ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ  /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

оправомощен за кмет съгласно Заповед № 19Ю-РОА-542/20.09.2019г.        

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.10.2019 г. /втори октомври две хиляди и деветнадесета година/ в 14.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 19Ю-РОА-524/03.09.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСС-03-01 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Кукуш“ № 12, 14 и 16 (бл. 1611) и ул. „Кукуш“ № 18 и 20 (бл. 1611а);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

1.Нина Аврамова- началник отдел ГРАО;

2.Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

3.арх. Сашка Христова- Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;

4.Димитрийка Телчарова – Гл.специалист КРВП;

5.инж. Стела Събева- Гл.инспектор СД;

6.инж.Мая Ташева – Гл.инспектор СД;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 03.09.2019г. до 16.09.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 27 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

Комисията установи, че има места от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4651/09.09.2019г. от Ташко Запрянов;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ташко Запрянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4651/09.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-4284/10.09.2019 г. от Милена Катранджиева;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Милена Катранджиева /Заявление с вх. № 19Ю-П-4684/10.09.2019 г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4643/05.09.2019г. от Росица Попова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Росица Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4643/05.09.2019г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 7 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4689/10.09.2019г. от Венета Боснешка;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Венета Боснешка / Заявление с вх. № 19Ю-П-4689/10.09.2019г.  / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4717/11.09.2019г. от Васил Боснешки;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Васил Боснешки/ Заявление с вх. № 19Ю-П-4717/11.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-4678/09.09.2019 г. от Иван Манчоров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Манчоров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4678/09.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–          Заявление с вх. № 19Ю-П-4633/05.09.2019г. от Димитър Запрянов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Запрянов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4633/05.09.2019г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4707/11.09.2019 г. от Атанас Божинов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Атанас Божинов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4707/11.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4706/11.09.2019 г. от Свободка Божинова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Свободка Божинова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4706/11.09.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4626/05.09.2019 г. от Деяна Катранджиева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Деяна Катранджиева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4626/05.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4702/10.09.2019 г.  от Стоян Илчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Илчев  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4702/10.09.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-4754/13.09.2019 г. от Георги Запрянов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Запрянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4754/13.09.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4657/09.09.2019 г./ от Олга Жилова ;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Олга Жилова  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4657/09.09.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 19 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4848/24.09.2019 г. от Весела Митковска;

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4785/17.09.2019 г. от Атанас Трайков;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Весела Митковска / Заявление с вх. № 19Ю-П-4848/24.09.2019 г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Атанас Трайков /Заявление с вх. № 19Ю-П-4785/17.09.2019 г./ – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

 

 1. За място № 25 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4650/09.09.2019 г. от Руслан Момнев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Руслан Момнев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4650/09.09.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 1 За място № 26 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4851/25.09.2019 г. от Славчо Крайчев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Славчо Крайчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4851/25.09.2019 г. /отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 27 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4817/20.09.2019г. от Тинка Стоилова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Тинка Стоилова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4817/20.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 28 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4705/11.09.2019 г.  от Весела Тараторова;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Весела Тараторова  /Заявление с вх. № 19Ю-П-4705/11.09.2019 г. /    – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 29 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4695/10.09.2019г. от Марияна Костадинова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Марияна Костадинова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4695/10.09.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. 2 За място № 30 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4674/09.09.2019 г.  от Алекси Алексиев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Алекси Алексиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4674/09.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 31 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4685/10.09.2019 г. от Христо Паунов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Паунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4685/10.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 32 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4686/10.09.2019 г.от Любомир Коларов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Любомир Коларов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4686/10.09.2019 г. / отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 36 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4771/16.09.2019 г. от Стефан Николов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стефан Николов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4771/16.09.2019 г. /  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 37 по одобрената план – схема са постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-4647/05.09.2019г.  от Филка Станкова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Филка Станкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4647/05.09.2019г. / –  отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

 

 1. За място № 38 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4659/09.09.2019г. от Силвия Близнакова;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Силвия Близнакова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4659/09.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 39 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-4669/09.09.2019г. т Георги Мирчев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:       

Георги Мирчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4669/09.09.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

С оглед на гореизложеното, Комисията

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-524/03.09.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Ташко Запрянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4651/09.09.2019г. /        за място № 4;.
 3. Милена Катранджиева /Заявление с вх. № 19Ю-П-4684/10.09.2019 г. / за място № 5;
 4. Росица Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4643/05.09.2019г. /    за място № 6;
 5. Венета Боснешка / Заявление с вх. № 19Ю-П-4689/10.09.2019г. /              за място № 7;
 6. Васил Боснешки/ Заявление с вх. № 19Ю-П-4717/11.09.2019г. /            за място № 8;
 7. Иван Манчоров / Заявление с вх. № 19Ю-П-4678/09.09.2019 г. /      за място № 9;
 8. Димитър Запрянов /Заявление с вх. № 19Ю-П-4633/05.09.2019г./        за място № 10;
 9. Атанас Божинов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4707/11.09.2019 г. /         за място № 11;
 10. Свободка Божинова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4706/11.09.2019 г. /       за място № 12;
 11. Деяна Катранджиева / Заявление с вх. № 19Ю-П-4626/05.09.2019 г. /      за място № 14;
 12. Стоян Илчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-4702/10.09.2019 г./        за място № 15;
 13. Георги Запрянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4754/13.09.2019 г. /      за място № 17;
 14. Олга Жилова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4657/09.09.2019 г./                    за място № 18;
 15. Весела Митковска / Заявление с вх. № 19Ю-П-43814848/24.09.2019 г. / за място № 19;
 16. Руслан Момнев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4650/09.09.2019 г. /  за място № 25;
 17. Славчо Крайчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4851/25.09.2019 г. / за място № 26;
 18. Тинка Стоилова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4817/20.09.2019г. /           за място № 27;
 19. Весела Тараторова /Заявление с вх. № 19Ю-П-4705/11.09.2019 г. / за място № 28;
 20. Марияна Костадинова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4695/10.09.2019г. за място № 29;
 21. Алекси Алексиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4674/09.09.2019 г. /           за място № 30;
 22. Христо Паунов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4685/10.09.2019 г. /               за място № 31;
 23. Любомир Коларов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4686/10.09.2019 г. / за място № 32;
 24. Стефан Николов / Заявление с вх. № 19Ю-П-4771/16.09.2019 г. / за място № 36;
 25. Филка Станкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4647/05.09.2019г. / за място № 37;.
 26. Силвия Близнакова / Заявление с вх. № 19Ю-П-4659/09.09.2019г. /  за място № 38;
 27. Георги Мирчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-4669/09.09.2019г. /     за място № 39;

 

     КОМИСИЯ:

 

Председател:   /п/

/инж. Чавдар Митовски/

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/Елена Абрашева /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова/

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/инж. Стела Събева /

 

 1. /п/

/ Мая Ташева /