ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

 ПРОТОКОЛ

 

Днес, 04.10.2019г. /четвърти октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 13.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-485/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСС-03-02 с обхват на зоната ул. „Трети март“ № 26, 28 и 30;

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 15.08.2019г. до 05.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 23 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4528/02.09.2019 г. от Васил Николов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Васил Николов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4528/02.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4228/19.08.2019 г. от Недялко Хаджийски;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Недялко Хаджийски /Заявление с вх. № 19Ю-П-4228/19.08.2019 г.  /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4451/28.08.2019 г. от Григор Караджов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Григор Караджов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4451/28.08.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4372/22.08.2019 г. от Магда Енчева;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Магда Енчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4372/22.08.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4349/21.08.2019г. от Васил Василев;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Васил Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4349/21.08.2019г./    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 8 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4193/16.08.2019 г.  от Евгени Мерланов;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4542/02.09.2019 г.  от Славка Начева;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Евгени Мерланов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4193/16.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Славка Начева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4542/02.09.2019 г.  /     – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 8 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Евгени Мерланов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4193/16.08.2019 г. /  –    14 точки;

Славка Начева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4542/02.09.2019 г.  /    –   19 точки;

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4406/26.08.2019 г. от Христо Ангелов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4406/26.08.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4257/19.08.2019 г. от Илиян Манчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Илиян Манчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4257/19.08.2019 г.  / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4468/28.08.2019 г. от Дойчин Бояджиев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/21.08.2019 г. от Венцислав КостадиновМерланов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Дойчин Бояджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4468/28.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Венцислав Мерланов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4277/21.08.2019 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4172/15.08.2019 г. от Спиридон Бурчаков;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4593/04.09.2019 г. от Тодор Райчев;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Спиридон Бурчаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4172/15.08.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тодор Райчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4593/04.09.2019 г. /     – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 12 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Спиридон Бурчаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4172/15.08.2019 г./ –    19 точки;

Тодор Райчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4593/04.09.2019 г. /    –   12 точки;

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4280/20.08.2019 г. от Димитър Дългъров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Дългъров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4280/20.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4531/02.09.2019г. от Георги Йонов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Йонов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4531/02.09.2019г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4289/20.08.2019 г. от Катя Каламова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Катя Каламова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4289/20.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4358/22.08.2019 г. от Диана Ангелова;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4545/02.09.2019 г. от Янчо Христозов;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Диана Ангелова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4358/22.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Янчо Христозов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4545/02.09.2019 г. /     – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Тъй като за място № 16 по одобрената план – схема, кандидатстват двама участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Диана Ангелова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4358/22.08.2019 г. /  –    19 точки;

Янчо Христозов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4545/02.09.2019 г. /   –   18 точки;

 

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4552/02.09.2019 г. от Владимир Бончев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Владимир Бончев  / Заявление с вх. № 19Ю-П-4552/02.09.2019 г. /     – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4269/19.08.2019 г. от Божидар Бележков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Божидар Бележков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4269/19.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 19 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4367/22.08.2019 г. от Димитър Димитров;

–           Заявление с вх. № 19Ю-НЕТ-663/19.08.2019 г. от Огнян Начков;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4367/22.08.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

Огнян Начков / Заявление с вх. № 19Ю-НЕТ-663/19.08.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

 

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4363/21.08.2019 г. от Андрей Калбурджиев;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Андрей Калбурджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4363/22.08.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-485/15.08.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Васил Николов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4528/02.09.2019 г. /    за място № 2;.
 3. Недялко Хаджийски /Заявление с вх. № 19Ю-П-4228/19.08.2019 г. /         за място № 3;
 4. Григор Караджов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4451/28.08.2019 г. /    за място № 4;
 5. Магда Енчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4372/22.08.2019 г./          за място № 5;
 6. Васил Василев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4349/21.08.2019г./              за място № 6;
 7. Славка Начева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4542/02.09.2019 г. /                 за място № 8;
 8. Христо Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4406/26.08.2019 г. /             за място № 9;
 9. Илиян Манчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4257/19.08.2019 г. / за място № 10;
 10. Дойчин Бояджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4468/28.08.2019 г. /     за място № 11;

10.Спиридон Бурчаков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4172/15.08.2019 г./            за място № 12;

11.Димитър Дългъров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4280/20.08.2019 г. /            за място № 13;

12.Георги Йонов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4531/02.09.2019г.  /                    за място № 14;

 1. Катя Каламова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4289/20.08.2019 г. /               за място № 15;
 2. Диана Ангелова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4358/22.08.2019 г. /   за място № 16;
 3. Владимир Бончев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4552/02.09.2019 г. /    за място № 17;
 4. Божидар Бележков / Заявление с вх. № 19Ю-П-4269/19.08.2019 г. / за място № 18;
 5. Димитър Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4367/22.08.2019 г. / за място № 19;
 6. Андрей Калбурджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4363/22.08.2019 г./ за място № 20;

 

 

 

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /