ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А, тел: (032)276 113, факс: (032) 67 41 30,  e-mail: signal_ujen@abv.bg

   З А П О В Е Д

    № 19Ю-РОА-485/15.08.2019 г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 8а, ал. 1, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСС-03-02 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС по чл.4 от НРУИРПМОСТОП в УПИ I – комплексно жилищно строителство, кв. 3 нов по регулационния план на кв. „Въстанически“ – север, гр. Пловдив, ул. „Трети март“ № 26-30, одобрена на 14.05.2019 г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 112/14.05.2019 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от Гл. архитект на район „Южен“ и влязло в сила на 04.06.2019 г. 

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Назначавам комисия в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 3. арх. Сашка Христова – Мл.експерт „Архитектура и благоустройство“;
 4. Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;
 5. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 6. Кристина Гарабитова – Гл. инспектор СД;

Резервни членове на комисията:

 1. Севдалина Цветкова – Гл. юрисконсулт;
 2. арх. Надя Бабунска – Гл. експерт „Архитектура и градоустройство“;
 3. инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;
 4. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;
 5. инж. Димитър Кацаров – Гл.експерт КРВП;

При отсъствие на председателя на комисията инж. Чавдар Митовски –  Гл. инспектор СД, същият да се замества от Кристина Гарабитова – Гл. инспектор СД, а Кристина Гарабитова да се замества от някой от резервните членове на комисията.

II. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСС-03-02, с обхват следните административни адреси, а именно:

–  ул. „Трети март“ № 26, 28 и 30;

       В определената зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. За едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

III. Броят на местата общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в определената в т. I от настоящата заповед зона, за които съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ, е 17 броя, като две  от местата са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 3 до място № 19 включително;

Място № 7 и място № 14 са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

IV. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСС-03-02, е 2 /две/ години.

 V. За ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ. Таксата за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е в размер на 20 лева на месец.

VI.Срокът за подаване на заявления е от 15.08.2019 г. до 05.09.2019 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр.Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

 1. Копие от документ за самоличност на заявителя.
 2. Копие от документ за собственост на жилище /в случай че  заявителят е собственик на жилището/, нотариален акт за учредяване на право на ползване на жилище /в случай че заявителят е ползвател на жилището/ или договор за наем за жилище /в случай че заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената зона.
 3. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 4. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.
 5. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 6. Други документи, на които се позовава заявителят.

     Кандидатите, които не са собственици, не са ползватели, на които е учредено право на ползване или не са наематели на жилище в определената зона, съгласно чл.8, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, не могат да участват в процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

     Право да участват в процедурата имат собствениците, ползвателите и наемателите на жилище.

VII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед на собствениците, ползвателите и наемателите на жилища в определената зона, чрез поставяне на съобщения за издадената заповед на входовете на сградите, попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, съобщаване на управителите на етажната собственост на блоковете попадащи в обхвата на определената с настоящата заповед зона, както и чрез поставяне на таблото за съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А и на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

–   В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,  да се издаде разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   При повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив,   за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 8а, ал.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

– В случай, че класираните на първо място участници за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект са повече от един и са с еднакъв брой точки, се провежда теглене на жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгласно чл. 8а, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димчо Петров – Заместник – кмет на Район „Южен“.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.              

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ    /п/

Кмет на район „Южен“

Съгласувал:  /п/

инж. Димчо Петров

Заместник – кмет на район „Южен“

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район „Южен“