ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

  ПРОТОКОЛ

 

Днес, 04.10.2019 г. /четвърти октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 09.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-480/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-41-02 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Пере Тошев“ № 87 (бл. 1592) и ул. „Пере Тошев“ № 81, вх.А (бл. 1596);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 18 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4226/19.08.2019г. от Стоян Драгоев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Драгоев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4226/19.08.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4388/23.08.2019 г. от Григор Драгнев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Григор Драгнев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4388/23.08.2019 г.  /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4253/19.08.2019г. от Цветомир Горанов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Цветомир  Горанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4253/19.08.2019г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4532/02.09.2019г. от Костадин Читаков;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Костадин Читаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4532/02.09.2019г.  / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Приложеният към заявлението документ за собственост  е за жилище, което е извън обхвата на зоната определена със Заповед № 19Ю-РОА-480/15.08.2019 г. Собственик е на леко МПС.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4390/23.08.2019г.  от Екатерина Андонова;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Екатерина Андонова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4390/23.08.2019г.  /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4600/04.09.2019г. от Иван Иванов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4600/04.09.2019г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП. Приложеният към заявлението документ за собственост  е за жилище, което е извън обхвата на зоната определена със Заповед № 19Ю-РОА-480/15.08.2019 г. Собственик е на леко МПС.

 

 1. За място № 07 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4204/16.08.2019г. от Снежанка Калъчева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Снежанка Калъчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4204/16.08.2019г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4350/21.08.2019 г.  от Василка Ангелова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Василка Ангелова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4350/21.08.2019 г. / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4339/21.08.2019 г. от Гюрга Арнаудова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Гюрга Арнаудова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4339/21.08.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4430/27.08.2019 г. от Йорданка Кънева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Йорданка Кънева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4430/27.08.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4341/21.08.2019 г. от Боти Марков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Боти Марков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4341/21.08.2019 г.  /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4233/19.08.2019 г. от Любомир Пелтеков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Любомир Пелтеков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4233/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4222/19.08.2019 г. от Георги Дуров;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Дуров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4222/19.08.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4316/20.08.2019 г. от Радка Димитрова;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Радка Димитрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4316/20.08.2019 г.  /-  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4571/03.09.2019 г. от Никола Калоферов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Никола Калоферов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4571/03.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 1 За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4275/20.08.2019 г.от Иван Радулов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Радулов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4275/20.08.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4517/02.09.2019г. от Стефчо Христов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стефчо Христов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4517/02.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4582/03.09.2019 г.  от Атанас Карапеев;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Атанас Карапеев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4582/03.09.2019 г. /      – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-480/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Стоян Драгоев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4226/19.08.2019г. /                  за място № 1;.
 3. Григор Драгнев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4388/23.08.2019 г. /      за място № 2;
 4. Цветомир Горанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4253/19.08.2019г. / за място № 3;
 5. Екатерина Андонова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4390/23.08.2019г. /         за място № 5;
 6. Снежанка Калъчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4204/16.08.2019г. /      за място № 7;
 7. Василка Ангелова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4350/21.08.2019 г. /   за място № 11;
 8. Гюрга Арнаудова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4339/21.08.2019 г. /        за място № 12;
 9. Йорданка Кънева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4430/27.08.2019 г. /      за място № 13;
 10. Боти Марков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4341/21.08.2019 г. /                    за място № 14;

10.Любомир Пелтеков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4233/19.08.2019 г. /            за място № 15;

11.Георги Дуров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4222/19.08.2019 г./                     за място № 16;

12.Радка Димитрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4316/20.08.2019 г.  /              за място № 17;

 1. Никола Калоферов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4571/03.09.2019 г. / за място № 18;
 2. Иван Радулов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4275/20.08.2019 г. /              за място № 19;
 3. Стефчо Христов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4517/02.09.2019г. /   за място № 20;
 4. Атанас Карапеев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4582/03.09.2019 г. / за място № 21;

 

 

II.ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да не издава Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на следните лица:

1.Костадин Читаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4532/02.09.2019г.  /  –  за място № 4, тъй като не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП;

 1. Иван Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4600/04.09.2019г. / – за място № 6, тъй като не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП;

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /