З А П О В Е Д 

№ПО-09-520 

гр. Пловдив, 05.08.2019 г. 

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Комисия за землището на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив в състав:

Председател: Костадинка Стайкова-Кирилова – Началник на Общинска служба по земеделие – Пловдив

Членове:        

  1. Светлана Христова – Гл. експерт в Общинска служба по земеделие – Пловдив
  2. Величка Караславова – Ст. експерт в Общинска служба по земеделие – Пловдив
  3. Антония Кънчева – Ст. експерт в ГД „АР” при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив
  4. Пламен Христозов Гл. инспектор – Екология, район Западен – гр. Пловдив
  5. Надя Чолпанова – Гл. инспектор – Екология и чистота, район Северен – гр. Пловдив
  6. Димитър Кацаров – Гл. експерт – КРВП, район Южен – гр. Пловдив
  7. Представител на СГКК – гр. Пловдив

Резервни членове:

  1. Ирина Дъбова – Гл. експерт в ГД „АР“ при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив
  2. Надя Пашкулева – Гл. експерт в ГД „АР“ при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив

със задача: Да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 г. в землището на гр. Пловдив и в случай, че не се постигне доброволно такова, да състави проект за разпределение по определения в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ ред.

Заседанията на комисията по създаване на масивите за ползване да се състоят в сградата на Общинска служба по земеделие – Пловдив по изготвен график, който се оповестява чрез обява в Кметството на гр. Пловдив и в сградата на общинската служба, както и да се публикува на интернет страницата на Община Пловдив и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив. Комисията да изготви протокол, отразяващ дейността и, съгласно ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на включените в състава на комисията длъжностни лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в Кметството на гр. Пловдив и в сградата на Общинска служба по земеделие – Пловдив и да се публикува на интернет страницата на Община Пловдив и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив.            

С уважение: / п /

Татяна Богоева (Директор)
Главна дирекция Аграрно развитие
ОДЗ-Пловдив