Приложение 1

 

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  “ЮЖЕН

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор

и назначаване на персонала в район „Южен“

и Заповед № 19Ю-РОА-520/02.09.2019 г. на Кмета на район „Южен“

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване

за длъжността Медицинска сестра в СУ „Братя Миладинови“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Завършено медицинско образование – бакалавър или специалист със следните специалности: медицинска сестра или фелдшер;
  2. Минимален професионален опит – 1 година.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено образование ;
  4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;

 

Документите за участие се приемат от  02.09.2019г. до 15,00 часа на 12.09.2019 год. в деловодството на район „Южен”;

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите на  16.09.2019 г. след 12,30 часа, в стая № 6

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107;