ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“ 

ОДОБРЯВАМ: /п/

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

П  Р  О  Т  О   К  О  Л    № 2

Днес, 18.09.2019 год., в 09,00 часа, във връзка с обявения конкурс за избор на  длъжността Медицинска сестра в СУ „Братя Миладинови“ и в изпълнение на  Заповед №  19Ю-РOA-520/ 02.09.2019г. на Кмета на район  „Южен“ – Община Пловдив,  се събра комисия в състав:

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Абрашева – Главен юрисконсулт;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Ваня Илиева – Старши експерт ЗСД;
 2. Рена Караколева- Главен специалист ЧР

І. Определяне на критериите, по които ще бъде оценен кандидата:

І.1. Нормативните изисквания за заемане на длъжността са:

 1. Завършено медицинско образование – „бакалавър“ или „специалист“ със следните специалности „Медицинска сестра“ или „Фелдшер“;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.
 3. Резултат от събеседването – от 1 точка до 5 точки

За всеки критерий оценката е от 1 точка до 5 точки.

Максималният брой точки е 15.

Минималният брой точки за класиране е 10.

ІІ. Комисията определи следните въпроси за събеседването:

 1. Какви са основните задължения на длъжността Медицинска сестра в училище, според длъжностната характеристика?
 2. В коя наредба е регламентирана организацията и дейността на здравните кабинети в училищата.
 3. В коя наредба е регламентирано здравословното хранене на учениците?
 4. В какъв срок от началото на учебната година медицинската сестра е длъжна да се свърже с личния лекар на всеки ученик и защо?
 5. Задължения на медицинската сестра при съмнение за инфекциозно заболяване на ученик?

Съгласно определените критерии и въпроси кандидатите получиха  следните резултати:

 

Име, презиме, фамилия Кр. – 1 Образование Кр.-2

Професионален опит

Кр.-3

Резултат от събесед- ването

Общо точки Резултат от класиране
1. Цецка Ангелова Господинова 5 5 5 15 Първо място
2. Мария Милкова Сколопилова 5 5 3 13 Второ  място

 

 

ІV. Комисията класира кандидатите по следния начин:

Първо място:  Цецка Ангелова Господинова – 15 т.

Второ място:  Мария Милкова Сколопилова – 13 т.

V. Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ – Цецка Ангелова Господинова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в СУ „Братя Миладинови“

Председателят на комисията закри заседанието в 10,00 часа.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

(Елена Абрашева)

ЧЛЕНОВЕ:

 1. /п/

(Ваня Илиева)

 1. /п/

(Рена Караколева)

Забележка: Тъй като Председателят на Комисията Елена Стоянова отсъства поради платен годишен отпуск, неговите функции се изпълняват от Елена Абрашева.