ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 16.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-486/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18-03 с обхват на зоната ул. „Петрова нива“ № 29;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили  4 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4450/28.08.2019 г. от Зарко Гарабедян;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Зарко Гарабедян /            Заявление с вх. № 19Ю-П-4450/28.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4230/19.08.2019 г. от Иван Керезиев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Иван Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4230/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4229/19.08.2019г. от Васил Керезиев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Васил Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4229/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4242/19.08.2019г. от  Петър Петров;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Петър Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-486/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Зарко Гарабедян / Заявление с вх. № 19Ю-П-4450/28.08.2019 г.                  за място № 16;.
 3. Иван Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4230/19.08.2019 г. /                  за място № 17;
 4. Васил Керезиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4229/19.08.2019г. /         за място № 18;
 5. Петър Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019г. /             за място № 23;

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /