ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-661/02.12.2019г. Изтегли оригинал от ТУК>>

На основание чл. 99, т.2 от АПК, във връзка с подадени жалби от живущите на ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 – Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-271/28.11.2019г. и Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-275/29.11.2019г.

Със Заповед № 19Ю-РОА-484/15.08.2019г. на Кмета на Район „Южен“ е стартирана процедура за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив. Със заповедта е определяна зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-06, с обхват следните административни адреси: ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 (блок 1583), в която зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

Срещу Заповед № 19Ю-РОА-484/15.08.2019г. на Кмета на Район „Южен“  са постъпили жалби от живущите на ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 – Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-271/28.11.2019г. и Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-275/29.11.2019г. Жалбоподателите изразяват нежелание районната администрация да отдава места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-06, на ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 (блок 1583).

С оглед на гореизложеното и след разглеждане на всички факти и обстоятелства от значение за случая, на основание чл.99, т.2 от АПК, във връзка с подадени жалби от живущите на ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 – Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-271/28.11.2019г. и Жалба с вх. № 19Ю-ЖС-275/29.11.2019г.

ОТМЕНЯМ:

 изцяло Заповед № 19Ю-РОА-484/15.08.2019г. на Кмета на Район „Южен“, с която е определяна зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-06, с обхват следните административни адреси: ул. „Пере Тошев“ № 101, 103, 105 и 107 (блок 1583) относно провеждане на процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

 

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на АПК в 14 -/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Пловдив, чрез Кмета на Район „Южен” – Община Пловдив.

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ  /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал: /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на Район “Южен“

 

Изготвил: /п/

Инж. Чавдар Митовски

Гл. инспектор СД