ПОКАНА

за информационно събитие относно подаване на фиш за проектна идея за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Район „Южен“ на Община Пловдив има удоволствието да Ви покани на информационно събитие относно подаване на фиш за проектна идея „Проектиране, авторски надзор, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширение-пристройка, рехабилитация и благоустрояване  на дворно пространство и ограда на ДГ „Зорница“ в УПИ ІІ-531.57, Детска градина, кв. 30, по плана на квартал „Христо Ботев-север”, гр. Пловдив“ за включване в списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Информационното събитие ще се проведе на 28.11.2019г. от 15:00ч. в  заседателната зала в административната сграда на район „Южен“, Община Пловдив, находяща се на ул. „Македония“№73А.

Изтегли целият документ от ТУК