О Б Я В А

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЛОВДИВ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ РЕГИСТЪР Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ – ПЛОВДИВ.

Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 15 август 2019 год.

ОСЗ – ПЛОВДИВ