УВЕДОМЛЕНИЕ – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

От 01.01.2020 г. ще започне изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.040-0017 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 19 месеца със срок на изпълнение : 01.07.2019 – 01.02.2021г.

Настоящият проект кореспондира с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и е насочен към създаването на интегрирана здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ на територията на град Пловдив, предназначена за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с тежки хронични заболявания и трайни увреждания. Услугата е подходяща за лица след болничен престой, които се нуждаят от медицински манипулации в домашни условия. Комбинираната мобилна услуга „Патронажна грижа“ ще предостави на потребителите възможност да се възползват от медико-социално обслужване, според индивидуалните им потребности. За целта, в рамките на проекта, ще се назначат 53 специалисти (медицински сестри, рехабилитатори, психолози, сътрудници „Социални дейности“ и екип за управление на услугата), които ще обслужват до 561 лица от целевите групи не повече от 2 часа на ден.

Интегрираната мобилна здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ ще бъде предоставяна за срок от 12 месеца, считано от 01.01.2020 г., като в рамките на проекта, същата ще бъде безплатна за потребителите.

Целеви групи:

  • пълнолетни лица с различни по тежест увреждания посочени в ЕР на ТЕЛК, които пречат на самостоятелния им начин на живот и се нуждаят от наблюдение на физиологични показатели, извършване на медицински манипулации, назначени от лекар в домашна среда;
  • лица над 18г. без ЕР от ТЕЛК в т.ч. самотно живеещи лица над 65г. с постоянен или настоящ адрес на територията на община Пловдив, които не могат да се справят сами в ежедневието си и се нуждаят от медицинско наблюдение, рехабилитация и психологическа подкрепа с цел превенция за постъпване в институция, както и такива, след болничен престой, с различни хронични заболявания, изискващи контрол на физиологичните показатели, медицински манипулации, психологическа помощ,рехабилитация и подкрепа в извършване на ежедневни дейности.

 

Във връзка с горното и с цел удобство на лицата с увреждания, всички граждани, които се ползват от почасовите услуги при по реда на ПМС №344/2018г., продължено с ПМС №180/2019г. и други, които се интересуват за подаване на заявления за включване в проекта, формулярите могат да се получат от Деловодство  на район “Южен”. След окомплектоване от страна на лицето, отговарящо за изпълнението на ПМС № 180/2019г., същите ще бъдат служебно заведени в община Пловдив.

 

В случай на необходимост от повече информация при попълване на заявлението   може да се свържете с г-жа Маргарита Александрова на следния телефонен номер: 0885 533 475.