.2013 г., както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

При благоустрояването и обособяването на нови пространства от различни по размер и вид бетонови елементи или монолитно излята бетонова настилка, определеният за целта участък се трасира от геодезисти в ситуационно отношение, проверява се за наличието на подземни комуникации, които могат да бъдат засегнати от изпълнението на работите по изграждането на новата зона за паркиране, и се дават нивата на съществуващия терен, за да се определи дълбочината на изкопа. След изкопаване на излишните земни почви, земното легло се подравнява и уплътнява, полага се основата от подходящ инертен материал, след което площта на паркинга се оформя с бетонови бордюри, укрепени с бетон с клас на якост не по-ниска от В 25. Преди изпълнението на настилката на паркинга се правят лабораторни проби с натискова плоча и се издават протоколи за уплътнение на готовата основа.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат, са посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от настоящата документация.

Номер на преписка в АОП: 9099386
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 250 000,00лв.
Краен срок за подаване на оферти: 24/6/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 25/6/20 10:00 am
Лице за контакт: Елена Абрашева- Главен юрисконсулт
Телефон за контакт: 032/276142

Договор паркинг

Протокол паркинг

2020_03_26_РС ПАРКИНГ_АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ №36-52

2020_03_26_СХЕМА ПАРКИНГ_АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ №36-52_ЧАСТ1

2020_03_26_СХЕМА ПАРКИНГ_АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ №36-52_ЧАСТ2

ДЕКЛ ОБР 5

ДЕКЛ ОБР 6

ДЕКЛ ОБР 7

ДЕКЛ ОБР 8

ДЕКЛ ОБР 9

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПАРКИНГ

ОБР 1 ОПИС

ОБР 3 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБР 4 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБР 4.1 КСС

Обява

Проект- договор паркинг

ТЕХНИЧЕСКИ-СПЕЦИФИКАЦИИ И ДЕТАЙЛИ

ЧЕЛЕН ЛИСТ

ЕЕДОП

Съпътстващи документи