ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

 

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 8 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“

и Заповед № 19Ю-РОА-549 от 26.09.2019 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи

за длъжността Главен експерт „Системен администратор“

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

 

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

  1. Завършено висше образование – бакалавър, със специалност – Информатика, Компютърни системи и технологии и съотносими.;
  2. Минимален професионален опит – 2 години, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Б/ Допълнителни изисквания:

  • Предимство е професионален опит в районна, общинска или областна администрация;
  • Английски език – с ниво на владеене В1 или В2 от общата скала на Европейските нива на компетентности.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено висше образование;
  4. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

 

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 780 лева.

 

Документите за участие се приемат от 27.09.2019 г. до 16,30 часа на 25.10.2019 год. в деловодството на район „Южен”;

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите на 30.10.2019 г. след 11,00 часа, етаж ІІ-ри, стая № 6.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  „Човешки ресурси“

тел: 032/276 107.