ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. “Македония“ №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

                                                 

 ПРОТОКОЛ

 

Днес, 08.10.2019 г. /осми октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 10.30 часа, се събра Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-482/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-03 с обхват на зоната ул. „Пере Тошев“ № 93 (бл. 1591), в следния състав:

 

Председател: Кристина Гарабитова –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

и проведе теглене на жребий, по ред определен от Кмета на район „Южен“, между класираните участници с еднакъв брой точки.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

–  Ненко Ненков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4288/20.08.2019 г. /  –    19 точки;

–  Иван Спасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. /  –   19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ и двамата участници не се  явиха. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути нито един от кандидатите не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 1 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Иван Спасов.

Иван Спасов е участникът, който се определя за ползвател на място № 1 по одобрената план – схема.

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

-Янко Гешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4210/16.08.2019 г. / –    19 точки;

– Къню Тончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. /   –   19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха и двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Къню Тончев. Къню Тончев е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Къню Тончев изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик  името на изтегления участник, което е Къню Тончев.

Къню Тончев е участникът, който се определя за ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-25/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Иван Спасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. /     за място № 1;
 3. Къню Тончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. /    за място № 9

 

 1. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

 

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /