ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

  ПРОТОКОЛ

 

Днес, 04.10.2019г. /четвърти октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 11.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-482/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-03 с обхват на зоната ул. „Пере Тошев“ № 93 (бл. 1591);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 17 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4288/20.08.2019 г. от Ненко Ненков;

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. от Иван Спасов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Ненко Ненков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4288/20.08.2019 г.   / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Иван Спасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 1 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Ненко Ненков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4288/20.08.2019 г. /  –    19 точки;

Иван Спасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. /  –     19 точки;

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4231/19.08.2019 г. от Николинка Паничарска;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Николинка Паничарска  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4231/19.08.2019 г.  /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4263/19.08.2019 г. от Росица Иванова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Росица Иванова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4263/19.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4336/21.08.2019 г. от Нейко Крачолов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Нейко Крачолов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4336/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две / заявления:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4290/20.08.2019г. от Илия Загрялов;

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4221/19.08.2019 г. от Станка Чимска;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Илия Загрялов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4290/20.08.2019г.  /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Станка Чимска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4221/19.08.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Тъй като за място № 6 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Илия Загрялов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4290/20.08.2019г.  /  –    18 точки;

Станка Чимска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4221/19.08.2019 г./   – 19 точки;

 

 1. За място № 7 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4309/20.08.2019г. от Петър Дзарбов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Петър Дзарбов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4309/20.08.2019г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4335/21.08.2019 г.  от Господин Тенчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Господин Тенчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4335/21.08.2019 г.  / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4210/16.08.2019 г. от Янко Гешев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. от Къню Тончев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Янко Гешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4210/16.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Къню Тончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 9 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Янко Гешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4210/16.08.2019 г. / –    19 точки;

Къню Тончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. /   –   19 точки;

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4238/19.08.2019 г. от Николай Узунов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Николай Узунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4238/19.08.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4258/19.08.2019 г. от Марин Стоянов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Марин Стоянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4258/19.08.2019 г.  /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019 г.  от Станко Стойчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Станко Стойчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4234/19.08.2019 г. от Тодор Атанасов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Тодор Атанасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4234/19.08.2019 г.  /- отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4249/19.08.2019 г. от Христо Антонов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Антонов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4249/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4224/19.08.2019 г. от Димитър Серафимов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Серафимов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4224/19.08.2019 г./    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4281/20.08.2019 г. от Данчо Гевезов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Данчо Гевезов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4281/20.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4325/21.08.2019 г. от Мария Цанкова;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Мария Цанкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4325/21.08.2019 г. /- отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-482/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Николинка Паничарска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4231/19.08.2019 г.  /    за място № 2;.
 3. Росица Иванова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4263/19.08.2019 г. /             за място № 3;
 4. Нейко Крачолов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4336/21.08.2019 г. /           за място № 5;
 5. Станка Чимска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4221/19.08.2019 г./             за място № 6;
 6. Петър Дзарбов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4309/20.08.2019г. /                   за място № 7;
 7. Господин Тенчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4335/21.08.2019 г. /                 за място № 8;
 8. Николай Узунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4238/19.08.2019 г. /                 за място № 10;
 9. Марин Стоянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4258/19.08.2019 г. /       за място № 11
 10. Станко Стойчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4245/19.08.2019 г. /             за място № 12;

10.Тодор Атанасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4234/19.08.2019 г.  /                    за място № 13;

 1. Христо Антонов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4249/19.08.2019 г. /               за място № 14;

12.Димитър Серафимов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4224/19.08.2019 г./             за място № 15;

 1. Данчо Гевезов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4281/20.08.2019 г. /                 за място № 16;
 2. Мария Цанкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4325/21.08.2019 г. /     за място № 17;

 

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив да се проведе теглене на жребий, по ред определен от същия, тъй като има класирани участници с еднакъв брой точки, за следните места, а именно:
 2. За място № 1 по одобрената план – схема между:

Ненко Ненков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4288/20.08.2019 г. /  –    19 точки;

Иван Спасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4421/26.08.2019 г. /  –     19 точки;

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема между:

Янко Гешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4210/16.08.2019 г. / –    19 точки;

Къню  Тончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4334/21.08.2019 г. /   –   19 точки; 

 

III.  ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен” тегленето на жребия да се проведе на 09.10.2019 г. от 10.30 часа, в заседателната зала (№ 25А), ет.2, в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.

 

 1. Комисията да уведоми класираните участници с еднакъв брой точки – кандидати за едно място, за датата, часа и мястото на жребия.

 

 1. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

      

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /