ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 09.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-489/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПЖКЮ-04-02 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Асен Христофоров“ № 12, 14, 16 и 22;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019 г. до 05.09.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 36 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4235/19.08.2019г. от Георги Гидишки;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Гидишки / Заявление с вх. № 19Ю-П-4235/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4287/20.08.2019 г. от Ташко Димитров;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Ташко Димитров /Заявление с вх. № 19Ю-П-4287/20.08.2019 г.  /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4250/19.08.2019г. от Стоян Татаров;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Татаров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4250/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/20.08.2019г. от Веселин Младенов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Веселин Младенов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/20.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4259/19.08.2019г. от Лиляна Киркорян;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Лиляна Киркорян / Заявление с вх. № 19Ю-П-4259/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 7 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4236/19.08.2019 г. от Румен Тишев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Румен Тишев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4236/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4174/15.08.2019г. от Димитър Ганев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Ганев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4174/15.08.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4178/15.08.2019 г. от Райна Паничерска;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Райна Паничерска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4178/15.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4179/30.08.2019 г. от Минчо Василев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Минчо Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4179/30.08.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4612/04.09.2019 г. от Ирена Илчевска;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ирена Илчевска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4612/04.09.2019 г.  /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4188/16.08.2019 г. от Димитър Костадинов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Костадинов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4188/16.08.2019 г./    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4306/20.08.2019 г. от Елена Панайотова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Елена Панайотова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4306/20.08.2019 г.  /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4352/21.08.2019 г. от Стойко Марчев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стойко Марчев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4352/21.08.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4381/22.08.2019 г. от Илиана Тодорова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Илиана Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4381/22.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4292/20.08.2019 г. от  Димитър Стоянов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. от Йорданка Кръстева;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Стоянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4292/20.08.2019 г.  / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на жилище в определената зона.  Не е собственик, лизингополучател, заемател или наемател на леко МПС.

Йорданка Кръстева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. / –        отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 1 За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4251/19.08.2019 г.  от Стефан Иванов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стефан Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4251/19.08.2019 г. / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4191/16.08.2019г. от Ангел Милиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ангел Милиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4191/16.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4181/15.08.2019 г. от Иван Костов;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Костов  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4181/15.08.2019 г. /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4201/16.08.2019г. от Георги Ангелов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4201/16.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 2 За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4374/22.08.2019 г. от Иван Димитров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Димитров   / Заявление с вх. № 19Ю-П-4374/22.08.2019 г. /   отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4198/16.08.2019 г. от София Кидикова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

София Кидикова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4198/16.08.2019 г./  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 26 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4397/23.08.2019 г. от Иван Георгиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4397/23.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 27 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4311/20.08.2019 г. от Никола Дачев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Никола Дачев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4311/20.08.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 

 1. За място № 28 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4243/19.08.2019г. от Цецка Първанова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Цецка Първанова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4243/19.08.2019г. /   отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 29 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4199/16.08.2019г. от Румен Минев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Румен Минев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4199/16.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 30 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4215/16.08.2019г. от Петко Михайлов;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Петко  Михайлов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4215/16.08.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 31 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4189/16.08.2019г. от Елена Ганева;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Елена Ганева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4189/16.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 32 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4187/15.08.2019г. от Мария Тодорова;

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4603/04.09.2019 г. от Димитър Захариев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Мария Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Димитър Захариев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4603/04.09.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.  Собственик на МПС. Не е собственик, ползвател или наемател жилище в определената зона.

 

 1. За място № 33 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4627/05.09.2019 г. от Ангел Фортев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ангел Фортев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4627/05.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 34 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4177/15.08.2019 г. от Мария Цветкова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Мария Цветкова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4177/15.08.2019 г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 41 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4455/04.09.2019 г. от Николай Джински;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Николай Джински / Заявление с вх. № 19Ю-П-4455/04.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 42 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4618/04.09.2019 г. от Йордан Андреев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Йордан Андреев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4618/04.09.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 43 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4293/20.08.2019 г. от Михаил Папазов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Михаил Папазов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4293/20.08.2019 г.  /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 44 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4220/19.08.2019 г.от Христо Танаков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Танаков /Заявление с вх. № 19Ю-П-4220/19.08.2019 г./     отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-489/15.08.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Георги Гидишки / Заявление с вх. № 19Ю-П-4235/19.08.2019г. /             за място № 2;.
 3. Ташко Димитров /Заявление с вх. № 19Ю-П-4287/20.08.2019 г. /                     за място № 3;
 4. Стоян Татаров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4250/19.08.2019г. /          за място № 4;
 5. Веселин Младенов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/20.08.2019г. /         за място № 5;
 6. Лиляна Киркорян / Заявление с вх. № 19Ю-П-4259/19.08.2019г. /                за място № 6;
 7. Румен Тишев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4236/19.08.2019 г. /                за място № 7;
 8. Димитър Ганев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4174/15.08.2019г./                         за място № 8;
 9. Райна Паничерска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4178/15.08.2019 г. /          за място № 9;
 10. Минчо Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4179/30.08.2019 г. /                   за място № 10;
 11. Ирена Илчевска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4612/04.09.2019 г. /                   за място № 11;
 12. Димитър Костадинов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4188/16.08.2019 г./        за място № 12;
 13. Елена Панайотова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4306/20.08.2019 г. /                за място № 14;
 14. Стойко Марчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4352/21.08.2019 г./                     за място № 15;
 15. Илиана Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4381/22.08.2019 г. /                за място № 16;
 16. Йорданка Кръстева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4565/03.09.2019 г. /     за място № 17;
 17. Стефан Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4251/19.08.2019 г. /        за място № 18;
 18. Ангел Милиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4191/16.08.2019г. /                 за място № 19;
 19. Иван Костов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4181/15.08.2019 г. /                     за място № 20;
 20. Георги Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4201/16.08.2019г. /                        за място № 21;
 21. Иван Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4374/22.08.2019 г. /                       за място № 22;
 22. София Кидикова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4198/16.08.2019 г./                        за място № 23;
 23. Иван Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4397/23.08.2019 г. /     за място № 26;
 24. Никола Дачев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4311/20.08.2019 г. /         за място № 27;
 25. Цецка Първанова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4243/19.08.2019г. /            за място № 28;.
 26. Румен Минев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4199/16.08.2019г. /                   за място № 29;
 27. Петко Михайлов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4215/16.08.2019г. /          за място № 30;
 28. Елена Ганева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4189/16.08.2019г. /                    за място № 31;
 29. Мария Тодорова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4187/15.08.2019г./     за място № 32;
 30. Ангел Фортев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4627/05.09.2019 г. /      за място № 33;
 31. Мария Цветкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4177/15.08.2019 г. /                 за място № 34;
 32. Николай Джински / Заявление с вх. № 19Ю-П-4455/04.09.2019 г. /      за място № 41;
 33. Йордан Андреев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4618/04.09.2019 г. /        за място № 42;
 34. Михаил Папазов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4293/20.08.2019 г. /                       за място № 43;
 35. Христо Танаков /Заявление с вх. № 19Ю-П-4220/19.08.2019 г./                 за място № 44;

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /