„Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“

Проект: BG05M9OP001-2.040-0017-C01
„Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Настоящият проект кореспондира с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и е насочен към създаването на интегрирана здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ на територията на град Пловдив, предназначена за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с тежки хронични заболявания и трайни увреждания. Комбинираната мобилна услуга „Патронажна грижа“ ще предостави на потребителите възможност да се възползват от медико-социално обслужване в домашна среда, според индивидуалните си потребности. За целта, в рамките на проекта, ще се назначат 53 специалисти (лекари, медицински персонал, психолози, сътрудници „Социални дейности“, екип за управление на услугата), които ще обгрижват 561 лица от целевата група до 2 часа на ден. Ще бъде създаден и специализиран офис за служителите на услугата, който ще осигури на ползвателите постоянна и директна връзка с мобилните екипи, обслужващи потребителите, като, по този начин, ще се улесни достъпа им до услугите и своевременното им предоставяне. Предвижда се, интегрираната мобилна здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ да бъде предоставяна за срок от 12 месеца, като, в рамките на проекта, същата ще бъде безплатна за потребителите.
Целеви групи:
• пълнолетни лица с различни по тежест увреждания посочени в ЕР на ТЕЛК, които пречат на самостоятелния им начин на живот и се нуждаят от наблюдение на физиологични показатели, извършване на медицински манипулации, назначени от лекар в домашна среда
• лица без ЕР от ТЕЛК над 65 г. , в т.ч. самотно живеещи лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пловдив, които не могат да се справят сами в ежедневието си и се нуждаят от медицинско наблюдение, рехабилитация и психологическа подкрепа с цел превенция за постъпване в институция, както и такива лица с различни хронични заболявания, изискващи контрол на физиологичните показатели, медицински манипулации, психологическа помощ ,рехабилитация и подкрепа в извършване на ежедневни дейности .
Образци на заявленията можете да получите в Деловодството на район „Южен“.

При възникнали въпроси можете да се обърнете към г-жа Александрова, телефон за контакт:   0885 533475