ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

 ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 15.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-487/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18-03 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Чорлу“ № 35 и

ул. „Георги Кондолов“ № 15, 17 и 19;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 13 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4223/19.08.2019 г. от Адриан Кононец;

–       Заявление с вх. № 19Ю-П-4590/03.09.2019 г. от  Светлозар Василев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Адриан Кононец / Заявление с вх. № 19Ю-П-4223/19.08.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона.  Не е собственик, лизингополучател, заемател или наемател на леко МПС.

Светлозар  Василев  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4590/03.09.2019 г. / –        отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4407/26.08.2019 г. от Костадин Фотев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Костадин Фотев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4407/26.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4378/22.08.2019г. от Йонка Бъчварова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Йонка Бъчварова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4378/22.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4382/22.08.2019г. от Росина Радионова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Росина Радионова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4382/22.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4379/22.08.2019г. от   Светозар Бъчваров;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Светозар Бъчваров/ Заявление с вх. № 19Ю-П-4379/22.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г. от Димитър Марин;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4345/21.08.2019 г. от Стоян Узунов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Марин / Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Стоян Узунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4345/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 6 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Димитър Марин / Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г.  /  –    19 точки;

Стоян Узунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4345/21.08.2019 г. /      –     12 точки;

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4274/20.08.2019г. от Красимир Янковски;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Красимир Янковски /Заявление с вх. № 19Ю-П-4274/20.08.2019г./    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4273/20.08.2019 г. от Марияна Янковска;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Марияна Янковска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4273/20.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4392/23.08.2019 г. от Дафинка Даскалова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Дафинка Даскалова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4392/23.08.2019 г. /  –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4355/21.08.2019 г. от Георги Душев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Душев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4355/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4357/22.08.2019 г.от Мария Лазарова;

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4356/21.08.2019 г. от Красимир Душев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Мария Лазарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4357/22.08.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Красимир Душев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4603/04.09.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на МПС. Не е собственик, ползвател или наемател жилище в определената зона.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-487/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Светлозар Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4590/03.09.2019 г. /               за място № 1;.
 3. Костадин Фотев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4407/26.08.2019 г.  /                за място № 2;
 4. Йонка Бъчварова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4378/22.08.2019г. /         за място № 3;
 5. Росина Радионова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4383/22.08.2019г. /                 за място № 4;
 6. Светозар Бъчваров/ Заявление с вх. № 19Ю-П-4379/22.08.2019г. /             за място № 5;
 7. Димитър Марин / Заявление с вх. № 19Ю-П-4393/23.08.2019 г. /                   за място № 6;
 8. Красимир Янковски /Заявление с вх. № 19Ю-П-4274/20.08.2019г./               за място № 10;
 9. Марияна Янковска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4273/20.08.2019 г. /               за място № 11;
 10. Дафинка Даскалова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4392/23.08.2019 г. /           за място № 12;
 11. Георги Душев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4355/21.08.2019 г. /    за място № 13;
 12. Мария Лазарова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4357/22.08.2019 г./         за място № 14;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /